Hotărârea nr. 162/2019

HCL privind solutionarea cererilor de locuinte sociale


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 23252/16.05.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 23679/2019, nr.23680/2019, nr. 23681/2019, nr. 23682/2019, nr. 23683/2019;

  • - Procesul-verbal nr. 23238/16.05.2019 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. “c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind locuințele nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, ale O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spații cu destinația de locuință, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr. 100/30.03.2017 privind criteriile și punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale si a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă “Lista privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”, prevăzută în anexa nr.l.

  • (2) Se aprobă “Lista persoanelor ale căror cereri privind repartizarea de locuințe sociale sunt respinse” care cuprinde și motivarea respingerii, prevăzută în anexa nr. 2.

  • (3) Listele menționate la alin. (I) și (2) se afișează la sediul Primăriei Municipiului Pitești și sunt valabile pentru anul 2019.

  • (4) Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Persoana care se consideră vătămată prin modul de soluționare a cererii depuse, poate formula acțiune în contencios administrativ, în condițiile Legii nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Modificarea sau completarea listelor prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 se face motivat, în condițiile legii, prin hotărâre a consiliului local.

Art.4 Direcția Servicii Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care le va fi comunicată de către

Secretarul Municipiului Pitești.Pitești,

Nr. 162 din 23.05.2019


Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. din 23.0^2019


LISTA PRIVIND ORDINEA DE PRIORITATE

ÎN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE SOCIALE


Nr. crt.

Nume și prenume

Adresa de domiciliu

Nr, cerere

Punctaj

Nr. anchetă sociala

Mp/mb fam

1

NICULAE CRJSTINA LUSTRA

3404/25.01.2017

27

16392/19.10.2018 DAS

2,17

2

PANĂ VASILE NICOLAE

2071/15.01.2014

26

25193/19.09.2018 Primăria Oraș M io veni

4,44

3

BĂDIȚĂ ADRIAN GEORGIAN

12803/17.03.2014

26

13873/21.09.2018 DAS

5,83

4

TAFARANGĂIOANA

14055/17.03.2016

25

14809/03.10.2018 DAS

5,00

5

OPREA ION

38491/07.09.2015

25

13673/19.09.2018 DAS

9,37

6,7

POPESCU MARIAN

3208/21.01.2014

24

16260/18.10.2018 DAS

2,50

GRIGORIȚĂ PAUL

40838/26.09.2013 ;2

1260/08.05.2014

24

14812/03.10.2018 DAS

2,50

8, 9, 10

STAICU MARJA

31117/16.07.2012

24

14807/03.10.2018 DAS

5,00

MIRCEA ELENA

36958/03.09.2013

24

14518/01.10.2018 DAS

5,00

VOCH1N LILIANA

53950/18.11.2016

24

16487/23.10.2018 DAS

5,00

J1

NICULAIE S1MONA VASILICA

39039/16.09.2013

24

16648/25.10.2018 DAS

5,40

12

BÎRLÂ RELU FLORIAN

14138/27.03.2015

24

10/1037/28.11.2018 Primăria

Com.Stolnici

6,00

13

NEACĂ ANDREEA LILIANA

3342/22.01.2014

24

13583/19.09.2018 DAS

6,66

14

PETRACHE ION

51177/12.11.2015

24

14345/27.09.2018 DAS

20,70

.15

CHIRIAC ION ADRIAN

3282/22.01.2015

23

14811/03.10.2018 DAS

2,50

16

CONSTANTIN IOANA

31081/04.07.2014

23

14201/26.09.2018 DAS

3,90

17

TUDOSE FLOREA

37714/21.08.2014

23

16227/17.10.2018 DAS

5,50

18

GEORGESCU ALIN ANDREI

49845/25.10.2016

23

1830/31.01.2019 DAS

5,55

19

ASPROIU FLORJNEL CĂTĂLIN și

CRJSTINA NICOLETA

15138/02.04.2015

23

13749/20.09.2018 DAS

6,17

20

PREDA VIANA ELENA

29929/30.06.2014

23

2423/12.02.2019 DAS

7,77

21

GĂRĂGĂU MARIANA IRJNA

1069/13.02.2014

23

14205/26.09.2018 DAS

7,95

22

ANDREI MIHAELA MAR1A

42928/22.09.2014

23

15338/08.10.2018 DAS

9,52

23

MIHĂILESCU LILIEANA

38493/12.09.2013

23

18681/28.11.2018 DAS

15,37

24

GHIȚĂ CONSTANTIN ROMEO

17967/14.04.2014

23

16632/24.10.2018 DAS

22,47

25

GHEORGH.E ELENA ROXANA

15024/27.03.2014

22

16396/19.10.2018 DAS

3,56

26

TOMA GEORGIANA- IULIA

46003/14.10.2015

22

14927/04.10.2018 DAS

3,79

27

ANDREI MARIANA ANGELICA

39242/23.08.2016

22

15944/15.10.2018 DAS

4,50

28

GRÂDINARU ANA IONELA

29

DUMITRU ADRIANA LUCICA

30

CH1R1ȚĂ IONELA MĂDĂLINA

31

VIZITIU DOINA

32

VINTILESCU STAN ALIN

33

STAN CONSTANTIN MARIAN

34

DINU RĂZVAN ADRIAN

35

DENUȚĂ GABRIELA

36

CEOBANU MARIAN LAURENȚIU

37

CIRSTEA SORINA MARINELA

38

GHEORGHE SILVIA NICOLETA

39

MUSTAȚĂ MIRELA

40

LOLICĂ GEORGETA CORNELIA

41

DEACONU (fostă BULICHT) ANA

MARI A

42

CHIRIȚĂ IONUȚ REMUS

43

NEDELCIOIU ALEXANDRA IOANA

44

NEACĂ (fostă BADIU) ANDA

45

VIȘINEANU (fostă BÎCĂ) ELENA

46

IANCU IONUȚ ELVIS (prin NICULAE

CRISTINA LUSTRA)

