Hotărârea nr. 166/2019

HCL privind aprobarea situatiilor financiare pt. MP la 31.12.2018


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare pentru municipiul Pitești la data de 31.12.2018

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 23491/2019 al Direcției Economice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23679/2019, nr.23680/2019, nr.23681/2019, nr.23682/2019, nr.23683/2019;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.36, alin.(4), lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45, alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.(l) Se aprobă situațiile financiare pentru municipiul Pitești la data de 31.12.2018, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Situațiile financiare prevăzute la alin.l includ și contul de execuție a bugetului municipiului Pitești pe anul 2018.

Art.2. Secretarul Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice.


Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătălpi Călugării

Pitești,

Nr. 166 din 23.05.2019

1 MUNICIPIUL PITEȘTI


BILANȚ


încheiat la
Nr. rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Sold la:

începutul anului

sfârșitul perioadei

A

B

C

1

2

ACTIVE

01

ACTIVE NECURENTE

02

Active fixe necorporale

(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000

-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100’)

03

3477879

1883248

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

(Ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200")

04

145900995

155883678

Terenuri si clădiri

(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200

-2910100-2910200-2930200)

05

3751590615

3790814223

Alte active nefinanciare (ct.2150000)

06

Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (Ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:

2678+2679- 296) din care:

07

33439907

33461607

Titluri de participare

(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)

08

32909950

32907150

Creanțe necurente - sume ce urmeaza a fi încasate după o perioada mai mare de un an

(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201 + 4610209 -4910200-4960200), din care:

09

41211

32459

Creanțe comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200-4960200)

10

40353

31601

TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)

15

3934450607

3982075215

ACTIVE CURENTE

18

Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+

3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)

19

40058501

41901700

Creanțe curente - sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-

20

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101 +4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109"’+4810101 + 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:

21

267754446

129682538

Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)

21.1

Creanțe comerciale si avansuri

(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101 + 4110108+

22

2364067

2326798
A

B

c

1

2

41301 00 +4180000+4610101 +4610109 -4910100 - 49601 00), din

care :

Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)

22.1

Creanțe bugetare (ct.

4310100"+4310200"+4310300"+4310400"+ 4310500”+ 4310700"+4370100"+4370200"+ 4370300"+ 4420400+ 4420800"+ 4440000"+ 4460000" 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101"+ 4810102"+ 4810103"+ 4810900"+ 4820000" - 4970000), din care:

23

69476755

69177007

Creanțele bugetului general consolidat

(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401 +4660402+

4660500+ 4660900 - 4970000)

24

69120604

68868306

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de fa buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301 +4540302+ 4540501 + 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103" +4740000+ 4760000), din care:

25

77893.

fi

>^59708

7

v

w

Ml ?JLIULV

Sume de primit de la Comisia Europeana

(ct.4500100+4500300+4500501 +4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)

26

206319

împrumuturi pe termen scurt acordate

(Ct.2670101 +2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)

27

8137

8137

Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)

30

337317231

199227390

Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)

31

Conturi la trezorerii si instituții de credit :

32

Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.

5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1 +5290301 +5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030

1 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)

33

147507370

145845595

Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

(ct.5180701 +5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)

33.1

503168

474069

depozite

34

Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valuta (ct.

5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620 103+5620402)

35

970457

1263991

Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)

35.1

depozite

36

Total disponibilități si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)

40

148980995

147583655

Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.

5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+524020

41

A

B

c

1

2

0+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)

Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)

41.1

Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )

42

39453

30145

TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31 +40+41 +41.1 +42)

45

526396180

388742890

TOTAL ACTIVE (rd.15+45)

46

4460846787

4370818105

DATORII

50

DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioada mai mare de un an

51

Sume necurente- sume ce urmeaza a fi plătite după o perioada mai mare de un an

(ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201 + 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:

52

69512

88814

Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201+4620209)

53

31007

24775

împrumuturi pe termen lung

(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201 + 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)

54

389156

267

Provizioane (ct. 1510201 + 1510202+1510203+1510204+1510208)

55

30852501

30204791

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

58

31311169

30293872

DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi plătite intr-o perioada de pana la un an

59

Datorii comerciale, avansuri si alte decontări

(Ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+

4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:

60

275621635

296921181

Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)

60.1

3759084

161395879

Datorii comerciale si avansuri (ct.

4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000 + 4620101 + 4620109), din care:

61

4470313

4832742

Avansuri primite

61.1

40154

9158

Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:

62

7857477

10641002

Datoriile instituțiilor publice către bugete

63

Contribuții sociale

(Ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437

0100+4370200+4370300)

63.1

4958649

7242371

Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (Ct .4550501 +4550502+4550503)

64

Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.

65

4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+451040

9+4510601+4510602+

4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+

A

4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)

\\ •

din care: sume datorate Comisiei Europene

(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)

66

împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi plătite într-o perioada de până la un an

(ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104 + 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )

70

A

B

c

1

2

împrumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi plătite în cursul exercițiului curent

(ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101 + 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)

71

Salariile angajatilor

(Ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)

72

9723031

12041488

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)

(Ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:

73

46033

32864

Pensii, indemnizații de șomaj, burse

73.1

Venituri in avans (ct.4720000)

74

98470

271103

Provizioane (ct. 1510101 + 1510102+1510103+1510104+1510108)

75

23881413

33024103

TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

78

317228059

353715436

TOTAL DATORII (rd.58+78)

79

348539228

384009308

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =

CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd,46-79 = rd.90)

80

4112307559

3986808797

CAPITALURI PROPRII

83

Rezerve, fonduri

(ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+ 104

0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+

1320000+ 1330000+1390100)

84

3837194640

3869017587

Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold creditor)

85

219298564

314075160

Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)

86

Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 1210000-sold creditor)

87

55814355

Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)

88

196283950

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)

90

4112307559

3986808797

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de

31.12.2018

Cod 02                                                                                        -lei-

Nr.

crt

Denumirea indicatorilor

Cod rând

An precedent

An curent

A

B

C

1

2

i

VENITURI OPERAȚIONALE

01

1.

Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor (Ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+73 20100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+74502 00+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)

02

409,693,929

239,072,592

2.

Venituri din activitati economice

(ct.7210000+7220000+7510100+

7510200+/-7090000)

03

6,371,346

6,399,074

3.

Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala (ct.

7510500+7710000+7720100+7720200+77300

00+7740100+7740200+7750000+7760000+77

80000+7790101+790109)

04

22,180,213

31,177,641

4.

Alte venituri operaționale

(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+75 10400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)

05

43,772,851

42,508,524

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)

06

482,018,339

319,157,831

II.

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

07

1.

Salariile si contribuțiile sociale aferente angajatilor

(ct,6410000+6420000+6450100+6450200+64

50300+ 6450400+ 6450500+6450600+

6450800+6460000+6470000)

08

208,114,837

73,693,512

2

Subvenții si transferuri

(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+67

40000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+

6780000+6790000)

09

100,564,253

106,313,991

3.

Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terti

(ct .6010000+6020100+6020200+6020300+60

10

88,785,332

90,650,388

20400+ 6020500+ 6020600+

6020700+6020800+6020900+6030000+

6060000+

6070000+6080000+6090000+6100000+

6110000+ 6120000+

6130000+6140000+6220000+6230000+62401

(

00+ 6240200+

6260000+6270000+6280000+6290100)

\\

t "

4.

Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane (ct.6290200+681 0100+6810200+6810300+68 10401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)

11

21,901,790

^—=^17669,112

5

Alte cheltuieli operaționale

(ct.6350000+6540000+6580000+6580101 +65

80109)

12

3,958,338

5,849,032

A

B

c

1

2

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE

(rd.08+09+10+11 + 12)

13

423,324,550

298,176,035

iii.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

14

-EXCEDENT (rd.06- rd.13)

15

58,693,789

20,981,796

- DEFICIT (rd.13- rd.06)

16

IV.

VENITURI FINANCIARE (ct.

7630000+7640000+7650100+7650200+76600

00+7670000+7680000+7690000+7860300+78

60400)

17

1,408

7,249

V.

CHELTUIELI FINANCIARE (ct.

6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+

6680000+6690000+6860300+6860400+68608

00)

18

12,333

3,210

VI.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA

19

- EXCEDENT (rd. 17-rd. 18)

20

4,039

- DEFICIT (rd.1B-rd.17)

21

10,925

VII.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA

22

- EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)

23

58,682,864

20,985,835

- DEFICIT (rd.16+21-15-20)

24

VIII.

VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)

25

995,437

1,237,770

IX.

CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)

26

110,322

X.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

27

- EXCEDENT (rd.25-rd.26)

28

995,437

1,127,448

- DEFICIT (rd.26-rd.25)

29

XI.

REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)

29.1

- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)

29.2

59,678,301

22,113,283

- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)

29.3

Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000",6350200)

29.4

XII.

REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)

30

- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)

31

59,678,301

22,113,283

- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)

32

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

* *) Nota: Datele se preiau din contui. 6350000 pentru coloana 1 la raportari_e trim.T- si II" cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Cod 03                                                        |g data d©       31.12.2018

DENUMIREA INDICATORULUI

Cod rând

TOTAL

CASA ct.

5310101

Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000

Buget local

CL

5210100/

7700000

Buget asigurărilor sociale de stat ct.

5250101+ 5250102/ 7700000

Buget asigurarilo pentru șomaj ct 574Q101+ 5740102/ 7700000

Buget Font național de asigurări sociale de sanatate ct 5710100/ 7700000

Buget

Fond

pentru

mediu

5750100

770000(1

Buget trezorerie statului ct 5240100/ '7700000

Buget institulii publice finanțate integral din venituri! proprii 5600101/ 7700000

Buget instituții pubiice finanțate din venituri!

proprii si suventii

5610101/ 7700000

Buget activitati finanțate din venituri! proprii si

buget activitati de privalizatre 5620101/ 77.00000

Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101 + 5170101/ 7700000

Buget fonduri externe ne ram b (sursaD) 5150103/ 7700000

Alte disponibilitat (cL5xx)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

01

1. Incasari

02

374251181

56137972

277599529

20431767

5280422

14801491

2. Plăti

03

342565812

56137972

161351475

246199279

20260975

5196081

14771505

3. Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-03)

04

31685369

-161351476

31400250

170792

84341

29986

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

05

1. Incasari

06

1237208

1237208

2. Plăti

07

34193367

44401

34022575

170792

3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)

08

-32956159

-4440C

-32785367

-170792

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

09

1. Incasari

10

2. Plăti

11

390985

390985

3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-rd. 11)

12

-390985

-390985

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

-1661775

-16139587Î

-1776102

<7

ii ir *

84341

29986

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

14

147507370

145136415

tf *5 //&

\°)

3053

918179

1449723

- Sume recuperate din excedentul anului precedent ")

14.1

31114602

31000000

([■p

tic

ttr

/

114602

- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie"")

14.2

31114602

31000000

w

1 fii; U-

114602

DENUMIREA INDICATORULUI

Cod rând

TOTAL

CASA ct.

5310101

Buget de stat ’) ct. 5200100/ 7700000

Buget local ct 5210100/ 7700000

Buget asigurărilor sociale de stat ct 5250101+ 5250102/ 7700000

Buget asigurărilor pentru șomaj ct.

5740101+

5740102/

7700000

Buget Font național de asigurări sociale de sanatate cî 5710100/ 7700000

Buget

Fond

pentru

mediu

5750100

770000C

Buget trezorerie statului cî 5240100/ '7700000

Buget insiilulii publice finanțate integral din venituri! proprii 5600101/ 7700000

Buget instituții publice finanțate din veni furii proprii si suventii 5610101/ 7700000

Buget activitati finanțate din venit u rii proprii si buget activitati de privatizatre 5620101/ 77nnnnn

Buget împrumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000

Bugei fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000

Alte disponibilitat (ct.5xx)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent"")

14.3

Vi. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)

15

145845595

-16139587S

143360313

3053

1002520

1479709

’) La uniraEiJc sdtslnkstraciv-terîioriale si la unittiile de invataiwiit preuniver sitar coloana 3 nu se '.duna in colos na 1 -Total

**) Rândurile 14,l*SuiBe recuperate dir excedentul arurlui pr?tedentnse completează pentru bugetele: locale, instituții publice finanțare inte-șr^L sau part-ai din venituri proprii, act i virat i ier finanțare integral din venituri proprii, fondurilor cxtcflEaefflborsabiie(sursaOfl/D) in situația existentei unui bisțer. de venirar. si cheltuic.l, activ, de privatizare, Feudului de mediu astfel:

- cu sume recuperate dir. excedentul anilor precedenti;

■ cu jiuJiie wjrate tflri fondul ■spitalului in excedentul buget ir l ui. de venituri proprii al unicat; i sanitare piibli.ee

”] Rar.du r i ie 1 4.2" S urne uijLi-ate din excedentul ar.ulu. preceden'- / surn<? transferate din excedent l«n bugetul 1-jcăl/s .iw transfejaLe din excedent pentru tn : st. tu ii r.; de depozite    t re.;:: ei _e” se

‘ur.ipleteaza sst f rî : FC^E r u bwgcre-le: loca . e*, mstituli 1 .or publice finanțate irteqral s#u parțial din von-.’uri proprii, act _ virat i lor finantâte integral din venituri proprii fondurilor externe

ne-abur sa;, i *■ ( sur saDă/DH n si', uâLia existe tei unui buget de vsdibiiel t u iei 1, ac.-ui â'-ii de privat e, fondului de ircdiu-cu sumele ut Uzate cin excedenlu 1 anual precedent pentru efectuarea ne cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul instituțiilor publice f: r,armate integral din venitur proprii si cugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu ?urne le transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul a gurarilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de ycjttiaj, bugetul FondiJ,ui. rațional uni.- de asigurări sociale de sânacate, bufetul Fondului dc rwSlu, mjgei-1 instituirilor publice finanțare integral din venituri proprii,         fiilor finanțate integrei din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor

externe r.e rambursați le (sursa 08/D)in situația existentei unu: buget de venituri si cheltuieli - cu s’i-e transferate sin excedent pentru constituirea de depozite ir. trezorerie.

*■*»} Rândul 14.3“Sure transferate din dispv.-_bll neutilizat la finele anului precedent" se complcLeata pentru :Uuqetul fundurilor externe neramburseblle (sur saGfi/t) in situai .a existentei doar a ujujj. buget de cheltuieli, bugetul creditelor inrszr-iiuge-u 1 creditelor externe - cu sumele transferate la ir.ceputul an»i;i din disponibil neutilizat La șinele anului precedent.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de       31.12.2018

Cod 04                                                                                    -lei-

Denumirea Indicatorilor

Cod rând

Total

Casa in valuta

Alte

disponibilități

A

B

1

2

3

1. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

01

1. Incasari

"02

1,735,096

912

1,734,184

2. Plăti

03

1,331,671

912

1,330,759

3. Numerar net din activitatea operaționala (rd. 02-rd.03)

04

403,425

403,425

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

05

1. Incasari

06

2. Plăti

07

3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)

08

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

09

1. Incasari

10

14,820

14,820

2. Plăti

Ti

176,902

176,902

3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.1O-rd.11)

12

-162,082

■162,082

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd. 12)

13

241,343

241,343

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

14

970,457

970,457

1. Diferente de curs favorabile

15

3,231

3,231

2.Diferente de curs nefavorabile

16

79

79

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)

17

1,214,952

1,214,952

NOTA: Coloanale se completează astfel:

Col,l TOTAL - (col.2 + col . 3 + n)

Col. 2  - ct, 53104 02 "Casa în val ;ta”

Col.3 si următoarele - ct . de disponib i 1 :’.at i în lei si în valuta la unitati bancare: ( Sxxxxxx)

MUNICIPIUL PITEȘTI


Anexa 14b


Cod 05


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALA


la data de


31.12.2018


-lei-


Denumirea indicatorilor

Nr. rând

Disponibil la inceputul anului

Incasari

Plăti

Disponibil la Sfârșitul perioadei

A

B

1

2

3

4=1+2-3

TOTAL (rd.02 la 15) din care:

01

256,638

147,032

41,230

362,440

-Sume primite ca donații si sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice

distincte)

02

-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

03

256,638

146,832

41,030

362,440

-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

04

-Paza obșteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

05

-Disponibil din fonduri cu destinație speciala reprezentând alocația pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

06

-Disponibil din fonduri cu destinație speciala reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

07

-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct.

5500102/analitice distincte)

08

-Sume primite din fondul de tezaur

09

-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)

10

Alte disponibilități cu destinație speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

11

200

200

Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

12

-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101. ct. 5500102/analitice distincte)

13

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

14UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

Instituția de subordonare locala MUNICIPIUL PITEȘTI

Anexa 40b


SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.12.2018

-lei-

Nr. rând

Cod rând

Sold la începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

A

B

C

1

2

ACTIVE FINANCIARE

1

A

NUMERAR SI DEPOZITE, din

care:

2

Al

Numerar

3

Numerar în Ici în casieria institut.', lor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)

4

Disponibilități în lei ale instituti ilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala,   la

trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+c t.5120501+ct.5150101+ct. 5150103+ct.5:50500+ct.51 50600+ct . 5160 !.01 + ct. 5160 301 +ct.5160302+ ct. 5170101+ct.5170301+ct . 5170302 + ct.5210100+ct.5210300+ct . 5280000+ ct.5290201+c1.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct ,5500101+ct.5520000 + ct .5550101 + ct.5570101 + ct.5580101+ct.5580201 + ct.5600101+ ct.5600300 + ct.5610100+ct.5610300+ct .5620101+ct.5620300-ct.7700000),          din

care :

5

147507370

145845595

7^0^ Â fi (fi

r,?' >■ Ml ■''*

Disponibilități în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autori ta'. 1 le administrației publj.ce locale

(ct.5160101)

5 . 1

Fonduri externe nerambursabi le preaderare

6

Fonduri externe nerambursabile postaderare

7

Total (in baze cash)

(rd.04+05)

8

147507370

145845595

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale si ale instituiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilita ti lor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale instituțiilor de subordonare locala (ct.5180701)

9

Total (in baze accrual)

(rd.08+09)

10

147507370

145845595

Execedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)

11

Disponibil din fondul de rulment

12

Total (în baze cash)

(rd.11)

13

Dobânzi   de încasat

aferente disponibilităților din execedentele cumulate ale bugetelor locale si ale instituțiilor de subordonare loca ..a (ct.5180701)

14

Total ( în baze accrual)

( rd.13+14)

15

Depozite constituite din fondul de rulment

16

Dobânzi   de încasat

aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale

17

Totâ.i ( în baze accrual)( rd.16+17)

18

Depozite ale instituțiilor publice (ct .

5150301+ct.5600401+ct.56 20401)

1 9

Dobânzi   de încasat

aferente depozitelor instituțiilor pub,. ice locale si ale institut!!1 or de subordonare locala la trezorerie

(ct. 5180701)

20

Tc'.cJ ( în baze accrual)( rd.19+20)

21

Avansuri de trezorerie,

22

A2


acordate în lei (ct. 5420100)

Alte valori

(ct.5320100+ct. 5 320200 + c t.5320300+ct.5320400+ct. 5320500+ ct. 5320600 + ct. 5320800)

Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente si de depozit), din care: -Disponibilități la instituții de credit rezidente Disponibilități ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct. 5110102+ct.5120102+ct . 5120402 + ct.5120502 + ct.5150102+ ct.5150202 + ct.5160102+ct.5160202 + ct.5170102+ ct.5170202 + ct.5290202+ 5290302 + ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102 + ct.

