Hotărârea nr. 172/2019

HCL privind desemnarea unor consilieri locali


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unor consilieri locali

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.23257/16.05.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23679/2019, nr.23680/2019, nr. 23681/2019, nr. 23682/2019, nr. 23683/2019;

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.22623/14.05.2019;

Văzând prevederile art.36 alin. (2) lit. „c”, precum și ale art.54 alin. (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) în scopul analizării și stabilirii modului de soluționare a ofertelor formulate de către d-na.Toma D.Zoie, dl.Toma M.Mircea și d-na.Coșuleț M.Sofia prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.22623/14.05.2019, se desemnează următorii consilieri locali:

  • a) Domnul Bănică Iuliu-Radu

  • b) Domnul Neacșu Mariean

  • c) Domnul Sofianu Narcis-Ionuț

  • (2) Consilierii locali desemnați vor participa la lucrările Colectivului de lucru constituit prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.607/2018.

  • (3) Soluția identificată va fi spusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, precum și domnii consilieri Bănică luliu-Radu, Neacșu Mariean și Sofianu Narcis-Ionuț vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

* O 4? X DE ȘEDINȚĂ, jirtogeanuContrasemnează:

SECRETAR,

Andrei-Cătâțlin Călugăru

Pitești,

Nr. 172 din 23.05.2019