47

CIURCU 1ONUȚ-MÂDĂLIN

48,49

GROSU FLORIN VICTOR

VO1CA MIHAELA CLAUDIA

50

CIURCÂU ILIE DANIEL

51

LĂZĂROIU DUMITRU

52, 53

GHEORGHE DUMITRA

PĂTRAȘCU ANA

54

VLĂSCEANU (fostă GĂRĂGĂU)

FLORINA

55

ZIDARU ELENA ADELiNA


53529/11.12.2013

22

15835/12.10.2018 DAS

5,00

54674/17.12.2013

22

14382/28.09.2018 DAS

5,13

4078/27.01.2014

22

18749/28.11.2018 DAS

5,24

57647/17.12.2015

22

14385/28.09.2018 DAS

5,63

55785/24.12.2013

22

14929/04.10.2018 DAS

5,91

25744/17.06.2013

22

19182/06.12.2018 DAS

6,16

56928/08.12.2016

22

15623/1010.2018 DAS

7,73

63895/17.11.2009

22

18948/03.12.2018 DAS

10,00

47019/04.11.2013

22

13949/21.09.2018 DAS

10,18

27002/12.06.2014

22

14200/26.09.2018 DAS

11,22

42168/17.09.2014

22

19093/06.12.2018 DAS

17,20

28620/20.06.2017

21

14290/27.09.2018 DAS

2,00

53945/16.11.2017

21

39984/06.12.2018 Primăria Oraș Ștefanești

2,53

7427/16.02.2017

21

18682/28.11.2018 DAS

3,15

42919/22.09.2014

21

18750/28.11.2018 DAS

3,30

48489/18.10.2017

21

14973/04.10.2018 DAS

3,48

3341/22.01.2014

21

13586/19.09.2018 DAS

4,00

36117/27.08.2013

21

14263/27.09.2018 DAS

5,36

38436/12.09.2013

21

14142/26.09.2018 DAS

6,00

8332/20.02.2014

21

2986/20.02.2019 DAS

6,44

45123/27.09.2016

21

15968/15.10.2018 DAS; 5799/29.12.2018 Primăria Com.Merișani

6,66

64073/08.10.2008;!

3437/28.03.2012

21

15038/04.10.2018 DAS

6,66

25488/03.06.2014

21

13677/19.09.2018 DAS

6,90

33286/21.07.2014

21

13932/21.09.2018 DAS

7,75

40715/26.09.2011

21

14516/01.10.2018 DAS

10,00

8231/20.02.2014

21

15304/08.10.2018 DAS

10,00

■39408/28.08.2017

21

13593/19.09.2018 DAS

13,33

3^35/05.09.2013

20

14140/26.09.2018 DAS

4,33


56

NICOLAE ROBERT

Pitești, Bdul Petrochimiștilor nr.48, bl.COREW

ll

V

A. N j

o ___'

\ i

6479/10.02.2014 r-         I

,7

20

drepturile de a beneficia de o locuință socială sunt suspendate până la încetarea drepturilor locative izvorâte din contractul de închiriere aflat în derulare; 16827/29.10.2018 DAS

4,62

57

CONSTANTIN MARJA

^04/04.12.2018

20

1700/31.01.2019 DAS

5,20

58, 59

CHIRIȚĂ ȘTEFAN 1OSIF

<076/27.01.2014

20

19183/06.12.2018 DAS

5,24

CHIRIȚÂ ILIE LAURENȚIU

35469/05.08.2014

20

19181/06.12.2018 DAS

5,24

60

GHIDĂRCEL MARIANA

9142/22.02.2016

20

14467/03.10.2018 DAS

5,47

61

NICA POPOVIC1 IOANA ROXANA

21651/27.04.2016

20

14379/28.09.2018 DAS

6,19

62

POSTOLACHE CARMEN MIHAELA

48500/27.10.2015

20

14931/04.10.2018 DAS

6,71

63

TĂNASE GEORGETA

33757/08.08.2013

20

14195/26.09.2018 DAS

7,33

64

TRAȘCU MARIAN TRAIAN

39777/30.08.2018

20

16061/16.10.2018 DAS

7,43

65,66

UTĂ NICOLAE lONOȚ

35039/13.08.2015

20

14202/26.09.2018 DAS

7,70

N1CULAE AUREL

14310/24.03.2014

20

1596/29.01.2019 DAS

7,70

67

C1RIPAN STANA și ION

11195/15.03.2012

20

13816/20.09.2018 DAS

9,52

68

SLABU N1COLETA ALINA

12676/17.03.2017

20

13921/21.09.2018 DAS

9,60

69, 70

BĂLTEANU V1OREL

43719/15.10.2013

20

14083/25.09.2018 DAS

10,00

MIRCEA LUMINIȚA

23731/02.06.2011

20

13952/21.09.2018 DAS

10,00

71

BUTOI MARIANA

32511/24.07.2015

20

14122/25.09.2018 DAS

11,08

72

RADU SILVIA LILIANA

33216/18.07.2014

20

19194/07.12.2018 DAS

11,25

73

NICULAE ELENA MARIA

24365/17.05.2016

19

16759/25.10.2018 DAS

2,14

74, 75

ANDREI TUDOR BOGDAN

30085/09.07.2015

19

16394/19.10.2018 DAS

3,56

M1TU FLORJAN CONSTANTIN

20679/04.05.2018

19

16400/19.10.2018 DAS

3,56

76

CĂCĂNICĂ ALIN IULIAN

37210/28.08.2015

19

14928/04.10.2018 DAS

5,12

77

BĂDOI SANDU FLORIN

43026/10.10.2013

19

14204/26.09.2018 DAS

5,85

78

MIHAI FLORENTINA

4520/30.01.2018

19

19116/06.12.2018 DAS

6,66

79

DOBROGEANU GEORGEL ADRIAN

35038/27.07.2018

19

14199/26.09.2018 DAS

8,00

80

NICOLAE DOINA

35911/07.08.2014

19

14121/25.09.2018 DAS

8,25

81

OPROIU MARIA CR1STINA

4858/02.02.2017

19

14227/26.09.2018 DAS

8,26

82

BĂNUȚĂ MIHAELA

41383/10.09.2018

19

2678/14.02.2019 DAS

8,76

83

DEACONEASA FILOFTIA ANINA

40701/10.06.2008;