5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct . 5600102 + ct . 5600103 + ct .5610102+ct5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :

Fonduri externe nerambursabile preaderare

Fonduri externe nerambursabi _e postaderare

Numerar în valuta în casieria instituțiilor publice, (ct . 530402 ) Total (în baze cash) (rd.32+35)

Dobânzi de încasat aferente di spon ibi 1 itat ior instituțiilor pubice locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702) Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)_______________

Depozite ale institut i (lor publ Lee la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302


23


30


31


32


33


34


35


36


37


38


503168


474069


970457


1263991


4              1746+ ct.5600402 + ct.562 O 402) Dobânzi de încasat aferente depozitelor locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702) Total ( in baze accrual) ( rd.39+40)

Acreditive în valuta ale instituțiilor locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituirile de credit rezidente (ct.5410202) Acreditive în valuta ale instituțiilor locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202) -disponibilități la aici rezidenti Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la a.lti rezidenti (terti)

(ct.4610109+ct.4610209+c t.2670108+ ct.2670208)


Total (în baze cast) ( rd.51)

A.3 Alte disponibilități -disponibilități la instituții de credit din străinătate

Disponibilități ale reprezentantelor din străinătate ( ct . 5120402)

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate

(ct.5180702)

Total (în baze accrual) (rd.62+63)

Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200) Acreditive la instituții de credit în

străinătate (ct.5410202)

1      TITLURI, ALTEI,7. DECÂT

ACȚIUNI, din care: Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare


41


42


43


50


51


52


60


62


63


64


65


66


70


71derivate

B. 1

Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni si produse financiare derivate (deținute de către administrația locala si de instituțiile de subordonare locala)

72

Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni si produse financiare derivate deținute de către administrația locala si de instituti ile de subordonare locala. Total

(rd.74+rd.75+rd.76+rd.77 ), din care emise de:

73

-Banca centrala (S.121)

74

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S . 122)

75

-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv socletat:le de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)    (S .125,

S.126, S.128, S.129)

76

-Nerezidenti (State membre si institui: i si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene )   (S.21, S.22)

77

I

Total (la valoare nominala) (rd. 73)

78

B.2

Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni si produse financiare derivate

85

 A//\

1

Titluri pe termen lung, alte'.e decât acțiuni si produse financiare derivate deținute de către adm:njstratia locala (instituțiile locale) si instituțiile de subordonare locala. Total

(rd.87+rd.88+rd.89 + rd.90 ), din care emise de:

86

(

i W

-Banca centrala (S.121)

87

-Societăți care accepta

88

depozite, exclusiv banca centrala (S.122)

-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)     (S.125,

S.126, S.128, S.129)

89

-Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații Internationale nerezidente ale Uniunii Europene )   (S.21, S.22)

90

Obligațiuni si alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2.650000 -ct . 2960200) . Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95 +rd.96), din care emise de:

91

-Banca centrala (S.121)

92

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S . 2 22)

93

-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii. Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)     (S.125,

S.126, S.128, S.129)

94

-Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniuni Europene, State nonmembre si organizat- i.

internationaie nerezidente ale Uniun i Europene )   (S.21, S.22)

95

/7Q

\ ‘r f

Vc

Ta â a//X te )" ă

W

-Societăți noi inanciare

(S.ll)

96

I

Total ( rd.86+-91)

97

c

CREDITE ACORDATE, din

care:

110

CI

Credite pe termen scurt acordate

111

Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locala,

112

(ct.4680102)  (S1313)

D

ACȚIUNI SI ALTE

PARTICIPATII

120

Acțiuni si alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv

121

D. 1

Acțiuni cotate (se includ si acțiunile deținute de instbutiile publice locale provenite di:. conversia creanțe.or bugetare în acțiuni )

122

Acțiuni cotate deținute de autoritate le loca:e la societăți nefinanciare

(ct.2600100 -

ct.2960101) (S.ll)

123

Acțiuni cotate deținute de autoritatile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 -

ct.2960101)  (S.122)

124

Acțiuni cotate deținute de autoritatile locale la societăți de asigurau rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)

125

Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd,123*124+125)

126

D. 2

Acțiuni necotate (se includ si acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )

130

Acțiuni necotate deținute de autoritate e locale la societăți nefinanciare

(ct.2600200 -

ct.2960102) (S.ll)

131

32887048

V -A

88 42 4 0

l-t-\

VW

Acțiuni necotate deținute de autoritatile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 -

ct.2960102)  (S.122)

132

Acțiuni necotate deținute de autoritatile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct . 2600200- ct.2960102) (S.128, S.129) Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) Alte participatii Participatiile autoritatilor locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 2960103)

Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141) AI.TE CONTURI DE PRIMIT Credite comerciale avansuri acordate Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri si servicii de către autoritatile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 -ct.4910200 - ct.4960200) Total

(rd. 1581 159 + 160-r 164 ) , din care:
-de la populație (gospodar iile populației) (S.14) -de la socielat i nefinanciare (8.11), -de la instiLutiile

pui:i i ce, din cate :

(rd.161+162+163)

 • - Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociaia)

(S . 1311)_____________________________________

 • - Administrația locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)

(S . 1313)

32887040


3288424040353

- Fonduri de securitate sociala (S.1314)

163

-de la nerezidenti

(S21,S22)

164

Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii de către autoritatile locale sau de institut:: subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.491"100 -ct. 4960100) . Total (rd.166+167+168+172), din care de la :

165

2364067

2326798

- de la gospodăriile populației (S14)

166

507934

146390

- de la societăți nefinanciare (S.ll),

167

1821822

2146195

-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)

168

34311

34213

- Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)

(S.1311)

169

- Administrația locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)

(S.1313)

170

34311

34213

- Fonduri de securitate sociala ( S . 1314 )

171

-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate

171.1

-de la nerezident

(State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizat ii internaționale nerezidente ale Uniuni: Europene )     ( S . 2 ,

S . 22)

172

(

Â

V

E . 2

A,te conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansuri e

175

1

Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total

(rd . 177 + 178 + 179 + ]83), din care:

176

69120604

68868306

-de la gospodăriile populației (S14)

177

69118434

15717211

-de la societăți

178

53130493

nefinanciare    (S.ll),

-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)

179

2170

20602

- Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)

(S. 1311)

180

- Administrația locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)

(S.1313)

181

2170

20602

- Fonduri de securitate sociala (S . 1314 )

182

-de la nerezidenti

(State membre si instituții s 1. organisme ale Uniunii Europene, State nonmem’ore si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene )     (S . 21,

S.22)

183

Creanțe ale fondului de

risc

(ct.4610109+ct .4610209)

184

43559

109677

Total creanțe

(rd.116+184)

185

69164163

68977983

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursăbiie de la Comisia Europeana / al'’.: donatori

190

Sume de primit de la

Autoritățile de

Certificare /

Autoritățile de

Management /Agențiile de Plăti - FONDURI EXTERNE NERAM3URSABILE POSTADERARE

(Ct.4580301)

191

49473

38483

Sume de primit de ia

Autorilal 1 e de

Certificare/

Autoritar L1e de

Management / Agențiile de Plăti - FONDURI DE LA

BUGET   (ct.4580302)

192

/«% // * / ' si 1

1604

~

w.1 k ii

Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget

(ct.8077000)

193

\ ■ O/

X'V&

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului

194

206319

general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABII.?’, POSTADERARE

(ct.4500504+ct.4500505) . Total, din care:

(rd.195+196)

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

(Ct.4500504)

195

206319

Sume de primit de la Comisia Europeana/a1ti donatori, reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-institutii publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii si subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4500505)

196

DATORII FINANCIARE

200

A

NUMERAR SI DEPOZITE, din

care:

201

A. 2

Alte depozite

202

1

Sume datorate terților reprezentând garanții, si cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice

(ct.4280101+ct.4280201+c t. 4620109+ct.4620209) Total (rd.204 + 205 + 206), din care :

203

72571

230045

- salariatilor

(gospodari ile populației )  (S.143)

204

66288

145667

- societăți nefinanciare

(S.ll)

205

6283

84378

- instituțiilor publice, din care:

(rd.2071208+209)

206

- Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociaia)

(S. 1311)

207

MÂ/v

Vj—“   1

- Administrația locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)

(S.1313)

208

(o

L

1 b”

1 ■'*

- Fonduri de securitate soci?, .a (S.1314)

209

B.

ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE

TITLURI, ALTȘLE DECÂT

ACȚIUNI

220

B. 1

ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TULURI   pe termen

scurt altele decât acțiuni si produse financiare derivate)

221

împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni si produse financiare derivate emise de către de către administrația locala si de instituțiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)

Total

(rd.223+224+225+226), din care achizi?ionate de:

222

Banca centrala (S.121)

223

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S. 122)

224

-Alti rezidenti (A1L1 intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii. Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)    (S . 125,

S.126, S.128, S.129)

225

-Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizat i1 internaționale nerezidente ale Uniunii Europene )   (5.21, S.22)

226

I

Total (la valoare nominala) rd.2 22

227

z      IV

Dobânzi dc plătit pentru împrumutuli pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni si produse financiare der ivate

(ct.1680100+ct.5180604)

228

// # xT'

UUi

\\\. L >.W —-M 'z

/

OJ

Total (in baze accrual)(rd.227+228)

229

B. 2

ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE

TITLURI   pe termen

lung, al tele decât acțiuni si produse finane, i are derivate)

240

împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni si

241

produse financiare derivate emise de către administrația locala si de instituțiile de subordonare locala

(ct.1610200 -

ct . 1690200) . Total

(rd.242 + 243 + 244 + 245) , din care achiziționate de :

-Banca centrala (S.121)

242

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)

243

-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)    (S.125,

S.126, S.128, S.129)

244

-Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene )   (S.21, S.22)

245

I

Total (la valoare nominala) (rd.241)

246

Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni si produse financiare derivate (ct. 1680100)

247

Total (in baze accrual)(rd.246+247)

248

c.

CREDITE PRIMITE, din

260

care :

C. 1

Credite pe termen scurt primite

261

Credite oe termen scurt

262

con tractate de

autoritatile loca e si

y ■ ..% . A *

instituții din

(®/ #

subordinea acestora

(ct . 1620100 + ct . 1630100 ■ t.1670101+Ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101 + ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190.80)  .  . Total

(rd.263-264+265+265.1), din care acordate de:

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S . 122)

263

Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fonduri le de pensii)    (S.125,

S.126, S.128, S.129)

264

-Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organ i zatii internatioria e nerezidente ale Uniunii Europene )   (S.21, S.22)

265

Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locala (ct.1620100+ct.1570103+ ct . 5190102+ ct.5190180) (S1311 >

265.1

Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile pub1. i ce din adrni n i s tr a t ia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)

266

Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)        (S

1311)

267

Sume primite din excedentul anului precedent per.tru acoperirea golurilor tempoiare de casa si pentru finanțarea cheltuielilor sec lunii de dezvoltare

(ct.5190107+ct.5190190)

267.1

X*

* / // £ /

li I 1

Vi \ {

3 M 4 î"\

WJ

Vi

Total (în baze

cash)(rd.262+266+267+267

• 1)

268

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locala (ct.1680200+ct.1680300+c t.1680701 +ct.1680703+

269

ct.1680709+ ct.5180606 + ct.5180608+ ct,5180609). Total

(rd.270+271+272+272. 1) , din care acordate de: -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S . 122)

-Alti rezidenti (Alt: intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii. Auxiliari financiari, Societate de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) -Nerez identi (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene )   (S.21, S.22)

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct . 5180606)

Administrația centrala (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct,1680702+ct.5180605) Total (dobânzi de plătit ) (rd.269 + 273) Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268 + 27 4)________________________________

Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea credit’ or comerciale " împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Euros La t Credite pe termen scurt prevenind din rec las ificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat,

(ct.1670108+ct. 5190110 ).Total


270


271


272


272.1


273


274


275


276(rd.278+279+280+281), din care acordate de:

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)     (în

cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

278

-Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii ( S.125 (în cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

279

-Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații

Internationale nerezidente ale Uniunii Europene )     (S . 21,

S . 22)

280

- Societăți nefinanciare

(S.ll)    (în cazul

restructurării creditelor comerciale)

281

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasif.carea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total

(rd.283+284+284.1+284.2) , din care acordate/ach'zitionate de :

282

x?

// ■ ■ / // / Jl G / 1

\ Q,

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)     (în

căzu', refinantari ’ fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

283

A^ti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (în cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

284

-Nerezidenti (State membre si institut ii si organisme ale Uniunii

284 . 1

Europene, State nonmembre si organizații internat tonale nerezidente ale Uniunii Europene )     (S . 21,

S . 22)

- Societăți nefinanciare

(S.ll)    (în cazul

restructurării creditelor comerciale)

284.2

C. 2

Credite pe termen lung primite

285

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.)   de instituțiile

publice locale

(ct.1620200+ct.1630200+c t. 16 70201 + ct.1670202+ct. 1670203+ ct.1670209) . Total

(rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :

286

389156

267

-Societari care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)

287

389156

267

-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fonduri.c de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii.)    (S.125,

S.126, S.128, S.129)

288

-Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene )     {S . 2 1,

S.22)

289

/ ■% !

-Administrația centrala (exclusiv fonduri "ic de securitate sociala) (S. 1311} Credite pe termen lung prim.ite din venituri din privatizare de către institut:.! publice din administrația locala (ct.1620200+ct.1670203)

289.1

Total (in baze

cash) (rd.2 86)

290

389156

267

Dobânzi de plătit aferente crediteLor pe termen lung primite

291

(contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locala

(ct. 1680200+ct. 1680300+c t . 1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total

(rd.292+293+294+294.1), din care acordate de : -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)

-A’.ti rezident! (Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) -Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizat i i internaționale nerezidente ale Uniunii Europene )     (S.21,

S. 22)


-Administrația centrala (exclus:v fondurile de securitate sociala)

(S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)

Total dobânzi de plai il (rd.291)______________________

Total (in baze

accrual)(cash+dobanzi) (rd. 290 + 295)_______________

Credite pe termen lung primite rezultate din rec lași fi carea creditelor comerciale in împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Euros tat

Credite pe termen lung provenind din

reclasi fi carea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastrjcht debt), conform deciziei Eurost at,

(ct. (6702 08) .Total


292


293


294


294.1


295


296


297(rd.299+300+301+302), din care acordate de:

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)     (în

cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

299

-Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii (S . 125 (în cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

300

-Nerezidenti (State membre si inst.itutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniuni.: Europene )     (S.21,

S. 22)

301

- Societăți nefinanciare

(S.ll)    (în cazul

restructurat; 1 creditelor comerciale)

302

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind di:, recasif icarea credite.or comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat,   (ct.1680708).

Tonal

(rd.304+305+306+307), din care acordate de:

303

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)     (în

cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

304

■XX

-ALt.i intermediari financiari, exclusiv societa-:1e de asigurare si fondurile de pensii (S . 125 (în căzu ) refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernul ui)

305

W

w?

;■</ /x //

-Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organiza tii

306

internaționale nerezidente ale Uniunii Europene )    (S . 21,

S.22)

- Societari nefinanciare

(S.ll)    (în cazul

restructurării creditelor comerciale)

307

E

ALTE CONTURI DE PLĂTIT

310

E . 1

Credite comerciale si avansuri primite

311

Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri si servicii

(ct.4010200+ct.4030200+c t.4040200+

ct.4050200 + ct.4620201) . Total

(rd.313+314+318+319), din care către :

312

31007

24775

- Societăți nefinanciare

(S.ll)

313

31007

24775

-Instituții publice, din care (rd.315 + 316+ 317) :

314

- Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate socială)

(S . 1311)

315

- Administrația locala (exclusiv fonduri ie de securitate sociala) (S . 1313)

316

- Fonduri de securitate sociala (S.1314)

317

-Alti rezider.ti (Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)     (S.125,

S.126, S.128, S.129)

318

n fijj

-Nerez iden'. )   (State

membre si institut.', si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizat’i Internationale nerezidente ale Uniunii Europene )    (S .21,

S.22)

319

// ,+ f

11 LI /

1 l > \\o 'AU

uu

f      \ x A

'           T \\

L- /

7—// t|<        u,

i

Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct.

4050100+ct.4080000 +

320

4470313

4832742

ct.4190000+ ct.4620101)

Total

(rd.321+322 + 326 + 327} ,

din care către :

- Societăți nefinanciare

321

4470313

4832742

(S. 11)

-Instituții publice, din care (rd.323 + 324 + 325) :

322

- Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)

(S . 1311)

323

- Administrația locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)

(S.1313)

324

- Fonduri de securitate

325

sociala (S . 1314)

-Alti rezident! (Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii. Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)    (S.125,

S.126, S.128, S.129)

326

-Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații Internationale nerezidente ale Uniunii Europene )    (S.21,

S . 22)

327

E.2

Alte datorii de plătit exclusiv credite.e comerci e si avansuri

330

Datoriile institui li lor

331

7424114

9119052

publice din administrația loc cm a către bugete (

ct .4420300 +

ct.4310100+ct.4310200+ct

// #

,4310300+ct.4310400+

ct.43'9500+

’ /f

T \\

' 1 \ ' 1

1

ct.4310700+ct.

4370'’. 90 + ct.4370200 ■■ct.43

V /

■■ ( / z? // ■■■.+/■ //

70300+ ct.4420801

+ ct. 4440000 + ct.446.01.00

+ct.446.02.00+ct.4480100

)

Salariile angajatiior

(ct

4210000+ct.4230000+ct.42

60000 +ct.4270100+ct.

4270300 +ct.428010L)

332

9723031

12041488

Alte drepturi cuvenite altor categorii de

333

46033

32864

persoane

(ct.4260000+ct.4270200 +ct.

4270300 + ct . 4290000 + ct. 43

80000)

Datori j. către fondul de

risc

(ct.4620109+ct.4620209)

334

73550

Total

(rd.331+332+333+334)

335

17193178

21266954

Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori

340

Avansuri primite de la

Autoritățile de

Cert.fi care/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăti- FONDURI

EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET

(ct.4580501+ct.4580502)

341

577376

Alte datorii

342

Provizioane necurente

(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:

342.1

30852501

30204791

Provizioane necurente, constituite conform

O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)

342.2

744313

Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 rocrezencând drepturi salariat câștigate în instanța ( din soldul ct.1510203)

342.3

29235948

25746985

Provizioane recurente, consT ituite -onform Legii nr.85/2016, privind [. . .a‘ diferentelor salar ia. e cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 20) i (din soldul ct.1510203)

342.4

1408343

/Ss l *** I

- /

1

952881

p/7 A //

Provizioane necurente pe-::'. ru daune-interese moratorii sub .forma dobânzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevăzute în titluri executori' având

342.5

208210

2760612

ca obiect acordarea unor drepturi salariaie personalului din sectorul bugetar (din soldul ct,1510203)

Provizioane curente (

ct. 1510101+ct.1510102+

ct.1510103+ ct.1510104 +

ct.1510108) , din care:

343

23881413

33024103

Provizioane curente, consiitjite conform

O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul

ct.1510101)

343.1

Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariaie câștigate în instanța (ct.1510103)

343.2

22694160

32387325

Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariaie cuvenite personalului didactic din Învățământul de stat pentru perioada oct.ombr Le 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct . 1510103)

343.3

888553

407490

Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariaie personalului din sectorul bugetar (din soldul ct . 1510103)

343.4

298700

229288

. . .. .. „    v.

E.3

P1 a t. i r ti s t. d n l e

345

4, \

Plăti restante ale instituțiilor publice din administrația locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operaLiuni comerciale . rotai.

(rd.346.1 + 34 7 + 351 + 352) , din care către:

346

w

/   5/ - / \ :fe

L 1

" > / 1

+<i

- Societăți nefLnancjare

(S.ll)

346.1

-Instituții publice, din care (rd.348 + 349 + 350) :

347

- Administrația centrala

(exclusiv fondurile de

348

securitate sociala)

(S.1311)

- Administrația locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)

(S.1313)

349

- Fondur; de securitate sociala (S . 1314)

350

-Alti rezident! (Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)     (S.125,

S.126, S.128, S.129)

351

-Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene )     (S . 21,

S . 22)

352

Plăti restante ale instituțiilor publice din administrația locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) către bugetul general consolidat

353

Plăti restante ale instituțiilor publice din administrația locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate

354

Plăti restante ale instituțiilor publice din administrația loca.a către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate

355

\     j-X

Plăti restante ale instituțiilor publice din administrația locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta. Total

(rd.357+358+359) din care, către:

356

11

-Y' > ,7

x1,1

Societari care accepta

357

depozite, exclusiv banca centrala (S.122)

Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si orga ni zat i i internaționale nerezidente ale Uniunii Europene )     (S . 21,

S.22)______________________

Plăti restante ale instituțiilor publice din administrația locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante. Total (rd.361+362+363) din care, către :


Societăți care accepta depozite, exclusiv banca cer11raia     (S.122)

Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatrLe de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fonduri_e de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) Nerezidenti (State membre si instituții, si organisme ale Uniuni j_ Europene, State nonmembre si organizații Internationale nerezidente ale Uniunii Europene )     (S . 21,

S.22)______________________

Creditori bugetari (ct.467)

Total ( rd.346 +353+ 354 + 355 +356+360+364)


358


359


360


361


362


363


364


375Sectoarele si subsectoarele definite conform

Sistemului European de Conturi (SEC1 95)

ut ili zator

Anexa 40

Cod SEC'95

Societăți nefinanciare

S. 11

Societăți financiare

S. 12

Banca centrala

S. 121

societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala

S . 1 2 2

fonduri de piața monetaia

S.123

Fonduri de investitii, altele decât fondurile de piața monetara

S. 124

Al11 intermediari tînanciari, exclusiv societăți ““ de asigurare si fonduri de pensii

S. 125

Auxiliari financiari

S , 12 6

Societari de asigurare (SA)

S.128

Fonduri de pensii (FP)

S .129

Administrații publice

S. 13

Administrația centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)

S.1311

Administrația locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)

S . 1313

Fonduri de securitate sociala

S . 1314

Gospodăriile populației

S. 14

Restul lumii

5.2

State fiieiribre si instituții- si organisme ale Uniunii Europene

5.21

Statele membre ale Uniunii Europeane

5.111

] nst i- ut i i si organisme ale Uniunii Europene

5.2 1 2

State nonmembre si organizații Internationale nerezidente ale Uniunii Europene

S . 22

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CODUL DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: 4317967


Anexa 22


VENITURI, CHELTUIELI Șl EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE la 31.12.2018DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Nr. rând

Prevederi anuale

V'/T 2 ; Y,'    —

Realizat /

L COMUNE

VENITURI TOTAL

000102

1

Venituri proprii

4802

2

1. Venituri curente, din care;

000202

3

a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

4

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

5

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

6

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatâ

11.02

7

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

8

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

9

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

11

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

12

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

13

X

X

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau conf esional acreditat

11.02.09

13.1

c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

14

- Donații și sponsorizări

37.02.01

15

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

15.1

- Alte transferuri voluntare

37.02.50

16

2. Venituri din capital

390002

17

3. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care;

40.02

18


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Nr. rând

Prevederi anuale

Realizat

- încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

19

- încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

19.1

-împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

20

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de f ucționare

40.02.11

21

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

21.1

/

1

- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

40.02.14

21.2

U

'          - ■ !

- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

21.3

■ ■ ■ p'

- încasări din rambursarea altor împrumuturi

40.02.50

21.4

4. Subvenții de la alte nivele ale administrației

42.00.02

22

- Subvenții de la bugetul de stat

42.02

23

- Subvenții de (a alte administrații

43.02

24

5, Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări

45.02

24.1

6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

24.2

CHELTUIELI TOTAL

5002

25

Excedent

98.02

26

Deficit

99.02

27

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:

28

Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile

28.1

Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului

28.2

II. ORAȘE

VENITURI TOTAL

000102

29

Venituri proprii

4802

30

1. Venituri curente, din care:

000202

31

a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

32

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

33

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

34

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată

11.02

35DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Nr. rând

Prevederi anuale

Realizat

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

36

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București

11.02.02

37

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

39

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

40

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

41

X

X

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

41.1

c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

42

- Donații și sponsorizări

37.02.01

43

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

43.1

- Alte transferuri voluntare

37.02.50

44

2. Venituri din capital

390002

45

3. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:

40.02

46

x

■ încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

47

z

.

- încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

47.1

vi

Z\' '7

- împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

48

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de 1 uncționare

40.02.11

49

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

49.1

- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru f inanțarea cheltuielilor secțiunii de

40.02.14

49.2

- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

49.3

- încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

49.4

4. Subvenții de la alte nivele ale administrației

42.00.02

50

- Subvenții de la bugetul de stat

42.02

51

- Subvenții de la alte administrații

43.02

52

5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări

45.02

52.1

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Nr. rând

Prevederi anuale

Realizat

6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

52.2

CHELTUIELI TOTAL

5002

53

Excedent

98.02

54

rx M ă d

Deficit

99.02

55

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:

56

fi ,

|Z/~’ .        ’

■■                  f '

1 *‘1 "rJ r. /

Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile

56.1

r -(

V.ri

X?

