Hotărârea nr. 173/2019

HCL privind infiintarea Asociatiei Club Sportiv Campionii FC Arges


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării Asociației „Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș”

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședința extraordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești privind aprobarea înființării Asociației „Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș", cu sediul în Pitești, str. Victoriei nr. 24, jud. Argeș;

-Raportul nr. 25318/29.05.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții, prin care se propune aprobarea înființării Asociației Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 25539/2019, nx.25541/2019, nr.25543/2019. nr.25545/2019, nr.25546/2019;

-Decizia nr. 60/27.05.2019 a Consiliului de Administrație al S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., cu sediul în municipiul Pitești, Bld. I.C. Brătianu nr. 24A, Jud. Argeș:

-Hotărârea nr. 12/29.05.2019 a Adunării Generale a S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., cu sediul în municipiul Pitești, Bld. I.C. Brătianu nr. 24A, Jud. Argeș;

-Decizia nr. 09/28.05.2019 a Consiliului de Administrație al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.. cu sediul în municipiul Pitești, str. Târgul din Vale nr. 25, Jud. Argeș;

-Hotărârea nr.06/29.05.2019 a Adunării Generale a S.C. SALUBRITATE 2000 S.A., cu sediul în municipiul Pitești, str. Târgul din Vale nr. 25, Jud. Argeș;

 • - Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.834/2019;

Văzând prevederile O.G. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 36 alin. (1), art. 36 alin. (2) lir. "d", art. 36 alin. (6) lit. "a’! pct. 6 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. (II din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l ți) Se aprobă înființarea Asociației ..Cm:' Sportiv C


Argeș" prin asocierea Municipiului Pitești, cu sediul in Pitești, crgeș. reprezentată de Constantin- Cornel Ionică. în calitate de 2000 S.A.. cu sediul în municipiul Pitești. Bld. I.C. B reprezentată de Mihai Marinescu. în calitate de Director general și S.C. SALUBRITATE 2000 S.A., cu sediul în municipiul Pitești, str. Târgui din Vale nr. 25. Jud. Argeș, reprezentată de Ilie-Romi Becheanu. în calitate de Director general.

(2) Actul constitutiv și Statutul Asociației „Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș’’ sunt prevăzute la anexele nr. 1 si nr.2. care tac parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Asociația se organizează ca structură monosportivă pe ramura de sport-fotbal, cu statut de club de drept privat, persoană juridică fără scop patrimonial, care se înscrie în Registrul Sportiv organizat de Ministerul Tineretului și Sportului.

Art.3. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 3000 lei. cu titlu de aport în numerar la constituirea patrimoniului inițial al Asociației „Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș7’.

Art.4. Primăria Municipiului Pitești. Direcția Servicii Publice și. Achiziții, persoanele nominalizate, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, SC Apa Canal 2000 SA. cu sediul în municipiul Pitești, Bld. I.C. Brătianu nr. 24A și SC Salubritate 2000 SA. cu sediul în municipiul Pitești, str. Târgul din Vale nr. 25, Jud. Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 173 din 30.05.2019

.. ■' )/ I         ACT CONSTITUTIV AL

asociației club sportiv campionii fotbal club argeș

Art.l - Membrii fondatori:

Asociația se infiinteaza din inițiativa, aportul patrimonial si pe baza liberului consimtamant al următorilor membri:

MUNICIPIUL PITEȘTI, cu sediul in, str. Victoriei, nr.24, Pitești, jud.Argeș,

CUI 4317967, reprezentat prin domnul Primar - Constantin - Cornel Ionica,

SC Apa Canal 2000 SA, cu sediul in Pitești, Bd. I.C. Bratianu nr. 24A, Pitești, jud. Argeș, reprezentata prin Director general - Mihai Marinescu,

SC Salubritate 2000 SA, cu sediul in Pitești, Strada Târgul din Vale, nr.25, județul Argeș, reprezentata prin Director general - Ilie - Romi Becheanu,

Art. 2 - Denumirea Asociației este: Asociația Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș (denumita in continuare in prezentul act constitutiv Asociația) conform dovezii de disponibilitate a denumirii cu nr.175069 eliberata de către Ministerul Justiției in data de 16.05.2019. Asocierea se identifica si sub abrevierea “FC ARGEȘ”, acronim ce poate fi utilizat in sigla, antet, corespondenta, anunțuri si publicații.

Art. 3 - Forma juridica

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGEȘ este persoana juridica romana de drept privat, fara scop lucrativ, constituit in baza dreptului la libera asociere prevăzut de art. 37 din Constituția României, in conformitate cu

dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobata prin Legea nr. 246/2005, ale Legii educației fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Regulamentului de punere in aplicare a dispozițiilor legii educației fizice si sportului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 884/2001, care isi propune sa păstreze si sa duca mai departe istoria, principiile, valorile si identitatea, clubului -simbol al Pitestiului, club fondat in anul 1953.

Pentru realizarea scopului si obiectivelor sale, clubul va avea un patrimoniu propriu constituit in principal din: cotizațiile membrilor clubului, dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, venituri realizate din activitati economice directe, subvenții acordare de diferite instituii publice sau private, sponsorizări, legate si donații, resurse obținute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, venituri realizate din manifestările organizate de club ( distribuție material, CD-ROM- uri, conferințe, mese rotunde, cursuri de perfecționare etc. ) alte venituri.

Asociația Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș va avea propriile însemne constând in emblema clubului si culorile acestuia. Culorile oficiale ale clubului sunt alb - violet.

Art.4 - Scopul si obiectivele asociației:

 • (1) - Scopul Asociației il constituie organizarea si administrarea activitatii sportive fotbalistice practicat la toate categoriile (copii si junior, seniori) in conformitate cu dispozițiile Legii nr.69/2000, Statutul, Regulamentele AJF, FRF, LPF, FIFA si UEFA, organizarea si dezvoltarea practicării fotbalului profesionist si ridicarea acestui sport la cel mai inalt nivel de performanta sportiva.

 • (2) Asociația isi propune sa stabilească, sa mențină si sa dezvolte legaturile in domeniul sportiv dintre jucători, antrenori, oficiali, suporteri, cluburi, asociații, secții, organisme naționale si internaționale de fotbal, neadmiterea niciunei dicriminari rasiale, religioase sau politice.

 • (3)  Obiectivele Asociației sunt promovarea fotbalului si practicarea educației fizice si


a sportului (fotbal) in toate formele sale, de către jucători                    itul lor

(amator sau profesionist) precum si participarea la activitat                    ortive,

la toate categoriile de varsta (copii, juniori si seniori).

 • (4) Obiectivele clubului decurg si din reglementările Federației Romane de Fotbal, Ligii Profesioniste de Fotbal, precum si din Statutele si Reglementările Federației Internationale de Fotbal Asociație si a Uniunii Europene de Fotbal Asocioatie.

