Hotărârea nr. 171/2019

HCL privind evidenta locuintelor sociale


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind evidența locuințelor sociale aflate în domeniul public al Municipiului Pitești și în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.23237/16.05.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.24393/2019, nr.24394/2019, nr.24395/2019, nr.24396/2019, nr.24402/2019;

-Adresa nr.7376/15.05.2019 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr.22946/15.05.2019 la Primăria Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit. “c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind locuințele nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.l, alin.țlA1) din anexa la H.G.R. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.l 14/1996, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l(l). Se ia act de evidența locuințelor sociale aflate în domeniul public al Municipiului Pitești și în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Locuințele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre au regimul juridic de locuințe sociale, pentru care se încheie contracte de închiriere în condițiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

(3). Lista menționată la alin.(l) se afișează pe site-ul și la sediul Primăriei Municipiului Pitești.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri,

care le va fi comunicată de către Secretarul Municipiului Pitești.


«ȘEDINȚĂ, ngeanu


Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-CătăHn Călugăru

Pitești,

Nr.171 din 23.05.2019


Anexa la H.C.L. nr.                2019


Municipiului Pitești și în administrarea Serviciului Public de iului Municipiului Pitești

Nr. crt

Adresa locuinței

1

Actul administrativ inițial prin care s-a dispus repartizarea

Gradul de ocupare

Destinația

str., bl.

sc

ap

1

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

1

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

2

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

2

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

3

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

3

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

4

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

4

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

5

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

5

HCL 121/27.03.2014

ocupata

sociala

6

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

6

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

7

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

7

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

8

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

8

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

9

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

9

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

10

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

10

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

11

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

11

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

12

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

12

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

13

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

13

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

14

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

14

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

15

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

15

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

16

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

16

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

17

Aleea Naum Râmniceanu nr 2, bl. G1

A

17

libera

sociala

18

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

18

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

19

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

19

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

20

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

20

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

21

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

21

HCL 274/09.08.2017

ocupata

sociala

22

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

22

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

23

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

23

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

24

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

24

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

Nr. crt

Adresa locuinței      țL 0     X

Zc/     Xx''tr \

Actul administrativ inițial prin care s-a dispus repartizarea

Gradul de ocupare

Destinația

1

str., bl.                         [ț-'S

O -

25

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

HOL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

26

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1           \

HCL 120/27.03.2014

ocupata

sociala

27

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

"A- ■'

27

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

28

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

28

libera

sociala

29

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

29

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

30

Aleea Naum Râmniceanu nr 2, bl. G1

A

30

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

31

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

31

HCL 423/19 12.2013

ocupata

sociala

32

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

32

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

33

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

33

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

34

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

34

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

35

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

35

HCL 229/12.07.2018

ocupata

sociala

36

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

36

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

37

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

37

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

38

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

38

HCL 319/27.08.2015

ocupata

sociala

39

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

39

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

40

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

40

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

41

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

41

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

42

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

42

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

43

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

43

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

44

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

44

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

45

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

45

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

46

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

46

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

47

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

47

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

48

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

48

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

49

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

49

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

50

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

50

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

51

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

51

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

52

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

52

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

53

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

53

libera

sociala

54

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

54

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

55

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

55

libera

sociala

56

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

56

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

Nr. crt

Adresa locuinței < # v       . \

/    ' Z   L i i■ '  .

Actul administrativ inițial prin care s-a dispus repartizarea

Gradul de ocupare

Destinația

1

str., bl.                       s .

( /z” \

/'.' ■ '/ V. sc ,,

A v ’A

57

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1           > ..,

A/

■A A

HCL 121/27.03.2014

ocupata

sociala

58

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1           x

'   A".'