\ w

-'<//-■ ,.rxf f .Z

Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului

56.2

UI. MUNICIPII

VENITURI TOTAL

000102

57

280.347.100

278.836.737

Venituri proprii

4802

58

231.490.000

232.504.858

1. Venituri curente, din care:

000202

59

267.711.100

266.230.858

a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

60

133.830.000

133.829.916

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

61

133.830.000

133.829.916

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

62

0

0

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată

11.02

63

37.442.100

34.963.208

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

64

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București

11.02.02

65

35.297.100

32.818.208

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

67

- Sume defalcate din laxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

68

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

69

X

X

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

69.1

2.145.000

2.145.000

c) Transferuri voluntare, altele decăt subvențiile

37.02

70

- Donații și sponsorizări

37.02.01

71

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

71.1

- Alte transferuri voluntare

37.02.50

72

2. Venituri din capital

390002

73

1.221.000

1.237.208

3. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:

40.02

74

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Nr. rând

Prevederi anuale

Realizat

- încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral .din venituri proprii

40.02.06

75

- încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

75.1

- împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

76

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

77

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

77.1

(

I */r--

rr (       '

-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

40.02.14

77,2

.   — ““—E n

fi'.

- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

77.3

- încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

77.4

■4. Subvenții de la alte nivele ale administrației

42.00.02

78

10.347.000

10.305.356

- Subvenții de la bugetul de stat

42.02

79

10.347.000

10.305,356

- Subvenții de la alte administrații

43.02

80

5. Sume primite de la UE/a!ți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări

45.02

80.1

■3.097

6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului f inanciar 2014-2020

48.02

80.2

1.068.000

1.066.412

CHELTUIELI TOTAL

5002

81

389.110.100

280.612.841

Excedent

98.02

82

-108.763.000

-1.776.104

Deficit

99.02

83

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:

84

143.360.313

Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile

84.1

0

332.984

Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului

84.2

0

0

IV. JUDEf (BUGET PROPRIU)

VENITURI TOTAL

000102

85

Venituri proprii

4802

86

1. Venituri curente, din care:

000202

87

a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

88

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

89

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

90
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Nr. rând

Prevederi anuale

Realizat

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată

11.02

91

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru f inanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

92

- Sume.defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

93

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

95

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

96

c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

97

- Donații și sponsorizări

37.02.01

98

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

98.1

- Alte transferuri voluntare

37.02.50

99

2. Venituri din capital

390002

100

3. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:

40.02

101

- încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

102

- încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

102.1

- împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

103

■ ■ c- r'-’

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

104

fi    —

Z ' * Zf—-

-1 1

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02,13

104.1

1 :

-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

40.02.14

104.2

- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de Diată

40.02.16

104.3

- încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

104.4

4. Subvenții de la alte nivele ale administrației

42.00.02

105

- Subvenții de la bugetul de stat

42.02

106

- Subvenții de la alte administrații

43.02

107

5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări

45.02

107.1

6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferenfe cadrului financiar 2014-2020

48.02

107.2

CHELTUIELI TOTAL

5002

108

Excedent

98.02

109DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Nr. rând

Prevederi anuale

Realizat

Deficit

99.02

110

CORELAȚII

VENITURI.TOTAL

000102

112

280.347.100

278.836.737

Venituri proprii

4802

113

231.490.000

232.504.858

1. Venituri curente, din care:

000202

114

267.711.100

266.230.858

a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

115

133.830.000

133.829.916

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

116

133.830.000

133.829.916

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

117

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată

11.02

118

37.442.100

34.963.208

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate (a nivelul județelor

11.02.01

119

~ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

120

35.297.100

32.818,208

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

122

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

123

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

124

X

X

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

124.1

2.145.000

2.145.000

c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

125

- Donații și sponsorizări

37.02.01

126

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

126.1

- Alte transferuri voluntare

37.02.50

127

2. Venituri din capital

390002

128

1.221.000

1.237.208

3. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:

40.02

129

- încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

130

r

A '■

- încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

130.1

II ""

- împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

131

A

1     Ai

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

132

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

132.1
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Nr. rând

Prevederi anuale

Realizat

-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

40.02.14

132.2

- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

132.3

- încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

132.4

4. Subvenții de la alte nivele ale administrației

42.00.02

133

10.347.000

10.305.356

- Subvenții de la bugetul de stat

42.02

134

10.347.000

10.305.356

- Subvenții de la alte administrații

43.02

135

5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări

45.02

135.1

-3.097

6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

135.2

1.068.000

1.066.412

CHELTUIELI TOTAL

5002

136

389.110.100

280.612.841

Excedent

98.02

137

-108.763.000

-1.776.104

Deficit

99.02

138

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:

139

143.360.313

Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile

139.1

332.984

Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului

139.2

0

MUNICIPIUL PITEȘTI


Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare 31.12.2018

cod 101                                                                                                                                                                                                                                           -lei-

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori

Cod

rând

Plăti efectuate în anul curent de la HtJul 56

și 58

din care:

Sume In cure de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate Tn anul curent

Sume în curs de solicitare la ramb u rsare în anul curent aferente chdiulelllo r efectuate în anii anteriori

Sume soli diate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume solldtate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în cure de autorizare

Sume solldtate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare

Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume rambursate în anul curent aferente cheltuieli Io r efectuate în anii anteriori

Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume neou lori zare de autoritățile de management aferente chel tu teii lor efectuate in anii anteriori

Prefi nan tare dedusa din sumele solldtate la rambursare aierente chetulelllor efectuate in anul curent

Preflnanțare dedusă din sumele solldtate la rambursare aferente chetulelllor efectuate în anii anteriori

Sume rezultate din nereguli aferente chei tu iei [for efectuate în anul curent șl în arril anteriori

din care:

Plăti efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)

Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solldtate la rambursare aferente chel tu iei llor efectuate în anul curent

A

B

1

2

3_2-5

4

5=6+8+10+

12+15

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Programe din Fondul Social

European (FSE) (58.02)

33

825.372

701.310

203.811

497.499

10.488

336.258

150.753

Total (cod 01 ta 39.6)

40

825.372

701.310

203.811

497.499

10,488

336.258

150.753

’)Se completează cu următoarele coduri:

09-pemru sursa 01

 • 10- pemru sursa 02

 • 11- pentru sursa 03


 • 12- pentru sursa 04

 • 13- pemru sursa 05

07-pemru sursa 06

 • 14- pentru sursa 07

 • 15- peniru sursa 10

 • 16- penru sursa 20

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)

la data de


31.12.2018


-lei-

Nr. Crt

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Buget de stat (s01-stat)

Buget local (s02-local)

Bugetul asigurărilor sociale de stat (S03-bass)

Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-somaj)

Bugetul

Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate (s05-sananate

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)

Bugetul fondurilor externe neramb.

(s08-stat+ asigura ri+ local)

Bugetul creditelor externe (sO6-stat

+

local)

Bugetul creditelor interne (s07-stat + local)

Bugetul instituțiilor publice si activitatifor finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)

din care:

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral din venituri

proprii (s10-stat+ autonome)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Total plăti (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)

825372

2

Total plăti (titlul VIII cod 56) (rd.3 la

rd.1O)

3

Cheltuieli de personal (titlul I)

4

Bunuri si servicii (titlul II)

5

Subvenții (titlu IV)

6

Transferuri intre unitati ale adiministratiei publice (titlu VI)

7

Alte transferuri (titlu VII)

8

Asistenta sociala (titlu IX)

9

Alte cheltuieli (titlu XI)

10

Active nefinanciare (titlu XIII)

11

Total plăti (titlul X cod 58) (rd.12 la

rd.19)

825372

12

Cheltuieli de personal (titlul I)

279381

/ — -

---X

13

Bunuri si servicii (titlul II)

466447

fir’

14

Subvenții (titlul IV)

|K " \

vA -

) r

15

Transferuri între unitati ale administrației publice (titlul VI)

W

/ 't

K*/

_ X

16

Alte transferuri (titlul VII)

' ' 11 1

F...

Nr. Crt

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Buget de stat (s01-stat)

Buget local (s02-local)

Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)

Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-somaj)

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate (s05-sananate^

Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)

Bugetul fondurilor externe ne ram b.

(s08-stat+ asigurari+ local)

Bugetul creditelor externe (s06-stat

+

local)

Bugetul creditelor interne

(s07-stat

+ local)

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)

din care:

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17

Asistenta sociala (titlul IX)

18

Alte cheltuieli (titlul XI)

19

Active nefinanciare (titlul XIII)

79544UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA INSTITUȚIA MUNICIPIUL PITEȘTI Cod 40

I.


PLĂTI RESTANTE


Decembrie 2018


DENUMIREA INDICATORILOR

Nr.

rând

Sold la începutul anului

Sold la finele perioadei

TOTAL

Din care:

aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

A

B

1

2

3

3LATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:

01

0

0

0

sub 30 de zile (rd, 151+301)

02

0

o

0

peste 30 de zile (rd. 152+302)

03

0

0

0

■peste 90 de zile (rd. 153+303)

04

0

0

0

peste 120 zile (rd. 154+304)

05

0

0

0

peste 1 an rd. 155+305)

06

0

0

0

3LATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA OE FUNCȚIONARE

rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:

150

0

0

0

Sub 30 de zile (rd.161 +171 +241+251 +271+281+291)

151

0

0

0

peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)

152

0

0

0

peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)

153

0

0

0

peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)

154

0

0

0

peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)

155

0

0

0

3la(i restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ol.4010100, ct.4030100, :t.4620101, ct.4620109) (rd.161 + 162+163+165+166) din care:

160

0

0

0

sub 30 de zile

161

0

0

0

peste 30 de zile

162

0

0

0

peste 90 de zile din care;

163

0

0

0

(Ct.4620101,ct.4620109)

164

0

0

0

peste 120 zile

165

0

0

0

peste 1 an

166

0

0

0

=*latl restante tata de bugetul generai consolidat (rd. 171 +172+173+174+175) Ct.43l0100,Ct.4310200, Ct.4310300,Ct.4310400,Ct.4310500,

:t.4310700,Ct.4370100,Ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300. Ct.4440000,

:t.4460000,cl.4460100.ct.4460200,ct.4480100 ) din care:

170

0

0

0

sub 30 de zile

171

0

0

0

peste 30 de zile

172

0

0

0

peste 90 de zile

173

0

0

0

peste 120 zile

174

0

0

0

peste 1 an

175

0

0

0

’lati restante fata de salariati (drepturi salariate), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ±4270100, ct.4270300. ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:

240

0

0

0

sub 30 de zile

241

0

0

0

peste 30 de zile

242

0

0

0

peste 90 de zile

243

0

0

0

din care ct.(4270100+4270300)

244

0

0

0

peste 120 zile

245

0

0

0

peste 1 an

246

0

J

3latl restante lata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) rd.251+252+253+257+258) din care:

250

0

0

//

0 M A,

sub 30 de zile :

251

0

fi y

, ■-—

peste 30 de zile :

252

0

'/o

li

peste 90 de zite din care:( rd.254+255+256)

253

0

! ■ / J o

ct.(4270300)

254

0

\\. -a»

f                             f ci

Ct.(4290000)

255

0

Ct.(4380000)

256

0

V':P.

/nTu A ‘ L :Q’

peste 120 zile

257

0

■ >

peste 1 an

258

0

0

---" 0

mprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct. 1630100. ct.1650100,

270

0

0

0A

B

1

2

3

1.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100. Ct.5190101. ct.5190102,

1.5190105, ct.5190106, CI5190107, cl.5190108, cl.5190109. Ct.5190110. ct.5190180. Ct.5190190) rd.271+272+273+274+275) din care:

sub 30 de zile

271

0

0

0

peste 30 de zile

272

0

0

0

peste 90 de zile

273

0

0

0

peste 120 zile

274

0

0

0

peste 1 an

275

0

0

0

Dobânzi restanie, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, cl.1680200, ct.1680300.

1.1680500, ct.1680701, Ct.1680702, Ct.1680703, cl.1680708, ct,1680709, ct.5180605, cl.5180606,

1.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:

280

0

0

0

sub 30 de zile

281

0

0

0

peste 30 de zile

282

0

0

0

peste 90 de zile

283

0

0

0

peste 120 zile

284

0

0

0

peste 1 an

285

0

0

0

Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291 +292+293+294+295). din care:

290

0

0

0

sub 30 de zile

291

0

0

0

■peste 30 de zile

292

0

0

0

peste 90 de zile

293

0

0

0

peste 120 zile

294

0

0

0

peste 1 an

295

0

0

0

3U\TI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:

300

0

0

0

sub30dezile (rd. 31 1+321+331)

301

0

0

0

peste 30 de zile (rd. 312+322+332)

302

0

0

0

peste 90 de zile (rd. 313+323+333)

303

0

0

0

peste 120 zile (rd. 315+324+334)

304

0

0

0

peste 1 an (rd. 316+325+335)

305

0

0

0

3lali restante caire furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100,

1.4620101, Ct.462O103. ct.4620109) țrd.311 +312+313+315+316) din care:

310

0

0

0

sub 30 de zile

311

0

0

0

peste 30 de zile

312

0

0

0

peste 90 de zile din care:

313

0

0

0

(Ct.4620101, Ct.4620103. ct.4620109)

314

0

0

0

peste 120 zile

315

0

0

0

peste 1 an

316

0

0

0

mprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100,

1.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, Ct.1670109, ct.1690100. ct.5190101, Ct.5190102,

1.5190105, C15190103, cl.5190107, ct.5190108, cl.5190110. ct.5190180, cl.5190190) rd.321+322+323+324+325) din care:

320

0

0

0

sub 30 de zile

321

0

0

0

peste 30 de zile

322

0

0

0

■peste 90 de zile

323

0

0

0

■peste 120 zile

324

0

0

0

peste 1 an

325

0

0

0

Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ci. 1680100, ct.1680200, ct. 1680300, 1.1680500, Ct.1680701. Ct.1680702, ct.1680703. ct.1680708, ct. 1680709. cl.5180605, Ct.5180606. 1.5180608, ct.5180609. ct.5180800) (rd. 331+332+333+334+335) din care.

330

0

0

0

sub 30 de zile

331

0

0

0

■peste 30 de zile

332

0

0

0

■peste 90 de zile

333

0

0

0

■peste 120 zile

334

0

0

0

peste 1 an

335

0

0

0

II.


Sinteza plăților restante si arieratelor la data de


Decembrie 2018


Nr. rd.

Explicație

Plăti restante

Plăti restante aferente programelor naționale

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ***•*)

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)

total **)

din care: arierate **’)

total

din care: arierate

total

din care: arierate

total

din care: arierate

0

1

1.1

2

2.1

3

3.1

4

4.1

1

sold la finele lunii precedente

0

(

0

0

0

0

0

0

2

sold la finele perioadei

0

(

0

0

0

Q

Q

0

3

% diminuare arierate luna raportare

’”F)(rd3=1-rd2/rd1)

0

0

0

0

0

0

0

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăti restante;

42 - pentru plăti restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

 • 46 - pentru plăti restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

 • 47 - pentru plăti restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

 • 48 - pentru plăti restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăti restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăti restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54- pentru plăti restante ale activitatilor finanțate integral din venituri proprii

“) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

*’*) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.


*“*) Rd.3 se completează numai la cod 51 .Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art.49 alin.(13A8) din Legea nr.273/2006 finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

**’“) Se vor cuprinde plățile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice

finanțate integral sau parțial din venituri prorpii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Anexa 30b,1                                            SITUAȚIA CENTRALIZATA*)

a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Decembrie 2018

") Se completează ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plăti restante

Nr.

rd.

Explicație

Total arierate

Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. si instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii

FEN

Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Sume care fac obiectul art.49 alin.(13A2) din Legea nr.273/2006

Arierate aferente fondurilor externe nerambursate post-aderare ale u.a.t.

si instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii

Arierate aferente fondurilor externe nerambursate prea-derare ( sursa 08 ) ale u.a.t. si instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri prorpii

1

2

3

4

5

6=1-2-3-4-5

1

sold latinele lunii precedente

l                                                         0

0

C

0

0

2

sold la finele perioadei

> 0

0

c

0

0

3

“/□diminuare arierate luna raportare'*)(rd3 = 1-rd2/rd1)

F                                 o

0

c

0

0

") Rd.3 se completează pentru indeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13A2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%

Col. 1 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod.

Col. 2= col. 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod.

Col. 3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod.

Col. 4= col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod.


Col. 5= col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod.

MUNICIPIUL PITEȘTI

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR


Anexa 34


Cod 25


la data de


31.12.2018


-lei-


Denumirea indicatorilor

Cod rând

Sold la inceputul anului

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul anului

A

Fondul activelor fixe necorporale (Ct. 1000000)

B

01

1

87,700

2

3

4

87,700

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (Ct. 1010000)

02

2,601,488

2,601,488

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (Ct. 1020000)

03

Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privata a instituției publice

03.1

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (

Ct. 1030000)

04

3,688,926.005

40,047,790

5,719,595

3,723,254,200

I

I Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (Ct.1040000)

05

142,546,966

7,691,223

11,193.033

139,045,1561

1

I Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privata a instituției publice din administraîia , local?

05.1

89,647

I

|             87,300

2,3471

Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)

I 06

2,942,834

12,496,992

11,413,130

4,026,696

Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor încasate (SAPARD) (Ct.1060000)

I 07

Fondul de rulment (Ct.131)

I 08

Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat (Ct. 1320000)

I 09

Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (Ct. 1330000)

I 10

Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (Ct.134)

11

Fondul de nsc (Ct.135)

12

Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (Ct. 136)

I 13

Taxe speciale (Ct. 137)                                                                        |

1 14

fc

Fondul de dezvoltare a spitalului (Ct. 1390100)                                                |

15

Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) (Ct. 1392+1393+1394+1396+1399)           |

I 16

-

Rezultatul reportat ( Ct.1170000- sold creditor)                                                 |

17

219,298,564

481,551,620

386,775,024

314,075^0 ■

Rezultatul reportat ( Ct.1170000- sold debitor)                                                  I

18

Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct. 1210000 - sold creditor)                              |

19

55,814,355

197,055,156

252,869,511

Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct. 1210000 - sold debitor)                               |

20

196,283,950

196,283,950

Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd. 18+rd. 19-rd.20 )

I 21

4,112,307,559

3,986,808,797SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26


la data de


31.12.2018


- lei -


Nr.

Existent

31.12.2016

Sold la inceputul

Creșteri

rând

Total din care

transferuri

donații, sponsorizări

alte

cai

Denumirea activelor fixe

anului

diferente din reevaluare

achiziții

primite cu titlu gratuit

A

B

1

2

3

4=5+6+7+8+9

5

6

7

8

9

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)

02

Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi si active similare(ct 2050000)

03

2526953

1607648

7194

1600454

Alte active fixe necorporaleict.2080100+2080200)

04

15010126

101539

101539

TOTAL (rd. 02+03+04)

05

17537079

1709187

108733

1600454

ACTIVE FIXE CORPORALE

06

Amenajări la terenuri (ct. 2110200)

07

Construcții (ct. 2120000) din care:

08

6478033

2498

2498

- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)

09

- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)

10

- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele si viaducte si tunele (2120201)

11

fi i?

- poduri, podețe, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)

12

I

'f f ssa

FW

r’. hâ

- tunele (ct.2120401)

13

■/ y

- piste pentru aeroporturi si platforme de staționare pentru avioane si autovehicule; construcVii aeroportuare (ct. 2120501)

14

V * ' \

<■ 'x

/

• canale penlru navigație (ct. 2120601)

15

- alte active fixe încadrate in grupa construcții (2120901), din care:

16

6478033

2498

2498

- locuințe ANL

16.1

4916674

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantații (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)

17

56638145

4623348

191

4109742

3094

510321

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)

18

23338986

2511751

1416

2387338

12250

110747

Denumirea activelor fixe

Nr. rând

Existent

31.12.2016

Sold la inceputul anului

Creșteri

Total

din care

diferente din reevaluare

achiziții

transferuri primite cu titlu gratuit

donații, sponsorizări

alte

cai

A

B

1

2

3

4=5+6+7+8+9

5

6

7

8

9

TOTAL (rd. 07+08 +12+ 13)

19

86455164

7137597

1607

6499578

15344

621068

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 14)

20

103992243

8846784

1607

6608311

15344

2221522

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27


la data de


31.12.2018


- lei -


Denumirea activelor fixe

Nr.

Reduceri

Sold la sf. anului

Ajustări de valoarefamortizari si ajustări pentru depreciere)

valoare contabila neta> din care:

rând

Total din care

diferente din reevaluare

eliminare amortizare

dezmembrar

si casari

transferuri cu titlu gratuit

vanzari

alte cai

Sold la inceputul anului

Creșteri

Reduceri

Sold la sf. anului

Domeniu privat al statului

Domeniu privat al UAT

Proprietate privata a instit.pub

A

B

10=11+12+13

+14+15+16

11

12

13

14

15

16

17=3+4-10

18

19

20

21=18+19-20

227T7 -21-23-24

23=17 -21-22-24

24=17 -21-22-23

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

Cheltuieli de dezvoltare (ct 2030000}

02

Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale.drepturi si active similare(ct 2050000)

03

1600454

1600454

2534147

703678

1343217

2046895

45434C

32912

Alte active fixe

necorporale(ct.2Q80100+2080200}

04

59500

59500

15052165

13501062

650456

59500

14092018

770869

189278

TOTAL (rd. 02+03+04)

05

1659954

59500

1600454

1758631 2

14204740

1993673

59500

16138913

1225209

222190

ACTIVE FIXE CORPORALE

06

Amenajări la terenuri (cl 21 10200)

07

Construcții (cl. 2120000) din care:

08

156492

833f

148156

6324035

2252838

1986760

1786656

2452942

369642c

174674

- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele si viaducte si tunete (cl21 20101)

09

- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)

10

- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele si viaducte si tunele (2120201)

11

ft

ttf ir î

c

° A

- poduri, podețe, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)

12

i

V

/

- tunele (ct.2120401)

13

c   x

X\ 'Z ■/'<-

X

- piste pentru aeroporturi si platforme de staționare pentru avioane si autovehicule; construc?ii aeroportuare (ct, 2120501)

14

' > H

£

- canale pentru navigație (cl 2120601)

15

- alte active fixe încadrate în grupa construcții

16

156492

8336

148156

6324035

2252838

1986760

1786656

2452942

3696422

174674

Denumirea activelor fixe

Nr. rânc

Reduceri

Sold la sf. anului

Ajustări de valoare(amortizari si ajustări pentru depreciere)

valoare contabila neta, din care:

Total din care

diferente din reevaluare

eliminare amortizare

dezmembrar si casari

transferuri cu titlu gratuit

vanzari

alte cai

Sold la începutul anului

Creșteri

Reduceri

Sold la sf. anului

Domeniu privat al statului

Domeniu privat al UAT

Proprietate privata a instit.pub

A

B

10=11+12+13

+14+15+16

11

12

13

14

15

16

17=3+4-10

18

19

20

21=18+19-20

22=17 -21-23-24

"23=T7---

-21-22-24

?Z=T7---

-21-22-23

(2120901), din care;

- locuințe ANL

16.1

14815E

148156

4768516

1241893

176137

37834

1380196

3388322

Instalații tehnice, mijloace de transport, animate si plantații

(ct.2130100+2130200+2130300+2130400)

17

692707^

592092S

552388

453758

5433441f

43852157

16575265

20529746

39897676

281316^

11623578

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane $i materiale si alte active fixe corporale (ct2i 40000)

18

463243

4176S

17022

404452

25387494

15011928

2814301

8024092

9802137

267066C

12914697

TOTAL (rd. 07 +08 +12 + 13)

19

754681C

5971034

569410

148156

858210

86045951

61116923

21376326

30340494

52152755

9180247

24712949

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 14)

20

920676<S

5971034

628910

148156

2458664

103632263

75321663

23369999

30399994

68291668

1040545E

24935139

’) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare” si 7813"Venituri din ajusari privind deprecierea activelor fixe”;

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidenaiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operaaionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminata din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Aceeași valoare se completează si pe coloana 20 "Reduceri".