26536/07.05.2009

19

13866/20.09.2018 DAS

9,44

NITU FLOAREA

5990/06.02.2014

19

16028/16.10.2018 DAS

10,00

84, 85,

MORARU GEORGETA LILIANA

51011/11.11.2015

19

14151/26.09.2018 DAS

10,00

86, 87

NIȚĂ MARIA

59419/13.12.2018

19

1824/31.01.2019 DAS

10,00

BARBU IULIAN-MARJNEL

59791/27.10.2009

19

15624/10.10.2018 DAS

10,00

88

SEVCIUC DUMITRA MĂDÂLINA

46248/02.10.2018

19

2117/06.02.2019 DAS

10,67

89

COSTEA FLOREA

2173/14.01.2008

19

13815/20.09.2018 DAS

10,76

90

VASILE DANIELA

91

MATEI LUCIAN

92

MANDU BIANCA ANDREEA

93

MACĂRICI RODICA AURELIA

94

FIERARU MARIOARA

95

ZARAFU L1LIANA

96

M1LITARU ALEXANDRU

97

TURCU MARIANA ECATERINA

98

CIUCĂ IONUȚ ADRIAN

99

PREDA DUMITRU MAR1US

100

MANDACHE G1UL1ANO

101

ONILĂ ADRIANA

102

1GEAC ALIN DANIEL

103

RÎȘNOVEANU ROBERT

104

GĂRĂGĂU ANA MĂDÂL1NA

105

GĂNȚOI LAURENȚIU IONUȚ

106

MANOLACHE EMILIA LOREDANA

107

CRISTEA CAMELIA

108

RÎCĂ FLORIN GABRIEL și

GABR1ELA

109

ENE (fostă FERARU) ELENA DANIELA

110

STANCIU ELENA ALINA

111

ANDREI STELIAN FLORIAN

112

MARJA ELENA

113

1ONESCU DORINA

114

ȘCHIOPU OV1DIU

115

UȘURELU MAR1US IULIAN

116

TUDOSE IONUȚ

117

NECULA MARIN

118

CHIL1MENT M1HAELA DELIA

119

NICULAE VERONICA

120

CEOBANU GABRIEL EMANUEL

121

BERTA VLADIMIR DAN

122

MIHAI ELENA RALUCA

123

OLÂRESCU VALENTIN

124

GHEORGHE SANDA

42879/04.08.2009

19

13874/21.09.2018 DAS

10,88

2V28 05-2009;

3^34/04.06.2009

19

15632/10.10.2018 DAS

11,74

-

4783/31.01.2012

19

15321/08.10.2018 DAS

12,90

874/09.01.2018

19

13951/21.09.2018 DAS

22,02

55979/30.12.2013

19

18508/27.11.2018 DAS

26,00

46023/01.11.2011

19847/09.05.2013

19

17071/31.10.2018 DAS

55,12

34676/11.08.2015

18

16387/19.10.2018 DAS

0,00

52890/09.12.2013

18

14810/03.10.2018 DAS

2,00

47177/15.10.2014

18

15366/08.10.2018 DAS

3,97

17794/22.04.2013

18

15255/05.10.2018 DAS

5,00

44508/13.08.2009

18

15635/10.10.2018 DAS

6,14

7060/15.02.2011

18

18184/20.11.2018 DAS

6,16

35504/25.07.2016

18

14383/28.09.2018 DAS

6,17

1239/13.01.2015

18

22045/12.12.2018 Primăria

Comunei Bradu

6,25

3483/22.01.2014

18

14386/28.09.2018 DAS

6,35

9316/26.02.2014

18

13817/20.09.2018 DAS

7,61

3621/23.01.2014

18

14216/26.09.2018 DAS

7,78

31493/30.06.2016

18

14143/26.09.2018 DAS

8,00

52061/04.12.2013

18

2242/07.02.2019 DAS

8,07

10556/06.03.2015

18

14028/24.09.2018 DAS

8,23

18595/26.04.2013

18

15567/10.10.2018 DAS

9,40

1853/13.01.2017

18

15682/11.10.2018 DAS

11,00

16521/13.04.2011

18

14513/01.10.2018 DAS

11,33

37823/09.09.2013

18

15706/11.10.2018 DAS

11,42

2330/17.01.2013

18

16686/24.10.2018 DAS

11,43

3614/26.01.2015

18

16635/24.10.2018 DAS

11,92

34697/28.07.2017

18

14514/01.10.2018 DAS

12,45

43874/25.09.2014

18

14021/24.09.2018 DAS

13,33

59986/21.12.2017

18

13868/20.01.2018 DAS

13,47

9686/22.02.2010

18

18211/20.11.2018 DAS

13,85

44393/22.09.2016

18

13922/21.09.2018 DAS

14,00

23055/30.05.2013

18

13930/21.09.2018 DAS

15,00

31802/24.07.2013

18

16634/24.10.2018 DAS

15,40

38554/22.08.2017

18

1721/31.01.2019 DAS

16,25

47753/12.10.2016

18

15339/08.10.2018 DAS

18,79

125

ZAMFIR GHEORGHE MARCEL

40859/10.09.2014

32136/17.09.2014

17

18683/28.11.2018 DAS

0,00

126

DUNĂ TEOFIL ALBERTO

$944/3 1.05.2018

17

4205/11.03.2019 DAS

5,30

127

DOBRE ELENA ALEXANDRA

60074/21.12.2018

17

1822/31.01.2019 DAS

6,04

128

BRĂTULESCU FLOAREA

?l 62/24.02.2012

17

14364/27.09.2018 DAS

6,50

129

GEORGESCU PARASCH1V

11621/11.03.2014

17

15633/10.10.2018 DAS;