:-..A 58

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

59

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

59

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

60

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

60

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

61

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

61

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

62

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

62

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

63

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

63

HCL 422/19.12.2013

ocupata

sociala

64

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

64

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

65

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

65

libera

sociala

66

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

66

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

67

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

67

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

68

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

68

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

69

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

69

HCL 423/19.12 2013

ocupata

sociala

70

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

70

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

71

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

71

HCL 423/19.12 2013

ocupata

sociala

72

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

72

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

73

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

73

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

74

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

74

HCL 166/28.05.2015

ocupata

sociala

75

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

75

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

76

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

76

libera

sociala

77

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

77

libera

sociala

78

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

78

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

79

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

79

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

80

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

80

libera

sociala

81

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

81

HCL 421/19.12.2013

ocupata

sociala

82

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

82

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

83

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

83

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

84

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

84

HCL 28/30.01.2014

ocupata

sociala

85

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

85

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

86

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

86

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

87

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

87

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

88

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

88

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala


Nr. crt

Adresa locuinței $

-

/ ■■ / \ *

! : t!l L

Actul administrativ inițial prin care s-a dispus repartizarea

Gradul de ocupare

Destinația

str., bl.

■ . .sc , . '

ap

89

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

■ '

89

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

90

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

90

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

91

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

91

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

92

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

92

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

93

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

93

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

94

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

94

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

95

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

95

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

96

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

96

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

97

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

97

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

98

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

98

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

99

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

99

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

100

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

100

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

101

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

101

libera

sociala

102

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

102

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

103

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

103

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

104

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

104

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

105

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

105

libera

sociala

106

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

106

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

107

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

107

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

108

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

108

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

109

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

109

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

110

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

110

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

111

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

111

libera

sociala

112

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

112

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

113

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

113

HCL 120/27.03.2014

ocupata

sociala

114

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

114

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

115

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

115

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

116

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

116

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

117

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

117

libera

sociala

118

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

118

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

119

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

119

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

120

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

120

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala


Nr. crt

Adresa locuinței

1 f

                                    f /   >

U M xj V" ___ ’ /

Actul administrativ inițial prin care

Gradul de

Destinația

)

str., bl.

SC

VL

s-a dispus repartizarea

ocupare

121

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

.. . .x .

121

HCL 42/11.02.2014

ocupata

sociala

122

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

/ Ar;

' 122

HOL 217/19.05.2014

ocupata

sociala

123

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

123

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

124

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

124

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

125

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

125

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

126

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

126

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

127

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

127

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

128

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

128

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

129

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

134

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

130

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

135

libera

sociala

131

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

140

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

132

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

143

HCL 421/19.12.2013

ocupata

sociala

133

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

144

HCL 423/19.12 2013

ocupata

sociala

134

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

162

HCL 28/30.01.2014

ocupata

sociala

135

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

168

HCL 421/19.12.2013

ocupata

sociala

136

Aleea Naum Râmniceanu nr 2, bl. G1

A

169

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

137

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

170

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

138

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

171

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

139

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

175

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

140

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

A

176

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

141

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

C

1

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

142

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

C

2

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

143

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

C

3

HCL 257/30.06.2011

ocupata

sociala

144

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

C

4

HCL 153/16.05.2007

ocupata

sociala

145

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

C

5

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

146

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

C

6

HCL 69/25.08.2016

ocupata

sociala

147

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

C

7

HCL 121/27.03.2014

ocupata

sociala

148

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

C

8

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

149

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

C

9

HCL 146/31.03.2009

ocupata

sociala

150

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

C

10

HCL 483/20.12.2006

ocupata

sociala

151

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

C

11

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

152

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl G1

c

12

HCL 92/27.09.2004

ocupata

sociala

Nr. crt

Adresa locuinței

Actul administrativ inițial prin care s-a dispus repartizarea

Gradul de ocupare

Destinația

str., bl.               V

'■ .'\v

:sc, '

s    ap

153

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c. i-

13

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

154

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

//   14

ocupata

sociala

155

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

//   15

ocupata

sociala

156

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

;■

16

HCL 444/29.10.2014

ocupata

sociala

157

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

-• G'