SfTUATIA ACTIVELOR FIXE NE AMORTIZABILE

cod 28


la data de


31.12.2018


- iei -


Denumirea activelor fixe

Nr. rând

Existent

31.12.2016

Sold la începutul anului

Creșteri

Total

din care:

diferente din reevaluare

achiziții

transferuri primite cu titlu gratuit

donații, sponsorizări

alte cai

UM

UM

UM

A

B

1

2

3

4

5=6+7+8+9+10

6

7

8

9

10

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 2060000)

02

87700

Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)

03

57840

290309

290309

TOTAL (rd. 02 + 03)

04

145540

290309

290309

ACTIVE FIXE CORPORALE

05

Amenajări la terenuri (ct.2110200)

06

467074778

894158

894158

Terenuri (ct. 2110100)

07

764

2033447846

8488028

8354144

127035

6849

Construcții (ct. 2120000) din care:

08

1228560454

32263598

67767

32053711

142120

- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)

09

10388148

3216124

3206361

9763

- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)

10

/7-F ■ '■ 1

77

- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele si viaducte si tunele (2120201)

11

1

1

l\

- poduri, podețe, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)

12

36959573

e=[<<

.4 ) J>

- 1/ ■ă’

}

-tunele (ct.2120401)

13

’G f

- piste pentru aeroporturi si platforme de staționare pentru avioane si autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)

14

x 11     -7;      ' ■'

- canale pentru navigație (ct. 2120601)

15

- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)

16

1181212733

29047474

67767

28847350

132357

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantații (ct, 2130100+2130200+2130300+2130400)

17

98404668

1381764

1381764

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)

18

6676360

4633928

4575872

58056

Active fixe corporale in curs de execuție (ct. 2310000)

19

37989263

28439073

19817210

8621863

Alte active nefinanciare (ct.2150000)

20

Denumirea activelor fixe

Nr. rând

Existent

31.12.2016

Sold la inceputul anului

Creșteri

Total din care:

diferente din reevaluare

achiziții

transferuri primite cu titlu gratuit

donații, sponsorizări

alte car

UM

UM

UM

A

B

1

2

3

4

5=6+7+8+9+10

6

7

8

9

10

TOTAL (rd.O6+ 07 + 08+ 17+18+19+20)

21

764

3872153369

76100549

8421911

57955592

58056

9664990

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)

22

764

3872298909

76390858

8421911

58245901

58056

9664990

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 29

Cod 29


la data de


31.12.2018


- lei -


Denumirea activelor fixe

Nr.

rând

Reduceri

Sold la sfârșitul anului 17=4+5-11

Valoarea activelor fixe neamortizate

Fondul activelor fixe necorporale ct. 100.00.00

Domeniu public al statului ct.101.00.0C

Domeniu privat al statului ct.102.01.1C

Proprietare privata a irrstit.public ct.102.01.0

Domeniu public al UAT

>ct. 103.00.00

Domeniu privat al UAT ct.104.01.01

Proprie tarea privata a instit.publ din admin.locala CL104.01.02

Total din care

reevaluări

flezmembrar si casari

transferuri cu titlu gratuit

vanzari

aJte

cai

A

B

11=12+13+14

+15+16

12

13

14

15

16

17=13*15 i

20+21*22*

23+24

18

19

20

21

22

23

24

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

înregistrări ale evenimentelor cultural-sportivefct. 2060000)

02

87700

87700

Active fixe necorporale in curs de executiețct. 2330000)

03

348149

TOTAL (rd. 02 + 03)

04

435849

87700

ACTIVE FIXE CORPORALE

05

Amenajări la terenuri (ct.2110200)

06

467968936

467968936

Terenuri (ct. 2110100)

07

1893853

179590

1714263

2040042021

1999684029

4035799^

Construcții (ct. 2120000) din care:

08

14310424

88341

2611373

11610710

1246513628

2601488

1148170507

9573928E

2347

- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)

09

13604272

13017161

587111

- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)

10

- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele si viaducte si tunele (2120201)

11

i ' ,

7^;

h

- poduri, podețe, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte (ct. 2120301)

12

fel

r

7

36959573

36959573

- tunele (ct.2120401)

13

[ J >.:>V

- piste pentru aeroporturi si platforme de staționare pentru avioane si autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)

14

Denumirea activelor fixe

Nr. rând

Reduceri

Sold la Sfârșitul anului 17=4+5-11

Valoarea activelor fixe neamortizate

Fondul activelor fixe necorporale ct. 100.00.00

Domeniu public al statului ct.101.00.0C

Domeniu privat al statului

ct. 102.01,10

Proprietare privata a instit.public ct.102.01.0

Domeniu public al UAT >ct.103.00.0C

Domeniu privat al UAT

ct.104.01.01

Proprietarea privata a instit.publ din admin. locala cLW4.01.0P

Total din care

reevaluare

jiezmembrar si casari

transferuri cu titlu gratuit

vanzari

alte cai

A

B

11=12+13+14

+15+16

12

13

14

15

16

17=10+19

20+21+22+ 23+24

18

19

20

21

22

23

24

- canale pentru navigație (ct. 2120601)

15

- alte active fixe încadrate în grupa construcții {2120901)

16

14310424

88341

2611373

11610710

1195949783

2601488

1098193773

95152175

2347

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantații (ct 2130100+2130200+2130300+213040 0)

17

718074

367642

350432

99068358

96389625

2678733

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)

18

40

40

11310248

11041103

269145

Active fixe corporale in curs de execuție (ct. 2310000)

19

18526822

10298310

8228512

47901514

Alte active nefinanciare (ct.2150000)

20

TOTAL (rd.06+07 + 08+ 17

+18+19+20)

21

35449213

267931

2979015

10298310

21903957

3912804705

2601488

3723254200

139045156

2347

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)

22

35449213

267931

2979015

10298310

21903957

3913240554

87700

2601488

3723254200

139045156

2347

Cod 20


Anexa 12


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI


la data de 31.12.2018


-lei-


Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

In casa ri realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de ineasat

Inițiale

Definitive

Total,din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

000102

248,193,570

280,347,100

347,684,441

69,118,43:

278,566,008

278,836.737

68.847,704

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-   37.02+ 00.15+

00.16)

4990

206,061,000

231.490,000

301,352,562

69,118,43:

232,234,129

232,504,858

68,847,704

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0002

247,482,570

267,711,100

335,073,250

69,112,43<

265,960,816

266,230,858

68,842,392

A. VENITURI FISCALE (cod

00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)

0003

224,790,570

245.157,100

306,530,376

62,628,72:

243,901,654

243,705,415

62,824,961

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

0004

125,288.000

137,541,000

137,492,034

137.492,034

137,492,034

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE UX PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

0005

3,279,000

3,176,000

3,175,687

3,175,687

3,175,687

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

0102

3,279,000

3,176,000

3,175,687

3,175,687

3.175,687

2

Impozit pe profit de la agenții economici

010201

3,279.000

3,176,000

3,175,687

3,175,687

3,175.687

/ // i

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICEf cod 03.02+04.02)

0006

122,009.000

134,365,000

134.316,347

134,316,347

134,316,347

!

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

0302

1,735,000

535,000

486,431

486,431

486,431

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

1,735.000

535,000

486,431

486,431

486,431

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod

04.02.01+04.02.04)

0402

120,274,000

133,830,000

133.829,916

133,829,916

133,829,916

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

120,274,000

133,830,000

133,829,916

133,829,916

133,829,916

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

0009

36,429,000

44,486,000

90,924,702

45,159,705

45,764,994

44,616,333

46,308,369

Impozite si taxe pe proprietate (07.02.011a

07.02.03+07.02.50)

0702

36,429,000

44,486,000

90,924,702

45,159,705

45,764,994

44,616,333

46,308,369

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

070201

30,281,000

37,000,000

79,130,713

41,335,676

37,795,037

37,154,710

41,976,003

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

9,019,000

10,500,000

14,345,926

3,412,366

10,933,560

10,723,889

3,622,037

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

21,262,000

26,500,000

64,784,787

37,923,316

26,861,477

26,430,821

38,353,966A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

070202

4,226,000

4,636,000

8.634,395

3,577,216

5.057,179

4,559,141

4.075.254

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

2,74 6.. 000

2,900,000

4,046,639

1,139,361

2,907,278

2,884,995

1,161,644

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

1,444,000

1,700,000

4,499,929

2,393,22$

2,106,700

1,636,526

2,863,403

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07020203

36,000

36,000

87,827

44.62C

43,201

37,620

50,207

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1,922,000

2,850,000

3,159,594

246,816

2,912,778

2,902,482

257,112

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

0010

63,050,570

63,107,100

78,090,180

17,469,014

60,621,166

61,573,588

16,516,592

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

1102

41,438,570

37,442,100

34,963,208

34,963,208

34.963,208

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

110202

39,293,570

35,297,100

32.818,208

32,818,208

32,818,208

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

2,145,000

2.145.000

2.145.000

2,145,000

2,145,000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod

12.02.07)

1202

183.724

183,72'

183.724

Taxe hoteliere

120207

183,724

183.724

183,724

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01 + 15.02.50)

1502

147,000

147,000

496,913

316,812

180,101

165,648

331,265

Impozit pe spectacole

150201

147,000

147,000

496,913

316,8T

180,101

165,648

331,265

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602

21,465,000

25,518,000

42,446,335

16,968,478

25,477,857

26.444.732

16,001,603

Impozit pe mijloacele de transport (cod

16.02.02.01 + 16.02.02.02)

160202

12.216.000

14,900,000

29,206,723

13,872,842

15.333,880

15.290,514

13,916,209

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

6,447,000

7,950,000

13,313,866

4.677.62Î

8,636,244

8,278,595

5,035,2j>

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5,769.000

6,950,000

15.892,857

9,195,221

6,697,636

7,011,919

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

3,618,000

3,618,000

3,942,342

731.47Î

3.210,867

3,907,318

l'm nl i >

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

5,631,000

7,000,000

9,297,270

2,364,166

6,933,110

7,246,900

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

0011

23,000

23,000

23,460

23,460

23,460

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

1802

23,000

23,000

23,460

23,460

23.460

Alte impozite si taxe

180250

23,000

23,000

23,460

23,460

23,460

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

22,692,000

22,554,000

28.542,874

6,483,712

22,059,162

22,525,443

6.017,431

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

0013

12,523,000

11.684,000

12.079.406

651.391

11,428,009

11.532.880

546,526

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+

30.02.50)

3002

12,523,000

11,684,000

12,079,406

651,391

11,428,009

11,532,880

546,526A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

1,801,000

1,801,000

1,512,164

1,512,164

1.512.164

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

300205

10,009,000

9,500,000

10,187,912

651,397

9,536,515

9.641.386

546,526

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30020530

10,009,000

9,500,000

10(187.912

651,397

9,536,515

9,641,386

546,526

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

300208

713,000

383,000

379.330

379.330

379,330

Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

30020803

713,000

383,000

379.330

379,330

379,330

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014

10,169,000

10,870,000

16,463,468

5,832,315

10,631,153

10,992,563

5,470.905

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+3

3.02.33+33.02.50)

3302

296.000

296,000

353,145

353,145

353,145

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

330210

295,000

295,000

353,145

353,145

353,145

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

1.000

1,000

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod

34.02.02+34.02.50)

3402

102,000

102,000

8,731

8.731

8,731

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

102.000

102,000

8.731

8,731

8,731

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01

Ia35.02.03+35.02.50)

3502

6,444,000

6,534,000

11.969,137

5.588,641

6.380,496

6,676,497

5.292.640

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

350201

6,410,000

6,500,000

11,954,749

5,588,64-

6.366,108

6,662,109

5.292,640

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35020102

6,410,000

6,500,000

11,954,749

5,588,64'

6,366.108

6,662,109

5,292.640

Alte amenzi, penafitati si confiscări

350250

34.000

34,000

14,338

14,388

14,388

/.  X „

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06

+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31

+36.02.32+36.02.47+36.02.50)

3602

3,327,000

3,938,000

4,132,455

243,67^

3,888.781

3,954,190

/■ ■''178,26,5

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

360201

18,000

18,000

3,210

3,210

3,210

V         •

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36020101

18,000

18,000

3,210

3,210

3,210

\ t

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

I360205

3,239,000

3,850,000

3,918.333

139,31$

.3,779.020

3,862,283

56,0'50

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silitA

360214

59,000

59,000

200,621

104,36-

96,260

78,406

122,215

Alte venituri

360250

11,000

11,000

10,291

10,291

10,291

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

0015

17,000

1,221,000

1,242,520

5,99$

1,236,521

1,237,208

5,312

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 +39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

3902

17,000

1,221,000

1,242,520

5,99$

1,236,521

1.237,208

5,312A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

1,128,000

1,127,951

1,127,951

1,127,951

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

17,000

93,000

114,569

5,99$

108,570

109,257

5,312

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

694,000

10,347.000

10,305,356

10,305,356

10,305,356

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

0018

694,000

10,347,000

10,305,356

10,305,356

10,305,356

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.18 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 la 42.02.45+42.02.51 +42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69)

4202

694,000

10,347,000

10,305,356

10,305,356

10,305,356

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

420220

-1,606

-1,606

-1,606

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1,000

890

890

890

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

420241

694,000

6,450,000

6,411,745

6,411,745

6,411,745

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01 +42.02.51.02)

420251

9,000

9,000

9,000

9,000

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42025101

9.000

9,000

9,000

9,000

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420255

2,756.000

2,755,576

2,755,576

2,755,576

11 IHj* .. "X

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

1,055,000

1,054,636

1,054,636

1,054,636

I          1 t f* .V*       X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

420269

76,000

75,115

75,115

75,115

—____ \ ~ \\

î      / s 1

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților

4502

-3,097

-3,097

-3,097

efectuate si prefinantari ( cod 45.02.01 la

45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

.---- 1 ' /z

—  _—

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01

la 45.02.01.04)

450201

-3,097

-3,097

-3,097

Sume primite In contul plătitor efectuate in anii anteriori

45020102

-3,097

-3,097

-3,097

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11 +48.02.12+48.02.15+48.02.19)

4802

1,068,000

1,066,412

1,066,412

1,066,412

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

480202

1,068,000

1,066,412’

1,066,412

1,066,412

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48020201

488,000

487,012

487,012

487,012

Prefinantare

43020203

580,000

579,400

579.4Q0

579,400

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

00.02+00.16+00.17) - TOTAL

000102

248,176,570

274,171,100

341,494,885

69,112,43*

272,382,451

272,652,493

68,842,392

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

4990

206,044,000

230,269,000

300,110,042

69,112,434

230,997,608

231,267,650

68,842,392

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0002

247,482,570

267.711.100

335,073.250

69,112,434

265,960,816

266.230,858

68,842,392

A. VENITURI FISCALE (cod

00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)

0003

224,790,570

245,157,100

306,530,375

62,628,722

243.901,654

243.705,415

62,824,961

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

0004

125,288,000

137,541,000

137,492,034

137,492,034

137,492.034

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

0005

3,279,000

3,176,000

3,175,687

3,175,687

3,175,687

Impozit pe profit     (cod 01.02.01)

0102

3,279,000

3,176,000

3,175,687

3,175,687

3.175,687

7

Impozit pe profit de la agenții economici

010201

3,279,000

3,176.000

3,175,687

3.175,687

3.175,687

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

0006

122,009,000

134,365.000

134,316,347

134.316,347

134,316.347

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

0302

1,735,000

535,000

486,431

486,431

486,431

-r-7  ^77

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

1,735,000

535,000

486,431

486,431

486,431

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod

04.02.01+04.02.04)

0402

120,274,000

133,830,000

133,829,916

133,829,916

133.829.916

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

120,274,000

133,330,000

133.829,916

133,829.916

133,829,916

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

0009

36,429,000

44,486,000

90,924,702

45,159,708

45,764,994

44,616,333

46,308,369

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)

0702

36,429,000

44,486,000

90,924,702

45,159.70*

45,764,994

44,616.333

46,308.369

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

070201

30,281,000

37,000,000

79,130,713

41,335.67(

37,795,037

37,154,710

41,976,003

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

9,019,000

10,500,000

14,345,926

3,412,36*

10.933,560

10,723,889

3,622,037

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

21,262,000

26,500,000

64,784,787

37.923.3K

26,861,477

26,430,821

38,353,966

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

070202

4,226,000

4,636,000

8.634,395

3,577,21 f

5,057.179

4,559,141

4,075,254

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

2,746,000

2,900L000

4,046,639

1,139,36'

2,907,278

2,884,995

1,161,644

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

1,444,000

1,700,000

4.499,929

2,393,225

2,106,700

1,636,526

2,863,403

Impozitul pe terenul extravilan'J+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07020203

36,000

36,000

87,827

44,62*

43,201

37,620

50,207

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1,922,000

2.850,000

3,159.594

246.8 K

2.912.778

2,902,482

257.112

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

0010

63,050,570

63,107,100

78,090,160

17,469,01*

60,621,166

61,573,588

16.516,592

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

1102

41,438,570

37,442,100

34,963,208

34.963,208

34,963,208

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru

110202

39,293,570

35,297,100

32,818,208

32.818,208

32.818,208

\     ir #
■■A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

2,145,000

2,145,000

2,145,000

2,145,000

2.145.DOC

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

1202

183,724

183,72*

183.724

Taxe hoteliere

120207

183,724

183,72*:

|         183,724

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01 + 15.02.50)

1502

147,000

147,000

496,913

316,812

180,101

165,648

331.265

Impozit pe spectacole

150201

147,000

147,000

496.913

316,81?

180,101

165,648

331,265

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602

21,465,000

25,518,000

42,446.335

I6,96â,47£

25,477,857

26.444,732

16,001.603

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)

160202

12,216,000

14.900,000

29,206,723

13,872,84:

15,333,880

15.290,514

13,916,209

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

6,447,000

7,950,000

13,313,866

4.677.622

8,636,244

8,278,595

5,035,271

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5,769,000

6.950.000

15,892,857

9,195,221

6,597.636

7,011,919

8,880,938

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

3,618,000

3,618,000

3.942,342

731.475

3,210.867

3,907,318

35.024

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

5,631,000

7,000,000

9,297,270

2,364,16(

6,933,110

7,246,900

2,050,370

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

0011

23,000

23,000

23,460

23,460

23.460

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

1802

23,000

23,000

23,460

23,460

23,460

Alte impozite si taxe

180250

23,000

23.000

23,460

23.460

23,460

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

22,692,000

22,554,000

28,542,874

6,483,712

22,059,162

22,525,443

SjOlZișr

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

0013

12,523,000

11.684,000

12,079,406

651,391

11,428,009

11,532,880

Venituri din proprietate (cod

30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002

12,523,000

11,684.000

12,079,406

651,39;

11,428,009

11,532,880

i

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

1,801.000

1,801,000

1.512,164

1,512,164

1,512,164

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

300205

10,009,000

9,500,000

10,187,912

651.391

9,536,515

9,641,386

546*26

/

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30020530

10,009,000

9,500,000

10,187,912

651,391

9,536,515

9,641.386

546,52^

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

300208

713,000

383,000

379,330

379,330

379,330

Dividende de fa societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

30020803

713,000

383,000

379,330

379,330

379,330

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014

10,169,000

10,870,000

16,463,468

5,832.31'

10,631,153

10,992,563

5,470,905

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+z

3302

296,000

296,000

353,145

353,145

353,145A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

30233+33.02.50)

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

330210

295,000

295,000

353,145

353,145

353,145

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

1,000

1,000

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod

34.02.02+34.02.50)

3402

102,000

102,000

8,731

8,731

8.731

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

102.000

102,000

8,731

8,731

8,731

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la

35.02.03+35.02.50)

3502

6,444,000

6,534,000

11,969,137

5,588,641

6,380,496

6,676.497

5,292,640

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

350201

6,410,000

6,500.000

11,954,749

5,588,641

6,366,108 .

6,662,109

5,292,640

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35020102

6,410,000

6,500.000

11,954,749

5,588,64'

6,366,108

6,662,109

5,292,640

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

34,000

34.000

14,388

14,388

14,388

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+3

6.02.50)

3602

3,327,000

3,938,000

4,132,455

243,67^

3,888,781

3,954,190

178.265

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

360201

18.000

18,000

3,210

3,210

3,210

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36020101

18,000

18,000

3,210

3,210

3,210

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

3,239,000

3,850,000

3,918,333

139,31 •

3,779,020

3,862,283

56,050

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita

360214

59.000

59,000

200,621

104,36'

96,260

78,406

122,215

Alte venituri

360250

11,000

11,000

10,291

10,291

10,291

//&

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

694,000

6,460,000

6,421,635

6,421,635

6,421,635

/ ■ <' / :

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

0018

694,000

6,460,000

6,421,635

6,421,635

6,421,635

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21 +42.02.28+ 42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+42.02.42+42.02.44+ 42.02.45+ 42.02.51+42.02.54+42.02.66)

4202

694,000

6,460,000

6,421,635

6,421,635

6,421,635

! 1 - - 1.

