Hotărârea nr. 161/2019

HCL privind aprobarea devizului general actualizat Racord termic Colegiul Economic Maria Teiuleanu


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Racord termic cămin școlar Colegiul Economic Maria Teiuleanu”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.23339/16.05.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23679/2019, nr.23680/2019, nr. 23681/2019, nr. 23682/2019, nr. 23683/2019;

Văzând prevederile ari. 36 alin. (4) lit. “ d “ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. Se aprobă Devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizării investiției pentru obiectivul '‘Racord termic cămin școlar Colegiul Economic Maria Teiuleanu”, din municipiul Pitești cu o valoare totală estimată de 245.944,95 lei, inclusiv T.V.A.

Art.2. Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.3. Devizul general actualizat prevăzut la art.l se arhivează la Serviciul Investiții.

Art.4. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează:


SECREȚAR,

Andrei-Cătățiii Călugăru

Pitești,

Nr. 161 din 23.05.2019