1828/31.01.2019 DAS

6,66

130

PASĂRE MARCEL

39897/20.09.2011

17

17179/01.11.2018 DAS

7,13

131

TOROK AURELIA FLORENTINA

1326/11.01.2018

17

14512/01.10.2018 DAS

9,20

132

ȘEDER ANCA LIANA

54932/19.12.2013

17

15093/04.10.2018 DAS

10,00

133

BATAYCAN CORJNA

40472/04.09.2017

17

13581/18.09.2018 DAS

10,14

134

CEOBANU VALENTINA

37051/27.08.2015

17

14302/27.09.2018 DAS

10,18

135

SĂNDULESCU LAURA

41400/15.09.2014

17

16390/19.10.2018 DAS

10,70

136

GÂGÂLEATÂ DOMNICA

44785/26.09.2016

17

2116/06.02.2019 DAS

12,81

137

DUMITRU LAURA

5020/03.02.2014

17

14974/04.10.2018 DAS

19,33

138

BRATU CAMELIA

52045/08.11.2016

17

16395/19.10.2018 DAS

21,76

139

MARIN CORNEL

2233/19.01.2015

16

14547/01.10.2018 DAS

0,00

140

STANCU MARGARETA

50269/22.11.2013

16

17178/01.11.2018 DAS

5,35

141

ALBU ELENA FLORENTINA

41288/15.09.2016

16

14662/02.10.2018 DAS

6,25

142

PROBOTEANU ROBERT IONUȚ

56866/29.11.2018

16

1595/29.01.2019 DAS

6,41

143

ȘTEFĂNESCU PETRE ADRIAN

28383/20.06.2017

16

drepturile de a beneficia de o locuința socială sunt suspendate până la încetarea drepturilor locative izvorâte din contractul de închiriere aflat în derulare; 16437/22.10.2018 DAS

7,00

144

CHIROIU STELUȚA FLORENTINA

33356/11.07.2016

16

14387/28.09.2018 DAS

7,23

145

VASILE GEORGETA

7773/15.02.2016

16

1097/30.01.2019 Primăria Oraș Ștefan ești

7,90

146

BĂLAN GEORGE COSMIN

i

36287/29.07.2016

16

14218/26.09.2018 DAS

8,23

147

GURIN ECATERINA

J

48529/17.10.2016

16

14930/04.10.2018 DAS

8,38

148

ION AURA

■'

