Hotărârea nr. 168/2019

HCL privind declararea unor lucrari de utilitate publica - Centru


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind declararea unor lucrări de utilitate publică

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • -  Raportul nr. 23578 din. 20.05.2019 al Direcției Tehnice;

 • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.24393/2019, nr. 24394/2019, nr. 24395/2019, nr. 24396/2019, nr.24402/2019;

 • -  Adresa nr. 3809 din 16.05.2019 a Administrației Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 23239 din 16.05.2019;

Văzând prevederile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 alin. (5) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.C.L. nr. 442/2018 privind aprobarea documentației actualizate a „Registrului spațiilor verzi din municipiul Pitești”;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se declară de utilitate publică de interes local lucrările de modernizare a intersecției b-dul. I.C. Brătianu, str. Maior Șonțu și pasaj Teiuleanu, executate pe suprafața de 235mp teren domeniul public al municipiului Pitești, potrivit anexei nr. 1.

 • (2) Declararea de utilitate publică a lucrărilor de la alin. (1) se face în baza Planului Urbanistic Zonal - Zona Centrală a municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004, potrivit anexei nr. 2.

 • (3) Se aprobă schimbarea destinației spațiului verde pe care se execută lucrările prevăzute la alin (1).

 • (4) Registrul Spațiilor Verzi, aprobat prin H.C.L. nr. 442/2018, se modifică corespunzător. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, Suprafața totală de 235mp va fi evidențiată ca bun aparținând domeniului public al municipiului Pitești și în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Arhitectul Șef, Direcția Tehnică, Administrația Domeniului Public Pitești, S.C. Salpitflor Green S.A. vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de cătrerSecrptarul Municipiului Pitești.

/ '   O M xi 4 \

Z          Ar X

0 WințȚE: ț)E ȘEDINȚĂ, IjVlari

\ \

\\d

XxQ,         ~

X^'ullo'ZContrasemnează:

SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 168 din 23.05.2019


CEPROCOR centrul oe proiectare si Consultanta rutiera Director: Ing. Ghe. ALEXE

CEPROCOR

Sef proiect

ing. Moscu Armând

Proiectat

ing. Alexe Gheorghe

Verificat

ing. Dinias lonut

Grafica

Sing. Iliuta Aurelian

Scara:

1:500

Data:

2019


HR.l ZA W.cz. W£_ -42C


Beneficiar: ADMINISTRAȚIA DOMENIULU PUBLIC PITEȘTI

Proiect: Resistematizarea circulației in zona intersecției b-dul I.C. Bratianu, str. Maior Sontu si pasaj Teiuleanu, municipiul Pitești, județul Argeș


Denumire planșa:


PLAN DE SITUAȚIEFaza:

Doc. Th.


Planșa nr.

2Dca cu O c>

CN -O


1:500

1 cm pe plan = 5 m pe teren20 • - RN1 de cota 269.87 reprezintă cota pe capac cămin vizitare existent.

 • - RN2 de cota 270.19 reprezintă cota pe capac cămin vizitare existent.

 • - Ridicările topografice s-au intocmit in sistem de coordonate STEREO 70, plan de referința Marea Neagra 1975.

 • - Stâlpii de iluminat stradal vor fi relocati/mutati in afara pârtii carosabile prin grija beneficiarului. Aceste operațiuni nu fac obiectul prezentei documentații.

LEGENDA:
Construcții / blocuri existente

Trepte acces / ziduri existente


372900
Zone verzi existente

Borduri de incadrare existente

Borduri prefabricate 20x25cm

Borduri prefabricate 10x15cm

SR1 - Extindere carosabil (spre CJ si parcare)


SR2 - Refacere alee carosabilaTrotuar proiectat / reamenajare trotuar

Pomi / arbori existenti ce se mentin/se inlatura


CD © Cămine de vizitare existente


Rasuflatori gaze naturale existenteCu Cu \CJ cu CN


Guri de scurgere existente

372550

Stâlpi rețea electrica/iluminat, existentPct

Nord/XJ

EstfY}

IZ)

RN2

372936.35

49050185

270.19

RN2 COTA PE CAPAC CV EXISTENT!


•proiectat.'Seameoajeaza. •


' cu pavelele, existente’


Fiihcidtie


Trecere de pietoni existenta. Propunere spre desființare,'


Pavele


Trecere de pietoni existenta.


Se menține.


INDICATOARE RUTIERE

PROPUSE LA SEMNALIZAREA RUTIERA (cf. SR 1848-1:2011}

IN ZONA INTERSECȚIEI


Nr. fig. din SR

1848-1:2011

DENUMIRE

SIMBOL

fig- Bl

—---1---

Cedeaza trcerea

v


L.A. - Subzona de locuit situată în afara limitelor zonei protejate

LA1 - subzona locuințelor individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări planificate, anterioare în care regulamentul urmărește păstrarea caracterului parcelării inițiale, menținerea și creșterea gradului de confort al zonei

LA2 - subzona locuințelor individuale si colective mici realizate pe baza unor parcelări spontane rezultat al divizării în timp a unor parcele de mai mari dimensiuni

LA3- subzona locuințelor colective de înălțime medie P+3-4 niveluri situate în ansambluri preponderent rezidențiale

LA4 - subzona locuințelor colective înalte cu, P+8-10 niveluri situate în grupări preponderent rezidențiale

Secțiunea 1:


Utilizare funcțională


Articolul 1 - Utilizări admise


LP + LA1 - sunt admise locuințe individuale și colective de mică înălțime

sunt admise construcții aferente echipării tehnico-edilitare și amenajării aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale, parcaje, garaje colective, spatii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri

LA2 - sunt admise funcțiuni caracteristice zonelor centrale noi numai în baza PUD aprobat conform Legii 50/1991 republicata.

 • - sunt admise locuințe individuale și colective de înălțime medie min.P+2

 • - este admisă amplasarea următoarelor funcțiuni complementare locuirii: dispensare, creșe, învățământ, culte, sport -întreținere în baza PUD aprobat.

LA3 - sunt admise funcțiuni noi, caracteristice zonelor centrale prin reconversie numai în baza PUD aprobat conform Legii 50/1991 republicata.

sunt admise construcții aferente echipării tehnico-edilitare și amenajării aferente locuințelor:

 • - căi de acces carosabile și pietonale,parcaje, garaje colective, spatii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret.

LA4 - sunt admise funcțiuni caracteristice zonelor centrale noi numai în baza PUD aprobat conform Legii 50/1991 republicata

- sunt admise construcții aferente echipării tehnico-edilitșr^șP 1 4   >

amenajării aferente locuințelor: căi de acces carosabile |i țiletonale, x v parcaje, garaje colective, spatii plantate, locuri de joaca pe^rți copii, amenajări de sport pentru tineret.