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1,000

890

890

890

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

420241

694,000

6,450,000

6,411,745

6,411,745

6,411,745

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01)

420251

9,000

9,000

9,000

9,000

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42025101

9.000

9.000

9,000

9,000A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL

000102

17,000

6,176,000

6,189,556

5,99$

6,163,557

6.184,244

5,312

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

4990

17,000

1,221,000

1,242,520

5,99E

1.236.521

1,237,208

5,312

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

0015

17,000

1.221,000

'          1,242,520

5,995

1,236,521

1,237,208

5.312

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

3902

17,000

1,221,000

1,242,520

5,99$

1,236,521

1,237,209

5,312

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

1,128,000

1,127,951

1,127,351

1,127,951

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

17,000

93,000

114,569

5,99$

108,570

109,257

5,312

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

3,887,000

3,883.721

3,883,721

3,883,721

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

ooia

3,887,000

3.883,721

3,883,721

3.883,721

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+

42.02.10+42.02.12 ia 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+

42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+

42.02.65+ 42.02 67+42.02.69)

4202

3,887,000

3,883,721

3,883.721

3,883,721

Subvenții de la bugetuf de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

420220

-1,606

-1,606

-1,606

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420255

2,756,000

2,755,576

2.755.576

2,755,576

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

1,055,000

1,054,636

1,054,636

1,054,636

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

420269

76,000

75,115

75,115

75,115

l'- -1    '■

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari ( cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

4502

-3,097

-3,097

-3,097

v/K

X/-. 4

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

450201

-3.097

-3.097

-3.097

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45020102

-3,097

-3,097

-3,097

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11 +48.02.12+43.02.15+48.02.19)

4802

1,068,000

1,066,412

1,066,412

1,066,412

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la

48.02.02.03)

480202

1,068,000

1,066,412

1,066,412

1,066,412

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48020201

488,000

487,012

487,012

487,012

Pretinantare

48020203

580,000

579,400

579,400

579,400Cod 21CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI


la data de


Denumirea indicatorilor")

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

Definitive

Inițiale

Definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

4902

334,100,570

389,110,100

286,827,357

286,827,357

280,612,841

6,214,516

259,971,74!

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

5002

39,309,000

44,993,000

24,431,751

24,431,751

24,020,305

411,446

25,172,40(

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

5102

23,669,000

24,269,000

22,747,034

22,747,034

22,335,588

411,446

23,487,35'

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

510201

23,669,000

24,269,000

22,747,034

22,747,034

22,335,588

411,446

23,487,35

Autoritati executive

51020103

23,669,000

24,269,000

22,747,034

22,747,034

22,335,588

411,446

23,487,35-

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la

54.02.07+54.02.10+54.02.50)

5402

11,840,000

16,924,000

1,682,617

1,682,617

1,682,617

1,682,94!

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

540205

10,000,000

15,174,000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

1,840,000

1.700,000

1,652,182

1,652,182

1,652,182

1,652,18!

Alte servicii publice generale

540250

50,000

30,435

30,435

30,435

30,76!

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

5502

3,800,000

3,800,000

2,100

2,100

2,100

2,10(

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

NAȚIONALA (60.02+61.02)

5902

13,818,000

13,929,000

13,465,978

13,465,978

13,438,363

27,615

12,672,80'

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)

6102

13,818,000

13,929,000

13,465,978

13,465,978

13,438,363

27,615

12,672,80

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

610203

12,963,000

13,074,000

12,826,042

12,826,042

12,798,427

27,615

12,331,40(

Politie locala

61020304

12,963,000

13,074,000

12,826,042

12,826,042

12,798,427

27,615

12,331,40f

Proiecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

610205

855,000

855,000

639,936

639,936

639,936

341,39!

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod

65.02+66.02+67.02+68.02)

6302

135,044,570

153,525,100

119,020,780

119,020,780

115,023,667

3,997,113

107,663,73!

Invatamant (cod 65.02.03 la

6502

52,423,870

56,850,400

28,872,343

28,872,343

28,692,666

179,677

20,837,08-
A

B

1

2

3

4

5

6

7

“--X

65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.12+65.02.50)

O

.. /

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

650203

7,818,000

8,372,300

7,347,778

7,347,778

7,271,141

. 76^7

6,519,38;

Invatamant preșcolar

65020301

5,582,000

6,273,800

5,556,542

5,556,542

5,515,209

\dT

5/I9Î7T2:

Invatamant primar

65020302

2,236,000

2,098,500

1,791,236

1,791,236

1,755,932

3\^O4

1UT28i261

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

650204

43,813,870

48,237,100

21,364,345

21,364,345

21,290,905

73,441)

4-3,800^341

Invatamant secundar inferior

65020401

19,848,000

21,772,200

8,865,589

8,865,589

8,802,097

63,492

6,062,94!

Invatamant secundar superior

65020402

23,708,870

26,236,200

12,301,345

12,301,345

12,291,397

9,948

7,559,561

Invatamant profesional

65020403

257,000

228,700

197,411

197,411

197,411

177,82(

Invatamant postliceal

650205

230,000

206,000

125,220

125,220

125,220

111,95'

Servicii auxiliare pentru educatiețcod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

650211

527,000

Internate si cantine pentru elevi

65021103

527,000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

650250

35,000

35,000

35,000

35,000

5,400

29,600

5,40(

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

6602

759,000

6,666,000

6,630,912

6,630,912

6,612,846

18,066

6,921,541

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

660250

759,000

6,666,000

6,630,912

6,630,912

6,612,846

18,066

6,921,541

Alte instituții si acțiuni sanitare

66025050

759,000

6,666,000

6,630,912

6,630,912

6,612,846

18,066

6,921,541

Cultura, recreere si religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

6702

41,327,000

49,029,000

47,069,381

47,069,381

44,270,415

2,798,966

44,488,51 (

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

670203

7,160,000

7,682,000

7,431,953

7,431,953

7,431,953

7,431,951

Instituții publice de spectacole si concerte

67020304

4,986,000

5,209,000

5,004,172

5,004,172

5,004,172

5,004,171

Alte servicii culturale

67020330

2,174,000

2,473,000

2,427,781

2,427,781

2,427,781

2,427,78

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

670205

33,367,000

40,537,000

38,954,067

38,954,067

36,155,101

2,798,966

36,377,29!

Sport

67020501

7,500,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,281,58'

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

25,867,000

30,537,000

28,954,067

28,954,067

26.155,101

2,798,966

26,095,71!

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

800,000

810,000

683,361

683,361

683,361

679,25!

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.02.04 la

68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

6802

40,534,700

40,979,700

36,448,144

36,448,144

35,447,740

1,000,404

35,416,601

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

1,007,000

1,253,300

1,193,759

1,193,759

1,162,593

31,166

1,228,23’

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

680205

28,093,000

24,599,200

24,566,129

24,566,129

23,953,795

612,334

24,210,63!

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

28,093,000

24,599,200

24,566,129

24,566,129

23,953,795

612,334

24,210,63!

Crese

680211

7,028,000

7,088,100

6,868,208

6,868,208

6,746,742

121,466

6,585,171

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

680215

27,700

28,700

28,700

28,700

4,222

24,478

4,221

Ajutor social

68021501

27,700

28,700

28,700

28,700

4,222

24,478

4,221A

B

1

2

3

4

5

6

7

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

680250

4,379,000

8,010,400

3,791,348

3,791,348

3,580,388

338^,3^

/ /

Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale

68025050

4,379,000

8,010,400

3,791,348

3,791,348

3,580,388

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

6902

68,781,000

81,469,000

55,091,317

55,091,317

53,380,377

i^k^.940

’■ '45,St8,52

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

7002

47,870,000

54,304,000

41,022,400

41,022,400

39,399,539

1,622,861

31,357,39

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

700203

4,200,000

4,175,906

4,175,906

4,175,906

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70020301

4,200,000

4,175,906

4,175,906

4,175,906

Iluminat public si electrificări rurale

700206

5,026,000

7,348,000

7,333,340

7,333,340

6,575,023

758,317

6,972,69

Alimentare cu gaze naturale in localitati

700207

-9,969

-9,969

-9,969

Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

700250

42,844,000

42,756,000

29,523,123

29,523,123

28,658,579

864,544

24,384,69

Proiecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

7402

20,911,000

27,165,000

14,068,917

14,068,917

13,980,838

88,079

14,561,13;

Reducerea si controlul poluării

740203

228,000

353,000

223,292

223,292

223,292

86,771

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

740205

20,012,000

25,927,000

13,206,592

13,206,592

13,171,727

34,865

13,379,83!

Salubritate

74020501

12,978,000

18,893,000

13,205,592

13,205,592

13,170,727

34,865

13,378,83;

)

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74020502

7,034,000

7,034,000

1,000

1,000

1,000

1,001

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

95,000

135,000

44,033

44,033

44,033

586,681

Alte servicii în domeniul protecției mediului

740250

576,000

750,000

595,000

595,000

541,786

53,214

507,83(

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

(80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

7902

77,148,000

95,194,000

74,817,531

74,817,531

74,750,129

67,402

68,544,28'

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

8002

85,000

735,000

145,023

145,023

145,001

22

85,001

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

800201

85,000

735,000

145,023

145,023

145,001

22

85,00(

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80020106

85,000

735,000

145,023

145,023

145,001

22

85,00(

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

8102

22,558,000

29,258,000

29,200,000

29,200,000

29,200,000

29,228,09;

Energie termica

810206

22,558,000

29,258,000

29,200,000

29,200,000

29,200,000

29,228,09;

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

8402

54,505,000

65,201,000

45,472,508

45,472,508

45,405,128

67,380

39,218,15!

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

840203

54,505,000

65.114,000

45,385,508

45,385,508

45,318,128

67.380

39,218,15!

Drumuri si poduri

84020301

780,000

935,000

155,000

155,000

155,000

442,20(

Transport in comun

84020302

24,174,000

27,478,000

24,633,125

24,633,125

24,632,987

138

24,160,21;

Străzi

84020303

29,551,000

36,701,000

20,597,383

20,597,383

20,530,141

67,242

14,615,731


A

B

1

2

3

4

5

6

---------71

7      ll'

/ /___,

:;,(8=e-7

-

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

840250

87,000

87,000

87,000

87,0v0

/   /            'j

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

87.02.05+87.02.50)

8702

V '''-m

' 1

+13,03;

Turism

870204

13,03!

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

4902

248,176,570

274,171,100

248,057,397

248,057,397

245,673,646

2,383,751

245,085,451

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

5002

38,250,000

43,289,000

23,504,628

23,504,628

23,168,581

336,047

23,163,551

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

5102

22,650,000

22,605,000

21,839,254

21,839,254

21,503,207

336,047

21,497,851

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

510201

22,650,000

22,605,000

21,839,254

21,839,254

21,503,207

336,047

21,497,851

Autoritati executive

51020103

22,650,000

22,605,000

21,839,254

21,839,254

21,503,207

336,047

21,497,851

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la

54.02.07+54.02.10+54.02.50)

5402

11,800,000

16,884,000

1,663,274

1,663,274

1,663,274

1,663,601

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

540205

10,000,000

15,174,000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

1,800,000

1,660,000

1,632,839

1,632,839

1,632,839

1,632,83!

Alte servicii publice generale

540250

50,000

30,435

30,435

30,435

30,76!

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

5502

3,800,000

3,800,000

2,100

2,100

2,100

2,101

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

NAȚIONALA (60.02+61.02)

5902

12,536,000

12,236,000

11,984,565

11,984,565

11,956,950

27,615

12,077,491

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50}

6102

12,536,000

12,236,000

11,984,565

11,984,565

11,956,950

27,615

12,077,491

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

610203

12,296,000

11,996,000

11,768,084

11,768,084

11,740,469

27,615

11,868,941

Politie locala

61020304

12,296,000

11,996,000

11,768,084

11,768,084

11,740,469

27,615

11,868,941

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

610205

240,000

240,000

216,481

216,481

216,481

208,551

Partea a lll-a CHELTUIELI SOC!AL-CULTURALE( cod

65.02+66.02+67.02+68.02)

6302

100,138,570

105,667,100

102,582,016

102,582,016

101,213,659

1,368,357

100,726,26!

Invatamant (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

6502

23,872,870

22,627,400

20,407,201

20,407,201

20,227,524

179,677

19,650,671

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

650203

7,010,000

7,255,300

6,756,548

6,756,548

6,679,911

76,637

6,580,96'

Invatamant preșcolar

65020301

4,774,000

5,156,800

4,965,312

4,965,312

4,923,979

41,333

4,852,69!

Invatamant primar

65020302

2,236,000

2,098,500

1,791,236

1,791,236

1,755,932

35,304

1,728,261

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

650204

16,070,870

15,131,100

13,490,433

13,490,433

13,416,993

73,440

12,952,35!

Invatamant secundar inferior

65020401

6,842,000

6,736,200

5,926,213

5,926,213

5,862,721

63,492

5,487,11'

Invatamant secundar superior

65020402

8,971,870

8,166,200

7,366,809

7,366,809

7,356,861

9,948

7,287,42'

Invatamant profesional

65020403

257,000

228,700

197,411

197,411

197,411

177,821


A

B

1

2

3

4

5

6

7

Invatamant postliceal

650205

230,000

206,000

125,220

125,220

125,220

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

650211

527,000

. wv

Internate si cantine pentru elevi

65021103

527,000

s , .                 .

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

650250

35,000

35,000

35,000

35,000

5,400

5,40(

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

6602

759,000

6,666,000

6,630,912

6,630,912

6,612,846

18,066

' 6,896,41 (

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

660250

759,000

6,666,000

6,630,912

6,630,912

6,612,846

18,066

6,896,41t

Alte instituții si acțiuni sanitare

66025050

759,000

6,666,000

6,630,912

6,630,912

6,612,846

18,066

6,896,411

Cultura, recreere si religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

6702

36,113,000

40,445,000

39,936,454

39,936,454

39,624,828

311,626

39,143,03“

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

670203

7,000,000

7,522,000

7,280,505

7,280,505

7,280,505

7,280,50!

Instituții publice de spectacole si concerte

67020304

4,900,000

5,123,000

4,918,711

4,918,711

4,918,711

4,918,71

Alte servicii culturale

67020330

2,100,000

2,399,000

2,361,794

2,361,794

2,361,794

2,361,79“

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

670205

28,313,000

32,123,000

31,976,691

31,976,691

31,665,065

311,626

31,183,27

Sport

67020501

7,500,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,001

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

20,813,000

22,123,000

21,976,691

21,976,691

21,665,065

311,626

21,183,27'

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

800,000

800,000

679,258

679,258

679,258

679,25!

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)

6802

39,393,700

35,928,700

35,607,449

35,607,449

34,748,461

858,988

35,036,14!

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

1,007,000

1,223,300

1,193,759

1,193,759

1,162,593

31,166

1,176,41 i

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

680205

28,093,000

24,599,200

24,566,129

24,566,129

23,953,795

612,334

24,210,63!

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

28,093,000

24,599,200

24,566,129

24,566,129

23,953,795

612,334

24,210,63!

Crese

680211

6,803,000

6,863,100

6,660,062

6,660,062

6,538,596

121,466

6,532,62!

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

680215

27,700

28,700

28,700

28,700

4,222

24,478

4,22!

Ajutor social

68021501

27,700

28,700

28,700

28,700

4,222

24,478

4,221

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

680250

3,463,000

3,214,400

3,158,799

3,158,799

3,089,255

69,544

3,112,241

Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale

68025050

3,463,000

3,214,400

3,158,799

3,158,799

3,089,255

69,544

3,112,241

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

6902

41,010,000

45,800,000

43,820,619

43,820,619

43,236,129

584,490

42,864,37“

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

7002

27,525,000

30,547,000

30,080,027

30,080,027

29,553,145

526,882

29,081,51!

Iluminat public si electrificări rurale

700206

4,426,000

6,161,000

6,146,340

6,146,340

5,970,251

176,089

6,634,541
A

B

1

2

3

4

5

6

7

_ 8rf>-7

Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

700250

23,099,000

24,386,000

23,933,687

23,933,687

23,582,894

2*2,4^46.96Î

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

7402

13,485,000

15,253,000

13,740,592

13,740,592

13,682,984

H 13,7^2,85!

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

740205

12,909,000

14,658,000

13,145,592

13,145,592

13,141,198

4,394

. 13,289,68(

Salubritate

74020501

12,908,000

14,657,000

13,144,592

13,144,592

13,140,198

4,394

13,288,68!

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74020502

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,00(

Alte servicii în domeniul protecției mediului

740250

576,000

595,000

595,000

595,000

541,786

53,214

493,17!

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

(80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

7902

56,242,000

67,179,000

66,165,569

66,165,569

66,098,327

67,242

66,253,75!

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

8102

22,557,000

29,257,000

29,200,000

29,200,000

29,200,000

29,200,001

Energie termica

810206

22,557,000

29,257,000

29,200,000

29,200,000

29,200,000

29,200,00!

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

8402

33,685,000

37,922,000

36,965,569

36,965,569

36,898,327

67,242

37,053,75!

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)

840203

33,685,000

37,922,000

36,965,569

36,965,569

36,898,327

67,242

37,053.75t

Transport in comun

84020302

21,000,000

24,145,000

24,006,604

24,006,604

24,006,604

24,160,21 i

Străzi

84020303

12,685,000

13,777,000

12,958,965

12,958,965

12,891,723

67,242

12,893,53'

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

4902

85,924,000

114.939,000

38,769,960

38,769,960

34,939,195

3,830,765

14,886,29:

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

5002

1,059,000

1,704,000

927,123

927,123

851,724

75,399

2,008,84'

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

5102

1,019,000

1,664,000

907,780

907,780

832,381

75,399

1,989,50

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

510201

1,019,000

1,664,000

907,780

907,780

832,381

75,399

1,989,50

Autoritati executive

51020103

1,019,000

1,664,000

907,780

907,780

832,381

75,399

1,989,50'

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la

54.02.07+54.02.10+54.02.50)

5402

40,000

40,000

19,343

19,343

19,343

19,341

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

40,000

40,000

19,343

19,343

19,343

19,34;

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

NAȚIONALA (60.02+61.02)

5902

1,282,000

1,693,000

1,481,413

1,481,413

1,481,413

595,30!

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61,02.05+61.02.50)

6102

1,282,000

1,693,000

1,481,413

1,481,413

1,481,413

595,30!

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

610203

667,000

1,078,000

1,057,958

1,057,958

1,057,958

462,46t

Politie locala

61020304

667,000

1,078,000

1,057,958

1,057,958

1,057,958

462,46!

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

610205

615,000

615,000

423,455

423,455

423,455

132,841

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

65.02+66.02+67.02+68.02)

6302

34,906,000

47,858,000

16,438,764

16,438,764

13,810,008

2,628,756

6,937,46!

tnvatamant (cod 65.02.03 la

6502

28,551,000

34,223,000

8,465,142

8,465,142

8,465,142

1,186,41 j

A

B

1

2

3

4

5

6

7

/>6-7

f -■ -v /    ■

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

..... I

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

650203

808,000

1,117.000

591,230

591,230

591,230

V. m     -----

șâs/?;

Invatamant preșcolar

65020301

808,000

1,117,000

591,230

591,230

591,230

38'8,4^

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

650204

27,743,000

33,106,000

7,873,912

7,873,912

7,873,912

%

' ■ .l8^7,98*

Invatamant secundar inferior

65020401

13,006,000

15,036,000

2,939,376

2,939,376

2.939,376

'575,831

Invatamant secundar superior

65020402

14,737,000

18,070,000

4,934,536

4.934,536

4,934,536

272,141

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

6602

25,12(

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

660250

25,12(

Alte instituții si acțiuni sanitare

66025050

25,121

Cultura, recreere si religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

6702

5,214,000

8,584,000

7,132,927

7,132,927

4,645,587

2,487,340

5,345,471

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

670203

160,000

160,000

151,448

151,448

151,448

151,441

Instituții publice de spectacole si concerte

67020304

86,000

86,000

85,461

85,461

85,461

85,46'

Alte servicii culturale

67020330

74,000

74,000

65,987

65,987

65,987

65,981

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

670205

5,054,000

8,414,000

6,977,376

6,977,376

4,490,036

2,487,340

5,194,021

Sport

67020501

281,58'

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

5,054,000

8,414,000

6,977,376

6,977,376

4,490,036

2,487,340

4,912,441

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

10,000

4,103

4,103

4,103

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)

6802

1,141,000

5,051,000

840,695

840,695

699,279

141,416

380,45*

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

30,000

51,821

Crese

680211

225,000

225,000

208,146

208,146

208,146

52,55!

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

680250

916,000

4,796.000

632,549

632,549

491,133

141,416

276,08*

Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale

68025050

916,000

4,796,000

632,549

632,549

491,133

141,416

276,08*

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA.

LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

6902

27,771,000

35,669,000

11,270,698

11,270,698

10,144,248

1,126,450

3,054,141

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

7002

20,345,000

23,757,000

10,942,373

10,942,373

9,846,394

1,095,979

2,275,87!

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

700203

4,200,000

4,175,906

4,175,906

4,175,906

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70020301

4,200,000

4,175,906

4,175,906

4,175,906

Iluminat public si electrificări rurale

700206

600,000

1,187,000

1,187,000

1,187,000

604,772

582,228

338,15!

Alimentare cu gaze naturale in localitati

700207

-9,969

-9,969

-9,969


A

B

1

2

3

4

5

6

7

7-------------

- -

Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

700250

19,745,000

18,370,000

5,589,436

5,589,436

5,075,685

;1 ' - ț 1 .          , -.A

1,9-37,72':

L

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

7402

7,426,000

11,912,000

328,325

328,325

297,854

',30/7-1

778^

Reducerea si controlul poluării

740203

228,000

353,000

223,292

223,292

223,292

NX

I 86;.77<

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

740205

7,103,000

11,269,000

61,000

61,000

30,529

30,47^

<4^-90;14E

Salubritate

74020501

70,000

4,236,000

61,000

61,000

30,529

30,471

90,14!

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74020502

7,033,000

7,033,000

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

95,000

135,000

44,033

44,033

44,033

586,68!

Alte servicii în domeniul protecției mediului

740250

155,000

14,66!