 • (5) Asociația isi propune participarea la eleborarea si editarea de lucrări de specialitate, publicații, programe, confecționarea proprie sau prin terti a materialelor specifice (echipament, fanioane, insigne, brelocuri, postere, etc) precum si asigurarea difuzării si valorificări acestora, de asemenea, valorificarea in condițiile legii a rezultatelor activitatilor fotbalistice desfășurate.

 • (6) Obiectivele specifice ale Asociației, care se circumscriu realizării scopului acesteia se stabilesc de către Consiliul Director, inainte de fiecare sezon competitional.

Art. 5 - Sediul Asociației

 • (1) Sediul asociației este municipiul Pitești, str. Victoriei, nr.24, jud. Argeș.

 • (2) Pentru realizarea scopului si a obiectivelor sale, asociația poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fara persoanlitate juridica, conform art.l3Al din OG nr.26/2000 cu privire la sociatii si fundații. Sucursalele se constituie prin hotararea a Adunării Generale si isi desfasoara activitatile date in competenta lor de către Asociație.

Art. 6 - Durata de funcționare

Asociația funcționează pe o durata nedeterminata.

Art. 7 - Patrimoniul asociației

 • (1) Patrimoniul inițial al Asociației este in cuantum de 5000 lei fiind constituit din aporturi in numerarar al membrilor fondatori, astfel:

 • -  Municipiul Pitești - 3000 lei;

 • -  SC Apa Canal 2000 SA-1000 lei;

 • -  SC Salubritate 2000 SA - 1000 lei.

 • (2) Patrimoniul inițial va fi varsat in contul deschis pe numele Asociației la Banca Romana de Dezvoltare ( B.R.D.)

-A/\

 • (3)  Asociații vor putea aduce in patrimoniul asoociatiei apprturi m natura: >

II ^1 Ia


 • (4)  Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociației:

Cotizațiile membrilor;

 • -  Dobânzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, in condițiile legii;

 • -  Dividendele societăților comerciale înființate de club;

Venituri realizate din activitati economice directe si diverse;

Donații, sponsorizări, contribuții, taxe de legitimare;

 • -   Premii, amenzi, penalizări, etc.;

 • -   Incasari din vanzarea biletelor de intrare la manifestări cultural-sportive; Drepturi de imagine, publicitate, tv;

Sumele primite ca urmare a convențiilor incheiate cu administrațiile si societățile de pronosticuri sportive;

Valorificarea materialelor sportive promotionale;

Valorificarea contractelor de transfer de jucători si licențelor de joc; Sume rezultate din activitatea de creație si editoriala proprie;

 • -  Profituri din dividende obținute de la societățile comerciale proprii sau cele in care clubul este asociat sau acționar, de la asocieri in participatiune sau alte forme de asociere si colaborare realizate in condițiile legii;

 • -  Resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

 • -   Alte venituri prevăzute de lege.

Art. 8 - Organele de conducere, administrare si control

 • (1)  Organele de conducere, administrare si control ale Asociației sunt:

 • -  Adunarea Generala

 • -  Consiliul Director

 • -  Cenzorul

 • (2)  Adunarea Generala este organul de conducere al Asociației, fiind formata din totalitatea membrilor activi cu drept de vot. Presoanale juridice, membre ale Asociației, participa la ședințele Adunării Generale prin reprezentantul legal sau prin persoana desemnata cu mandat special. Atribuțiilg Adunării Generale, modalitățile de lucru ale acesteia sunt cele prevâzțițe irb-ștatutul asociației.

A ■ ■■ - 7 \ A

 • (3)   Consiliul Director este organul de administrare al Asociației care asigura punerea in executare a Adunării Generale. Primul Consiliu Director este format din 3 membri: un președinte, un vicepreședinte si un membru care indeplineste funcția de secretar al Consiliului Director.

Componenta nominala a primului Consiliu Director, conform hotărârii membrilor fondatori de desemnare a reprezentanților, este următoarea:

 • - Președinte - Dl. Mihai Foamete,;

 • - Vicepreședinte - Dl. Constantin Angelescu, .

Secretar - Dl. Octavian Lupu,;

Mandatul Consiliului Director este de 4 ani de la data dobândirii personalității juridice de către Asociație, respectiv data inscrierii in Registrul asociațiilor si fundațiilor. Mandatul poate inceta inainte de expirarea duratei pentru care au fost aleși prin demisie, revocare, pierderea calitatii de membru al Asociației sau a calitatii de representant al persoanei juridice care l-a desemnat (unde este cazul) sau in caz de deces. Atribuțiile Consiliului Director sunt cele prevăzute in statutul clubului.

 • (4)   Cenzorul este organul care asigura controlul financiar intern al Asociației, fiind propus de către președintele Consiliului Director si aprobat in Adunarea Generala a Asociației.

Durata si incetarea mandatului de cenzor are loc in același condiții prevăzute la alin.3.

Art. 9 - Persoana imputemicita sa desfasoare procedura de dobândire a personalității juridice de către Asociație, conform reglementarilor legale, est^dorpnulFoamete Mihai, persoana romana,

care deține funcția de Sef Birou Juridic in cadrul Primăriei Municipiului Pitești.

Art. 10 - Asociația Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș, ca structura sportiva cu personaliate juridica consituita in condițiile legii, va urma sa se afilieze la Asociațiile Județene Sportive si/ sau la Federațiile Sportive Naționale pe ramura de sport.

Asociația Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș este organizat, condus, administrat, controlat si isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor statutului si legislației romanești in vigoare.

Art. 11 - Prezentul act constitutiv a fost redactat intr-un număr de 5 exemplare si a fost adus la cunoștința membrilor fondatori care au subscris la prevederile acestuia, asumandu-si responsabilitatea prin semnaturile lor, azi_____2019.

Nr.crt

Membru fondator

Reprezentant legal

Semnătură

1.

MUNICIPIUL PITEȘTI

Primar - Constantin Cornel Ionica

1

2.

SC APA CANAL 2000 SA

Director general - Mihai Marinescu

3.

SC SALUBRITATE 2000 SA

Director general - Ilie Romi Becheanu

Anexa nr.2 la HCL nr.         /.șO ,0    2019

STATUTUL

ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGEȘ

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Artl Denumirea Asociației

 • (1)   Denumirea clubului este: Asociația Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș (denumita in continuare in prezentul act constitutiv Asociația) conform dovezii de disponibilitate a denumirii cu nr. 175069 eliberata de către Ministerul Justiției in data de 16.05.2019. Asociația se identifica si sub abrevierea “FC Argeș”, acronim ce poate fi utilizat in sigla, antet, corespondenta, anunțuri, publicații.

