Hotărârea nr. 156/2019

HCL privind reglementarea regimului juridic al unui imobil

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind reglementarea regimului juridic al unui imobil

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.22262/13.05. 2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 23679/2019, nr.23680/2019, nr.23681/2019, nr. 23682/2019, nr. 23683/2019;

-Certificatul de moștenire vacantă nr.10 din 15.04.2019, eliberat de către Societatea Profesională Notarială - Vasiliu, precum și procesul-verbal de inventariere succesorală din Dosarul succesoral nr.2/2019.

Văzând prevederile art.867 și următoarele din Codul Civil, ale art.36 alin.(2) lit.”c” și art.123 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.2 lit.”f’ din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Imobilul - garsonieră, bun de domeniul privat al municipiului Pitești, situat în Str.Tineretului nr.15, bl.9, ap.14, județul Argeș, se trece în domeniul public al municipiului Pitești și se transmite în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu destinația de locuință de necesitate.

  • (2) Imobilul menționat la alineatul precedent va fi predat pe bază de protocol de predare-primire, încheiat prin grija Biroului Cadastru și Evidență Patrimoniu, în termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri.

  • (3) Datele de identificare ale imobilului sunt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. Art.2. (1) Beneficiarul dreptului de administrare va asigura întreținerea corespunzătoare

a imobilului și va suporta contravaloarea pentru plata utilităților, încheind cu furnizorii acestora, contracte în nume propriu.

(2) Beneficiarul dreptului de administrare va achita contravaloarea debitelor asa cum sunt identificate în Procesul-verbal de inventariere succesorală din Dosarul succesoral nr.2/2019, încheiat de către Societatea Profesională Notarială - Vasiliu.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Economice de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează:


Pitești,

Nr. 156 din 23.05.2019

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1:100Nr. cadastral al terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobilului: Județul Argeș

Str. Tineretului, nr, 15 Bloc 9 , Sc.A ,Ap. 14.

Cartea Funciara colectiva nr

UAT

Pitești

Cod unitate individuala (UI)

CF individuala

Nr,

încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila I [mp]

1

Camera de zi

17,65

2

Bucătărie

3,39

3

Balcon

2,80

4

Baie

3,80

5

Hol

1,90

6

Debara

1,13

Suprafața Utila = 27.87mp

_____        Suprafața Totala - 30,67mp______________

Data

09 05.2019