Hotărârea nr. 175/2019

HCL privind alegeerea presedintelui de sedinta


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 26561/06.06.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 28575/2019, nr. 28576/2019, nr. 28577/2019, nr. 28578/2019, nr. 28579/2019;

Văzând și dispozițiile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 204/25.05.2017;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Domnul consilier Costescu Cătălin se alege președinte de ședință pentru luna iulie 2019.

Art.2. Domnul consilier Duțulescu Gheorghe se alege președinte de ședință pentru luna august 2019.

Art.3. Domnul consilier Florea Daniel se alege președinte de ședință pentru luna septembrie 2019.

Art4. H.C.L. nr. 64/21.03.2019, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul că domnul consilier Costescu Cătălin se înlocuiește cu domnul consilier Dinu Dănut.

J

Art.5. Secretarul Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre domnilor consilieri Costescu Cătălin, Duțulescu Gheorghe și Florea Daniel.


Pitești

Nr. 175 din 20.06.2019