 • (2)      Denumirea si sigla vor fi scrise pe antetul fiecărui act, publicație, comunicare, corespondență sau anunț, transmise către alte persoane fizice sau juridice.

 • (3)    Asociația Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș va avea propriile insemne constând in emblema clubului si culorile acestuia. Culorile oficiale ale clubului sunt alb - violet.

 • (4)   Emblema clubului va fi aplicata pe ștampile, inscripții, antete, titluri de orice fel.

 • (5)    Asociația Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș este o asociație romana, fara scop patrimonial, alcătuită din persoane fizice si juridice, avand propriul ei statut legal, care isi propune sa păstreze si sa duca mai departe istoria, principiile, valorile si identitatea clubului -simbol al Pitestiului, club fondat in anul 1953.

Art.2 Membrii asociati

Asociația se infiinteaza din inițiativa, aportul patrimonial si pe baza liberului consimtamant al următorilor membri:

MUNICIPILTL PITEȘTI, cu sediul in, str. Victoriei, nr.24, Pitești, j ud. Argeș, CUI

4317967, reprezentat prin domnul Primar - Constantin - Cornel Ionica,SC Salubritate 2000 SA, cu in sediul Pitești, Strada Târgul din Vale, nr.25, județul Argeș, reprezentata prin Director general - Ilie - Romi Becheanu, ;

Art.3 Forma juridica

 • (1) Asociația se înființează in baza dreptului constituțional la libera asociere ca persoana juridica romana de drept privat, fara scop patrimonial, in baza Ordonanței Guvernului.

nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările si completările ulterioare si a Legii educației fizice si a sportului nr.69/2000, cu modificările si completările ulterioare, ca structura sportiva, monosportiva, club sportiv de drept privat, persoana juridica fara scop lucrativ.

Art. 4 - Structura organizatorica

Structura de conducere a clubului Asociația Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș este următoarea:

 • -  Adunarea Generală a membrilor;

 • -  Consiliul director, format din:

- Președinte - Dl. Mihai Foamete,

- Vicepreședinte - Dl. Constantin Angelescu,

Secretar - Dl. Octavian Lupu,;

Art.5 Sediul Asociației

Sediul asociației este in municipiul Pitești, str.Victoriei, nr.24, jud.Arges.

(1) Pentru realizarea scopului si a obiectivelor sale, asociația poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fara personalitate juridica, conform art. 13 alin/î 41^00^26/2000 cu privire la asociații si fundații. Sucursalele se constituie prin hotarațe a’AdUijiarîi Generale si isi desfasoara activitatile date in competenta lor de către


Art.6 Durata de funcționare

Asociația funcționează pe o perioada nedeterminata.

Capitolul II

SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Art.7 Scopul si obiectivele asociației

 • (1)    - Scopul Asociației il constituie organizarea si administrarea activitatii sportive fotbalistice practicate la toate categoriile ( copii si junior, seniori) in conformitate cu dispozițiile Legii nr.69/2000, Statutul, Regulamentele AJF, FRF, LPF, FIFA si UEFA, organizarea si dezvoltarea practicării fotbalului profesionist si ridicarea acestui sport la cel mai inalt nivel de performanta sportiva.

 • (2)    Asociația isi propune sa stabilească, sa mențină si sa dezvolte legaturile in domeniul sportiv dintre jucători, antrenori, oficiali, suporteri, cluburi, asociații, secții, organisme naționale si internaționale de fotbal, neadmiterea niciunei dicriminari rasiale, religioase sau politice.

 • (3)    Obiectivele Asociației sunt promovarea fotbalului si practicarea educației fizice si a sportului (fotbal) in toate formele sale, de către jucători, indiferent de statutul lor (amator sau profesionist) precum si participarea la activitatile si competițiile sportive, la toate categoriile de varsta (copii, juniori si seniori).

 • (4)    Obiectivele clubului decurg si din reglementările Federației Romane de Fotbal, Ligii Profesioniste de Fotbal, precum si din Statutele si Reglementările Federației Internationale de Fotbal Asociație si a Uniunii Asociațiilor Europene de Fotbal.

 • (5)    Asociația isi propune participarea la eleborarea si editarea de lucrări de specialitate, publicații, programe, confecționarea proprie sau prin terii a materialelor specific ( echpament, fanioane, insigne, brelocuri, postere, etc) precum si asigurarea difuzării si valorificări acestora, de asemenea, valorificarea in condițiile legii a rezultatelor activitatilor fotbalsitice desfășurate.

(6) Obiectivele specifice ale Asociației, care se circumscriu realizării scopului acesteia se stabilesc de către Consiliul Director, inainte de fiecare sezon competitional.


Capitolul III

PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Art.8 Patrimoniul asociației

 • (1)    Clubul sportiv are regim propriu de administrare si de gestionare a bugetului si patrimoniului, aprobat de Adunarea Generala, in condițiile legii

 • (2) Patrimoniul social al clubului este alcătuit dintr-un activ patrimonial inițial, in valoare de 5000 lei si este alcătuit din aporturi in bani depuse de asociati, după cum urmeaza:

MUNICIPIUL PITEȘTI: - 3000 lei;

SC APA CANAL 2000 SA - 1000 lei;

SC SALUBRITATE 2000 SA - 1000 Iei.

 • (3)    Patrimoniul inițial va fi varsat in contul deschis in numele Asociației la Banca Romana de Dezvoltare (B.R.D.)

 • (4)    Asociații vor putea aduce in patrimoniul asociației si aporturi in natura.

 • (5)   Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociației:

 • a)  Cotizațiile membrilor;

 • b)  Dobânzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, in condițiile legii;

 • c)  Dividendele societăților comerciale infiintate de club;

 • d)  Venituri realizate din activitati economice directe si diverse;

 • e)  Donații, sponsorizări, contribuții, taxe de legitimare;

 • f)  Premii, amenzi, penalizări, etc. ;

 • g)  Incasari din vanzarea biletelor de intrare la manifestări cultural-sportive;

 • h)  Drepturi de imagine, publicitate, tv;

 • i)  Sumele primite ca urmare a convențiilor incheiate cu administrațiile si societățile de pronosticuri sportive;

 • j)  Valorificarea materialelor sportive promotionale;

 • k)  Valorificarea contractelor de transfer de jucători si licențelor de joc;


// - /

LI '* I

 • l)   Sume rezultate din activitatea de creație si editoriala proprie;

 • m) Profituri din dividende obținute de la societățile comerciale proprii sau cele in care clubul este asociat sau acționar, de la asocieri in participatiune sau alte forme de asociere si colaborare realizate in condițiile legii;

 • n)  Resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

 • o)  Alte venituri prevăzute de lege.

