Hotărârea nr. 169/2019

HCL privind declararea unor lucrari de utilitate publica -Razboieni

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind declararea unor lucrări de utilitate publică

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

Raportul nr. 23630 din 20.05.2019 al Direcției Tehnice;

 • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.24393/2019, nr. 24394/2019, nr. 24395/2019, nr. 24396/2019, nr. 24402/2019;

 • -  Adresa nr. 3810 din 16.05.2019 a Administrației Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 23236 din 16.05.2019;

Văzând prevederile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 alin. (5) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.C.L. nr. 442/2018 privind aprobarea documentației actualizate a „Registrului spațiilor verzi din municipiul Pitești”;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se declară de utilitate publică de interes local lucrările de amenajare a zonei dintre blocurile A2 și A4, situate în strada Argedava nr. 8, respectiv strada Burebista nr. 4, cartier Războieni, executate pe suprafața de 1420 mp teren domeniul public al municipiului Pitești, cartier Războieni, potrivit anexei nr. 1.

 • (2) Declararea de utilitate publică a lucrărilor de la alin. (1) se face în baza Planului Urbanistic General a municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prin H.C.L. 90/2010, potrivit anexei nr. 2.

 • (3) Se aprobă schimbarea destinației spațiului verde pe care se execută lucrările prevăzute la alin (1).

 • (4) Registrul Spațiilor Verzi, aprobat prin H.C.L. nr. 442/2018, se modifică corespunzător. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Suprafață totală de 1420 mp va fi evidențiată ca bun aparținând domeniului public al municipiului Pitești și în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Arhitectul Șef, Direcția Tehnică, Administrația Domeniului Public Pitești, S.C. Salpitflor Green S.A. vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


lE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează:


SECRETAR,

Andrei-CătBIin Călugăru

Pitești

Nr. 169 din 23.05.2019

(WEXft W. z HCL


371050CEPROCOR

CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA Director: Ing. Ghe. ALEXE


Sef proiect

ing. Moscu Armând

Proiectat

Sing. Iliuta Aurelian

Verificat

ing. Alexe Gheorghe

Grafica

ing. Moscu Armând

3^-


Beneficiar: ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC PITEȘTI

Proiect: "Amenajarea unei alei carosabile de la bl. A2, str. Argedava spre str. D. Butculescu sl Amenajare parcare In spatele bl. A4, str. Burebista" mun. Pitești, județul Argeș

Proiect nr.

234/2019

Scara:

1:500

Denumire planșa:

PLAN DE SITUAȚIE

Faza:

DALI+Avize

Data:

2019

Planșa nr.

2D


LEGENDA:


O o t"-

C5 CNNOTA RN:

 • - RN1 de cota 304.060 reprezintă cota pe cui metalic bătut in margine asfalt existent.

 • - RN2 de cota 314.523 reprezintă cota pe cui metalic bătut in margine bordura existenta.


- Ridicările topografice s-au intocmit in sistem de coordonate STEREO 70, plan de referința Marea Neagra 1975.


Limita proprietate/acces existent


North

370991.461


COORDONATE ÎNCEPUT PARCARE IN SPATE BLOC AL

Poz. Km

NordlXl

Est/Y)

KnMOOMO

370964.930

490607.715


COORDONATE ÎNCEPUT PARCARE IN LATERAL BLOC AL

Nord/Xt

Est/Y)

370934.790

490648.164U =190.lOg

T =4.6Sm


C =9.34m

B =0.1Bn


'1 ’ , Refacere pavaj cu pavele


Jnierbate, S - 40mp


Stâlpi rptea electnca/iluminat, existent ~ sni cniA pe cui bătut in HfiBGiNE m/stișiafl

INVENTAR DE COORDONATe/Ani',


Pct.

Nord/X)

Est/Y)

1

RN1

370953.118

490652.802

'30421

£


COORDONA TE

ALEE CAROSABILA DE LEGĂTURĂ

Poz. Km

Nord/X)

Est/Y)

Km0f000.l)00

370955.676

490645.679
COORDONATE SFARSIT PARCARE

IN SPATE BLOC A 6

Roz. Km

Nord(X)

EstfY)

KirM80.M(i

371026.972

490557. fS3


Casiu din elemente prefabricate pentru descarc ape pluviale L=9m

Frântura nr. 1


UCqrd]

Coord

Ea

4905E


371000


Curba 2 =40.00m =184.30g =4.96n =9.86n =0.31n


COORDONATE SFARSIT PROIECT ALEE CAROSABILA DE LEGĂTURĂ

Poz. Km

NordlX)

Est(Y)

K<n0>!)89.00t)

370976.885

690559.393


PROPUSE LA SEMNALIZAREA RUTIERA (cf. SR 1848-1:2011)Nr. fîg. din SR

1848-1:2011

DENUMIRE

SIMBOL

Nr. buc.

37O95g. B1

Cedeaza Ircerea

3

fig. A7

Coborâre periculoasa

A

1

fîg. AS

Urcare cu inclinare mare

A

1

fig. 015

Lanțuri pentru zapada

2


RN2 CDffl PE CUI BĂTUT IN MARGINE BLRDCRA rxiSTEHTAj

INVENTAR DE COORDONATE RN2


Ret.

RN2

NordlX)

EsttY)

IZ)

370971.161

6 90566.536

314.523


ANEXA NR. 2

LA H.C.L. Nr......Z.63... din           2019

Extras P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prin H.C.L. 90/2010

UTR 7

L. /

(spatii de joaca pentru, copii, scuomn. parcuri, perdele de protecție sau terenuri de sport si dotam sportive';, in UTR 6.


"= Pentru ZLI - ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI ÎNALTE

(MAI MULT DE 3 NIVELURI.)

LI12a - Subzona cu locuințe existente înalte ( mai mult de 3 niveluri')

LII2b - Subzona cu locuințe propuse înalte (mai mult de 3 niveluri)

NOTA : Cifra dă la fiecare subzona. indica numărul UTk-ului.

Art.2 - Funcțiunea dominanta a zonei este locuirea.

Zona este compusa din :                                        . ■

~ locuințe de tip urban existente/propuse, cu regim mic de mulțime (de la parter- cele existente- la P+L P+2 - pentru cele propuse), in cadrul subzonelor LM(a+b);

 • * locuințe de tip rural existente, cu regim nuc de inaltime i parter. PAM. accidental P-l). in cadrul subzonelor LMra titln); LMra (idln); LMra (idcn)

 • * locuințe de tip urban existente/propuse, m cladin cu mai mult de 3 ruvelun, in cadrul subzonelor LI a si LIb.


Art.3 - Funcțiunile complementare admise ale zonei sunt

 • - instituții publice si senicu:

 • - spatu verzi amenajate;

 • - accese pietonale si carosabile, parcaje, garaje?'

 • - rețele tehmco-edilitare si construcții aferente.

CAPITOLUL II - utilizare funcționala

Ari.4 - Utilizări permise :

- locuințe individuale cu caracter urban obligatoriu, in toate subzonele dm cadrul zonei de locuit.

 • - locuințe colective si individuale cu peste P+2 in subzona LIb;

 • - modernizări si reparații la cladin existente :

 • - m subzonele: LM5ra (itln), LM25ra (idln), si LM27ra (idln)