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE

(80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

7902

20,906,000

28,015,000

8,651,962

8,651,962

8,651,802

160

2,290,52!

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

8002

85,000

735,000

145,023

145,023

145,001

22

85,00!

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

800201

85,000

735,000

145,023

145,023

145,001

22

85,00!

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80020106

85,000

735,000

145,023

145,023

145,001

22

85,00!

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

8102

1,000

1,000

28,091

Energie termica

810206

1,000

1,000

28,091

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

8402

20,820,000

27,279,000

8,506,939

8,506,939

8,506,801

138

2,164,39!

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

840203

20,820,000

27,192,000

8,419,939

8,419,939

8,419,801

138

2,164,39!

Drumuri si poduri

84020301

780,000

935,000

155,000

155,000

155,000

442,20!

Transport in comun

84020302

3,174,000

3,333,000

626,521

626,521

626,383

138

Străzi

84020303

16,866,000

22,924,000

7,638,418

7,638,418

7,638,418

1,722,19!

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

840250

87,000

87,000

87,000

87,000

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod 87.02.05+87.02.50)

8702

13.03Î

Turism

870204

13.03Î

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Anexa 9

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de


31.12.2018


Cod 20

-lei-


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate' ■

/ '

l         o 'A

Inițiale

Definitive

Total.din

care:

din anii precedent!

din anul curent

Incasari realizate

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

I \ u A

■ . . / : s

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

000110

22,770,000

26.738.850

26,154,682

344,598

25,810.084

25,712,189

14,480

Î2Ș.013

—     X

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0002

6,270.000

7,356,850

7,070,547

344.598

6,725,949

6,628.054

14.480

'\*28.0lf3

'J J '4

C. VENITURI NEFISCALE { cod 00.13+00.14)

2900

6,270,000

7,356,850

7,070,547

344,598

6.725,94$

6,628,054^

14,480

42^643

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

3000

442.000

406,200

430,118

74,519

355.599

335,458

94,660

Venituri din proprietate (cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

442.000

406,200

430,118

74,51$

355.59$

335,458

94,660

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

301005

442,000

406,200

430,118

74,513

355,599

335,456

94,660

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30100530

442,000

406,200

430,118

74,51$

355,59=

335,458

94.660

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

3300

5,828,000

6.950,650

6,640.429

270,07$

6.370.35C

6.292.596

14.480

333,353

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(C0d33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+

33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21 +33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

3310

5,520,000

6,349,450

6,070,111

270,07=

5,800,032

5.724,408

14,480

331,223

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

369,000

465,000

647,742

151,598

496.14-2

440,742

207.000

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine.

331014

3,912,000

4,331,800

3,835,161

23,637

3,811.524

3,785.764

14,480

34,917

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

1,000

5.998

4,996

1.00C

1,000

4,998

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,specializare si perfecționare

331017

163,000

206,000

271.335

52,920

218,415

223,855

47,480

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

200,000

205,000

215.427

2,614

212,815

212,813

2,614

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

876,000

1,140,650

1,094,448

34,312

1.060.136

1,060,234

34,214

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod

34.10.50)

3410

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000


A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

160,000

160,000

160,000

160.00C

160,000

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)

3610

100.000

184,200

153,795

153,736

151,665

2,130

Alte venituri

361050

100,000

184,200

153,795

153,796

151.665

2,130

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile       (cod

37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

3710

48,000

257,000

256,523

256,523

256,523

Donații si sponsorizări

371001

48,000

257,000

256,523

256,523

256,523

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

4100

16,500,000

19,382,000

19,084,135

19,084,135

19.084,135

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE    (cod 42.10+43.10)

0018

200,000

200,000

170,792

170,792

170,792

Zc 7/

Subvenții de la alte administrații

(cod43-10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 +

43.10.25 la 43.10.27+43.10.31 +43.10.32+43.10.33+43.10.35)

4310

16,500,000

19,382,000

19,084,135

19,084,135

19,084.135

.. .

Subvenții pentru institulii publice

431009

16,300,000

19,182,000

18,913,343

18,913,343

18.913,343

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

431019

200,000

200.000

170,792

170,792

170,792

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

00.02+00.16+00.17) - TOTAL

000110

22,570,000

26.538,850

25.983,890

344.59Î

25,639.292

25,541,397

14,480

428,013

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0002

6.270,000

7,356.850

7.070.547

344,59£

6.725,943

6,628.054

14,480

428,013

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

2900

6,270,000

7,356,850

7,070,547

344,59E

6,725,94^

6,628,054

14,480

428,013

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

3000

442,000

406,200

430,118

74,519

355,599

335,458

94,660

Venituri din proprietate (cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

442,000

406,200

430.118

74.51 S

355,599

335,458

94.660

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

301005

442,000

406,200

430,118

74,519

355,599

335,458

94,660

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30100530

442,000

406,200

430,118

74,519

355,599

335,458

94,860

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

3300

5,828,000

6,950,650

6,640.429

270,079

6.370.35C

6,292.596

14,480

333,353

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod33,10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14

+33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la

33.10.32+33.10.50)

3310

5,520,000

6,349,450

6,070,111

270,079

5,800,032

5,724,408

14,480

331,223

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

369,000

465.000

647,742

151.596

496.144

440,742

207,000

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine.

331014

3,912,000

4.331,800

3,835,161

23,637

3,811,524

3,785,76^

14,480

34,917

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

1,000

5,998

4,996

1.00C

1,000

4.998

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

331017

163,000

206,000

271,335

52.92C

218,415

223,855

47,480

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

200,000

205,000

215,427

2.614

212,813

212,813

2,614A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

876,000

1,140,650

1,094.448

34,312

1,060,136

1,060,234

34,214

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod

34.10.50)

3410

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

160,000

160,000

160,000

160.00C

160,000

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)

3610

100,000

184,200

153,795

153,79E

151,665

2,130

Alte venituri

361050

100,000

184,200

153,795

153,795

151,665

2,130

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

48,000

257,000

256,523

256,523

256,523

Donații si sponsorizări

371001

48.000

257,000

256,523

256,522

256,523

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

4100

16,300,000

19,182,000

18,913,343

18,913,342

18,913,343

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.10+43.10)

0018

16,300,000

19,182,000

18,913,343

18,913,342

18,913.343

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)

4310

16,300,000

19,182,000

18,913,343

18,913,342

18,913.343

Subvenții pentru instituții publice

431009

16,300,000

19,182,000

18,913,343

18,913,342

18,913,343

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL

000110

200,000

200,000

170,792

170.792

170.792

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

4100

200,000

200,000

170,792

170,792

170,792

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.10+43.10)

0018

200,000

200,000

170,792

170,792

170,792

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.35)

4310

200,000

200,000

170,792

170,792

170,792

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

431019

200,000

200,000

170,792

170,792

170,792

Cod 21                                                                                                                                                  -lei-

Denumirea indicatorilor ')

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

Definitive

Inițiale

Definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE +

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

4910

23,701,000

27,656,850

25,790,960

25,784,346

25,627,848

156,498

25,819,091

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

5010

2,240,000

2,100,000

2,057,349

2,050,735

2,050,735

2,107,511

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

5410

2,240,000

2,100,000

2,057,349

2,050,735

2,050,735

2,107,511

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541010

2,240,000

2,100,000

2,057,349

2,050,735

2,050,735

2,107,511

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

65.10+66.10+67.10+68.10)

6310

21,461,000

25,556,850

23,733,611

23,733,611

23,577,113

156,498

23,711,581

Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+

65.10.11+65.10.50)

6510

6,250,000

6,897,400

5,295,787

5,295,787

5,196,081

99,706

4,852,16*

Invaatamant preșcolar si primar (cod 65.10.03.01 +65.10.03.02)

651003

3,714,000

4,043,000

3,611,091

3,611,091

3,513,457

97,634

3,359,311

Invatamant preșcolar

65100301

3,714,000

4,043,000

3,611,091

3,611,091

3,513,457

97,634

3,359,311

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

651004

1,507,000

1,673,400

851,839

851,839

849,767

2,072

665,901

Invatamant secundar inferior

65100401

224,000

283,400

151,803

151,803

151,696

107

73,061

Invatamant secundar superior

65100402

1,283,000

1,390,000

700,036

700,036

698,071

1,965

592,841

Invatamant posti iceal

651005

506,000

648,000

538,733

538,733

538,733

534,50*

Servicii auxiliare pentru educație (cod

65.10.11.03+65.10.11.30)

651011

452,000

460,800

266,009

266,009

266,006

262,02*

Internate si cantine pentru elevi

65101103

452,000

460,800

266,009

266,009

266,009

262,02*

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

651050

71,000

72,200

28,115

28,115

28,115

30,41 C

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

15,211,000

18,659,450

18,437,824

18,437,824

18,381,032

56,792

18,859,411

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)

671003

7,556,000

8,118,100

7,896.474

7,896,474

7,873,834

22,640

7,692,191

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=

6-7

9

Instituții publice de spectacole si concerte

67100304

5,186,000

5,415,000

5,217,985

5.217,985

5,217,98’

5,104,558

Alte servicii culturale

67100330

2,370,000

2,703,100

2,678,489

2,678,489

2,655,84=

22.64C

2,587,64(

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

671005

7,655,000

10,541,350

10,541,350

10,541,350

10,507,198

34,159

11,167,22'

Spori

67100501

7,655,000

10,541,350

10,541,350

10,541,350

10,507,198

34,152

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

9610

45,540.000

5,675,700

.7 ' i io >+ ..

EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)

9810

22,770,000

2,837,850

Excedentul secțiuni de funcționare

981096

22,570,000

2,837,850

Excedentul secțiunii de dezvoltare

981097

200,000

DEFICIT (99.10.96+99.10.97)

9910

-22,770,000

-2,837,850

l

Deficitul secțiunii de funcționare

991096

-22,570,000

-2,837,850

>. .

Deficitul secțiunii de dezvoltare

991097

-200,000

■-4H „xj

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

4910

23,701,000

27,656,850

25,790,960

25,784,346

25,627,848

156,498

'''25,819,098

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.10+54.10+55.10)

5010

2,200,000

2,060,000

2,038,006

2,031,392

2,031,392

2,061,868

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

5410

2,200,000

2,060,000

2,038,006

2,031,392

2,031,392

2,061,865

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541010

2,200,000

2,060,000

2,038,006

2,031,392

2,031,392

2,061,86=

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

65.10+66.10+67.10+68.10)

6310

21,269,000

25,364,850

23,582,162

23,582,162

23,425,664

156,498

23,576,72'

Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+

65.10.11+65.10.50)

6510

6,218,000

6,865,400

5,295,787

5,295,787

5,196,081

99,706

4,818,655

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

651003

3,714,000

4,043,000

3,611,091

3,611,091

3,513,457

97,634

3,354,607

Invatamant preșcolar

65100301

3,714,000

4,043,000

3,611,091

3,611,091

3,513,457

97,634

3,354,607

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

651004

1,475,000

1,641,400

851,839

851,839

849,767

2,072

640,94=

Invatamant secundar inferior

65100401

224,000

283,400

151,803

151,803

151,696

107

68,19-=

Invatamant secundar superior

65100402

1,251,000

1,358,000

700,036

700,036

698,071

1,965

572,755

Invatamant postticeal

651005

506,000

648,000

538,733

538,733

538,733

533,66;

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+

65.10.11.30)

651011

452,000

460,800

266,009

266,009

266,009

259,02=

Internate si cantine pentru elevi

65101103

452,000

460,800

266,009

266,009

266,009

259,02=

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

651050

71,000

72,200

28,115

28,115

28,115

30,41 C

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

15,051,000

18,499,450

18,286,375

18,286,375

18,229,583

56,792

18,758,06£

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11 +67.10.03.15+67.10.03.30)

671003

7,396,000

7,958,100

7,745,025

7,745,025

7,722,385

22,640

7,603,321

Instituții publice de spectacole si concerte

67100304

5,100,000

5,329,000

5,132,523

5,132,523

5,132,523

5,051,49;A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alte servicii culturale

67100330

2,296,000

2,629,100

2,612,502

2,612,502

2,589,861

22.64C

2,551,826

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

671005

7,655,000

10,541,350

10,541,350

10,541,350

10,507,196

34,152

11,154,741

Sport

67100501

7,655,000

10,541,350

10,541,350

10,541,350

10,507,19E

34,152

11,154,747

Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

9610

45,140,000

5,675,700

EXCEDENT (98.10.96)

9810

22,570,000

2,837,850

Excedentul secțiunii de funcționare

981096

22,570,000

2,837,850

l '1 7r;

DEFICIT (99.10.96)

9910

-22,570,000

-2,837,850

■- ‘'V -fi

Deficitul secțiunii de funcționare

991096

-22,570,000

-2,837,850

7 \

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

4910

232,000

232,000

170,792

170,792

170,792

.. "I l '':

V"1

iSo3ot

-         i /

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10)

5010

40,000

40,000

19,343

19,343

19,343

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

5410

40,000

40,000

19,343

19,343

19,343

V

i5?Ș4f

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541010

40,000

40,000

19,343

19,343

19,343

'45,641

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

65.10+66.10+67.10+68.10)

6310

192,000

192,000

151,449

151,449

151,449

134,857

Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+

65.10.11+65.10.50)

6510

32,000

32,000

33,501

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

651003

4,711

Invatamant preșcolar

65100301

4,711

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

651004

32.000

32,000

24,951

Invatamant secundar inferior

65100401

4,871

Invatamant secundar superior

65100402

32,000

32,000

20,081

Invatamant postliceal

651005

831

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+

65.10.11.30)

651011

3.00C

Internate si cantine pentru elevi

65101103

3.00C

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

160,000

160,000

151,449

151,449

151,449

101,341

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)

671003

160,000

160,000

151,449

151,449

151,449

88,872

Instituții publice de spectacole si concerte

67100304

86,000

86,000

85,462

85,462

85,462

53,051

Alte servicii culturale

67100330

74,000

74,000

65,987

65,987

65,987

35,81'

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

671005

12,471

Sport

67100501

12,471

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

9610

400,000

EXCEDENT (98.10.97)

9810

200,000

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Excedentul secțiunii de dezvoltare

981097

200,000

DEFICIT (99.10.97)

9910

-200,000

Deficitul secțiunii de dezvoltare

991097

-200,000

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Autoritati publice si acțiuni externe

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI


la data de


31.12.2018


Cod 21 Capitol 5102


SubcapitolDENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

Definitive

Inițiale

Definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

23,669,000

24,269,000

22,747,034

22,747,034

22,335,588

411,446

23,487,351

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

22,650,000

22,605,000

21,839,254

21,839,254

21,503,207

336,047

21,497,850

CHELTUIELI CURENTE

(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

22,650,000

22,605,000

21,849,329

21,849,329

21,513,282

336,047

21,497,850

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 Ia10.03)

10

18,650,000

18,500,000

18,497,750

18,497,750

18,233,402

264,348

18,261,523

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 + 10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

1001

17,992,000

17,345,000

17,345,000

17,345,000

17,100,379

244,621

17,342,925

Salarii de baza

100101

16,782.00C

15,495,000

15,495,000

15,495,000

15,428,537

66,462

15,691,405

Alte sporuri

100106

25.00C

25,000

25,000

25,000

18,251

6,749

20,393

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

443,00C

418,000

418,000

418,000

409,949

8,051

417,620

Indemnizații de delegare

100113

25,000

25,000

25,000

25,000

15,618

9,382

15,618

Alte drepturi salariale in bani

100130

717.00C

1,382,000

1,382,000

1,382,000

1,228,024

153,976

1,197,889

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la

10.02.06+10.02.30)

1002

314,000

311,750

311,750

311,75C

311,750

Tichete de vacanta

100206

314,000

311,750

311,750

311,750

311,750

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

658.00C

841,000

841,000

841,000

821,273

19,727

606,848

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

171,000

359,000

359,000

359,000

353,101

5,899

182,120

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

6,0OC

11,000

11,000

11,000

9,522

1,478

4,455

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

58,000

106,000

106,000

106,000

103,553

2,447

46,328

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

2,00C

4,000

4,000

4,000

2,992

1,008

1,337

Contribuții pentru concedii si indemnizații

100306

11,000

19,000

19,000

19,000

18,033

967

7,572


A

B

1

2

3

4

5

6

--

7 //c

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

410,000

342,000

342,000

342,000

334(ți#

7 :        7.92E

3Ș5,(j36

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

3,890,000

3,991,000

3,237,579

3,237,579

3.166B&

J

71,-1 SE

8,1^4l4

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

2,390,000

2,663,000

2,315,664

2,315,664

2,274,22?

-4^436

"2,252,586

Furnituri de birou

200101

200,000

230,000

224,707

224,707

224,707

' 205,003

Materiale pentru curățenie

200102

25,000

27,000

24,909

24,909

24.90C

21,282

încălzit, iluminat si torta motrica

200103

275,000

275,000

216,305

216,305

216,305

235,399

Apa, canal si salubritate

200104

60,000

60,000

46,837

46,837

46,837

45,265

Carburanți si lubrifianti

200105

70.00C

70,000

44,775

44,775

44,775

43,288

Piese de schimb

200106

40,OOC

40,000

24,573

24,573

24,570

23,520

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

850,00C

860,000

672,877

672,877

672,877

673,976

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

870.00C

1,101,000

1,060,681

f,060,681

1,019,245

41,436

1,004,853

Reparații curente

2002

100,OOC

100,000

10,359

10,359

10,359

10.359

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

2005

70, OOC

67,000

42,990

42,990

42,990

27,457

Alte obiecte de inventar

200530

70,OOC

67,000

42,990

42,990

42,990

27.457

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

250,OOC

146,000

88,317

88,317

88,317

88,370

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

50,OOC

46,000

9,191

9,191

9,191

9,191

Deplasări in străinătate

200602

200,OOC

100,000

79,126

79,126

79.12E

79,179

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

10,OOC

10,000

7,188

7.188

7,18E

7,188

Consultanta si expertiza

2012

100,OOC

100,000

21,465

21,465

21,465

21,465

Pregătire profesionala

2013

30,OOC

30,000

6,771

6,771

6,771

6,771

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2030

940,OOC

875,000

744,825

744,825

715,075

29.75C

698,118

Reclama si publicitate

203001

350,000

150,000

101,055

101,055

101,055

101,055

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

590,000

725,000

643,770

643,770

614,020

29,750

597,063

TITLUL XI ALTECHELTUIEL (cod

59.01 +59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+

59.25+59.30+59.35)

59

110.00C

114,000

114,000

114,000

113,487

513

124,013

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

110,OOC

114,000

114,000

114,000

113,487

512

124,013

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85F

-10,075

-10,075

-10,075

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

8501F

-10,075

-10,075

-10,075

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în

850101

-10,075

-10,075

-10,075

A

B

1

2          3

4

5

6

7

8=6-7

9

secțiunea de funcționare a bugetului local

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+81+85)

D

1,019,000

1,664,000

907,780

907,780

832,381

75,399

1,989,501

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)

58

623,000

527,599

527,599

452,200

75,399

421,387

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)

5802

623,000

527,599

527,599

452,200

75,399

421,387

Finanțarea nalionala

580201

94,000

79,140

79,140

67,830

11,310

69,223

Finanțarea externa nerambursabila

580202

529,000

448,459

448,459

384,370

64,089

352,164

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

1,019,000

1,041,000

380,181

380,181

380,181

1,568,114

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

1,019,000

1,041,000

380,181

380,181

380,181

1,568,114

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

1,019,000

1,041,000

380,181

380,181

380,181

1,568,114

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

238,000

161,000

160,615

160,615

160,615

40,231

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

2,056

Alte active fixe

710130

781,000

880,000

219,566

219,566

219,566

1,525,827

A. CHELTUIELILE CURENTE

(10+20 -+-304-4 0+50+51 +55 +56+58+57+59)

01

22,650,000

23,228,000

22,376,928

22,376,928

21.965,482

411,446

21,919,237

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

-10,075

-10,075

-10,075

') Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura dasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activitati finanțate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plat efectuate" cu semnul minus la Titlu! 85, art. 85.01 "Plăti efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "An gaj a mente bugetare” si col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plătit” sa nu fie raportate sume.Alte servicii publice generale

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI


Cod 21 Capitol 5402


Subcapitol


la data de


31.12.2018


DENUMIREA INDICATORILOR")

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

Definitive

Inițiale

Definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECTlUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

11,840,000

16,924,000

1,682,617

1,682,617

1,682,617

1,682,949

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

11,800,000

16,884,000

1,663,274

1,663,274

1,663,274

1,663,606

CHELTUIELI CURENTE

(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

11,800,000

16,884,000

1,663,274

1,663,274

1,663,274

1,663,606

TITLUL II 8UNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

50,000

30,435

30,435

30,435

30,767

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2030

50,000

30,435

30,435

30,435

30,767

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

50,000

30,435

30,435

30,435

30,767

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

10,000,000

15,174,000

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

5004

10,000.000

15,174,000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)

51F

1,800,00C

1,660,000

1,632,839

1,632,839

1,632,839

1,632,839

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+ 51.01.14+51.01.15+ 51.01.24 +51.01.26 +51.01.31+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

5101

1.800.00C

1,660,000

1,632,839

1,632,839

1,632,832

1,632,839

Transferuri către instituții publice

510101

1,800.00C

1,660,000

1,632,839

1,632,839

1,632,832

1,632,839

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81 +85)

D

40.00C

40,000

19,343

19,343

19,343

19,343

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51 D

40.00C

40,000

19,343

19,343

19,343

19,343

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

5102

40.00C

40,000

19,343

1 9,343

19,343

19,343

Alte transferuri de capital către instituții publice

510229

40.00C

40,000

19,343

19,343

19,343

19,343

A

5

1

2          3

4

5

6

7

8=6-7

9

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

51

1,840,00d

1,700,000

1,652,182

1,652,182

1.652,182

1,652,182

A. CHELTUIELILE CURENTE

(10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)

01

11,840,000

16,924,000

1,682,617

1,682,617

1,682,617

1,682,949

•) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura dasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activitati finanțate integral din veniturii proprii) NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plăti efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art 85.01 "Plăti efectuate din precedent! si recuperate in anul curent”, se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 “Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

DENUMIREA INDICATORILOR”)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

Definitive

Inițiale

Definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELIfSECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,800.00C

