Hotărârea nr. 170/2019

HCL privind modificarea HCL nr.252-2018


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privindmodificareaH.C.L. nr. 252 din 26.07.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Transformare cămin C3 în clădire locuințe sociale”, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești:

 • - Raportul nr.23696/20.05.2019 al Direcției Tehnice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 24393/2019, nr.24394/2019, nr.24395/2019, nr.24396/2019, nr.24402/2019;

Văzând prevederile Legii finanțelor publice nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art.36 alin.(2) lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ale H.C.L nr. 114/29.09.2016, ale H.C.L. nr. 141/26.04.2018,ale H.C.L. nr. 210/12.07.2018, ale H.C.L. nr. 336/27.09.2018. ale O.U.G nr.l 14/2018,precum și ale Contractului de finanțare nr. 50762/07.05.2018, înregistrat la Primăria Municipiului Pitești cu nr. 22482/15.05.2018și ale Actului adițional nr.l, înregistrat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu nr. 124911/26.10.2018 și la Primăria Municipiului Pitești cu nr. 51823/01.11.2018.

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I.Se modifică Art. lai H.C.L. nr. 252/26.07.2018, cu modificările și completările ulterioare și va avea următorul cuprins:

”(1) Se aprobă documentația tehnico-economică actualizată și indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Transformare cămin C3 în clădire locuințe sociale”, cu o valoare totală estimată, conform Devizului general actualizat, privind cheltuielile necesare realizării investiției, de 7.167.431,88 lei, inclusiv T.V.A., potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Finanțarea obiectivului prevăzut la alin (1) se va realiza după cum urmează:

 • a) suma de 2.829.907,67 lei inclusiv T.V.A., reprezentând 39,48286803% din valoarea totală a investiției, din sume alocate de la bugetul local al Municipiului Pitești, din care:

 • - sume decontate în anul 2018 - 2.027.902,27 lei inclusiv T.V.A.

 • - sume de plată în anul 2019 - 802.005,40 lei inclusiv T.V.A.

 • b) suma de 2.755.575,80lei inclusiv T.V.A., reprezentând 38,44578987% din valoarea totală a investiției, asigurată din fonduri de la bugetul de stat derulate de M.D.R.A.P. prin Programul de construcții locuințe sociale conform Legii nr. 114/1996. în anul 2018;

 • c) suma de 1.581.948,41 lei inclusiv T.V.A., reprezentând 22,07134210% din valoarea totală a investiției, solicitată din fonduri de la bugetul de stat derulate de M.D.R.A.P. prin Programul de construcții locuințe sociale conform Legii nr. 114/1996, pentru anul 2019, sumă ce va face obiectul unui contract de finanțare.

Art. H.Primarul Municipiului Pitești. Direcția Tehnică și Direcția Economicăvor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va ficomunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează:

SECRETAR,

Călugăru

Pitești

Nr.170 din 23.05.2019


OBIECTIV: Beneficiar: Proiectant: Executant:


Transformare cămin C3 in clădire de locuințe sociale Primăria Pitești

S.C. A 90 S.R.L.

S.C. DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 S.R.L.


GENERAL ACTUALIZAT

al obiectivului de investiții


Anexa Nr. 7


Transformare cămin C3 in clădire de locuințe sociale

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare

TVA

Valoare

crt.

de cheltuieli

ffara TVAl lei

lei

cu TVA lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

37.171,36

7.062,56

44.233,92

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

3.586,43

681,42

4.267,85

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

TOTAL CAPITOL 1

0,00

40.757,79

0,00

7.743,98

0,00

48.501,77

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

115.120,00

21.872,80

136.992,80

3.1

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Studii                                                                              11.250,00

2.137,50

13.387,50

3.1.1

Studii de teren

11.250,00

2.137,50

13.387,50

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si

145.200,00

27.588,00

172.788,00

3.3

autorizații

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

308.000,00

58.520,00

366.520,00

3.5.1

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si

0,00

0,00

0,00

3.5.4

deviz general

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii

0,00

0,00

0,00

3.5.5

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

execuție

Proiect tehnic si detalii de execuție

306.000,00

58.140,00

364.140,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.7

Consultanta

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

18.000,00

3.420,00

21.420,00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8.2

control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

Dirigentie de șantier

10.000,00

1.900,00

11.900,00

TOTAL CAPITOL 3

498.450,00

94.705,50

593.155,50

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.465.542,40

848.453,06

5.313.995,46

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

48.077,45

9.134,72

57.212,17

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

194.423,00

36.940,37

231.363,37

4.3.1.1

[0043.1] Lista echipamente termice

58.900,00

11.191,00

70.091,00

4.3.1.2

[0043.1] Lista echipamente sanitare

7.840,00

1.489,60

9.329,60

4.3.1.3

[0043.1] Lista echipamente termice in CT

127.683,00

24.259,77

151.942,77

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

15.100,00

2.869,00

17.969,00

4.5.1.1

[0043.1] Lista dotări

15.100,00

2.869,00

17.969,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

4.723.142,85

897.397,14

5.620.539,99

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

106.692,47

20.271,57

126.964,04

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

92.067,47

17.492,82

109.560,29

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

14.625,00

2.778,75

17.403,75

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

28.569,39

0,00

28.569,39

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

4.761,57

0,00

4.761,57

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

23.807,83

0,00

23.807,83

 • 5.2.4         Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

 • 5.2.5         Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

  • 5.3         Cheltuieli diverse si neprevăzute

  • 5.4         Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5


0,00

0,00

514.881,00

0,00

650.142,86


0,00             0,00

0,00             0,00


97.827,39

0,00

118.098,96


612.708,39

0,00

768.241,82


CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste


6.1         Pregătirea personalului de exploatare

0,00

6.2         Probe tehnologice si teste

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

TOTAL GENERAL

6.027.613,50


0,00

0,00

0,00

1.139.818,38


0,00

0,00

0,00

7.167.431,88


din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)


4.761.565,11


904.697,37   5.666.262,48


Proiectant,


Beneficiar,


S.C. A90 S.R.L.


Municipiului PITEȘTI1 euro = 4,51470 lei, curs la dat/i25 J 1.2016

Raport generat cu ISDP , www.ae^ize4d\ e-rhail: con)

ct@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007