Hotărârea nr. 176/2019

HCL privind premierea sportivului Preda Adrian-Florin

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind premierea sportivului piteștean Preda Adrian-Florin pentru performanța sportivă deosebită obținută la Campionatul European de box pentru juniori - 2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 27282/1 1.06.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 28575/2019, nr. 28576/2019, nr. 28577/2019, nr. 28578/2019, nr.28579/2019;

-Adresa Fotbal Club Argeș nr. 1174/07.06.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 26902/07.06.2019;

Văzând prevederile art. 36 alin.(6) lit.a) pct.6 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3 alin.(l) și art. 18A1 alin. (2) lit. f) din Legea educației fizice și sportului, nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă premierea sportivului Preda Adrian-Florin, legitimat la Fotbal Club Argeș, pentru performanța sportivă deosebită obținută în anul competițional 2019: locul 2 și medalie de argint la Campionatul European de box pentru juniori, categoria 54 kg, organizat în perioada 22 mai-2 iunie 2019 în Galați, România.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local al Municipiului Pitești în vederea premierii sportivului Preda Adrian-Florin pentru performanța sportivă deosebită obținută în anul competițional 2019.

Art.3 Se aprobă premierea domnului Mărășescu Ioniță Duran, antrenorul sportivului Preda Adrian-Florin, care a obținut performanța deosebită la acțiunea sportivă prevăzută la art. 1.

Art.4 Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local al Municipiului Pitești în vederea premierii domnului Mărășescu Ioniță Duran, antrenorul sportivului Preda Adrian-Florin.

Art.5 Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 176 din 20.06.2019