Hotărârea nr. 157/2019

HCL privind receptia obiectivului Reabilitare acoperis Sc. Gimnaziala Ion Minulescu


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții

„Reabilitare acoperiș corp B - Școala Gimnazială Ion Minulescu”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.23248/16.05.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23679/2019, nr.23680/2019, nr. 23681/2019, nr. 23682/2019, nr. 23683/2019;

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HGR rrr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale rrr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare acoperiș corp B - Școala Gimnazială Ion Minulescu din municipiul Pitești, cu o valoare totală de 281.962,91 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție, potrivit anexelor nr.l și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă majorarea valorii de inventar a imobilului existent cu valoarea de 281.962,91 lei inclusiv TVA a obiectivului de investiții Reabilitare acoperiș corp B - Școala Gimnazială Ion Minulescu.

 • (3) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Școlii Gimnaziale Ion Minulescu, din municipiul Pitești.

 • (4) HCL nr.l94/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art.2. Direcția Economică, Direcția Tehnică și Școala Gimnazială Ion Minulescu vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 157 din 23.05.2019

INVESTITOR


Municipiul Pitești


INVESTITOR

pe baza acestui proces verbal aprob Admiterea / Respingerea

Data :

Aprob Primar:

CONSTANTIN CORNEL IONICĂ

Semnătură


1

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE L^TERltf J

JNAREA LUCRĂRILOR


Nr...........din.............

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției proiectare și execuție: „Reabilitare acoperiș


corp B Școala Gimnazială Ion Minulescu”, lucrări executate în cadrul 25.10.2018, încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și S.C. DACOROM

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

 • - adresa administrative : strada Eexercițiu, nr.206

 • - număr cadastral/număr topographic : 13035/27.05.2009

 • - număr carte funciară : 81411 UAT Pitești

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 974, eliberată de MUNICIPIUL

PITEȘTI la data de 18.12.2018, cu valabilitate până la data: 18.12.2020.

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 08.04.2019 până la data: 08.04.2019, conform dispoziție nr. 498/2019 fiind formală din:

Președinte: (nume și prenume): MAR1A GAVA - ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII PITEȘTI

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat

CAMELIA ENE         - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

OPRESCU MARIOARE        - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

NICOLETA MARINACHE - DUINU - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI REPREZENTANT ISC ARGEȘ - INSPECTORATUL JUDEȚEAN R9 CONSTRUCȚII ARGEȘ Secretar: STAN NICOLAE - DIRIGINTE ȘANTIER S.C. STAM1 CON ALEN S.R.L.

 • 4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

.........:......'.................EXECUTANT S.C. DACOROM COMPANY S.R.L. Pitești ...........:.....PROIECTANT S.C. CONSULTING URBAN PROIECT GRUP SRL ...........„.-/.'.-.-CfhtZ

 • 5. Secretariatul a fost asigurat de STAN NICOLAE - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile : 1,2.4,3.1,5.4,6.1,7, 8.2,9.2 Autorizație nr. 00024251/16.09.201 1

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate : Proiectul tehnic pentru Reabilitare acoperiș corp B Școala Gimnazială Ion Minulescu, execuția de lucrări care constau în: desfacerea frontoanelor, desfacerea lucarnelor existente, înlocuirea elementelor de șarpantă, realizarea unei streșini pe tot perimetrul clădirii, schimbarea asterialei degradate, ignifugarca elementelor șarpantei, refacerea acoperișului cu folie și tablă, refacerea tuturor elementelor de tinichigerie( jgheaburi și burlane), montarea și demontarea schelei metalice pentru a asigura accesul în condiții optime la acoperiș

  • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

  • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

  • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele; - NU ESTE CAZUL

  • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: lucrări 212.372,74 Ici fără TVA, proiectare și asistență tehnică a proiectantului 6.500 lei fără TVA, Valoare totală a contractului de proiectare și execuție este de 218.872,741ci inclusive TVA , din care (C+M 212.372,74 lei fără TVA)

  • 6.6. Perioada de garanție : 24 LUNI.

  • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina

nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de recepției etc...............................- NU ESTE CAZUL


 • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

X admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Vizulalizarea lucrărilor, verificarea cărții tehnice, prezentarea referatelor proiectantului și dirigintelui de șantier, prezentarea adeverinței ISC

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a construcției conform legislației în vigoare : Organizarea activitățăii privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor legii 10/ 1995, Normativului P139/1999

 • 10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 . file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi : 08.04.2019 , în 2 exemplare.

 • 11. Alte mențiuni

Comisia de recepție :

Președinte: (nume și prenume):

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat

INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

- INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

- INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

REPREZENTANT ISC ARGEȘ - INSPECTORATUL JUDEȚEAN IN CONSTRUCȚII ARGEȘ

Secretar;                DIRIGINTE ȘANTIER S.C. STAMI CON ALEN S.R.L.

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

■EXECUTANT S.C. DACOROM COMPANY S.R.L. Pit&tL.

.PROIECTANT S.C. CONSULTING URBAN PROIECT GRUP SRL

A N E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local

Nr.......1.S.L

INVENTARUL

obiectivului de investiții

„Reabilitare acoperiș corp B - Școala Gimnazială Ion Minulescu ”

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

Reabilitare acoperiș corp B -Școala gimnazială Ion Minulescu- strada Exercițiu, nr.206:

Proiectare: 26.180,00

Dirigenție: 1.785,00

Lucrări de execuție; 252.723,55

Taxă ISC: 1.274,36

1.6.2

15

281.962,91

TOTAL

281.962,91

TOTAL Reabilitare acoperiș corp B - Școala Gimnazială Ion Minulescu

281.962,91