3,800,000

2,100

2,100

2,100

2,100

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

3,800.00C

3,800,000

2,100

2,100

2.10C

2,100

CHELTUIELI CURENTE

(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01 F

3,800,00c

3,800,000

2,100

2,100

2,10C

2,100

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

3.800.00C

3,800,000

2,100

2,100

2,100

2,100

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod

30.01.01+30.01.02)

3001

5.00C

5,000

2,100

2,100

2,100

2,100

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

5.00C

5,000

2,100

2,100

2.10C

2,100

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.011a 30.02.03+30.02.05)

3002

3,795,00c

3,795,000

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

300203

3,795,00C

3,795,000

A. CHELTUIELILE CURENTE

(10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)

01

3,800,0QC

3,800,000

2,100

2,100

2.10C

2,100

Tranzacții privind datoria publica si

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI


Anexa 7


Cod 21 Capitol 5502


Subcapitol


la data de


31.12.2018


-lei-Ordine


publica si siguranța naționala

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI


Ia data de


Cod 21


Capitol 6102


Subcapitol
DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

Definitive

Inițiale

Definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

13,818,000

13,929,000

13,465,978

13,465,978

13,438,368

27,615

12,672,801

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

12.536.00C

12,236,000

11,984,565

11,984,565

11,956,950

27,615

12,077,496

CHELTUIELI CURENTE

(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

12.536.00C

12,236,000

12,006,459

12,006,459

11,978,844

27,616

12,077,496

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)

10

10.796.00C

10,596,000

10,596,000

10,596,000

10,568,386

27,614

10,746,027

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 + 10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

1001

8.329.00C

7,981,000

7,981,000

7,981,000

7,967,828

13,172

8,154,045

Salarii de baza

100101

8.053.00C

7,762,000

7,762,000

7,762,000

7,752,792

9.20E

7,933,904

Alte sporuri

100106

264,00C

217,000

217,000

217,000

214,053

2,947

219,157

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

1.00C

1,000

1,000

1,000

759

241

760

Indemnizații de delegare

100113

1 ,OOC

1,000

1,000

1,000

224

776

224

Alte drepturi salariale in bani

100130

10.00C

Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la

10.02.06+10.02.30)

1002

2.130.00C

2,302,000

2,302,000

2,302,000

2,299,742

2,258

2,299,708

Norme de hrana

100202

2.130.00C

2,056,000

2,056,000

2,056,000

2,054,692

1,308

2,054,658

Tichete de vacanta

100206

246,000

246,000

246,000

245.05C

95C

245,050

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

337,00C

313,000

313,000

313,000

300,816

12,184

292,274

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

105.00C

99,000

99,000

99,000

97,265

1,735

77,752

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

6,00C

4,000

4,000

4,000

2,857

1,143

2,452

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

36.00C

34,000

34,000

34,000

32,083

1,917

25,590

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

5.00C

3,000

3,000

3,000

1,602

1,398

1,279A

B

1

2          3

4

5

6

u

7J

9

1         r1

Contribuții pentru concedii si indemnizații

100306

5,000

4,000

4,000

4,000

2,02£

-     -       k t -

5\;* W-*

4.182

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

180,000

169,000

169,000

169,000

164,98(

- " T31,O19

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII {cod 20 01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 fa 20.25+20.27+20.30)

20

1,608,000

1,513,000

1,289,748

1,289,748

1,289,74'

1.199,842

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

1,039,000

946,000

790,369

790,369

790,365

887,344

Furnituri de birou

200101

100,000

100,000

72,245

72,245

72,245

90,705

Materiale pentru curățenie

200102

11,000

11,000

5,976

5,976

5,976

6,731

încălzit, iluminat si torta motrica

200103

100,000

74,000

61,785

61,785

61,785

62,926

Apa. canal si salubritate

200104

10,000

10,000

7,079

7,079

7,079

7,618

Carburanți si lubrifianti

200105

120,000

128,000

121,308

121,308

121,307

1

211,156

Piese de schimb

200106

35,000

52,000

44.146

44,146

44,146

40,789

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

250.000

215,000

196,663

196,663

196,663

192,698

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

13,000

21,000

15,189

15,189

15,189

16,255

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

400.00C

335,000

265,978

265,978

265,978

258,466

Reparații curente

2002

30,00C

60,000

57,316

57,316

57,31 el

58,324

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

1.00C

2,000

1,044

1,044

1,044

562

Materiale sanitare

200402

1,00C

2,000

1,044

1,044

1,044

562

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

2005

390,000

343,000

315,003

315,003

315,003

138,224

Uniforme si echipament

200501

300,000

213,000

212,515

212,515

212,515

35,642

Alte obiecte de inventar

200530

90,000

130,000

102,488

102,488

102,488

102,582

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

8,000

48,000

41,190

41,190

41,190

41,190

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

8,000

48,000

41,190

41,190

41,190

41,190

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

3.000

9,000

3,275

3,275

3,275

3,275

Consultanta si expertiza

2012

2,000

1,000

Pregătire profesionala

2013

48,000

28,000

22,878

22,878

22,878

22,878

Protecția muncii

2014

20,000

17,000

15,903

15,903

15,903

14,092

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

2025

1,000

3,000

2,770

2,770

2,77C

2,770

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2030

66,000

56,000

40,000

40,000

40,000

31,183

Prime de asigurare non-viata

203003

50,000

36,000

28,705

28,705

28,705

28,705

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

16,000

20,000

11,295

11,295

11,295

2,478

TITLUL XI ALTE CHELTUIEL (cod

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+

59

132,000

127,000

120,711

120,711

120,711

131,627

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

59.25+59.30+59.35)

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

132,000

127,000

120,711

120,711

120,711

131,627

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85F

-21,894

-21,894

-21,894

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

8501F

-21,894

-21,894

-21,894

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-21,894

-21,894

-21,894

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)

D

1,282,000

1,693,000

1,481,413

1,481,413

1,481,413

595,305

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

1,282,000

1,693,000

1,481,413

1,481,413

1,481,41 G

595,305

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1,282,000

1,693,000

1,481,413

1,481,413

1,481,413

595,305

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

1,152,000

1,693,000

1,481,413

1,481,413

1,481,413

595,305

Construcții

710101-

535,000

525,392

525,392

525,392

21,382

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

37,000

43,000

39,540

39,540

39,540

405,971

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

500,000

500,000

493,026

493,026

493,026

48,168

Alte active fixe

710130

615,000

615,000

423,455

423,455

423,455

119,784

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

130,000

A. CHELTUIELILE CURENTE

(10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)

01

12,536,000

12,236,000

12,006,459

12,006,459

11,978,844

27,615

12,077,496

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

-21,894

-21,894

-21,894

') Se înscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura dasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activitati finanțate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plăti efectuate" cu semnul minus ta Titlul 85, art 85.01 "Plăti efectuate din precedent! si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale1’ la același cod tot cu semnul minus , astfel incatin col. 7 "Angajamente legale de piatit" sa nu fie raportate sume.

Cod 21 Capitol 6502


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI


la data de


31.12.2018


SubcapitolDENUMIREA INDICATORILOR’)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente (egale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

,'.n+               ■

Cheltuieli efective

Inițiale

Definitive

Inițiale

Definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

52,423,87q

56,850,400

28,872,343

28,872,343

28,692,666

179,677

20,837,081

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

23,872,87(

22,627,400

20,407,201

20,407,201

20,227,524

179,677

19,650,670

CHELTUIELI CURENTE

(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

23,872,870

22,627,400

20,639,840

20,639,840

20,460,163

179,677

19,650,670

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 lai0.03)

10

200,00C

317,000

280,197

280,197

275,828

4,369

271,551

Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la

10.02.06+10.02.30)

1002

200,00C

317.000

280,197

280,197

275,828

4,369

271,551

Transportul la si de la locul de munca

100205

200,000

317,000

280,197

280,197

275,826

4,369

271,551

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

16,259,000

16,609,000

14,879,140

14,879,140

14,768,933

110,207

14,237,432

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

12,388,500

12,418,000

10,917,185

10,917,185

10,810,867

106,318

10,552,746

Furnituri de birou

200101

453,900

472,450

404,402

404,402

404,038

364

389,119

Materiale pentru curățenie

200102

449,900

457,000

425,073

425,073

424,514

559

396,298

încălzit, iluminat si torta motrica

200103

6,595,400

6,323,000

5,713,587

5,713,587

5,655,047

58.54C

5,621,983

Apa, canal si salubritate

200104

1,138,000

1,116,000

958,345

958,345

927,331

31,014

916,378

Carburanți si lubrifiant!

200105

15,000

9,300

7,798

7,798

7,798

6,929

Piese de schimb

200106

138,000

172,200

120,554

120,554

120,554

123,292

T ransport

200107

2,000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

476,800

465,350

393,892

393,892

390,256

3,638

383,028

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

1,015,000

997,400

822,741

822,741

816,667

6,074

743,110

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

2,104,500

2,405,300

2,070,793

2,070,793

2,064,662

6,131

1.972,609

Reparații curente

2002

2,397,000

2,716,200

2,661,501

2,661,501

2,661,102

399

2.698,269)A

B

1

2          3

4

5

6

7

-------<------------ • ■ fer,

-----1—T

? .

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

14,700

12,700

12,165

12,165

12,14’

Medicamente

200401

12.90C

12,000

11,468

11,468

11,45C

•; "8,-9^9

Materiale sanitare

200402

1,800

700

697

697

697

J 597

Reactivi

200403

145

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

2005

592,000

680,800

663,393

663,393

663, io;

29C

406,409

Uniforme si echipament

200501

1,000

5,747

Lenjerie si accesorii de pat

200503

6,500

6,500

6,491

6,491

6,491

3,878

Alte obiecte de inventar

200530

584,500

674.300

656,902

656,902

656.612

29C

396,784

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

77.00C

49,800

43,528

43,528

42,626

902

42,626

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

77,000

49,800

43,528

43,528

42,626

902

42,626

Materiale de laborator

2009

2,000

2,000

1,990

1,990

1,990

361

Carii, publicații si materiale documentare

2011

47,000

37,000

31,407

31,407

31,405

2

15,862

Consultanta si expertiza

2012

4,O0C

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

Pregătire profesionala

2013

577,500

548,000

423,663

423,663

421,827

1,836

417,171

Protecția muncii

2014

94,600

77,200

63,357

63,357

62,91

442

52,306

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

2025

2,000

1,500

1,220

1,220

1.22C

1,000

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2030

62,700

63,800

57,731

57,731

57,731

39,001

Prime de asigurare non-viata

203003

2,000

800

763

763

763

763

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

60,700

63,000

56,968

56,968

56,968

38,238

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55 F

2,161,870

2,179,400

2,179,400

2,179,400

2,179.40C

2,179,400

Transferuri interne (55.01.18+55.01.63+55.01.65)

5501F

2,161,870

2,179,400

2,179,400

2,179,400

2.179.40C

2,179,400

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

550163

2,161,870

2,179,400

2,179,400

2,179,400

2,179,400

2,179,400

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

2,295,000

1,881,000

1,729,609

1,729,609

1,666,878

62,731

1,616,635

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

5702

2,295,000

1,881,000

1,729,609

1,729,609

1,666,878

62,731

1,616,635

Ajutoare sociale in numerar

570201

1,233,000

1,346,000

1,203,927

1,203,927

1,170,796

33,131

1,168,955

Ajutoare sociale in natura

570202

500,000

500,000

490,682

490,682

490,682

442,280

Tichete de cresa

570203

35,000

35,000

35,000

35,000

5,400

29,600

5,400

Suport alimentar

570205

527,000

TITLUL XI ALTECHELTUIEL (cod

59.01 +59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+

59.25+59.30+59.35)

59

2,957,000

1,641,000

1,571,494

1,571,494

1,569,124

2,370

1,345,652

Burse

5901

1,200,000

1,200,000

1,152,703

1,152,703

1.151,42C

1,283

1,151,420A

B

1

2          3

4

5

6

7

9 ■

Despăgubiri civile

5917

214,000

213,363

213,363

213,361

/a?

-Sa-

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

1,757,000

227,000

205,428

205,428

204,341

J -'•■■■os:

184,^17

r_

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85F

-232,639

-232,639

-232.63S

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

8501F

-232,639

-232,639

-232,635

V

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-232,639

-232,639

-232,639

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+81+85)

D

28,551,000

34,223,000

8,465,142

8,465,142

8,465,142

1,186,411

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI

EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod

56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18

+56.25+56.27+56.28+56.40)

56

136,034

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala

(FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)

5601

104.611

Cheltuieli neeligibile*)

560103

104,611

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la

56.02.03)

5602

31,423

Finanțarea externa nerambursabila*)

560202

31,423

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)

58

335,000

43,120

43,120

43,120

47,583

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la

58.02.03)

5802

335,000

43,120

43,120

43,120

47,583

Finanțarea naționala

580201

50,000

6,470

6,470

6,470

7,140

Finanțarea externa nerambursabila

580202

285,000

36,650

36,650

36,650

40,443

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

28,551,000

33,888,000

8,429,402

8,429,402

8,429,402

1,002,794

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

28,551,000

33,888,000

8,429,402

8,429,402

8,429,402

1,002,794

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

13,008,000

15,109,000

2,944,855

2,944,855

2,944,855

729,504

Construcții

710101

10,225,000

11,681,000

1,789,259

1,789,259

1,789,259

410,412

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

126,264

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

66,524

Alte active fixe

710130

2,783,000

3,428,000

1,155,596

1,155,596

1,155,596

126,304

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

15,543,000

18,779.000

5,484,547

5,484,547

5,484,547

273,290

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-7,380

-7,380

-7,380

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

(cod 85.01.02+85.01.05)

8501

■7,380

-7,380

-7,38d

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-7,380

-7,380

-7,380

TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

2,161,870

2,179,400

2,179,400

2,179,400

2.179,400

2,179,400

A. CHELTUIELILE CURENTE

(10+20+30+40+50+51 +55+56+58+57+59)

01

23,872,870

22,962,400

20,682,960

20,682,960

20.503,283

179,677

19,834,287

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

-240,019

-240,019

-240,019

") Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura dasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa O, instituții finanțate integral sau parțial din venituri propni/activitati finarrtate integral din veniturii proprii) NOTA: Sumele înscrise in col. 6 "Plat' efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, arL 85.01 "Plăti efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 “Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Sanatate


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI


la data de


31.12.2018


Cod 21 Capitol 6602


SubcapitolDENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicatoi

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

--\

Angajamente legale de plătit

Chertuleli efective

Inițiale

Definitive

Inițiale

Definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

759,OOC

6,666,000

6,630,912

6,630,912

6,612,846

18,066

6,921,542

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

759,000

6,666,000

6,630,912

6,630,912

6,612,84E

18,066

6,896,416

CHELTUIELI CURENTE

(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

759,000

6,666,000

6,630,912

6,630,912

6,612,846

18,066

6,896,416

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)

10

690.50C

6,504,500

6,504,500

6,504,500

6,495,28C

9,220

6,780,725

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 +10.01.03 la 10.01.08 + 10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

1001

620,500

6,197,000

6,197,000

6,197,000

6,191,704

5,290

6,522,963

Salarii de baza

100101

542.00C

5,543,000

5,543,000

5,543,000

5,542,554

446

5,843,631

Sporuri pentru condiții de munca

100105

76.50C

610,500

610,500

610,500

609,528

972

638,851

Alte sporuri

100106

5,500

5,500

5,500

5,426

74

7,737

Alte drepturi salariale in bani

100130

2,OOC

38,000

38,000

38,000

34,196

3,804

32,744

Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

1002

105,000

105,000

105,000

104.40C

600

104,400

Tichete de vacanta

100206

105,000

105,000

105,000

104,40C

60C

104,400

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

70,OOC

202,500

202,500

202,500

199,176

3,324

153,362

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

43.00C

46,500

46,500

46,500

46,500

5,153

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

1,50C

2,000

2,000

2,000

1,500

50C

163

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

14,500

16,500

16,500

16,500

15,775

726

1,696

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

50C

500

500

500

456l

45

49

Contribuții pentru concedii si indemnizații

100306

2.50C

2,500

2,500

2,500

2,500|

277

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

8,OOC

134,500

134,500

134,500

132,44^

2,054

146,024Cultura, recreere si religie

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI


Anexa 7


la data de


31.12.2018


Cod 21 Capitol 6702


SubcapitolDENUMIREA INDICATORILOR’)

Cod indicatei

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legate de plătit ~

i, Cheftyieli elective

Inițiale

Definitive

Inițiale

Definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTU1ELI(SECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

41,327,00q

49,029,000

47,069,381

47,069,381

44,270,415

2,798,966

44,488,510

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +79+85)

F

36,113.00C

40,445,000

39,936,454

39,936,454

39,624,828

311,626

39,143,034

CHELTUIELI CURENTE

(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

36,113,006

40,445,000

39,951,783

39,951,783

39,640,157

311,626

39,143,034

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)

10

2.273.00C

2,258,000

2,252,950

2,252,950

2,195,229

57,721

2.264,871

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 + 10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

1001

2,188.00C

2,095,250

2,090,450

2,090,450

2,046,613

43,837

2,146,848

Salarii de baza

100101

2,158.00C

2,063,450

2,063,450

2,063,450

2,028,596

34,854

2.128,859

Sporuri pentru condiții de munca

100105

1,000

7,000

7,000

7,000

6,573

427

8,426

Alte sporuri

100106

20.00C

16,000

12,000

12,000

11,079

921

9,027

Indemnizații de delegare

100113

3,00C

Alte drepturi salariale in bani

100130

6,000

8,800

8,000

8,000

366

7,635

536

Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la

10.02.06+10.02.30)

1002

85,550

85,550

85,550

78,300

7,25C

78,300

Tichete de vacanta

100206

85,550

85,550

85,550

78,300

7,250

78,300

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

85,000

77.200

76,950

76,950

70,310

6,634

39,723

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

21,000

21,000

21,000

21,000

20,397

603

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

2,000

1,300

1,300

1,300

626

675

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

8,000

7,500

7,250

7,250

6,609

641

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

2,000

1,100

1,100

1,100

196

905

Contribuții pentru concedii si indemnizații

100306

1,000

300

300

300

245

55A

B

1

2          3

4

5

6

7

- rr

9

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

51,000

46,000

46,000

46,000

42,245

= (Vsf

. ^9,723

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

18,983,000

20,308,000

20,065,344

20,065,344

19,840,432

7224,9.12

r. .

19,2,73,-644

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

4,301,000

5,372,000

5,314,287

5,314,287

5,216,567

■'97,72c

;   4 „883,655

Furnituri de birou

200101

14,000

7,000

4,765

4,765

4,49S

10,816

Materiale pentru curățenie

200102

59,000

49,000

45,443

45,443

44,279

1,164

61,819

încălzit, iluminat si forța motrica

200103

1,410,000

1,486,000

1,454,823

1,454,823

1,447,350

7,473

1,410,476

Apa, canal si salubritate

200104

1,011,000

891,000

880,258

880,258

871,826

8,432

726,942

Carburanți si lubrifianti

200105

22.00C

43,000

41,000

41,000

39,201

1,799

90,289

Piese de schimb

200106

2,000

2,000

72

72

72

284

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

7,000

5,000

2,564

2,564

1,610

954

1,660

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

16.00C

16,000

16,000

16,000

6,355

9,645

5,433

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

1,760,000

2,873,000

2,869,362

2,869,362

2,801,375

67,987

2,573,936

Reparații curente

2002

769.00C

959,000

930,866

930,866

835,87^

94,991

736,030

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

120,000

250,000

240,531

240,531

240,531

223,071

Hrana pentru animale

200302

120.00C

250,000

240,531

240,531

240,531

223,071

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

64.00C

64,000

58,726

58,726

58,09£

627

51,116

Medicamente

200401

6,OOC

6,000

4,108

4,108

4,108

4,105

Materiale sanitare

200402

4.00C

4,000

699

699

699

53

Dezinfectanti

200404

54,000

54,000

53,919

53,919

53,292

627

46,958

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

2005

20.00C

99,000

83,939

83,939

76,299

7,640

Alte obiecte de inventar

200530

20.00C

99,000

83,939

83,939

76,299

7,640

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

15,000

10,000

7,000

7,000

7,000

5,882

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

8,00C

3,000

Deplasări in străinătate

200602

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

5,882

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

5.00C

5,000

5,000

5,000

3.97C

1,030

3,970

Consultanta si expertiza

2012

40,00C

10,000

10,000

10,000

10,000

Pregătire profesionala

2013

7.00C

Proiecția muncii

2014

23.00C

23,000

21,345

21,345

9,424

11,921

4,250

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2030

13,619,00C

13,516,000

13,393,650

13,393,650

13,392,667

983

13,367,667

Prime de asigurare non-viata

203003

8,000

8,000

8,000

8,000

7,442

558

6,841

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

13,611,000

13,508,000

13,385,650

13,385,650

13,385,225^           425

13,360,826A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7. .

9 ' /

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)

51F

14,500,OOC

17,522,000

17,280,505

17,280,505

17,280,505

\va ■'Ar

“ T7;28^565

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+ 51.01.14+51.01.15+ 51.01.24 +51.01.26 +51.01.31+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

5101

14,500,000

17,522,000

17,280,505

17,280,505

17,280,505

X

17,280.505

Transferuri către instituții publice

510101

14,500,000

17,522,000

17,280,505

17,280,505

17,280,505

17,280,505

TITLUL XI ALTE CHELTUIEL (cod

59.01 +59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+

59.25+59.30+59.35)

59

357,000

357,000

352,984

352,984

323,991

28,993

324,017

Susținerea cultelor

5912

300.00C

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

57.00C

57,000

52,984

52,984

23,991

28,993

24,017

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85F

-15,329

-15,329

-15,329

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

8501F

-15,329

-15,329

-15,329

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-15,329

-15,329

-15,329

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+81+85)

D

5,214.000

8,584,000

7,132,927

7,132,927

4,645,587

2,487,340

5,345,476

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51D

160.00C

160,000

151,448

151,448

151,448

151,448

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

5102

160,OOC

160,000

151,448

151,448

151,448

151,448

Alte transferuri de capital către instituții publice

510229

160,00C

160,000

151,448

151,448

151,448

151,448

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI

EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod

56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18

+56.25+56.27+56.28+56.40)

56

67,497

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala

(FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)

5601

67,497

Cheltuieli neeligibile')

560103

67,497

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

5,054,000

8,424,000

6,993,184

6,993,184

4,505,844

2,487,340

5,126,531

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

5,054,000

8,424,000

6,993,184

6,993,184

4,505,844

2,487,340

5,126,531

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

5,054,000

8,414,000

6,989,081

6,989,081

4,501,741

2,487,340

5,126,531

Construcții

710101

3.850.00C

3,850,000

2,916,204

2,916,204

2,836,479

79,725

4,577,769

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

140,OOC

199,000

199,000

199,000

191,208

7,792

166,384

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

300,OOC

436,000

436,000

436,000

133,017

302,983

23,202


A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alte active fixe

710130

764,000

3,929,000

3,437,877

3,437,877

1,341,037

2,096,840

359,176

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

10,000

4,103

4,103

4,103

TITLUL XIX PLJXTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

-11,705

-11,705

-11,705

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

(cod 85.01.02+85.01.05)

8501

-11,705

-11,705

-11,705

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-11,705

■11,705

-11,7051

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

51

14,660,000

17,682,000

17,431,953

17,431,953

17,431,953

17,431,953

A. CHELTUIELILE CURENTE

(10+20+-30+40+504-51+55+56+58+57+59)

01

36,273,000

40,605,000

40,103,231

40,103,231

39,791,605

311,626

39,361,979

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

-27,034

-27,034

-27,034

■) Se înscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura dasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activitati finanțate integral din veniturii proprii) NOTA: Sumele înscrise in coi. 6 "Plăti efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 “Plăti efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se înscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Asigurări si asistenta sociala


Anexa 7


Cod 21 Capitol 6802


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI


la data de


31.12.2018


SubcapitolDENUMIREA INDICATORILOR’)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

X?