17

HCL 179/28.08.2002

ocupata

sociala

158

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

C

18

ocupata

sociala

159

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

19

HCL 485/20.12.2006

ocupata

sociala

160

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

20

HCL 84/07.03.2007

ocupata

sociala

161

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

21

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

162

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

23

HCL 456/06.11.2014

ocupata

sociala

163

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

24

HCL 255/30.06.2011

ocupata

sociala

164

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

25

HCL 486/20.12.2006

ocupata

sociala

165

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

26

HCL 423/19 12.2013

ocupata

sociala

166

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

27

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

167

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

28

HCL 146/31.03.2009

ocupata

sociala

168

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

29

HCL 456/06.11.2014

ocupata

sociala

169

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

30

HCL 271/20.07.2006

ocupata

sociala

170

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

31

HCL 255/30.06.2011

ocupata

sociala

171

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

32

HCL 158/20.04.2006

ocupata

sociala

172

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

33

HCL 112/31.03.2005

ocupata

sociala

173

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

34

HCL 179/28.08.2002

ocupata

sociala

174

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

35

HCL 122/12.04.2006

ocupata

sociala

175

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

36

HCL 122/12.04.2006

ocupata

sociala

176

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

37

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

177

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

38

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

178

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

40

HCL 434/24.11.2011

ocupata

sociala

179

Aleea Naum Râmniceanu nr 2, bl. G1

c

41

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

180

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

42

HCL 120/27.03.2014

ocupata

sociala

181

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

43

HCL 434/24.11.2011

ocupata

sociala

182

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

44

libera

sociala

183

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

45

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

184

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

48

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

Nr. crt

Adresa locuinței

Actul administrativ inițial prin care s-a dispus repartizarea

Gradul de ocupare

Destinația

f

str., bl.

V c

-7-   :   n

!

V sc 1 /

ap

185

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

49

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

186

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

50

HCL 146/31.03.2009

ocupata

sociala

187

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

-c

52

HCL 43/11.02.2014

ocupata

sociala

188

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

53

HCL 443/29.10.2014

ocupata

sociala

189

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

54

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

190

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

55

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

191

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

56

HCL 73/30.08.2012

ocupata

sociala

192

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

57

HCL 289/12.08.2010

ocupata

sociala

193

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

58

HCL 113/24.03.2011

ocupata

sociala

194

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

59

HCL 385/24.09.2009

ocupata

sociala

195

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

60

HCL 43/11.02.2014

ocupata

sociala

196

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

61

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

197

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

62

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

198

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

63

HCL 293/27.11.2002

ocupata

sociala

199

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

64

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

200

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

65

HCL 293/27.11.2002

ocupata

sociala

201

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

66

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

202

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

67

HCL 59/28.02.2006

ocupata

sociala

203

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

68

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

204

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

69

HCL 189/24.11.2016

ocupata

sociala

205

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

70

HCL 49/16.02.2005

ocupata

sociala

206

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

71

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

207

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

72

HCL 135/29.04.2004

ocupata

sociala

208

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

73

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

209

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

74

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

210

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

75

HCL 256/30.06.2011

ocupata

sociala

211

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

76

HCL 218/20.06.2006

ocupata

sociala

212

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

77

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

213

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

78

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

214

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

79

HCL 121/27.03.2014

ocupata

sociala

215

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

80

HCL 65/11.03.2004

ocupata

sociala

216

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

81

HCL 51/16.02.2005

ocupata

sociala

Nr. crt

Adresa locuinței

# *      X z ■-

Actul administrativ inițial prin care s-a dispus repartizarea

Gradul de ocupare

Destinația

str., bl.

sc /

/ \ *

/£ 3P

217

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

-82

HCL 113/24.03.2011

ocupata

sociala

218

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

‘ ' ''Q.

_

HCL 55/21.02.2013

ocupata

sociala

219

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

"--cZZ:

