Hotărârea nr. 158/2019

HCL privind transmiterea unor bunuri in administrarea ADP


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea bunurilor reprezentând “Autospecială 4x4, cabină simplă, 3 locuri 1-buc” și „Autospecială 4x4, cabină dublă, 7 locuri — 2 buc” care aparțin domeniului privat al municipiului Pitești din administrarea consiliului local în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.23245/16.05.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23679/2019, nr.23680/2019, nr. 23681/2019, nr. 23682/2019, nr. 23683/2019;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale OG nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completrările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă transmiterea bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Pitești din administrarea consiliului local în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești, cu sediul în Pitești, strada Obor, nr.3.

  • (2) Lista bunurilor de la alin.(l) este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri se predau pe bază de protocol de predare -primire încheiat prin grija Direcției Tehnice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri.

  • (4) Bunurile prevăzute în anexa rămân înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înregistrează și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.

Art.2. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești,

Nr. 158 din 23.05.2019

Lista bunurilor introduse în domeniul privat al Municipiului Pitești și transmise în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești

Nr. Cri.

Denumire

Nr. de inventar

Clasificare

Data dării în folosință

Durata

Valoare

1

Autospecială Mercedez-Benz Sprinter, 4x4, cabină dublă, 7 locuri, cu lama și sărăriță, serie sasiu

WDB907253KN042306

80028390

2.1.24.2

24/04/2019

96

479570.00

2

Autospecială Merced ez-Benz Sprinter, 4x4, cabină dublă, 7 locuri, cu lama și sărăriță, serie sasiu

WDB907253KN0453373

80028391

2.1.24.2

24/04/2019

96

479570.00

3

Autospecială Mercedez-Benz Sprinter, 4x4, cabină simplă, 3 locuri, cu lama de zăpadă și sărăriță, serie sasiu WDB907153KN042242

80028392

2.1.24.2

24/04/2019

96

468860,00

TOTAL

1.428.000