Angajamente legale de plătit

sri #3 -^.Cheltuieli efective

Inițiale

Definitive

Inițiale

Definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

40,534,700

40,979,700

36,448,144

36,448,144

35,447,740

1,000,404

35,416,602

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

39,393,700

35,928,700

35,607,449

35,607,449

34,748,461

858,988

35,036,148

CHELTUIELI CURENTE

(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01 F

39,393,700

35,928,700

35,636,535

35,636,535

34,777,547

858,988

35,036,148

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 Ia10.03)

10

15.073.00C

14,422,000

14,422,000

14,422,000

13,933,996

488,004

14,083,439

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

1001

14,603,500

13,345,000

13,345,000

13,345,000

12,882,736

462,264

13,219,774

Salarii de baza

100101

14,186.50C

12,825,500

12,825,500

12,825,500

12,462,623

362,877

12,840,964

Sporuri pentru condiții de munca

100105

265.00C

369,000

369,000

369,000

333,232

35,768

347,631

Alte sporuri

100106

14,000

27,500

27,500

27,500

23,139

4,361

25,471

Alte drepturi salariale in bani

100130

138.00C

123,000

123,000

123,000

63,742

59,252

5,708

Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la

10.02.06+10.02.30)

1002

581,000

581,000

581,000

574,200

6,800

565,500

Tichete de vacanta

100206

581,000

581,000

581,000

574,200

6,800

565,500

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

469,500

496,000

496,000

496,000

477,060

18,940

298,165

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

127,500

134,000

134,000

134,000

133,281

71 =

495

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

4,500

4,500

4,500

4,500

3,924

576

16

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

42,500

44,500

44,500

44,500

43,733

767

163

Contribuții de asigurau pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

2,000

2,000

2,000

2,000

1,269

731

5

Contribuții pentru concedii si indemnizații

100306

25.00C

25,000

25,000

25,000

24,231

769

27

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

268,00C

286,000

286,000

286,000

270,622

15,378

297,459
A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9. ; ■

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

1,623,500

2,339,500

2,063,768

2,063,768

2,063,765

1.9^36

■ ■

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

760,000

965,800

890,054

890,054

890,054

830,755

Furnituri de birou

200101

22,000

46,000

33,226

33,226

33,226

29,920

Materiale pentru curățenie

200102

52,000

73,500

70,136

70,136

70,136

87,779

încălzit, iluminat si forța motrica

200103

321,000

409,000

385,542

385,542

385,542

322,024

Apa, canal si salubritate

200104

68,000

72,000

66,395

66,395

66,395

60,902

Carburanți si lubrifianti

200105

4,000

4,000

3,762

3,762

3,762

4,786

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

78.00C

95,500

87,434

87,434

87,434

85,993

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

66,000

66,000

65,060

65,060

65,060

65,137

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

149.00C

199,800

178,499

178,499

178,499

174,214

Reparații curente

2002

41,00C

334,000

330,195

330,195

330,195

322,642

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

600,00C

595,000

454,074

454,074

454,074

566,064

Hrana pentru oameni

200301

600,00C

595,000

454,074

454,074

454,074

566,064

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

16,00C

24,000

8,976

8,976

8,976

11,512

Medicamente

200401

3,000

6,000

1,313

Materiale sanitare

200402

6.00C

9,000

3,483

3,483

3,483

3,691

Dezinfectanti

200404

7.00C

9,000

5,493

5,493

5,493

6,508

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

2005

60.00C

138,500

130,924

130,924

130,924

11,259

Uniforme si echipament

200501

6.00C

6,000

2,795

2,795

2,796

Lenjerie si accesorii de pat

200503

4,000

19,000

16,778

16,778

16,778

Alte obiecte de inventar

200530

50,000

113,500

111,351

111,351

111,351

11,259

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

31,000

39,500

37,092

37,092

37,092

37,092

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

31,000

39,500

37,092

37,092

37,092

37,092

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

3,000

3,000

2,735

2,735

2,735

2,735

Consultanta si expertiza

2012

4,000

12,000

11,424

11,424

11,424

11,424

Pregătire profesionala

2013

3,000

50,000

42,590

42,590

42.59C

42,590

Protecția muncii

2014

47,000

102,000

87,497

87,497

87,497

87,249

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2030

53,500

75,700

68,207

68,207

68,207

60,414

Chirii

203004

41,000

59,000

53,955

53,955

53,955

53,955

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

17,500

16,700

14,252

14,252

14,252

6,459

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

22,512,700

18,896,700

18,891,325

18,891,325

18,520,341

370,984

18,692,259A

B

1

2

3

4

5

6

7

V -- ■c \

8=6-7 . ;

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

5702

22,512.700

18,896,700

18,891,325

18,891,325

18,520,341

378^4

'lâ,692,2'59

>____________ -

Ajutoare sociale in numerar

570201

20,472,700

16,486,700

16,481,325

16,481,325

16,128,581

352,744

■'■‘Ss.rrâ’.ois

Ajutoare sociale in natura

570202

2,040,000

2,410,000

2,410,000

2,410,000

2,391,760

18.24C

2,578,240

TITLUL XI ALTE CHELTUIEL (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+ 59.25+59.30+59.35)

59

184,500

270,500

259,442

259,442

259,442

276,714

Asociații si fundații

5911

80,000

80,000

79,980

79,980

79.98C

79,980

Despăgubiri civile

5917

7,000

7,000

1,480

1,480

1,480

1,480

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

97,500

183,500

177,982

177,982

177,982

195,254

TITLUL XfX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85F

-29,086

-29,086

-29,086

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

8501 F

-29,086

-29,086

-29,086

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-29,086

-29,086

-29,086

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+81+85)

D

1.141.00C

5,051,000

840,695

840,695

699,279

141,416

380,454

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)

58

4,634,000

471,468

471,468

330,052

141,416

222.604

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)

5802

4,634,000

471,468

471,468

330,052

141,416

222,604

Finanțarea naționala

580201

607,000

71,243

71,243

49,462

21,781

35,782

Finanțarea externa nerambursabila

580202

3,259,000

399,925

399,925

280,290

119,635

186,822

Cheltuieli neeligibile

580203

768.000

300

300

300

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

1,141,0OC

417,000

369,227

369,227

369,227

157,850

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

1.141.00C

417,000

369,227

369,227

369,227

157,850

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

1,141,00C

417,000

369,227

369,227

369,227

157,850

Construcții

710101

866,00C

112,000

111,101

111,101

111,101

2,339

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

8,188

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

258.00C

258,000

241,127

241,127

241,127

91,752

Alte active fixe

710130

17.00C

47,000

16,999

16,999

16,999

55,571

A. CHELTUIELILE CURENTE

(10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)

01

39,393,70C

40,562,700

36,108,003

36,108,003

35,107,592

1,000,404

35,258,752

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

-29,086

-29,086

-29,086
Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI


la data de


31,12.2018


Cod 21 Capitol 7002


SubcapitolDENUMIREA INDICATORILOR")

Cod indicatoi

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angaja menta legăfer de plătit

.. Xl . +

■ Cheltuieli efective

Inițiale

Definitive

Inițiale

Definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELIțSECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

47,87O,00C

54,304,000

41,022,400

41,022,400

39,399,535

1,622,861

31,357,390

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

27,525,000

30,547,000

30,080,027

30,080,027

29,553,145

526,882

29,081,515

CHELTUIELI CURENTE

(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

27,135,000

30,157,000

30,013,494

30,013,494

29,486,612

526,882

29,081,515

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 tal 0.03)

10

7,511,000

8,108,000

8,108,000

8,108,000

8,056,461

51,539

6,417,296

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 + 10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

1001

7.227.00C

7,591,950

7,591,950

7,591,950

7,555,422

36,528

6,033,966

Salarii de baza

100101

7.166.00C

7,514,950

7,514,950

7,514,950

7,493,498

21,452

5,994,236

Alte sporuri

100106

34.00C

39,000

39,000

39,000

36,21 C

2,790

32,033

Indemnizații de delegare

100113

6,000

5,000

5,000

5,000

4,451

549

2,049

Alte drepturi salariate in bani

100130

21,000

33,000

33,000

33,000

21,263

11,737

5,648

Cheltuieli salariate in natura ( cod 10.02.01 la

10.02.06+10.02.30)

1002

235,050

235,050

235,050

230,550

4,500

230,550

Tichete de vacanta

100206

235,050

235,050

235,050

230,550

4,500

230,550

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

284,00C

281,000

281,000

281,000

270,489

10,511

152,780

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

79,000

79,000

79,000

79,000

77,558

1,442

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

4,000

4,000

4,000

4,000

2,438

1,562

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

28,000

28,000

28.000

. 28,000

25,679

2,321

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

3,000

3,000

3,000

3,000

750

2,25C

Contribuții pentru concedii si indemnizații

100306

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

164,000

161,000

161,000

161,000

158,064

2,936

152,780


A

B

1

2          3

4

5

6

7

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

19,525,000

21,950,000

21.817,722

21,817,722

21,368, «S

A

449,563

A       -

z <

22(603,124

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

2001

8,079,000

10,533,000

10,426,968

10,426,968

10,085,685

./lA669,085

Furnituri de birou

200101

88,000

92,000

91,923

91,923

62,938

' 28(985

-       86,059

Materiale pentru curățenie

200102

88,000

91,000

90,498

90,498

88,247

2,251

56,444

Încălzit, iluminat si forța motrica

200103

3,775,000

5,034,000

4.983,660

4,983,660

4,920,353

63,307

6,175,044

Apa, canal si salubritate

200104

741,000

828,000

812,665

812,665

781,305

31,360

704,981

Carburanți si lubrifiant!

200105

200,00C

254,000

254,000

254,000

250,698

3,302

160,074

Piese de schimb

200106

19,000

15,000

10,721

10,721

10,721

23,588

Transport

200107

1,000

1,000

31

31

31

31

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

205,000

200,000

200,000

200,000

163,160

36,840

123,660

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

205,000

175,000

175,000

175,000

155,837

19,163

104,114

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

2,757,DOC

3,843,000

3,808,470

3,808,470

3,652,39^

156,075

4,235,090

Reparații curente

2002

1,002,000

744,000

738,456

738,456

668,310

70,146

549,657

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

8,000

10,000

9,965

9,965

9,965

15,191

Medicamente

200401

464

Materiale sanitare

200402

689

Dezinfectant!’

200404

8,00C

10,000

9,965

9,965

9,965j

14,038

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

2005

129,00C

217,000

215,955

215,955

204,602

11,353

Alte obiecte de inventar

200530

129,00C

217,000

215,955

215,955

204,602

11,353

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

59,00C

24,000

22,195

22,195

21,565

63C

13,502

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

42,00C

11,000

9,195

9,195

8,792

403

3,758

Deplasări in străinătate

200602

17,000

13,000

13,000

13,000

12,773

227

9,744

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

13,000

12,000

7,489

7,489

4,151

3,338

4,151

Consultanta si expertiza

2012

62.00C

92,000

91,051

91,051

88,213

2,838

87,249

Pregătire profesionala

2013

35,000

28,000

21,833

21,833

20,190

1,643

11,003

Protecția muncii

2014

28,000

35,000

30,273

30,273

30,181

92

18,131

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

2019

9,888,00C

10,088,000

10,086,537

10,086,537

10,086,537

10,086,537

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

2025

15,000

15,000

15,000

15,000

9,482

5,518

7,590

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2030

207,000

152,000

152,000

152,000

139,278

12,722

141,028


A

B

1

2

3

4

5

6

7

", iT    \

■ 1

9 , /

Prime de asigurare non-viata

203003

137,000

137,000

137.000

137,000

125,052

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

70,000

15,000

15,000

15,000

14,226

.~"jr'2i.,3so

TITLUL XI ALTE CHELTUIEL (cod

59.01 +59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+

59.25+59.30+59.35)

59

99,000

99,000

87,772

87,772

61,992

25.78C

=       .6-1,095

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

99,000

99,000

87,772

87,772

61,992

25.78C

61,095

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79 F

390,000

390,000

388,885

388,885

388,885

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81F

390,000

390,000

388,885

388,885

388,885

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+ 81.02.05)

8102

390,000

390,000

388,885

388,885

388,885

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

390,000

390,000

388,885

388,885

388,885

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85F

-322,352

-322,352

-322,352

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

8501 F

-322,352

-322,352

-322,352

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-322,352

-322,352

-322,352

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+81+85)

D

20.345,000

23,757,000

10,942,373

10,942,373

9,846,394

1,095,979

2,275,875

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI

EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod

56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11 +56.15 la 56.18

+56.25+56.27+56.28+56.40)

56

70,708

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala

(FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)

5601

70,708

Cheltuieli neeligibile')

560103

70,708

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 +72+75)

70

20,345,000

23,757,000

10,953,800

10,953,800

9,857,821

1,095,979

2,205,167

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

20,345,000

23,757,000

10,953,800

10,953,800

9,857,821

1,095,979

2.205,167

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

10,561,000

10,827,000

6,786,789

6,786,789

5,942,765

844,024

1,386,415

Construcții

710101

5,558,000

5,758,000

4,861,831

4,861,831

4,790,275

71,556

480,017

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

1,601,000

1,971,000

464,809

464,809

64,809

400,00C

40,354

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

102,000

393,000

393,000

393,000

282,080

110.92C

39,532

Alte active fixe

710130

3,300,000

2,705,000

1,067,149

1,067,149

805,601

261,548

826,512

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

9,784,000

12,930,000

4,167,011

4,167,011

3,915,056

251,955

818,752

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

-11,427

-11.427

-11,427


A

B

1

2          3

4

5

6

7

8=6-7

9

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

(cod 85.01.02+85.01.05)

8501

-11,427

-11,427

-11,427

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-11,427

-11,427

-11,427

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDETE

81

390,000

390,000

388,885

388,885

388,885

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

390,000

390,000

388,885

388,885

388,885

A. CHELTUIELILE CURENTE

(10+20+30+40+50+51 +55+56+58+57+59)

01

27,135,000

30,157,000

30,013,494

30,013,494

29,486,612

526,882

29,152,223

TITLUL XJX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANULCURENT (85.01)

85

-333,779

-333,779

-333,779

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura dasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activitati finanțate integral din veniturii proprii) NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plăti efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art 85.01 "Plăti efectuate din precedenti si recuperate in anul curent1, se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plătit” sa nu fie raportate sume.Protecția mediului


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI


la data de


31.12.2018


Cod 21 Capitol 7402


SubcapitolDENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

Definitive

Inițiale

Definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

20,911,000

27,165,000

14,068,917

14,068,917

13,980,838

88,079

14,561,133

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

13,485,000

15,253,000

13,740,592

13,740,592

13,682,984

57,608

13,782,859

CHELTUIELI CURENTE

(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

13,485,00C

15,253,000

13,740,592

13,740,592

13,682,984

57,608

13,782,859

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 Ia10.03)

10

100.000

80,000

80,000

80,000

78,116

1,884

85,774

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 +10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

1001

97,000

73,000

73,000

73,000

72,000

1,000

79,632

Salarii de baza

100101

95,000

73,000

73,000

73,000

72,000

1,000

79,632

Alte sporuri

100106

2,000

Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la

10.02.06+10.02.30)

1002

5,000

5,000

5,000

4,350

65C

4,350

Tichete de vacanta

100206

5,000

5,000

5,000

4,350

65C

4,350

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

3,000

2,000

2,000

2,000

1,766

234

1,792

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

3,000

2,000

2,000

2,000

1,766

234

1,792

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

13,382,000

15,170,000

13,657,592

13,657,592

13,604,163

53,429

13,696,615

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

1,008,000

2,876,000

1,686,630

1,686,630

1,639,407

47,223

1,747,682

Furnituri de birou

200101

308

Materiale pentru curățenie

200102

401,000

2,158,000

968,630

968,630

968,630

1,148,541

încălzit, iluminat si torta motrica

200103

101,000

101,000

101,000

101,000

95,695

5.30E

80,669

Apa, canal sr salubritate

200104

26.00C

26,000

26,000

26,000

22.55C

3.45C

20,581

Carburanți si lubrifiant!

200105

10,000

15,000

15,000

15,000

14,873

127

23,722


A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

5,000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

2,000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

463,000

576,000

576,000

576,000

537,655

38,341

473,861

Reparații curente

2002

82,000

4,000

4,000

4,000

2,754

1,246

2,504

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

15,000

20,000

20,000

20,000

19.66C

340

16,568

Hrana pentru animale

200302

15,000

20,000

20,000

20,000

19,660

340

16,568

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

1,000

Dezinfectării

200404

1,000

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

2005

20,000

16,000

16,000

16,000

12,786

3,214

Alte obiecte de inventar

200530

20,000

16,000

16,000

16,000

12,786

3,214

Protecția muncii

2014

563

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

2019

1,000

1,000

1,000

1,000

1,00C

1,000

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30}

2030

12,255,00c

12,253,000

11,929,962

11,929,962

11,928,556

1,406

11,928,298

Prime de asigurare non-viata

203003

3.00C

3,000

3,000

3,000

1,594

1,406

1,340

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

12,252,00c

12,250,000

11,926,962

11,926,962

11,926,962

11,926,958

TITLUL XI ALTE CHELTUIEL (cod

59.01 +59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+

59.25+59.30+59.35)

59

3.00C

3,000

3,000

3,000

705

2,295

470

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

3,000

3,000

3,000

3,000

705

2,295

470

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+81+85)

D

7,426.00C

11,912,000

328,325

328,325

297,854

30,471

7?8^74

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

7,426,000

11,912,000

328,325

328,325

297,854

30,471

• ■

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

7,426,000

11,912,000

328,325

328,325

297,854

30,471

778,274

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

7,426,000

11,912,000

328,325

328,325

297,854

30,47^

z I L

' *, 778,274

Construcții

710101

95,000

135,000

44,033

44,033

44,035

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

4,175,000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

20,000

11,000

11,000

11,000

10,522

471

784

Alte active fixe

710130

7,311,000

7,591,000

273,292

273,292

243,292

30,000

86,779

A. CHELTUIELILE CURENTE

(10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)

01

13,485,000

15,253,000

13,740,592

13,740,592

13,682,984

57,608

13,782,859Acțiuni generale economice, comerciale si de

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Cod 21 Capitol 8002


Subcapitol


la data de


31.12.2018


-lei-


DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indlcatot

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

Definitive

Inițiale

Definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIEU(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTiUNEA DE DEZVOLTARE)

85,000

735,000

145,023

145,023

145,001

22

85,000

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +55+56+58+70+81+85)

D

85,000

735,000

145,023

145,023

145,001

22

85,000

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

85,000

735,000

145,023

145,023

145,001

22

85,000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

85,000

735,000

145,023

145,023

145,001

22

85,000

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71 01.30)

7101

85,000

735,000

145,023

145,023

145,001

22

85,000

Construcții

710101

85,000

85,000

85,000

85,000

84,978

22

85,000

Alte active fixe

710130

650,000

60,023

60,023

60,022

•) Se inserții denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activitati finanțate integral din veniturii proprii) NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plăti efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art 85.01 "Plăti efectuate din precedenti si recuperate in anul curent', se inscriu si pe coi. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" fa același cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plătit' sa nu fie raportate sume.


Combustibili si energie


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI


la data de


31.12.2018


Cod 21 Capitol 8102


SubcapitolDENUMIREA INDICATORILOR’)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

Definitive

Inițiale

Definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELIțSECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

22,558,000

29,258,000

29,200,000

29,200,000

29,200,000

29,228,097

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

22,557,000

29,257,000

29,200,000

29,200,000

29,200,000

29,200,000

CHELTUIELI CURENTE

(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01 F

22,557,000

29,257,000

29,200,000

29,200,000

29,200,000

29,200,000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

57,000

57,000

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

2019

57,000

57,000

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)

40

22,500,00(

29,200,000

29,200,000

29,200,000

29,200,000

29,200,000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

22,500,000

29,200,000

29,200,000

29,200,000

29,200,000

29,200,000

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+81+85)

D

1,000

1,000

28,097

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

1.00C

1,000

28,097

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1,000

1,000

28,097

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

1,000

1,000

28,097

Alte active fixe

710130

1,000

1,000

28,097

A. CHELTUIELILE CURENTE

(10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)

01

22,557,000

29,257,000

29,200,000

29,200,000

29,200,000

29,200,000Transporturi


Anexa 7


Cod 21 Capitol 8402


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI


la data de


31.12.2018


SubcapitolDENUMIREA INDICATORILOR’)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli; efective

Inițiale

Definitive

Inițiale

Definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELIfSECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

54,505,000

65,201,000

45,472,508

45,472,508

45,405,128

67,380

39,218,155

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

33,685,000

37,922,000

36,965.569

36,965,569

36,898,327

67,242

37,053,756

CHELTUIELI CURENTE

(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

33,685,000

37,922,000

37,155,154

37,155,154

37,087,912

67,242

37,053,756

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)

10

6,485,000

6,674,000

6,674,000