84

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

220

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

85

HCL 293/27.11.2002

ocupata

sociala

221

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

86

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

222

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

87

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

223

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

89

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

224

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

90

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

225

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

91

HCL 248/23.07.2003

ocupata

sociala

226

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

92

HCL 179/28.08.2002

ocupata

sociala

227

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

93

HCL 179/28.08.2002

ocupata

sociala

228

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl G1

c

94

HCL 179/28.08.2002

ocupata

sociala

229

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

95

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

230

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

96

HCL 179/28.08.2002

ocupata

sociala

231

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

97

HCL 179/28.08.2002

ocupata

sociala

232

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

98

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

233

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

99

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

234

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

100

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

235

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

101

HCL 179/28.08.2002

ocupata

sociala

236

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

102

HCL 343/11.09.2006

ocupata

sociala

237

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

103

HCL 248/23.07.2003

ocupata

sociala

238

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

105

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

239

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

107

HCL 166/28.05.2015

ocupata

sociala

240

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

108

HCL 269/20.07.2006

ocupata

sociala

241

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

110

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

242

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

111

HCL 54/21.03.2013

ocupata

sociala

243

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

113

HCL 231/08.07.2010

ocupata

sociala

244

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

114

HCL 113/24.03.2011

ocupata

sociala

245

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

115

HCL 218/19.12.2016

ocupata

sociala

246

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

116

HCL 179/28.08.2002

ocupata

sociala

247

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

117

HCL 28/22.01.2004

ocupata

sociala

248

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

118

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

Nr. crt

Adresa locuinței

4 . X

Actul administrativ inițial prin care s-a dispus repartizarea

Gradul de ocupare

Destinația

f

4 //

str., bl.

■■

âp

249

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

‘ c

n/b

HCL 113/31.03.2005

ocupata

sociala

250

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1           \

< ' 120

HCL 179/28.08.2002

ocupata

sociala

251

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

' iv

.'V, I n:

'121

Nr.contract 8142/19.06.2014

ocupata

sociala

252

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

122

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

253

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

123

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

254

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

124

HCL 85/07.03.2007

ocupata

sociala

255

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

125

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

256

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

126

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

257

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

127

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

258

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

128

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

259

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

129

HCL 257/13.07.2005

ocupata

sociala

260

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

130

HCL 217/20.06.2006

ocupata

sociala

261

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

131

HCL 446/26.11.2015

ocupata

sociala

262

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

132

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

263

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

134

HCL 348/29.10.2003

ocupata

sociala

264

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

135

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

265

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

136

HCL 177/25.11.2004

ocupata

sociala

266

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

137

HCL 356/27.09.2007

ocupata

sociala

267

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

138

HCL 143/31.03.2009

ocupata

sociala

268

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

139

HCL 65/11.03.2004

ocupata

sociala

269

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

140

HCL 135/29.04.2004

ocupata

sociala

270

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

141

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

271

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

142

HCL 456/06.11.2014

ocupata

sociala

272

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

143

libera

sociala

273

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

144

HCL 143/31.03.2009

ocupata

sociala

274

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

145

HCL 113/24.03.2011

ocupata

sociala

275

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

147

HCL 423/19.12.2013

ocupata

sociala

276

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

149

HCL 118/15.04.2004

ocupata

sociala

277

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

150

libera

sociala

278

Aleea Naum Râmniceanu nr 2, bl. G1

c

151

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

279

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

153

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

280

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

154

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

Nr. crt

z O M A 4, '

Adresa locuinței         -

/'   -5 / /                     \

Actul administrativ inițial prin care s-a dispus repartizarea

Gradul de ocupare

Destinația

H

str., bl.

st; /

* / ap

281

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

V          ' ■<

155

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

282

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

7 i/a' ;