53519/1 1.12.2013

16

13584/19.09.2018 DAS

9,00

149

CONSTANTIN FLORINEL VIOREL

24272/24.05.2018

16

14378/28.09.2018 DAS

10,08

150

NEACȘU MARIN CLAUD1U

i

1797/14.01.2014

16

13948/21.09.2018 DAS

10,19

151

NOVAC ANA-MARIA

i

44640/24.09.2018

16

1425/28.01.2019 DAS

12,06

152

ȘERBÂNICĂ MARIANA

1

6525/12.02.2013

16

15795/11.10.2018 DAS

14,78

153

CATARGIU MIOARA ALINA

i

47402/10.11.2011

16

1424/28.01.2019 DAS

16,54

154

BADEA LUIZ SILVIU

i

5869/08.02.2017

16

16267/05.10.2018 DAS

17,50

155

ROȘ1ORU GANDY M1FLAI

i

7919/06.02.2008

16

16724/25.10.2018 DAS

18,68

156

OPRESCU MIHAELA

i

6601/09.02.2016

16

19625/14.12.2018 DAS

20,00

157

MIHAI AURELIA

i

22996/17.05.2018

15

16393/19.10.2018 DAS

2,67

158

MUSTAȚĂ CLAUDIA

i

35941/04.08.2017

15

15266/05.10.2018 DAS

4,00

159

EPURE VIRG1NIA ANDREEA

160

OANCEA CRISTINA

161

SAVU ECATERINA

162

C1OROBEA FLORENTINA CORINA

163

TOSUM CLAUDIA

164, 165

FURICĂ CAMELIA FLORICA

RADU EUGENIA

166

RĂDULESCU IONEL ȘI RAMONA

167

COMAN ILIE NARCIS

168

OPREA CĂTĂLINA

169

1VAN ELIZABETA FLORENTINA

170

VOICU SORIN IONUȚ

171

JUȘCĂ MARIANA

172

MUȘAT GEORGETA NICOLETA

173

BLÎNDU ECATERINA

174

IVAȘCU DUMITRA

175

ALJXANDRU LUMINIȚA

176

NICOLESCU CAMELIA

177

ADAM MARIANA

178

ANA MARIA MIRABELA

179

IOANA DAN ROBERT

180

ȚÎNȚU DANIELA

181

GHILENCEA DiANA FLORINA

182

POPA MARIA

183

ENACHE MĂ DĂ LIN OCTAVIAN

184

GLIGĂNEANU GABRIEL DANIEL

185

HUMĂ MĂRICEL

186

IORDACHE IONUȚ și DIDIȚĂ

FLORICA ANCUȚA

187

BOȚOGHINĂ ANDREEA

GEORGIANA

188

OLTEANUNICUȘOR ADRIAN     1

189

ȚURLEA MARIANA             1

190

ZODIAȘU CARMEN             1

191

GĂVĂNEC1 MAGDALENA-EM1LIA 1

192

PETRIA FLORINA CAMELIA       1

193, 194

MARIN ICĂ ION                  I

DICU MAGDALENA            1

195

ILINCA ADRIAN

60916/20.12.2018

15

1823/31.01.2019 DAS

7,40

■■

kl 3306/23.03.2015

15

15942/15.10.2018 DAS

8,00

^3884/08.08.2013

-S

15

14141/26.09.2018 DAS

8,25

{'5532/24.03.2016

15

18210/20.11.2018 DAS

9,07

r

£1980/23.05.2013

15

15776/11.10.2018 DAS

9,79

34593/09.08.2012

15

14808/03.10.2018 DAS

10,00

46272/30.10.2013

15

15254/05.10.2018 DAS

10,00

55105/05.12.2014

15

14849/03.10.2018 DAS

10,54

7436/21.02.2012

15

15943/15.10.2018 DAS

11,00

8088/24.02.2012

15

15630/10.10.2018 DAS

15,39

44064/26.09.2017

15

13818/20.09.2018 DAS

15,52

24794/29.04.2009

15

15361/08.10.2018 DAS

16,28

49721/29.10.2014

15

14520/01.10.2018 DAS

16,66

42820/22.09.2014

15

15629/10.10.2018 DAS

16,69

79521/18.12.2008

15

13835/20.09.2018 DAS

17,05

54107/16.11.2017

15

14050/24.09.2018 DAS

22,19

31419/08.07.2014

15

14217/26.09.2018 DAS

29,00

12933/10.03.2016

15

14519/01.10.20L8 DAS

45,00

54163/02.12.2015

14

2757/18.02.2019 DAS

3,56

31708/30.06.2016

14

14228/26.09.2018 DAS

8,82

3733/21.01.2009

14

13750/20.09.2018 DAS

9,13

45614/27.09.2018

14

1831/01.02.2019 DAS

11,00

19633/02.05.2017

14

15568/10.10.2018 DAS

11,66

12703/21.03.2013

14

15619/10 10 2018 DAS

12,32

12220/13.03.2014

14

14381/28.09.2018 DAS

12,73

5718/08.02.2012

14

16333/18.10.2018 DAS

15,32

12258/15.03.2017

14

13865/20.09.2018 DAS

15,73

3995/27.01.2014

14

18182/20.11.2018 DAS

16,33

11988/18.03.2013

14

14248/26.09.2018 DAS

20,00

14646/21.03.2016

13

14376/27.09.2018 DAS

2,00

18886/27.03.2009

13

16142/17.10.2018 DAS

11,00

32651/25.07.2012

13

15680/10.10.2018 DAS

12,21

16897/15.04.2015

13

3988/06.03.2019 DAS

15,90

47258/15.10.2014

13

2288/08.02.2019 DAS

21,91

41256/05.09.2016

13

13585/19.09.2018 DAS

22,64

12801/17.03.2014

13

13870/21.09.2018 DAS

22,64

61064/21.12.2018 |

13

1829/31.01.2019 DAS

26,00

196, 197

GRĂDINARII ROBERT VAS1LE

37832/18.08.2017

12

15621/10.10.2018 DAS

0,00

MIHAI SIMONA

57843/11.12.2017

12

14590/01.10.2018 DAS

0,00

198

BRATU LAURENȚIA

3402/25.01.2017

12

16399/19.10.2018 DAS

5,44

199

GUIȚĂ DRAGOȘ

46273/25.08.2009

12

16027/16.10.2018 DAS

12,74

200

DUMITRESCU FLORIN

35668/22.08.2013

12

18183/20.11.2018 DAS

14,36

201

DORU (ZAHARIA) CLAUDIA IOANA

16576/04.04.2014

12

14049/24.09.2018 DAS

16,16

202

PĂTRUNĂION

14120/26.03.2015

12

14974/04.10.2018 DAS

20,00

203

ALDEAGH. MIHAELA

26211/06.05.2009

12

13862/20.09.2018 DAS

22,49

204

ROTARU ILIUȚĂ

8586/20.02.2018

11

17072/31.10.2018 DAS

0,00

205

TINICĂ GEORGETA LEONORA

35032/13.08.2015

11

13867/20.09.2018 DAS

10,62

206

TEODORESCU VALENTINA

CORINA

38586/07.09.2015

11

14515/01.10.2018 DAS

15,29

207

SANDU GAZELA

14946/05.04.2011

11

14384/28.09.2018 DAS

20,00

208

DIN ANIȘOARA

38543/22.08.2017

11

15836/12.10.2018 DAS

23,16

209

MARIN CRISTINEL

17786/22.04.2013

11

14511/01.10.2018 DAS

27,90

210

NEAGOE DANIELA IOANA

5178/28.01.2010

11

16060/16.10.2018 DAS

42,00

211

COSMESCU CONSTANTIN

45132/26.09.2018

11

1573/29.01.2019 DAS

45,00

212

RADU ELENA ALINA

49508/28.10.2014

11

19168/06.12.2018 DAS

26.50

213

DINU DUMITRU

34531/09.08.2012

10

15129/04.10.2018 DAS

15,00

214

NEACȘU CONSTANTIN

44389/21.09.2018

10

1463/28.01.2019 DAS

18,86

215

DOBROTĂ GABRIELA

58590/14.12.2017

9

14517/01.10.2018 DAS

19,38

216

LUȚĂ MARIANA MARILENA

58953/28.12.2015

9

15268/05.10.2018 DAS

24,00

217

TIGHIC1 ANGELICA

6078/04.02.2016

9

14363/27.09.2018 DAS

30,00

218

CĂLDÂRARIU LUCIAN

1877/13.01.2017

5

drepturile de a beneficia de o locuință socială sunt suspendate până la încetarea drepturilor locative izvorâte din contractul de închiriere aflat în derulare; 1639/19.10.2018 DAS

31,18

Notă: în cazul înregistrării unor punctaje egale. solicitanții vor fi departajați în funcție de condițiilc-de Ipctțil. prioritate având solicitantul cu suprafața locativă mai mică/membru de familie. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face.. în funcție de venit, la data repartiției lopuințci, în^urmarprezeniȘcii declarației și a adeverințelor de venit net lunar, realizat pe ultimele 12 luni, pentru fiecare dintre membrii familiei.


Anexa tir. 2 la HCL nr./^din^<?C£^2019

LISTA PERSOANELOR ALE CĂROR CERERI

PRIVIND REPARTIZAREA DE LOCUINȚE SOCIALE SUNT RESPINSE

Nr. crt.

Nume și prenume

Adresa de domiciliu

Nr. cerere

Observații

Propunere

1

ANGHEL CONSTANTINA CARMEN

2509/16.01.2014

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr.15954/15.10.2018 DAS

respingere

2

ANGHEL GABRIELA

24982/06.05.2010

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

3

ANGHEL IONEL

15070/05.04.2012

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr. 16408/22.10.2018 DAS

respingere

4

ANGHELINA IONUȚ-GEORGEL

25174/13.06.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

5

AN1ȚE1 FLORIN DÂNUȚ

I

36516/12.08.2014

Nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

6

ARVAT VALERIU

11251/10.03.2014

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr. 14392/28.09.2018 DAS

respingere

7

BADEA ION

47027/11.10.2017

Dosar neactuaLizat; la momentul efectuării anchetei nu locuia la adresa declarată

respingere

8

BÂLEA LUCICA

49383/18.10.2018

Nu are domiciliul in municipiul Pitești

respingere

9

BARON CONSTANTIN

33877/23.07.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

10

BAZALÂU COSMIN-PETRE

24548/28.05.2014

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa nr.