Art. 9 - Clubul poate infiinta societăți comerciale. Dividendele obținute din activitatile acestor societăți comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleași societăți comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului clubului.

Art. 10 - Clubul poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legătură cu scopul principal al clubului.

Capitolul IV

MEMBRII ASOCIAȚIEI

Secțiunea I

Dispoziti generale

Art. 11 Membrii Asociației

 • (1) Membrii Asociației pot fi atat persoane fizice, cat si juridice care au capacitate deplina de ezxercitiu, indiferent de cetățenie sau naționalitate, care doresc desfasurarea unor activitati circumscrise scopului propus al Asociației, indeplinese condițiile prevăzute in Statut ori stabilite de Adunarea Generala a Asociaților si adera la actele constitutive, consimțind sa sprijine moral si material activitatea Asociației.

 • (2)   Asociația este alcatuita din următoarele categorii de membri:

 • a) membri fondatori: persoanele care infiinteaza Asociația si care contribuie activ la desfasurarea activitatii, indeplinirea scopului si obiectivelor acesteia si achita la zi cotizația anuala de membru al Asociației:

 • b) membri asociati: persoanele fizice si juridice care adera ulterior la Asociație si contribuie moral si material la completarea patrimoniului Asiciatiei;

 • c)  membri susținători: persoanele fizice si juridice care adera ulteripr-la Asociație si sprijină activ indeplinirea scopului si obiectivelor acesteia, prin achitarea Unei potizatii anuale al cărei cuantum va fi stabilit prin decizia Adunării generale:

 • d) membri de onoare: personalități care, prin acțiunile lor, isi exprima sprijinul si solidaritatea cu scopul si obiectivele Asociației, contribuind la promovarea activitatilor desfășurate de Asociație si a imaginii acesteia, la toate nivelurile;

 • e) membri practicant! - persoanele fizice care dețin o legitimație de sportiva din care rezulta practicarea jocului de fotbal in cadrul Asociației

 • (3)  Calitatea de membru asociat si de onoare al Asociației se acorda de către Adunarea Generala, iar cea de membru susținător de către Consiliul Director.

 • (4)  Pentru dobândirea calitatii de membru susținător este necesara intocmirea unei cereri de primire in asociație si depunerea acesteia spre analiza Consiliului Director, acesta avand obligația sa analizeze cererea si sa dispună in sensul aprobării sau respingerii fara sa faca cunoscute solicitantului motivele deciziei sale

 • (5)   Calitatea de membru nu este transmisibila

 • (6)    Calitatea de membru fondator sau asociat se pierde prin retragere (in aceasta situtatie, hotararea de retragere se comunica celor interesați cu cel puțin 30 zile de la data la care va avea loc prima Adunare Generala, in același teremen se comunica si hotararea Adunării Generale.

 • (7)   Calitatea de membru susținător se pierede prin retragere sau excludere.

 • (8)  Calitatea de membru al Asociației ( cu excepția calitatii de membru practicanat)

inceteaza intr-una din următoarele situații:

 • a) Demisie;

 • b) Neplata cotizației sau a altor obligații financiare către asociație in maxim 30 zile consecutive de la data scadentei; in acst caz, măsură excluderii se va aplica după notificarea neplății si daca membrul in cauza nu poate furniza o justificare rezonabila;

 • c) Decesul persoanei fizice sau incetarea existentei persoanei juridice;

 • d) Dizolvarea asociației.

 • (9) Membrii asociati care se retrag sau sunt excluși nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei ramanand obligați sa-si plateasca contribuțiile la care s-au obligat fata de Asociație

 • (10) Calitatea de membru practicant inceteaza in conformitate cu regulamentele AJF, FRF, FIFA, UEFA.

 • (11) Evidenta membrilor precum si componenta organelor de con(fucere"afe Asociației sunt

/ ■'        / I               I \ A

tinute de Secretarul acesteia si constituie anexe ale Statutului'Apociatipi.

Secțiunea II

Drepturile si obligațiile membrilor

Art.12 Drepturile si obligațiile membrilor

 • (1) Drepturile membrilor fondatori sunt următoarele:

 • a) sa aleaga si sa fie aleși in organele de conducere si administrare ale Asociației, daca au implinit varsta de 18 ani, au aptitudini si capacitate pentru funcțiile la care candidează si nu au suferit nici o condamnare penala;

 • b) sa isi exprime prin vot opțiunea fata de proiectele de hotarare ale Adunării Generale ale asociaților si ale Consiliului director, precum si in legătură cu strategia si acțiunile întreprinse de Asociație pentru realizarea scopului si obiectului sau de activitate;

 • c) sa folosească bazale sportive si instalațiile, precum si localurile Asociației, in limita disponibilității lor, in vederea dsfasurarii activitatii sportive;

 • d) sa beneficieze de intrare gratuita la jocurile organizate de Asociație;

 • e) sa fie desemnați ca reprezentanți ai clubului la acțiunile interne si intenationale;

 • f)  sa primească titlul de membru de onoare pentru activitatea lor prin care au adus servicii desoebite clubului in realizarea sopurilor propuse;

 • g) si formuleze propuneri, cereri, sesiziri;

 • h) sa inițieze proiecte de hotarari si sa ceara introducerea lor pe ordinea de zi a Adunării Generale in condiții statutare;

 • i)  sa solicite motivat includerea pe ordinea de zi si a altor probleme decât cele anunțate.

 • (2) Principalele obligații ale membrilor fondatori sunt următoarele

 • a)  sa respecte întocmai Statutul, regulamentele si hotărârile Adunării Generale si ale Consiliului director al Asociației:

 • b)  sa cunoască scopul si obiectul de activitate al Asociației si sa apere interesele acesteia:

 • c) sa susțină activitatea Asociației, in toate aspectele sale:

 • d) sa participe activ la lucrările Adunării Generale a aszocîatilor si. ale Consiliului Director si sa sprijine moral si material desfasurarea activităților;

 • e)  sa achite obligațiile materiale si financiare ce le revin potrivit angajamentelor asumate:

 • f)  sa nu intreprinda acțiuni sau masuri care ar putea prejudicia moral sau patrimonial Asociația si sa nu transmită informații confidențiale către terte persoane care ar putea prejudicia imaginea si interesele Asociației:

 • g) sa răspundă cu promptitudine solicitărilor Asociației de a participa la activi tatii e organizate de Asociație in vederea realizării scopului si obiectivelor acesteia,

 • (3)    Drepturile membrilor asociati sunt următoarele:

 • a)   sa aleaga si sa fie aleși in organele de conducere si administrare ale Asociației;

 • b) sa isi exprime prin vot opțiunea fata de proiectele de hotarare ale Adunării Generale ale asociaților si ale Consiliului director, precum si in legătură cu strategia si acțiunile intreprinse de Asociație pentru realizarea scopului si obiectului sau de activitate;

 • c)   sa formuleze propuneri, cereri, sesizări:

 • d) sa solicite motivat includerea pe ordinea de zi si a altor probleme decât cele anunțate.

