Hotărârea nr. 165/2019

HCL privind modificarea HCL nr.435-2018


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 435/13.12.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.23581/20.05.2019 al Biroului Management Resurse Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23679/2019, nr.23680/2019, nr.23681/2019, nr.23682/2019, nr.23683/2019;

Văzând prevederile art.36 alin.(3) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa nr.2 la H.C.L. nr.435/13.12.2018 referitoare la aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul că o funcție publică de execuție vacantă de inspector clasa I gradul profesional principal din cadrul Serviciului Tehnic - Compartimentul Protecția Mediului se transformă în inspector clasa I gradul profesional debutant.

Art.II. Biroul Management Resurse Umane va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestuia și Compartimentului Protecția Mediului, de către Secretarul Municipiului Pitești.


SECRETAR,

Andrei-CătăMn Călugăru

Pitești,

Nr. 165 din 23.03.2019