Hotărârea nr. 159/2019

HCl privind aprobarea documentatiei -Lucrari -scara exterioara imobil B-dul Eroilor nr.30

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții „Lucrări de închidere pe structură metalică scară exterioară acces mansardă" imobil

Bulevardul Eroilor nr.30, Pitești, județul Argeș”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.23030/16.05.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23679/2019, nr.23680/2019, nr. 23681/2019, nr. 23682/2019, nr. 23683/2019;

-Adresa Poliției Locale a Municipiului Pitești nr.3652/14.05.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.22636/14.05.2019;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “d“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Documentația tehnico economică pentru obiectivul de investiții „Lucrări de închidere pe structură metalică scară exterioară acces mansardă" imobil Bulevardul Eroilor nr.30, Pitești, județul Argeș”, cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 129.358,11 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico economică prevăzută la art. 1 se arhivează la Poliția Locală a Municipiului Pitești.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Poliția Locală a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


PRI                NȚĂ,

u


Contrasemnează:


SECRETAR, Andrei-Că^lin Căkigăru

Pitești,

Nr. 159 din 23.05.2019