 • (4)   Principalele obligații ale membrilor asociati sunt următoarele:

 • a)   sa respecte intocmai Statutul, regulamentele si hotărârile Adunării Generale si ale Consiliului director al Asociației:

 • b)   sa cunoască scopul si obiectul de activitate al Asociației si sa apere interesele acesteia:

 • c)    sa susțină activitatea Asociației, in toate aspectele sale;

 • d)   sa achite obligațiile materiale si financiare ce le revin potrivit angajamentelor asumate;

 • e)   sa nu intreprinda acțiuni sau masuri care ar putea prejudicia moral sau patrimonial Asociația si sa nu transmită informații confidențiale către terte persoane care ar putea prejudicia imaginea și.interesele-Asociatiei;

 • f)   sa răspundă cu promptitudine solicitărilor Asociației de a participa la activitatile organizate de Asociație in vederea realizării scopului si obiectivelor acesteia;

 • g)   sa participe activ la lucrările Adunării Generale a asociaților si ale Consiliului Director si sa sprijine moral si material desfasurarea activitatilor.

 • (5) Drepturile membrilor susținători sunt următoarele:

 • a)   sa formuleze propuneri, cereri, sesizări:

 • b)  sa solicite motivat includerea pe ordinea de zi si a altor probleme decât cele anunțate.

 • (6) Principalele obligații ale membrilor susținători sunt următoarele:

 • a) sa respecte intocmai Statutul, regulamentele si hotărârile Adunării Generale si ale Consiliului director al Asociației;

 • b) sa cunoască scopul si obiectul de activitate al Asociației si sa apere interesele acesteia;

 • c) sa susțină activitatea Asociației, in toate aspectele sale;

 • d) sa achite obligațiile materiale si financiare ce le revin potrivit angajamentelor asumate;

 • e) sa nu intreprinda acțiuni sau masuri care ar putea prejudicia moral sau patrimonial Asociația si sa nu transmită informații confidențiale către terte persoane care ar putea prejudicia imaginea si interesele Asociației;

 • f)  sa răspundă cu promptitudine solicitărilor Asociației de a participa la activitatile organizate de Asociație in vederea realizării scopului si obiectivelor acesteia.

Drepturile membrilor de onoare sunt următoarele:

 • a) sa fie aleși in organele de conducere si administrare ale Asociației;

  b) sa formuleze propuneri, cereri, sesizări;


s 0 ci M

 • c) sa participe gratuit la evenimentele organizate de Asociație;

V ~ \

 • d) membrii de onoare sunt scutiti de plata cotizației anuâl;e;

Capitolul V

ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAȚIEI

Art.13 Organe de conducere, administrare si control

 • (1) Organele de conducere, administrare si control ale Asociației sunt:

 • -  Adunarea Generala

 • -  Consiliul Director

 • -  Cenzorul

Secțiunea I

Adunarea Generala

Art. 14 (1) Adunarea Generala este organul de conducere al Asociației, alcătuit din totalitatea membrilor asociati.

 • (2) Membrii fondatori ai Asociației, participa la ședințele Adunării Generale prin reprezentantul legal sau prin persoana desemnata.

Art. 15 - Adunarea Generala exercita următoarele atribuții:

 • a)    Stabilește strategia si obiectivele generale ale Asociației;

 • b)    aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilanțul contabil;

 • c)    alege si revoca membrii Consiliului Director;

 • d)    alege si revoca cenzorul Asociației;

 • e)    Stabilește indemnizațiile membrilor Consiliului Director si ale cenzorului;

 • f)    controlează activitatea Consiliului Director;

 • g)    dezbate si aproba rapoartele de activitate ale Consiliului director si ale cenzorului;

 • h)    adopta programul de activitate si calendarul competitional si de pregătire al clubului;

 • i)    aproba organizarea de societăți comerciale legate de scopul Asociației in vederea susținerii financiare a aceste^

 • j)    alege si revoca cenzorul sau, după caz, piembrii comisiei de cenzori;

- /


 • k)    hotărăște infiintarea de sucursale;

\\ -A

 • l)     modifica Actul constitutiv si Statutul;

 • m)   dizolvarea si lichidarea Asociației, precum si stabilirea destinației bunurilor ramase după lichidare;

 • n)    adopta regulilor de organizare si funcționare a Consiliului Director si activitatii cenzorului;

 • j) orice alte atribuiti prevăzute in lege sau in prezentul Statut.

Art. 16 (1) Adunarea generala poate fi ordinara sau extraordinara.

 • (2) Adunarea generala se întrunește o data pe an, in prima jumătate a anului calendaristic după încheierea anului financiar anterior, iar Adunarea generala extraordinara se desfasoara ori de cate ori este necesar.

 • (3) Convocarea Adunării generale se face de către Președintele Consiliul Director, sau la cererea scrisa a unui număr de cel puțin 1/3 din numărul membrilor fondatori si membri asociati, cu cel puțin 30 zile inainte de ședințele ordinare si cu cel puțin 5 zile înainte de ședințele extraordinare. In convocator se va preciza data, ora, locul desfășurării si ordinea de zi. Convocarea se va face in scris, prin posta, fax sau prin posta electronica.

 • (4) Adunarea generala este statutar constituita in prezenta a cel puțin jumătate din membrii cu drept de vot si adopta hotarari cu votul majorității membrilor prezenti.

 • (5) Daca la prima convocare nu este întrunit cvorumul de prezenta prevăzut la alin.

 • (3), se va proceda la a doua convocare intr-un termen de cel mult 5 zile, iar hotărârile se adopta cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

 • (6) Hotărârile privind dizolvarea Asociației sau modificare scopului acesteia se adopta cu 2/3 din numărul total al membrilor cu drept de vot.

 • (7) Adunarea generala poate stabili ca unele hotarari sa fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret.

 • (8) Ședințele sunt conduse de președinte, iar in lipsa acestuia de către vicepreședinte. Desfasurarea lucrărilor se consemnează intr-un proces-verbal, de către secretarul de ședința, ales prin vot de către membrii Adunării generale la inceputul ședinței. Hotărârile se semnează de către președinte sau, in lipsa acestuia, de către vicepreședinte si se contrasemnează de către secretar, iar ulterior se comunica persoanelor fizice si juridice interesate.

Art. 17(1) Hotărârile luate de Adunarea generala in limitele legii, ale Actului constitutiv si ale Statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea generala sau au votat împotriva.

