Hotărârea nr. 177/2019

HCL privind rectificarea bugetului institutiilor publice

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 27882/2019 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 28575/2019, nr. 28576/2019, nr. 28577/2019, nr. 28578/2019, nr.28579/2019;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, precum și art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrgțieLpublice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterio


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului instituțiilor publîce'și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 se rectifică, după cum urmează:

  • a) în sensul suplimentării cu suma de 1 mie lei la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate”, subcapitolul 05 „Venituri din concesiuni și închirieri”, paragraful 30 „Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice”;

  • b) în sensul suplimentării cu suma de 22,30 mii lei la capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile”, subcapitolul 01 „Donații și sponsorizări”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 se rectifică, după cum urmează:

A

  • a) în sensul suplimentării cu suma de 1 mie lei la capitolul 65.10 „învățământ11,

A                                                          A

subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 01 „învățământ secundar inferior”, titlul 20 „Bunuri și servicii”;

  • b) în sensul suplimentării cu suma de 22,30 mii lei la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 03 „Servicii culturale”, paragraful 30 „Alte servicii culturale”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 5,00 mii lei, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 01 „Sport”, titlul 20 „Bunuri si servicii” - 17,30 mii lei.

Art.3. Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. H.C.L. nr. 109/2019 privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019, H.C.L. nr. 116/2019 privind aprobarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2019 și H.C.L. nr.l 17/2019 privind aprobarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2019 se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 177 din 20.06.2019

Anexa

la Hotărârea Consiliului Local nr.//A din^ £^.2019

Rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade” Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

II

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

1

1

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10

05

30

1

1

Cheltuieli - Total, din care:

1

1

Bunuri și servicii

65.10

04

01

20

20.01

1

1

Rectificarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

II

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

5

5

Donații și sponsorizări

37.10

01

5

5

Cheltuieli - Total, din care:

5

5

Alte cheltuieli

67.10

03

30

20

20.30

5

5

Rectificarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

II

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

17,30

17,30

Donații și sponsorizări

37.10

01

17,30

17,30

Cheltuieli - Total, din care:

17,30

17,30

Deplasări, detașări, transferări

67.10

05

01

20

20.06

17,30

17,30