Hotărârea nr. 163/2019

HCL privind acordarea Diplomei de fidelitate


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind conferirea Diplomei de fidelitate

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.23359/17.05.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23679/2019, nr.23 680/2019, nr.23681/2019, nr.23682/2019, nr.23683/2019;

Văzând prevederile H.C.L. nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate familiei domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei domiciliată în municipiul Pitești, împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei domiciliată în municipiul Pitești, i

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei domiciliată în municipiul Pitești, împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.         f

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei ; domiciliată în municipiul Pitești, împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.


pentru


pentru

rasntru


Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei

domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.9. Fiecare familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr. 6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.10. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


/E DE ȘEDINȚĂ, țBârlogeanu


Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătălin CăJngăru

Nr. 163 din 23.05.2019