 • (2) Hotărârile Adunării generale, contrare legii, Actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse in Statut, pot fi atacate in justiție de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea generala sau care au votat împotriva sau care au cerut sa se insereze aceasta in procesul- verbal de ședința, in termen de 15 zile de la data când au luat cunoștința despre hotarare sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

 • (3) Cererea de anulare se soluționează de către judecătoria in circumscripția careia Asociația isi are sediul. Hotararea instanței este supusa numai apelului.

Art. 18 (1) Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soțul sau, ascendenții sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot, avand obligația de a anunța la începutul ședinței aceasta chestiune.

 • (2) Asociatul care incalca dispozițiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate Asociației daca fara votul sau nu s-ar fi putut obține majoritatea ceruta.

Secțiunea a Il-a

Consiliul Director

Art. 19 Consiliul Director este organul de administrare al Asociației care asigura punerea in executare a hotărârilor Adunării generale. Primul Consiliu Director este format din 3 membri, astfel: un președinte, un vicepreședinte si un membru care îndeplinește si funcția de secretar al Consiliului Director.

Art. 20 (1) Fiecare membru fondator isi desemnează un reprezentant in Consiliul Director, Componenta nominala a primului Consiliu Director, conform hotărârilor membrilor fondatori de desemnare a reprezentanților, este următoarea:

 • - Dl. Mihai Foamete,

președinte ;

 • - Dl. Constantin Angelescu,

Argeș -vicepreședinte;

- Dl. Octavian Lupu,

secretar

 • (2) Președintele si vicepreședintele sunt aleși cu votul majorității membrilor Consiliului director, din rândul acestora pentru un mandat de 4 ani de la data dobândirii personalității juridice de către Asociație, respectiv data inscrierii in Registrul asociațiilor si fundațiilor.

 • (3) Mandatul poate înceta înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleși prin demisie, revocare, pierderea calitatii de membru al Asociației sau a calitatii de reprezentant al persoanei juridice care l-a desemnat (unde este cazul) sau in caz de deces..

 • (4) Secretarul Consiliului director este ales de către Consiliul director, cu votul majorității membrilor.

 • (5) Nu poate fi membru al Consiliului director, iar daca este, pierde aceasta calitate, orice persoana care ocupa o funcție de conducere in cadrul unei instituții publice, daca Asociația are ca scop sprijinirea activitatii acelei instituții publice.

 • (6) Nu pot face parte din Consiliul Director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau carora le este interzisa executarea funcțiilor publice.

 • (7) Membrii Consiliului Director nu pot ocupa si funcția de cenzor al Asociației.

Art. 21 (1) In exercitarea competentei sale, Consiliul director:

 • a) prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;

 • b) asigura punerea in executare a hotărârilor Adunării Generale si conduce activitatea

clubului intre ședințele acesteia;

 • c) propune Adunării generale strategia si programul general de acțiune al Asociației:

 • d) Stabilește obiectivele specifice ale Asociației inainte de fiecare sezon competitional;

 • e) încheie acte juridice in numele si pe seama Asociației;

 • f)  executa bugetul de venituri si cheltuieli;

 • g) aproba organigrama si politica de personal ale Asociației si ^statul de funcții;

 • h)  îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in Statut sau stabilite de Adunarea Generala

 • i)  poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de Asociație, pentru a exercita atribuțiile prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. e), stabilind atribuțiile si salarizarea acestora.

 • j) aproba regulamentul de organizare si funcționare al aparatului tehnic al Asociației;

 • k) numește un director executiv, un organizator de competiții si un contabil, care, in baza hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor si ale Consiliului Director, vor avea atribuțiile si împuternicirile necesare, vor răspunde de întreaga activitate operativa a Asociației si o va reprezenta in toate relațiile acesteia cu banei, furnizori, federație de specialitate, etc.

 • l) elaborează Regulamentul de Ordine Interioara, norme si normative privind organizarea si funcționarea clubului, cu respectarea prezentului Statut;

 • m) propune Adunării Generale admiterea sau excluderea membrilor Asociației;

 • n)   aproba transferurile de jucători de la si la Asociație;

 • o)   indeplineste toate celelate atribuții stabilite sau delegate de Adunarea Generala.

 • (2)  Consiliul director va desemna persoanele care vor încheia acte juridice in numele si pe seama Asociației si vor reprezenta Asociația in relațiile cu tertii.

 • (3)   Dispozițiile art. 18 din prezentul Statut se aplica in mod corespunzător si membrilor Consiliului director.

Art. 22 (1) Consiliul director se întrunește in ședințe de lucru ordinare cel puțin lunar si extraordinare, ori de cate ori este necesar.

 • (2) Ședințele se convoacă de către președinte sau in lipsa acestuia de către vicepreședinte, cu cel puțin 2 zile înaintea ședințelor ordinare si 24 ore înaintea ședințelor extraordinare.

 • (3) Consiliul director este constituit valabil in prezenta majorității membrilor, iar hotărârile se adopta cu votul majorității rflem^rjlor preșzb(n.ti. In caz de egalitate este deciziv votul Președintelui.

 • (4) Ședințele sunt conduse de către președinte sau in lipsa acestuia, de către vicepreședinte. Dezbaterile si modul de adoptare a deciziilor sunt consemnate in procesul verbal al ședinței încheiat de către secretar si sunt semnate de către președinte sau in lipsa acestuia, de către vicepreședinte si contrasemnate de către secretar.

Art. 23   (1) Președintele Consiliului Director exercita următoarele atribuții:

 • a) reprezintă Asociația in relațiile interne si internaționale, precum si injustiție;

 • b) conduce ședințele Adunării generale si ale Consiliului director si semnează hotărârile adoptate, respectiv deciziile emise;

 • c) exercita conducerea activitatii personalului Asociației;

 • d) numește si eliberează din funcție personalul Asociației, in condițiile legii;

 • e) propune Consiliului director spre aprobare regulamentul de organizare si funcționare al aparatului tehnic al Asociației;

 • f)  îndeplinește orice alte atribuții stabilite in sarcina sa de către Adunarea generala si Consiliul director.

 • (2)   In exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite decizii care se comunica persoanelor

interesate.

 • (3)   In lipsa președintelui, atribuțiile acestuia sunt exercitate de către vicepreședinte.

Art. 24 - Vicepreședintele exercita atribuțiile stabilite sau delegate de către președinte.

Art. 25 - Secretarul Generalal al Asociației are următoarele atribuții:

 • a) coordonează activitatile curente ale Asociației, efectuează toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Asociației, în limita competentelor acordate de către Președinte;

 • b) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Director si ale Adunării Generale;

 • c) angajează personalul din executivul Asociației, respectând organigrama si numărul de posturi

aprobat de Președinte si Consiliul Director, Stabilește îndatoririle si responsabilitățile personalului;                                       f           j p ?