156

Nr. contract 7694/12.06.2014

ocupata

sociala

283

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

'c'-

157

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

284

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

158

HCL 168/24.07.2002

ocupata

sociala

285

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

159

HCL 135/29.04.2004

ocupata

sociala

286

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

160

HCL 146/31.03.2009

ocupata

sociala

287

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

161

HCL 113/24.03.2011

ocupata

sociala

288

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

162

HCL 146/31.03.2009

ocupata

sociala

289

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

163

HCL 113/24.03.2011

ocupata

sociala

290

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

164

HCL 146/31.03.2009

ocupata

sociala

291

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

165

HCL 146/31.03.2009

ocupata

sociala

292

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

166

libera

sociala

293

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

167

HCL 143/31.03.2009

ocupata

sociala

294

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

168

HCL 290/12.08.2010

ocupata

sociala

295

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

169

HCL 289/12.08.2010

ocupata

sociala

296

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

170

HCL 113/24.03.2011

ocupata

sociala

297

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

171

HCL 143/31.03.2009

ocupata

sociala

298

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

172

HCL 143/31.03.2009

ocupata

sociala

299

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

175

HCL 146/31.03.2009

ocupata

sociala

300

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

176

HCL 146/31.03.2009

ocupata

sociala

301

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

177

HCL 118/15.04.2004

ocupata

sociala

302

Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. G1

c

178

libera

sociala

303

ANL Căminelor

A

1 demisol

Dis Prim 1023/25.11.2003

ocupata

sociala

304

ANL Căminelor

A

2 demisol

Dis Prim 2955/15 09.2006

ocupata

sociala

305

ANL Căminelor

A

3 demisol

Dis Prim 3554/25.11.2011

ocupata

sociala

306

ANL Căminelor

A

4 demisol

Dis Prim 779/03.09.2003

ocupata

sociala

307

ANL Căminelor

A

5 demisol

Dis Prim 531/11.04.2018

ocupata

sociala

308

ANL Căminelor

A

6 demisol

libera

sociala

309

ANL Căminelor

A

7 demisol

Dis Prim 855/06.10.2003

ocupata

sociala

310

ANL Căminelor

A

8 demisol

Dis Prim 1434/24.08.2012

ocupata

sociala

311

ANL Căminelor

A

9 demisol

libera

sociala

312

ANL Căminelor

A

10 demisol

libera

sociala

Nr. crt

T-

Adresa locuinței |

1

_

..

—L—I

-

Actul administrativ inițial prin care s-a dispus repartizarea

Gradul de ocupare

Destinația

f

str., bl.

v n

1,1 Ml ■ t

V

ap

313

ANL Căminelor

*A

11 demisol

libera

sociala

314

ANL Căminelor

A

12 demisol

Dis Prim 1115/16.12.2003

ocupata

sociala

315

ANL Căminelor

A

13 demisol

libera

sociala

316

ANL Căminelor

A

14 demisol

libera

sociala

317

ANL Căminelor

A

15 demisol

libera

sociala

318

BL 1 Petrochimistilor

A

1

HCL 191/26.05.2016

ocupata

sociala

319

BL 1 Petrochimistilor

A

2

HCL 98/13.04.2000

ocupata

sociala

320

BL 1 Petrochimistilor

A

3

HCL 98/13.04.2000

ocupata

sociala

321

BL 1 Petrochimistilor

A

4

HCL 98/13.04.2000

ocupata

sociala

322

BL 1 Petrochimistilor

A

5

HCL 98/13.04.2000

ocupata

sociala

323

BL 1 Petrochimistilor

A

6

HCL 98/13.04.2000

ocupata

sociala

324

BL 1 Petrochimistilor

A

7

HCL 166/28.05.2015

ocupata

sociala

325

BL 1 Petrochimistilor

A

8

HCL 170/23.05.2012

ocupata

sociala

326

BL 1 Petrochimistilor

A

9

HCL 98/13.04.2000

ocupata

sociala

327

BL 1 Petrochimistilor

A

10

HCL 98/13.04.2000

ocupata

sociala

328

BL 1 Petrochimistilor

A

11

libera

sociala

329

BL 1 Petrochimistilor

A

12

HCL 166/28.05.2015

ocupata

sociala

330

BL 1 Petrochimistilor

A

13

HCL 28/30 01.2014

ocupata

sociala

331

BL 1 Petrochimistilor

A

15

HCL 191/26.05.2016

ocupata

sociala

332

BL 1 Petrochimistilor

A

16

HCL 169/02.06.2004

ocupata

sociala

333

BL 1 Petrochimistilor

A

17

HCL 29/22.01.2004

ocupata

sociala

334

BL 1 Petrochimistilor

A

18

HCL 274/09.08.2017

ocupata

sociala

335

BL 1 Petrochimistilor

A

19

HCL 274/09.08.2017

ocupata

sociala

336

BL 1 Petrochimistilor

A

20

HCL 98/13.04.2000

ocupata

sociala

337

BL 1 Petrochimistilor

A

21

HCL 125/12.04.2006

ocupata

sociala

338

BL 1 Petrochimistilor

A

22

HCL 125/12.04.2006

ocupata

sociala

339

BL 1 Petrochimistilor

A

23

libera

sociala

340

BL 1 Petrochimistilor

A

24

HCL 98/13 04.2000

ocupata

sociala

341

BL 1 Petrochimistilor

A

25

HCL 98/13.04.2000

ocupata

sociala

342

BL 1 Petrochimistilor

A

26

HCL 98/13.04.2000

ocupata

sociala

343

BL 1 Petrochimistilor

A

27

HCL 383/30.11.2005

ocupata

sociala

344

BL 1 Petrochimistilor

A

28

HCL 359/21.09.2010

ocupata

sociala

— s

Nr. crt

Adresa loctlinței

' ■        3 I

_____________________L________L_c____Li____________________

Actul administrativ inițial prin care s-a dispus repartizarea

Gradul de ocupare

Destinația

>

str., bl.