14186/26.09.2018 DAS

respingere

11

BĂCANA SPERANȚA

9263/23.02.2018

Nu locuiește la adresa declarată; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

12

BĂDESCU ALINA ELENA

22079/13.05.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

13

BĂLAN MARIAN

29009/24.06.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

14

BĂLAN VAS1LE DANIEL

-

22684/29.05.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

15

BĂLEANU AGAPE LILLANA

& 57854/05.12.2018

Nu are domiciliul in municipiul Pitești

respingere

16

BĂNICĂ SORIN

^7974/06.11.2012

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

17

BĂRBOIU STELIAN LUCIAN

'30242/04.06.2010

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

18

BĂTRÎNU COSMIN

17412/17.03.2008

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

19

BOCȘE 1ULIANA MĂDĂLINA

20866/06.05.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

20

BODRUG (fostă DRAGOMIR)

MARIANA

37192/11.08.2017

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa nr.

14968/04.10.2018 DAS

respingere

21

BOLOVAN MARIUS

45579/20.08.2009

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa nr.

14391/28.09.2018 DAS

respingere

22

BONTAȘ ELENA

44975/22.10.2013

Nu are domiciliul în municipiul Pitești

respingere

23

BRATU IULIA-STELUȚA

42215/17.09.2014

52293/17.11.2014

Dosar neactualizat; nu mai locuiește la adresa declarată

respingere

24

BRATU MIHAIL-ROBERT

6290/11.02.2013

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr. 13967/24.09.2018 DAS

respingere

25

BUJOREANU MARIUS ADRIAN

14562/25.03.2014

Dosar neactualizat; nu mai locuiește la adresa declarată

respingere

26

CALU CĂTĂLINA DENISA

1

14996/27.03.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

27

CÂRSTEA ALEXANDRA ȘTEFANA

1

33324/21.07.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

28

CÂRSTEA MARIANA

1

8266/17.02.2016

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

29

CHIFU MIHAELA

1

26533/20.06.2013

Dosar neactualizat; nu locuiește la adresa declarată

respingere

30

CHIRIȚĂ MARIAN

1

41522/15.09.2014

Nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

31

CHIRJȚĂ M1RELA

1

33647/16.06.2009

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

32

CIOBANU ADRIAN

1

50075/21.11.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

33

CIOBANU MARIUS

1

19524/05.05.2015

Nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

34

CIOBOATĂ MINA ELENA

6582/15.02.2012

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

35

CIOLAC COSTEL

54445/15.05.2008

II

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

36

CIUBOTARII TUDOREL-VALERIU

21936/12.05.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

37

CÎRJE NICOLETA-RAMONA

44630/26.08.2010

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa nr.

14093/25.09.2018 DAS

respingere

38

CÎRNARU COSTrN

27467/27.06.2013

A decedat la data de 21.01.2018

respingere

39

CÎRSTEA ANETA MIHAELA

2070/15.01.2014

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa nr.

19145/06.12.2018 DAS

respingere

40

CÎRSTEA IONELA

79/04.01.2016

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

41

CÎRSTEA MARIN

10136/07.03.2013

A decedat la data de 27.01.2014

respingere

42

CÎRSTEA MARTNELA

54385/02.12.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

43

COC1UG ELENA

7645/20.02.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

44

COMAN ȘTEFAN-OCTAVIAN

36177/08.08.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

45

CONSTANTIN DANIEL

21092/17.05.2013

Dosar neactuaiizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

46

CONSTANTIN GHEORGHE

17717/22.04.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

47

CONSTANTIN MARIANA-MIRELA

12279/19.03.2013

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa nr.

16337/18.10.2018 DAS

respingere

48

COSTACHE MUGUREL MARIAN

3277/25.01.2017

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

49

COȘEREANU DRAGOȘ M1HAI

5407/04.02.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

50

CRĂCIUN (fostă ENACHE)

N1COLETA

12888/18.03.2014

Nu are domiciliul in municipiul Pitești

respingere

51

CRĂCIUN DANIEL 1ONUȚ

18733/18.04.2014

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa nr.

14036/24.09.2018 DAS

respingere

52

DAVID MIHAI DĂNUȚ

32151/11.07.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

53

DĂNCIULESCU IONEL-LEONARD

z - ' J

11948/12.03.2014

ll

ii

A renunțat Ia solicitarea de locuință socială prin adresa nr.

14282/27.09.2018 DAS

respingere

54

DIACONU CAMELIA-COSMINA

I

'/ 18829/29.04.2013

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa nr.

respingere

55

DICU FLORIN IONUȚ

16727/15.04.2013

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa nr. 1657/30.01.2019 DAS

respingere

56

DIMA VIOREL

19102/24.04.2014

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr. 13941/21.09.2018 DAS

respingere

57

DOBRE ION

28585/03.07.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

58

DOBRINESCU MARIANA

C IUSTINA

56919/16.10.2007

5748/29.01.2009

Nu are domiciliul in municipiul Pitești

respingere

59

DRAGOMIR NARCISA

1506/12.01.2016

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

60

DRĂGHICI IONUȚ

28833/23.06.2014

Dosar neactualizat; nu mai locuiește la adresa declarată

respingere

61

DRĂGHICI PAUL

4082/26.01.2012

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

62

DUMITRACHE BORIS NICOLAE

4815/30.01.2018

Nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

63

DUMITRU DANIEL

28900/02.07.2012

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

64

DUMITRU MĂDĂLINA MIHAELA

28441/19.06.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

65

DUMITRU POMPILIA-ELENA

62888/11.11.2009

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

66

DUȚĂ SORJN-MARIAN

12447/26.02.2009

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

67

DUȚU LUMINIȚA-MAGDALENA

9986/07.03.2011

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa nr.

14139/26.09.2018 DAS

respingere

68

DUȚU VALENTIN

10559/05.03.2014

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa nr.