 • d)  răspunde în fata Consiliului Director de activitățile desfășurate, de deciziile luate, de gestionarea mijloacelor financiare si materiale ale Asociației, are drept de semnătură în operațiunile financiare;

 • e) stabilește îndatoririle si responsabilitățile personalului operativ pe compartimente, cu acordul Președintelui;

 • f) întocmește proiectul planului anual de activități, organizează acțiuni concrete pentru realizarea scopului si obiectivelor Asociației;

 • g) propune proiectele organigramei si structurii de personal ale Asociației;

 • h) îndeplinește alte sarcini stabilite de Adunarea Generală, Consiliul Director si Președinte;

 • i) exercită funcția de reprezentare a Asociației în limitele competentelor delegate;

 • j) tine si arhivează, în condițiile prevăzute de lege, registrele Asociației;

Art. 26 - Atribuțiile detaliate ale Consiliului Director, Președintelui si Secretarului General sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare si Funcționare (R.O.F.).

Art. 27 - Secretarul General conduce afacerile curente ale Asociației sub îndrumarea Președintelui.

Secțiunea a IlI-a

Controlul finaciar

Art. 28   (1) Controlul financiar al Asociației se exercita prin intermediul unui cenzor.

 • (2) Cenzorul este organul care asigura controlul financiar intern al Asociației;

 • (3) Cenzorul, va avea obligatoriu calitatea de contabil autorizat sau expert contabil in condițiile legii si este propus de către președintele Consiliului Director si aprobat de Adunarea Generala a Asociației.

 • (4) Durata si încetarea mandatului de cenzor are loc in aceleași condiții ca si in cazul membrilor Consiliului Director.

Art. 29 In realizarea competentei sale cenzorul:

 • a)    verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociației:

 • b)    intocmeste rapoarte si le prezintă Adunării generale:

 • c)    poate participa la ședințele Consiliului director,J#m_drept de vot;

O

 • d)    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute kr Statut sau stabilite de

Adunarea generala.                                   '~ ( /' ' "■    / j # |l

Capitolul VI

FINANȚAREA ACTIVITATII ASOCIAȚIEI

Art. 30 - Finanțarea activitatii Asociației se face in conformitate cu dispozițiile Titlului XI din Legea nr.69/2000 a educației fizice si sportului, cu modificările si completările ulterioare si cu dispozițiile HG nr.884/2001.

Art. 31 - Veniturile Asociației, indiferent de sursa si cheltuielile de orice natura sunt cuprinse in bugetul anual propriu.

Art. 32 - Administrarea bugetului anual se face potrivit competentelor stabilite in Statut si in condițiile prevăzute in contractele încheiate cu organele adminstratiei publice centrale sau locale pentru finanțarea programelor sportive.

Art. 33 - Veniturile obținute din activitatea proprie care sunt neeconomice, nu sunt impozabile si includ:

 • a) Cotizatiile si contribuțiile bănești sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;

 • b) Taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației in vigoare;

 • c) Dobanzile si dividendele obținute din plasarea disponibilităților realizate din

asemenea activitati;

 • d) Donatiile si sumele sau bunurile din sponsorizări;

 • e) Veniturile obținute din reclama si publicitate, cu excepția celor realizate prin

unitățile specializate in acest domeniu;

 • f) Veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;

 • g) Veniturile obținute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniu;

 • h) Sume obținute din transferul sportivilor;

 • i) Alte venituri, in condițiile legii;

 • j) Penalitati aplicate membrilor, sportivilor, antrenorilor si celorlalți tehnicieni

potrivit statutelor si regulamentelor propria.

Art. 34 - Asociația ca structura sportiva fara scop lucrativ, este scutita de plata impozitelor si

taxelor locale.

Capitolul VII

DIZOLVAREA, LICHIDAREA SI RADIEÎRJjA ASOCIAȚIEI

Art. 35    (1) Asociația se dizolva:

 • a)    de drept;

 • b)    prin hotararea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;

 • c)    prin hotararea Adunării generale.

ART. 36  (1) Asociația se dizolva de drept prin:

 • a)    imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b)   imposibilitatea constituirii Adunării generale sau a Consiliului director in conformitate cu statutul Asociației, daca aceasta situație dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea generala sau, după caz, Consiliul director trebuia sa se constituie;

 • c)   reducerea numărului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

 • (2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotararea judecătoriei in a cărei circumscripție se afla sediul Asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

Art.37 (1) Asociația se dizolva, prin hotarare judecătoreasca, la cererea oricărei persoane interesate:

 • a)    când scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;

 • b)    când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c)    când Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • d)    când Asociația a devenit insolvabila;

 • e)    in cazul prevăzut la art. 14 din OG nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații.

(2) Instanța competenta sa hotarasca dizolvarea e^tefudecatoria in circumscripția careia Asociația isi are sediul.

Art. 38 Asociația se poate dizolva si prin hotararea Adunării generale, in termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotararea Adunării generale se depune la judecătoria in a cărei circumscripție isi are sediul, pentru a fi înscrisa in Registrul asociațiilor si fundațiilor.

Art. 39 (1) In cazurile de dizolvare prevăzute de art. 36 si art. 37 lichidatorii vor fi numiți prin insasi hotararea judecătoreasca.

 • (2)   In cazul dizolvării prevăzute de art. 38, lichidatorii vor fi numiți de către Adunarea generala, sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

 • (3)   In toate cazurile, mandatul Consiliului director inceteaza odata cu numirea lichidatorilor.

 • (4)  Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate in condițiile legii.

Art. 40 (1) Imediat după intrarea in funcție, lichidatorii vor face inventarul si vor incheia un bilanț care sa constate situația exacta a activului si pasivului Asociației,

 • (2)   Lichidatorii sunt obligați sa primească si sa păstreze registrele si orice alte acte ale Asociației. De asemenea, vor tine un registru cu toate operațiunile lichidării in ordinea datei acestora.

 • (3)   Lichidatorii isi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art. 41 (1) Lichidatorii sunt obligați sa continue operațiunile juridice in curs, sa încaseze creanțele, sa plateasca creditorii si, daca numerarul este insuficient, sa transforme si restul activului in bani, procedând la vanzarea prin licitație publica a bunurilor mobile si imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate in curs.

Art. 42 (1) Suma cuvenita creditorului cunoscut care refuza sa primească plata creanței sale se va consemna in contul sau.

(2) Daca plata creanței nu se poate face imediat sau atunci când creanța este contestata, lichidarea nu se va declara terminata înainte de a se garanta creditorii.

Art. 43 - In orice caz, lichidatorii nu pot incheia operațiunile si nu pot remite celor in drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociației.

Art. 44 - Atât fata de Asociație, cat si fata de asociat!, lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului.

