Hotărârea nr. 155/2019

HCL privind achizitionarea de servicii juridice de catre Publitrans

JUDEȚUL ARGEȘ

HOTĂRÂRE

privind achiziționarea de către S.C. Publitrans 2000 S.A. a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • -  Raportul nr.23170/16.05.2019 al Direcției Servicii Publice și Achziții;

  • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele


MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL nr.23679/2019, nr.23680/2019, nr. 23681/2019, nr. 23682/2019, nr. 23683/2019;

- Adresa S.C. Publitrans 2000 S.A., nr.3251/16.05.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.23144/16.05.2019;

Văzând și prevederile Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.47/05.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A. modificată și completată prin H.C.L. nr. 133/30.03.2017;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă inițierea procedurilor legale pentru achiziționarea de către


S.C. Publitrans 2000 S.A. a serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în fața instanței de judecată, în cauza ce face obiectul dosarului nr.6398/109/2016*, aflat pe rolul Tribunalului Argeș.

(2) în sensul celor precizate la alin.(l), se mandatează reprezentanții Consiliului


Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A.

Art.2 Domnul consilier Popescu Ionuț, domnul consilier Zidaru Ionuț-Gabriel și S.C. Publitrans 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


E^DINȚĂ,

Vîpiie'anu


Contrasemnează:

SECRETAR, Andrei-Cătălin Căiugăru


Pitești,

Nr. 155 din 23.05.2019