Hotărârea nr. 16/2019

HCL privind conferirea Diplomei de fidelitate


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind conferirea Diplomei de fidelitate

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere: -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 3025/21.01.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4765/2019, nr. 4766/2019, nr.4767/2019, nr.4768/2019, nr.4770/2019;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

A                                  _                                               ,      , ,

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Vasile Andrei, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Paula și Anatoli Anușca, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Alexandrina și Niculae Bîrlogeanu, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Georgeta și Stan Brîncoveanu, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Lucia și Constantin Cocioabă, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Lucreția și Mihail Drăgulescu, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. ;^o M

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate fa^iUeȚ^fari^r șrdVfihai Ilina, domiciliată în municipiul Pitești,                                                 pentru


împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Adrian Ionescu, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Gheorghe Lupașcu, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.10. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Petra și Mihail Manafu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.ll. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Dumitru și Niculina Oprescu, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.12. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Gabriela și Dumitru-Romulus Petculescu domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.13. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Eugenia și Titu Radu domiciliată în municipiul Pitești,                                               pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.14. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ion și Aurica Șerban, domiciliată în municipiul Pitești,                                                 pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.15. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Angelica și Gheorghe Țurlea, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.16. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ileana și Dumitru Vega, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.17. Fiecare familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art. 3 alin. (1) din H.C.L. nr. 6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.18. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 16 din 31.01.2019