15770/11.10.2018 DAS

respingere

69

ENE MARIANA

12216/26.02.2009

6240/03.02.2010;

9885/06.03.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

70

EREMIA FILOFTEIA MARIANA

33406/18.07.2018

Nu are domiciliul in municipiul Pitești

respingere

71

FERARU LENUȚA ADRIANA

72

FLOAREA NICOLETA-SILVIA

73

FLOREA ADRIAN A-MAR1A

74

FLOREA LAURA-AURELIA

75

FODOROIU CAMELIA

76

FURDUI IOANA ALEXANDRA

77

GAJGĂ GHEORGH1ȚA MARIETA

78

GĂLÂȚANU GEORGLANA-NADIA

79

GĂRĂGĂU IONELA LACRA

80

GEANĂ EMILIAN IONUȚ

81

GEORGESCU MARIUS LAURENȚIU

82

GHIȚĂ CLAUDIU

83

GHIȚĂ FLORICA

84

GIBAN ION

85

GIUREA DAN-LAURENȚIU

86

GRIGORE DANA-ADRJANA

87

HĂRDUȚ V1OREL

88

1LIE DUMITRA

s

' 48906/16.10.2018

Nu are domiciliul in municipiul Pitești

respingere

56999/16.12.2014

îl

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

24288/05.06.2012

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

7697/05.02.2008

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

3580/23.01.2014

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa rtr. 1536/29.01.2019 DAS

respingere

4699/30.01.2014

Nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

42630/08.10.2013

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa nr.

46649/03.10.2018

respingere

15653/10.04.2012

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr. 14666/02.10.2018 DAS

respingere

12505/26.02.2009

15868/13.03.2009

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

2659/20.01.2011

17624/24.04.2012

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

35366/04.08.2014

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr.55718/22.11.2018

respingere

25497/03.06.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

17096/16.04.2015

I s-a repartizat locuință ANL

respingere

44743/21.10.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

6805/12.02.2014

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa nr.

14429/28.09.2018 DAS

respingere

31481/16.07.2015

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr. 14799/03.10.2018 DAS

respingere

37656/07.07.2009

11666/17.03.2011

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

37217/04.09.2013

A decedat la data de 25.06.2018

respingere

89

ILIE VALENTIN ION

51521/13.11.2015

4A/10.11.2015

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

90

ILIESCU GRAȚIELA

22534/24.05.2012

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

91

ILIUȚĂ GABRIEL VASILE

40816/23.07.2009

18240/26.04.201 1

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa nr.2286/08.02.2019 DAS

respingere

92

IORDACHE ANDREEA-SÎNZIANA

27875/26.06.2012

Dosar Reactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

93

IORDACHE IONUȚ

10052/07.03.2013

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa nr.

14289/27.09.2018 DAS

respingere

94

J1ANU FLORENTINA-DEEA

5682/01.02.2010

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

95

LOLICÂ ELENA LOREDANA

5127/01.02.2018

La momentul efectuării anchetei nu locuia Ia adresa declarată

respingere

96

LOLICÂ MARIA MAR1LENA

3123/21.01.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

97

MANOLACHE CRISTINA

72540/14.1 1.2008

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

98

MARJN LUCIAN-ROBERT

51524/11.11.2014

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr.16488/23.10.2018 DAS

respingere

99

MARINESCU ELENA MARINELA

36718/30.08.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

100

MARINESCU MARIUS CĂTĂLIN

38251/26.08.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

101

MARTIN FLORIAN MARIUS

5447/04.02.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

102

M1HAI ELENA-LAVINIA

24444/17.05.2016

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

103

M1HA1L CĂTĂLIN și IONELA

39802/27.07.2010

18293/25.04.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

104

MIHALACHE VICTORIA

LUMINIȚA

31546/08.07.2014

Nu are domiciliul în municipiul Pitești

respingere

105

MILITARU CRISTINA-MONICA

36379/21.08.2015

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa nr.

respingere

106

MITRACHE NICOLAE

35172/20.08.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

107

M1U EUSABETA MARILENA

46053/01.11.2011

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

108

MÎINEA VIOREL

50789/26.10.2018

Nu a prezentai declarație notarială din care să rezulte că nu deține și nu a înstrăinat o locuință proprietate personală după data de 1 ianuarie 1990

respingere

109

MOCANU RUXANDRA

1952/15.01.2013;

2293/17.01.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

110

MOGÎRDĂU CONSTANTIN

4970/02.02.2012

Nu are domiciliul în municipiul Pitești

respingere

111

MOTRUN (fostă VASILESCLT)

ADRIANA IONELA

17865/25.04.2012

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

112

MUNTEAN GHEORGHE TEODOR

35950/07.08.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

113

NEACȘU PETRE ALIN

58261/22.12.2015

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

114

NEDELCIOIU GEORGE ALIN

45617/04.10.2017

Nu are domiciliul in municipiul Pitești

respingere

115

NEDELCU MIRELA ROXANA

12087/18.03.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

116

NEDELEA AURELIA ANDREEA

40907/11.09.2014

Nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

117

NICOLAE ELENA CR1NUȚA

53626/12.11.2018

Nu a prezentat declarație notarială din care să rezulte că nu deține și nu a înstrăinat o locuință proprietate personală după data de 1 ianuarie 1990

respingere

118

N1COLAE MARJA

51424/28.11.2012

A renunțat ia solicitarea de locuință socială prin adresa

nr. 14955/04.10.2018 DAS

respingere

119

NICULCEA IULIANA

13737/20.03.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

120

NIȚU CONSTANTIN CLAUDIU

9032/01.03.2012

Dosar neactualizat; nu locuiește la adresa declarată

respingere

121

NIȚU PETRE

11043/10.03.2015

Nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

122

OIȚĂ CONSTANȚA

46659/03.10.2018

Nu a prezentat declarație notarială din care să rezulte că nu deține și nu a înstrăinat o locuință proprietate personală după data de 1 ianuarie 1990

respingere

123

OLARU G1ANINA IONELA

4284/28.01.2014

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr. 15307/08.10.2018 DAS

respingere

124

OLTEANU GHEORGHE

LAURENȚIU

15892/02.04.2018

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa nr.4673/29.01.2019

respingere

125

OPRESCU (fostă POPESCU)