Art. 45 - Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

Art. 46 (1) După terminarea procedurii de lichidare, lichidatorii sunt obligați ca in termen de doua luni sa depună bilanțul, registrul jurnal si un memorandum, declarând operațiunile de lichidare la Registrul asociațiilor si fundațiilor al judecătoriei in a cărei circumscripție isi are sediul Asociația.

 • (2) Lichidatorii sunt obligați sa îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării si radierea Asociației din Registrul asociațiilor si fundațiilor.

 • (3) Publicarea lichidării se face prin afișarea la usa instanței in a cărei circumscripție isi are sediul Asociația, in termen de doua luni de la terminarea lichidării,

Art. 47 - Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se considera definitiv aprobat si lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, împreuna cu toate registrele si actele Asociației si ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi considerați descarcati si li se va elibera, in acest scop, un act constatator.

Art. 48 (1) Contestabile la bilanțul lichidatorilor se pot formula de orice persoana interesata la judecătoria in a cărei circumscripție se afla sediul Asociației.

 • (2) Toate contestabile se soluționează printr-o singura hotarare. Sentința pronunțata de judecătorie este executorie si este supusd numai apelului.

 • (3) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie sa ceara radierea Asociației din Registrul asociațiilor si fundațiilor.

Art. 49 - (1) Asociația inceteaza a ființa la data radierii din Registrul asociațiilor si fundațiilor.

(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, in condițiile prevăzute la art. 47 din Statut, prin care se atesta descărcarea acestora de obligațiile asumate.

Art. 50 In cazul dizolvării Asociației, bunurile ramase in urma lichidării, pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau public cu scop identic sau asemanator, data transmiterii fiind data întocmirii procesului-verbal de predare-preluare.

Capitolul VIII

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI/SAU STATUTULUI

Art. 51 (1) Modificarea actului constitutiv si/sau al statutului se face de către Adunarea Generala prin hotarare in care vor fi redate in întregime textele modificate in noua sa redactare.

 • (2)    Modificarea Actului constitutiv sau a Statutului Asociației se face prin înscrierea modificării in Registrul asociațiilor si fundațiilor aflat la grefa judecătoriei in a cărei circumscripție isi are sediul Asociația.

 • (3)   Cererea de înscriere a modificării va fi însoțita de hotararea Adunării generale, iar in cazul modificării sediului, de hotararea Consiliului director.

 • (4)   Despre schimbarea sediului se va face mențiune, daca este cazul, atat in Registrul asociațiilor si fundațiilor aflat la grefa judecătoriei vechiului sediu, cat si in cel aflat la grefa judecătoriei noului sediu, in acest scop, o copie a încheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicata din oficiu judecătoriei in circumscripția careia asociația urmeaza sa-si aiba noul sediu.

Capitolul IX

REGIMUL DE DISCIPLINA PENTRU MEMBRII CLUBULUI,RECOMPENSE SI SANCȚIUNI, CONDIȚIILE DE ACORDARE A ACESTORA

Art. 52 (1) Se considera încălcări ale regimului de disciplina pentru membrii Asociației următoarele situații:

 • a) producerea de prejudicii materiale sau morale prin acte sau fapte contrare scopului si obiectivelor Asociației;

 • b) realizarea de acte sau fapte ce contravin prevederilor Actului constitutiv, Statutului, hotărârilor organelor de conducere si administrare ale Asociației;

cjangajarea persoanei fizice sau juridice in activitati contrare legii si ordinii de drept; djnerespectarea Statutului, a regulamentelor si hotărârilor Adunării Generale si ale Consiliului director al Asociației;

 • e)intreprinderea de acțiuni sau masuri care ar putea prejudicia moraTsa'u patrimonial Asociația si transmiterea de informații confidențiale către terte' pefsdane cdre âr, putea prejudicia imaginea si interesele Asociației.

 • (2) Incalcarea regimului de disciplina pentru membri se constata de către Consiliul director, care aplica, prin decizie luata cu votul majorității, următoarele sancțiuni, in funcție de gravitatea abaterii: mustrare verbala, mustrare scrisa. Sancțiunea finala a excluderi din Asociație se realizează in baza art. 6 din prezentul Statut.

 • (3) In plus fata de prevederile art, 52 aliniatele (1) si (2) din prezentul Statut, pentru sportivii, antrenorii, oficialii etc., inscrisi in competiții sportive in numele Asociației, se vor considera valabile regulamentele de disciplina aferente competițiilor si federațiilor respective.

 • (4) Consiliul director va elabora un regulament in baza caruia se va stabili un sistem de recompense si premieri pentru performante sportive, manageriale etc.

Capitolul X

RELAȚIILE CLUBULUI

Art. 53 - Relațiile clubului cu administrațiile publice, centrale si locale ale statului sunt cele ce decurg din prevederile legale.

Art. 54 - Asociației ii revin toate drepturile si obligațiile ce decurg din legea romana aplicabila, reglementările AJF, FRF, UEFA, si FIFA.

Art. 55 - Ministerul Tineretului si Sportului exercita supravegherea si controlul asupra Asociației in condițiile legii.

Art. 56 - Supravegherea si controlul nu pot substitui controlul propriu instituit de Federația Sportiva Naționala pe ramura de sport, precum si pe cel instituit de Asociație.

Capitolul XI

DISPOZIȚII FINALE

Art. 57 - Prevederile prezentului Statut se completeza cu legislația aplicabila in Romania.

Art. 58- Asociația se obliga sa respecte principiile prevăzute in Convenția impotriva dopajului adoptata in cadrul Consiliului Europei la Strasbourg la 16.11.1989, ractificata prin Legea nr. 171/1998, precum si cele din actele normative emise in aplicare.

Art. 59 - Asociația se obliga sa respecte principiile prevăzute in Convenția europeana privind violenta si ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia, înămfestârilor sportive, in special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la data de 19.08.1985, ractificata prin Legea nr.53/1998, precum si cele din actele normative emise in aplicare.

Art. 60 Persoana imputemicita sa desfasoare procedura de dobândire a personalității juridice de către Asociație, conform reglementarilor legale, este domnul Foamete Mihai,

Art. 61 - Prezentul Statut a fost suspus a suspus votului si aprobat in unanimitate de Adunarea Generala a Membrilor Fondatori ce a avut loc la sediul social al clubului, fiind redactat si semnat intr-un număr de 5 exemplare, astazi_____________2019.

Nr.crt

Membru fondator

Reprezentant legal

Semnătură

1.

MUNICIPIUL PITEȘTI

Primar - Constantin

Cornel Ionica

2.

SC APA CANAL 2000 SA

Director general - Mihai Marinescu

SC SALUBRITATE 2000 SA

Director general - Ilie Romi Becheanu