7

■7

ap

345

BL 1 Petrochimistilor

31

HCL 98/13.04.2000

ocupata

sociala

346

BL 1 Petrochimistilor

A

32

libera

sociala

347

BL 1 Petrochimistilor

A

33

HCL 98/13.04.2000

ocupata

sociala

348

BL 1 Petrochimistilor

A

34

Nr. contract 8788/18.05.2011

ocupata

sociala

349

BL 1 Petrochimistilor

A

35

HCL 98/13.04.2000

ocupata

sociala

350

BL 1 Petrochimistilor

A

36

HCL 143/31.03.2009

ocupata

sociala

351

ANL Căminelor

A

20

HCL 145/31.03.2009

ocupata

sociala

352

b-dul Republicii, nr. 37

casa+ teren curte

HCL 435/24.11.2011

ocupata

sociala

353

Fr. Golești, bl. S8

B

demisol 35 -apartament

HCL 176/29.11.2012

ocupata

sociala

354

Lanariei nr. 3, bl. A3

cam 91 -garsoniera

HCL 464/29.11.2007

ocupata

sociala

355

Lanariei nr. 3, bl. A3

cam 94 -garsoniera

HCL 464/29.11.2007

ocupata

sociala

356

Lanariei nr. 3, bl. A3

cam 95 -garsoniera

HCL 91/21.02.2008

ocupata

sociala

357

Lanariei nr. 3, bl. A3

cam 96 -garsoniera

HCL 491/21.12.2017

ocupata

sociala

358

Lanariei nr. 3, bl. A3

cam 97 -garsoniera

HCL 464/29.11.2007

ocupata

sociala

359

Lanariei nr. 3, bl. A3

cam 98 -garsoniera

HCL 464/29.11.2007

ocupata

sociala

360

Lanariei nr. 3, bl. A3

cam 99 -garsoniera

HCL 145/31.03.2009

ocupata

sociala

361

N. Balcescu, bl. S1

B

ap16 -apartament

HCL 247/23.07.2003

ocupata

sociala

362

Prundu, BL. B14

F

ap.1 -apartament

libera

sociala

363

Razboieni, bl. J12

C

ap20 -apartament

HCL 169/31.05.2005

ocupata

sociala

364

Sf. Vineri, P17

c

ap.9,1/2 apartament

HCL 126/12.04.2006

ocupata

sociala

365

T. Vladimirescu, bl. U7

A

ap.2 -apartament

HCL 497/21.12.2007

ocupata

sociala

Nr. crt

Adresa locuinței

Actul administrativ inițial prin care s-a dispus repartizarea

Gradul de ocupare

Destinația

r

str., bl.

SC

ap

366

T. Vladimirescu, bl. U7

A

ap.3 -apartament

HCL 498/21.12.2007

ocupata

sociala

367

T. Vladimirescu, bl. U7

A

ap.4 -apartament

HCL 499/21.12.2007

ocupata

sociala

368

Teilor, PS 6

A

ap.1 -apartament

HCL 42/11.02.2014

ocupata

sociala

369

Trivale, bl. 60

A

ap. 2 -apartament

HCL 210/17.06.2010

ocupata

sociala

370

Trivale, bl. 41 B

A

ap. 2 -apartament

HCL 211/17.06.2010

ocupata

sociala

371

Trivale, bl. 40

F

ap. 3 -apartament

HCL 289/12.08.2010

ocupata

sociala

372

Trivale, bl. 43 B

A

ap.4 -apartament

HCL 295/23.08.2018 si 328/27.09.2018

ocupata

sociala

373

Trivale, bl. 85

A

ap. 6 -apartament

HCL 289/12.08.2010

ocupata

sociala

374

Victoriei, bl. UNIC

A

ap. 12 -

apartament

libera

sociala

375

Victoriei, nr. 55

casa

libera

sociala

376

Trivale, nr. 67

HCL 145/31.03.2009

ocupata

sociala

377

Tepes Vodă, nr. 5

HCL 189/08.06.2010

ocupata

sociala