FLORINA ALEXANDRA

\ 8521/21.02.2014

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr.46249/02.10.2018

respingere

126

OPRESCU ALIN CONSTANTIN

1/37062/04.08.2016

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

127

PALANGĂ GHEORGHE

:  19828/27.03.2008

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

128

PARTENIE ION-CĂTĂLIN

30324/30.06.2017

Nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

129

PAȚAC NICOLETA ALINA

1053/10.01.2014

Dosar neactualizat; nu locuiește la adresa declarată; nu a putut fi efectuată

respingere

130

PÎRJOL FLORIAN

67602/08.12.2009

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

131

PÎRVU MIHAELA-ADRIANA

73516/19.11.2008

28225/28.06.2012

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr. 15543/09.10.2018 DAS

respingere

132

POPA ADRIAN GEORGE

49458/21.10.2016

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

133

POPESCU PAUL IONUȚ

55921/30.12.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

134

POPESCU VALERICA

1

13539/20.03.2018

Nu are domiciliul în municipiul Pitești

respingere

135

PU1ȘORU GETA PETRUȚA și

GHEORGHE

31163/28.06.2016

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

136

PU1U CORNEL VALERICĂ

27682/06.06.2016

Dosar neaclualizat, nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

137

PUIU TRAIAN ALEXANDRU

1

8119/24.02.2012

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

138

RADU ANDREEA IUL1ANA

1

7223/13.02.2014;

20146/07.05.2015

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

139

RADU CAMELIA

1

27186/26.06.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

140

RADU GABRIEL-AL1N

1

44820/08.10.2015

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr. 16423/22.10.2018 DAS

respingere

141

RADU NICOLAE

1

30947/18.07.2013

Nu are domiciliul în municipiul Pitești

respingere

142

RĂDULESCU ADRIAN și ELENA-MI REL A

1

6604/11.02.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

143

RLZOAICA ILIE-IRINEL

1

1389/13.01.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

144

ROȘU VICTORIȚA MARIANA

9204/26.02.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

145

SEREDA ELENA GABRIELA

'  14801/22.03.2016

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

146

SEU MAR1ANA-M1HAELA

fj

■^824/19.01.2016

Dosar neactualizat; nu locuiește la adresa declarată

respingere

147

SILVEANU PAULA CAMELIA

35019/27.07.2018

Venitul solicitantului este mai mare decât salariul mediu net lunar pe economie

respingere

148

SÎRBU ROXANA

941/09.01.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

149

SLIMACH ALIN-GABRIEL

47871/17.10.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

150

SOARE GEORGE

42595/14.09.2018

Venitul solicitantului este mai mare decât salariul mediu net lunar pe economie

respingere

151

SOARE IONUȚ-MITICĂ

48047/13.10.2016

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

respingere

152

SPOIALĂ CRISTINA

59790/18.09.2008

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

153

STANCIU CRISTINA-IOANA

66752/20.10.2008

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

154

STANC1U DRAGOȘ

4A/14.12.2017

Dosar incomplet; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

155

STANCU VASILE FLOREAN

32517/15.07.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

156

STATE ELENA

6108/08.02.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

157

STĂNC1ULESCU CONSTANTINA

27650/28.06.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

158

STOICA ADINA GEORGETA

2117/16.01.2015

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

159

STOICA MARCELA

8677/26.02.2013

Dosar neactualizat; la momentul efectuării anchetei nu locuia la adresa declarată

respingere

160

SURUGIU MIHAIL

21480/17.05.2012

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr.14064/25.09.2018 DAS

respingere

161

ȘTEFAN BOGDANA GRAȚIELA

40349/24.09.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

162

ȘTEFAN CORNELIA

163

ȘTIRBĂȚ PETRU DANIEL

164

TĂNASE ION

165

TĂNASE NICOLETA și IONEL-

COSTINEL

166

TOADER IULIAN-FELIX

167

TUDOR FLORIN

168

TUDOR GEORGE ALEXANDRU

169

TUDOR MARJA

170

TUDORACHE ELENA MIHAELA

171

TURBUREANU TATIANA

172

TURCU IONUȚ

173

ȚURLEA ELENA CARMEN

174

VASILE GABR1EL

175

VLAD GEORGETA

176

VLAD IONUȚ

177

VLĂDULESCU FLORIAN

178

VLĂDULESCU IONUȚ

179

VLĂSCEANU MIHAI


7792/23,02.2012

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

22649/15.05.2014

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr. 15818/12.10.2018 DAS

respingere

10881/13.03.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

34369/28.07.2014

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr. 15476/09.10.2018 DAS

respingere

22468/24.05.2012

46922/30.10.2012

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

40222/23.09.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

38087/15.07.2010

7649/23.02.2012;

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

11521/14.03.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

4310/27.01.2016

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr. 13778/20.09.2018 DAS

respingere

26373/20.06.2013

I s-a repartizat locuință ANL

respingere

9321/26.02.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

56669/28.11.2018

Nu a prezentat declarație notarială din care să rezulte că nu deține și nu a înstrăinat o locuință proprielate personală după data de 1 ianuarie 1990

respingere

46732/13.10.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

2930/18.01.2010;

61792/05.11.2009

Nu are domiciliul în municipiul Pitești

respingere

32699/27.07.2015

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

35972/21.08.201235A

/27.06.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

26802/11.06.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

12413/14.03.2018

A deținut în coproprietate o locuință

respingere


180

VOICU CARMEN

25460/14.06.2013;

14258/12.03.2007

Dosar neactuaJizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

181

VOICU MIHAI-NICOLAE

15111/11.03.2009

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

182

VOrCULEȚ MARINEL COSMIN

31374/06.07.2017

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr. 15362/08.10.2018 DAS

respingere

183

VOINEA (fostă APOSTOL) CARJMEN-

MARIA

3677/25.01.2016

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr. 14019/24.09.2018 DAS

respingere

184

VOINEA VALERhVVERONA

27036/24.06.2011

6053/07.02.2013

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

185

ZAMFIR DANIELA

13489/19.03.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

186

ZAMFIR MARIANA FLORICA

52762/19.11.2014

Dosar neactualizat; nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere