Hotărârea nr. 174/2019

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.68-2019

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr.68/2019 privind aprobarea proiectului "Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat”, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1, Apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1 și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Pitești. întrunit în ședință extraordinară:

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești:

  • - Raportul nr. 25316/29.05.2019 al Direcției Tehnice:

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 25539/2019, nr.25541/2019, nr.25543/2019, nr.25545/2019. nr.25546/2019;

  • - Solicitarea de clarificări nr.l, înregistrată cu nr.25039/28.05.2019 aferentă proiectului “Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat”:

Văzând prevederile art. 36 alin.(2) lit. ”b” și ale alin.(4) lit. ”d” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12. alin.(l). lit. „a” din O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ghidului Solicitantului -Programul Operațional Regional 2014-2020, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 precum și ale HCL nr.68/2019:

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Art.3 din HCL nr.68/2019 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.3 Se aprobă valoarea totală a proiectului "Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat” în cuantum de 57.753.740,13 lei (inclusiv TVA), conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.II. Art.4 din HCL nr.68 2019 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art.4. Se aprobă contribuția proprie in proiect a M reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiec 824.715,22 lei. cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a 1.138.580,50 lei. reprezentând cofinanțarea proiectului ”Mot

Laiului Pitești, a de di^Hțum de duriiserviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat”.

Art.HL Art.7 din HCL nr.68/2019 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.7. Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești, domnul Ionică Constantin-Comel. să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Pitești”.

Art.IV. Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul Municipiului Pitești, în vederea ducerii sale la îndeplinire. Primarului Municipiului Pitești. Direcției Tehnice și Direcției Economice.

Art.V. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Pitești, respectiv www.primariapitesti.ro.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 30.05.2019, cu un număr de 21 de voturi pentru, voturi abțineri -, voturi împotrivă -, din totalul de 21 de consilieri prezenți.

Pitești

Nr. 174 din 30.05.2019

Proiectant,

S.C. KREATE-STUD1O DE ARHITECTURA DUMITRESCU&CO SRL


|                                      DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


A^vexcx.

I ce H- C. - L        l3e>.Q5


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tară TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

T“

2

3

“T"

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

13

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

1.581.510,00

300.486,90

1.881.996,90

1,4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

Total capitol 1

1.581.510,00

300.486,90

1.881.996,90

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Alimentare cu apă

-

-

-

2.2.

Canalizare

-

-

-

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

-

-

-

2.4.

Agent temiic

-

-

-

2.5.

Energie electrică

506.000,00

96.140,00

602J40,00

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

-

-

■XXX"

2.7.

Drumuri de acces

-

-

2.8.

Căi ferate Industriale

-

-

-

2.9.

Alte utilități

2.100.000,00

399.000,00

2.499.000,00

Total capitol 2

2.606.000,00

495.140,00

Al01.140,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

X\

2U

[Studii

:1

-1

-3.1.1. Studii de teren

53.500,00

10.165,00

63.665,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

79.097,00

15.028,43

94.125,43

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

25.500,00

4.845,00

30.345,00

3.3

Expertizare tehnică

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

-

-

-

3.5

Proiectare

-

-

-

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

342.000,00

64.980,00

406.980,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

53.473,00

10.159,87

63.632,87

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

37.000,00

7.030,00

44.030,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

387.827,29

73.687,19

461.514,48

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

46.054,85

8.750,42

54.805,27

3.7

Consultanță

-

-

-

3.7.1. Managementul de proiect pentru consultanta in scrierea cererii de finanțare

18.000,00

3.420,00

21.420,00

3.7.2. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

541.957,69

102.971,96

644.929,65

3.7.2. Auditul financiar

50.420,00

9.579,80

59.999,80

3,8

Asistența tehnică

-

-

-

3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului

-

-

-

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

143.729,14

27.308,54

171.037,67

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

14.000,00

2.660,00

16.660,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

179.412,69

34.088,41

213.501,10

Total capitol 3

1.979.971,65

376.194,62

2.356.166,27

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

12.301.293,76

2.337.245,82

14.638.539,58

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.311.295,00

249.146,05

1.560.441,05

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.773.986,00

3.947.057,34

24.721.043^4

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

AVr-

1L zL i -

4.5

Dotări

2.725.484,50

517.842,06

3.24x326,56

4,6

Active necorporale

2.084.913,00

396.133,47

2.481,046,47

Total capitol 4

39.196.972,26

7.447.424,73

46.644^96,99

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

15,1

Organizare de șantier

-

-

-

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

173.109,69

32.890,84

206.000,53

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

27.600,00

5.244,00

32.844,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

-

-

-

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

42.869,81

-

42.869,81

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

51.700,01

51.700,01

5.2.4. Cota aferentă casei sociale a constructorilor - CSC

79.713,68

-

79.713,68

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

95.195,69

-

95.195,69

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2.002.900,02

380.551,00

2.383.451,02

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

45.000,00

8.550,00

53.550,00

Total capitol 5

2.518.088,91

427.235,85

2.945.324,75

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

58.486,00

11.112,34

69.598,34

6.2

Probe tehnologice și teste

634.552,00

120.564,88

755.116,88

Total

1 capitol 6

693.038,00

131.677,22

-------824.715,22—

lotai GENERAL

48.575.580,82

9.178.159,31

57.753.740,13

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

17.9?3.208,45

3.414.909,61

21.388.118,06

Data:

29.05.2019

Beneficiar/ Investitor, MUNICIPIUL PITEȘTI


BUGET PROIECT

Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat

Activitate

Categorie

Cheltuială

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

Valoare totală fără TVA

Valoare TVA

Cheltuiel i eligibile fără TVA

Cheltuieli neeligibil efără TVA

TVA eligibil

TVA neeligibil

Total cheltuiel i eligibile

Public [LEI]

Contribuți e proprie eligibilă

Nerambursab il

Proiectare S.F., studii geo, topo, expertiza, documentații pentru obținere avize, elaborare cerere de finanțare

cheltuiel i pentru proiectare și asistență tehnică

studii cf HG 907/studii de

teren cf HG 28

53500

53500

10165

53500

0

10165

0

63665

63665

1273,3

62391,7

Proiectare S.F., studii geo, topo, expertiza, documentații pentru obținere avize, elaborare cerere de finanțare

cheltuiel i pentru proiectare și asistență tehnică

studii cf HG 907/studii de

teren cf HG 28

79097

79097

15028,43

79097

0

15028,43

0

94125,4

3

94125,43

1882,51

92242,92


Proiectare S.F., studii geo, topo, expertiza, documentații pentru obținere avize, elaborare cerere de finanțare

cheltuiel i pentru proiectare și asistență tehnică

#0/1

  • * K

  • * ( \

II        1    \

11 rr \    \

\\ \

11

cheltuieli pentru (documentații suport) șiobținere avize, acorduri, autorizații

> ■ .-A

25500

A ).) îr?// $7

25500

4845

25500

0

4845

0

30345

30345

606,9

29738,1

Proiectare S.F., studii geo, topo, expertiza, documentații pentru obținere avize, elaborare cerere de finanțare

cheltuiel i pentru proiectare și asistență tehnică

proiectare și inginerie

8000

8000

1520

8000

0

1520

0

9520

9520

190,4

9329,6

Proiectare S.F., studii geo, topo, expertiza, documentații pentru obținere avize, elaborare cerere de finanțare

cheltuiel i pentru proiectare și asistență tehnică

proiectare și inginerie

342000

342000

64980

342000

0

64980

0

406980

406980

8139,6

398840,4

Proiectare S.F., studii geo, topo, expertiza, documentații pentru obținere avize, elaborare cerere de finanțare

cheltuiel i pentru proiectare și asistență tehnică

cheltuieli pentru consultanță

18000

18000

3420

18000

0

3420

0

21420

21420

428,4

20991,6


Proiectare S.F., studii geo, topo, expertiza, documentații pentru obținere avize, elaborare cerere de finanțare

cheltuiel i pentru proiectare și asistență tehnică

z

cheltuieli pentru (documentații suport) șiobținere avize, acorduri, autorizații

A o>—

/ \

( \A.A

■ ■

53473

-A U

S J \ \ / z

/- / cAz- -7/

53473

10159,87

53473

0

10159,87

0

63632,8

7

63632,87

1272,66

62360,21

Realizarea mediatizarii, informării si publicității proiectului

cheltuiel i de informare, comunicar eși publicitate

cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

12600

12600

2394

12600

0

2394

0

14994

14994

299,88

14694,12

Realizarea mediatizarii, informării si publicității proiectului

cheltuiel i de informare, comunicar eși publicitate

cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/servici ului finanțat

32400

32400

6156

32400

0

6156

0

38556

38556

771,12

37784,88

Realizarea PT, DE, CS, DTAC, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantul ui

cheltuiel i pentru proiectare și asistență tehnică

1

proiectare și inginerie

u

387827,

[7 A p

387827,29

73687,19

387827,

3

0

73687,19

0

461514,

5

461514,4

8

9230,29

452284,19

Realizarea PT, DE, CS, DTAC, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantul ui

cheltuiel i pentru proiectare și asistență tehnică

cheltuieli pentru asistență tehnică

14000

14000

2660

14000

0

2660

0

16660

16660

333,2

16326,8

Realizarea PT, DE, CS, DTAC, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantul ui

cheltuiel i pentru proiectare și asistență tehnică

cheltuieli pentru asistență tehnică

143729,

1

143729,14

27308,54

143729,

1

0

27308,54

0

171037,

7

171037,6

8

3420,75

167616,93

Realizarea PT, DE, CS, DTAC, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantul ui

cheltuiel i pentru proiectare și asistență tehnică

proiectare și inginerie

37000

37000

7030

37000

0

7030

0

44030

44030

880,6

43149,4

Consultant a in management de proiect si achiziții publice

cheltuiel i pentru proiectare și asistență tehnică

cheltuieli pentru consultanță

541957,

7

541957,69

102971,9

6

541957,

7

0

102971,9

6

0

644929,

7

644929,6

5

12898,59

632031,06

0

8750,42

0

54805,2

7

54805,27

1096,11

53709,16

Consultant a in management de proiect si achiziții publice

cheltuiel i pentru proiectare și asistență tehnică

if?°K

11 -A \ws

X\      ---

cheltuieli pentru consultanță

A

\ \n \\ yj

46054,85

8750,42

46054,8

5

Asistenta tehnica a execuției (dirigentie de șantier)

cheltuiel i pentru proiectare și asistență tehnică

cheltuieli pentru asistență tehnică

179412,

7

179412,69

34088,41

179412,

7

0

34088,41

0

213501,

1

213501,1

4270,02

209231,08

Realizarea auditului financiar al proiectului

cheltuiel i cu auditul achiziționa t de beneficiar pentru proiect

cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

50420

50420

9579,8

50420

0

9579,8

0

59999,8

59999,8

1200

58799,8

Achiziția si execuția lucrărilor

cheltuiel i pentru obținerea Și amenajare a terenului

cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

1581510

1581510

300486,9

1581510

0

300486,9

0

1881997

1881996,

9

37639,94

1844356,96

Achiziția si execuția lucrărilor

cheltuiel i pentru asigurarea utilităților necesare obiectivulu i

cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

506000

506000

96140

506000

0

96140

0

602140

602140

12042,8

590097,2

7 O


Achiziția si execuția lucrărilor

cheltuiel i pentru asigurarea utilităților necesare obiectivulu i

\l\     \/-£<

cheltuiek pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

)

2100000

2100000

399000

2100000

0

399000

0

2499000

2499000

49980

2449020

Achiziția si execuția lucrărilor

cheltuiel i pentru investiția de bază

cheltuieli pentru construcții și instalații

1311295

1311295

249146,0

5

1311295

0

249146,0

5

0

1560441

1560441,

1

31208,82

1529232,23

Achiziția si execuția lucrărilor

cheltuiel i pentru investiția de bază

cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

2077398

6

20773986

3947057,

3

2077398

6

0

3947057,

3

0

2472104

3

2472104

3

494420,87

24226622,5

Achiziția si execuția lucrărilor

cheltuiel i cu organizare a de șantier

cheltuieli conexe organizării de șantier

27600

27600

5244

27600

0

5244

0

32844

32844

656,88

32187,12

Achiziția si execuția lucrărilor

cheltuiel i cu organizare a de șantier

cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

173109,

7

173109,69

32890,84

173109,

7

0

32890,84

0

206000,

5

206000,5

3

4120,01

201880,52


Achiziția si execuția lucrărilor

cheltuiel i pentru obținerea Și amenajare a terenului

/' O /S<\‘ ' Fa ?VOsw

cheltuieli pentru amenajarea terenului

693038

693038

131677,2

2

0

693038

0

131677,2

2

0

0

0

0

Achiziția si execuția lucrărilor

cheltuiel i pentru investiția de bază

cheltuieli pentru construcții și instalații

1230129

4

12301293,

8

2337245,

8

1230129

4

0

2337245,

8

0

1463854

0

1463854

0

292770,79

14345768,8

Achiziția si execuția lucrărilor

cheltuiel i pentru comisioane . cote, taxe, costul creditului

cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

42869,8

1

42869,81

0

42869,8

1

0

0

0

42869,8

1

42869,81

857,39

42012,42

Achiziția si execuția lucrărilor

cheltuiel i pentru comisioane , cote, taxe, costul creditului

cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

51700,0

1

51700,01

0

51700,0

1

0

0

0

51700,0

1

51700,01

1033,03

50666,00

Achiziția si execuția lucrărilor

cheltuiel i pentru comisioane , cote, taxe, costul creditului

cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

79713,6

8

79713,68

0

79713,6

8

0

0

0

79713,6

8

79713,68

1594,27

78119,41

Achiziția si execuția lucrărilor

cheltuiel i pentru comisioane / cote, taxe, costul creditului

cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

95195,6

9

95195,69

0

95195,6

9

0

0

0

95195,6

9

95195,69

1903,91

93291,78

Achiziția si execuția lucrărilor

cheltuiel i diverse și neprevăzut e

cheltuieli diverse și neprevăzute

2002900

2002900,0

2

380551

2002900

0

380551

0

2383451

2383451

47669,02

2335782

Achiziția si furnizarea dotărilor

cheltuiel i pentru investiția de bază

cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

2725485

2725484,5

517842,0

6

2725485

0

517842,0

6

0

3243327

3243326,

6

64866,53

3178460,03

Achiziția si furnizarea dotărilor

cheltuiel i pentru investiția de bază

cheltuieli cu active necorporale

2084913

2084913

396133,4

7

2084913

0

396133,4

7

0

2481046

2481046,

5

49620,93

2431425,54

SURSE DE FINANȚARE

Total proiect

57.753.740,13

Total eligibil

56.929.024,91

Total neeligibil

824,715.22

Total nerambursabil

55,790,444.41

Total contribuție proprie

1,138,580.50

Intensitatea intervenției

98%