Hotărârea nr. 154/2019

HCL privind aprobare Deviz actualizat -Extindere Scoala Mircea cel Batran

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Extindere și reabilitare imobil școala gimnazială Mircea cel Bătrân“

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 22712/15.05.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 23679/2019, nr.23680/2019, nr. 23681/2019, nr. 23682/2019, nr. 23683/2019;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. ”b” și alin. (4) lit. ”d” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și ale art. 66 și art. 71 din O.U.G. nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Devizul General actualizat, pentru obiectivul de investiții “Extindere și reabilitare imobil școala gimnazială Mircea cel Bătrân“, cu o valoare totală estimată de 24.784.105,50 lei inclusiv T.V.A., conform anexei nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Extindere și reabilitare imobil școala gimnazială Mircea cel Bătrân“, conform anexei nr. 2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Documentația tehnico-economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 154 din 23.05.2019PRE                ȚĂ,


Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătăltn Călugăru


In. HC..L. nr

Deviz general privind cheltuielile necesare realizării investiției:

Extindere si reabilitare

Școala Gimnaziala "Mircea cel Batran", Pitești FAZA PTH actualizat

cursul BNR din 12.09.2018 = 4.6393

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

mll lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

J

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1.2

Amenajarea terenului

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

199.5079

43.0039

37.9065

237.4144

51.1746

TOTAL CAPITOL 1

199.5079

43.0039

37.9065

237.4144

51.1746

Capitolul 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea UTILITĂȚILOR OBIECTIVULUI

603.8460

130.1589

114.7307

718.5767

154.8890

TOTAL CAPITOL 2

603.8460

130.1589

114.7307

718.5767

154.8890

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

14.0000

3.0177

3 3600

17.3600

3.7419

3.2

Taxe obținere avize acorduri si autorizații

26.2696

5.6624

0.0000

26.2696

5.6624

3.3

Proiectare si inginerie

287.0400

61.8714

62.6396

349.6796

75.3734

3.3.1

REALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE

46.5080

10.0248

11.1619

57.6699

12.4307

3.3.2

REALIZARE EXPERTIZA TEHNICA SI AUDIT ENERGETIC

19.9320

4.2963

4.7837

24.7157

5.3275

3.3.3

REALIZARE PROIECT TEHNIC

72.5400

15.6360

17.4096

89.9496

19.3886

3.3.4

REALIZARE DOCUMENTAȚII AVIZE,ACORDURI+DTAC

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

3.3.5

VERIFICARE ATESTATA A PROIECTULUI

8.0600

1.7373

1.9344

9.9944

2.1543

3.3.6

Documentație racordare la rețeaua de electricitate

15.0000

3.2332

3.6000

18.6000

4.0092

3,3,7

Actualizări documentații in concordanta cu modificări legislative si documentații pentru obținerea autorizațiilor de funcționare, Inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului

125.0000

26.9437

23.7500

148.7500

32.0630

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

55.0000

11.8552

10.4500

65.4500

14.1077

3.5

Consultanta

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

3.6

Asistenta tehnica: dirigentie de șantier, asistenta tehnica proiectant

132.3000

28.5172

25.1370

157.4370

33.9355

TOTAL CAPITOL 3

514.6096

110.9240

101.5866

616.1962

132.8209

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

13,759.9175

2,965.9469

2,614.3843

16,374.3018

3,529.4768

4.1.1

Obiect 1 - CORP EXISTENT

4,843.6329

1,044.0439

920.2902

5,763.9231

1,242.4122

4.1.2

Obiect 2 - CORP extindere LABORATOARE, AMFITEATRU, ADMINISTRATIV

6,596.1454

1,421.7975

1,253.2676

7,849.4130

1,691.9391

4.1.3

Obiect 3 - CORP SĂLI DE CLASA

605.9240

130.6068

115.1256

721.0495

155.4221

4.1.5

Obiect 4-EXTINDERE CT

174.6419

37.6440

33.1820

207.8239

44.7964

4.1.6

Obiect 5 - OFICIU ALIMENTARE

48.7174

10.5010

9.2563

57.9737

12.4962

4.1.4

Obiect 6 - AMENAJARI EXTERIOARE

519.9276

112.0703

98.7862

618.7138

133.3636

4.1.7

Obiect 7-TEREN DE SPORT

272.8545

58.8137

51.8423

324.6968

69.9883

4.1.8

DEMOLĂRI

698.0739

150.4697

132.6340

830.7079

179.0589

4.2

Montaj utilaje tehnologice

261.2408

56.3104

49.6358

310.8766

67.0094

4.3

Utilaje si echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

3,561.5623

767.6939

676.6968

4,238.2591

913.5557

4.4

Utilaje fara montaj si echipamentej^tȘinspbT?’. ■

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

4.5

----i-------------------An 0 «'■77- .' -sr---

Dotări                                   -■

629.4882

135.6860

119.6027

749.0909

161.4664

4.5.1

DOTĂRI EXTINDERE INFRASTI^CTUȘA EDUCATJOANALE:.

195.5736

42.1558

37.1590

232.7326

50.1655

4.5.2

MOBILIER                  f ~        . '■      \ * '

427.5148

92.1507

81.2278

508.7426

109.6593

4.5.3

— 1     /                     7      1

DOTĂRI PSI                                    ,

6.3998

1.3795

1.2160

7.6157

1.6416

4.6

Active necorporale                     .        z     j/

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

ȚO,T^L CAPI#ÎL 4

18,212.2087

3.92S.6372

3,460.3196

21,672.5283

4,671.5083

Subcapitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

256.9961

55.3954

48.8293

305.8254

65.9206

5.1.1

Lucrări construcții

184.1797

39.6999

34.9942

219.1739

47.2429

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

72.8164

15.6955

13.8351

86.6515

18.6777

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

168.5950

36.3406

0.0000

63.0472

36.3406

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

963.6279

207.7098

183.0893

1,146.7172

247.1746

TOTAL CAPITOL 5

1,389.2191

299.4458

231.9186

1,515.5898

349.4358

Capitol 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare ia beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

6.3

Cheltuieli de informare și publicitate

20.0000

4.3110

3.8000

23.8000

5.1301

TOTAL CAPITOL 6

20.0000

4.3110

3.8000

23.8000

5.1301

TOTAL GENERAL

20,939.3912

4,513.4807

3,950.2621

24,784.1055

5,364.9588

Din care C+M

15,008.6919

3,235.1199

2,851.6515

12,487.2170

3,849.7927
Proiectare, Consultanta, Asistenta Tehnica, Construcții Civile, Industriale si agricole Str. Barbu STEFANESCU DELAVRANCEA nr,1, bloc T1, șc.B. ap.10-51, PITEȘTI, dud. ARGEȘ


J03/906/2006, CIF: RO 18722110 Tel/Fax- 0248.2B2.131, e-mail:               ■.               ..

• -coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T):


SD=SUPRAFATA DESFASURATA A CONSTRUCȚIEI


ST=SUPRAFATA TERENULUI CONSIDERAT ESTE SUPRAFAȚA PARCELEI ÎNSCRISA IN CARTEA FUNCIARA CU DATELE SALE DEFINITORII ( DIMENSIUNE .DESTINAȚIE,CATEGORIA DE FOLOSINȚA .NUMELE DEȚINĂTORULUI)

C.U.T. EXISTENT = 0.603; C.U.T. PROPUS =0.810

  • •  dimensiunile si suprafețele parcelelor :10362.00 mp

  • •  alinierea terenului si a construcțiilor fata de străzile adiacente terenului si distantele construcțiilor fata de proprietățile invecinate:

- din ax Str. Zimbrului: 6.85 m

- distantele construcțiilor fata de proprietățile din :

NORD:

5.95 m. /

SUD:

14.00 m

EST:

3.70 m.

VEST:

5.20 m.

• - inaltimea construcțiilor:

CLĂDIRE SALA SPORT = P (inalt) ȘCOALA = S+P+2E

EXTINDERI PROPUSE = P/P+2E

  • • -dimensiunile construcțiilor:

SUPRAFAȚA TEREN= 10 362.00 mp


SUPRAFAȚA CONSTRUITA - EXISTENTA= 2950.00 mp SUPRAFAȚA CONSTRUITA - PROPUSA= 775.158 mp

SUPRAFAȚA CONSTRUITA - TOTALA= 3725.158 mp

SUPRAFAȚA DESFASURATA - EXISTENTA= 6250.00 mp

SUPRAFAȚA DESFASURATA - PROPUSA= 2152.417 mp

SUPRAFAȚA DESFASURATA - TOTALA= 8402.417 mp

PARTER ȘCOALA

Suprafața construita CORP EXISTENT SCOALA= 1321.67mp Suprafața construita EXTINDERE CORP NOU = 571.18mp Suprafața construita extindere SALA DE CLASA = 90.15mp Suprafața construita extindere CENTRALA TERMICA = 34.85mp Suprafața construita extindere OFICIU = 15.35mp

Suprafața construita totala PARTER ȘCOALA = 2 033.20 mpProiectare, Consultanta, Asistenta Tehnica, Construcții Civile, Industriale si Agricole

Str. Barbu STEFANESCU DELAVRANCEA nr.1, bloc T1, ac.B, ap.10-11, PITEȘTI. Jud. ARGEȘ J03/906/2006, CIF: RO 187221 10


Tel/Fax: 0248.282.131, e-mall:

ETAJ 1 ȘCOALA

Suprafața construita CORP EXISTENT = 1313.27mp

Suprafața construita EXTINDERE CORP NOU = 586.90mp

Suprafața construita extindere SALA DE CLASA = 90.15mp

Suprafața construita totala ETAJ 1 = 1 990.32 mp

ETAJ 2 ȘCOALA

Suprafața construita CORP EXISTENT = 1313.27mp

Suprafața construita EXTINDERE CORP NOU = 592.53mp

Suprafața construita extindere SALA DE CLASA = 90.15mp

Suprafața construita totala ETAJ 1 = 1 995.95 mp

SUPRAFAȚA DESFASURATA totala. ȘCOALA = 6019.47 mp

SPATII VERZI EXISTENTE = 1752.79 mp

SPATII VERZI PROPUSE = 193.65 mp

SUPRAFAȚA TOTALA SPATII VERZI = 1946.44 mp

SUPRAFAȚA PLATFORMA BETONATA EXISTENTA = 2830.16 mp

SUPRAFAȚA PLATFORMA BETONATA AMENAJATA = 2636.51 mp

SUPRAFAȚA CIRCULAȚII PIETONALE (DALE)= 501.38 mp

SUPRAFAȚA CIRCULAȚII PIETONALE (LEMN TIP DECK)= 187.64 mp

SUPRAFAȚA PARCARI= 172.82 mp

SUPRAFAȚA TERENURI DE SPORT = 1112.28 mp

Construcția se incadreaza la CATEGORIA «C» DE IMPORTANTA (conform HGR NR. 766/1997) si la CLASA "II" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/2013).

VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI = 24889.6533 MII LEI (inclusiv TVA)

DIN CARE CONSTRUCȚII MONTAJ (C+M) = 17860.3434 MII LEI (inclusiv TVA)

EȘALONAREA INVESTIȚIEI - VALORI IN MII LEI INCLUSIV TVA

ANUL I - VALOAREA INVESTIȚIEI - 10000.000 MII LEI

ANUL II-VALOAREA INVESTIȚIEI - 14889.6533 MII L$

DURATA DE REALIZARE 18 LUNI
Proiectare, Consultanta, Asistenta Tehnica, construcții Civile, Industriale si Agricole

Str. Barbu STEFANESCU DELAVRANCEA nr.1, bloc T1, sc.B, ap. 10-11, PJTESTl, Jud. ARGEȘ J 0 3/90 6/200 6, CIF: RO 187221 10Tel/Fax: 0248.282.131, e-mall:

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

EXTINDERE SI REABILITARE IMOBIL ȘCOALA GIMNAZIALA „MIRCEA CEL BATRAN”

ADRESA

STR. ZIMBRULUI NR. 3, MUN. PITEȘTI, JUD, ARGEȘ

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

ȘCOALA MIRCEA CEL BATRAN, Nr. 13

ELABORATORUL PROIECTULUI

ȘC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL,

AMPLASAMENT SI TOPOGRAFIE

Construcția se amplaseaza pe terenul dobândit conform actului:

H.C.L. NR. 9 din 16.01.2002

H.C.L. NR. 264 din 13.07.2005

Suprafața teren - 10362.00 mp _________________________

REGIMUL ECONOMIC AL IMOBILELOR CU REFERIRE LA:

• - folosința actuala:

CURȚI CONSTRUCȚII

• - reglementari fiscale specifice localităților sau zonei respective:

CONFORM HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ARGEȘ.

MUNICIPIULUI PITEȘTI, JUD.

REGIMUL TEHNIC AL IMOBILELOR CU REFERIRE LA :

• - procentul de ocupare a terenului (P.O.T.):

ț : / rx i\ * \\

PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI EXPRIMA RAPORTUL DINTRE SUPRAFAȚA CONSTRUITA LĂ SOL A CLĂDIRILOR SI

SUPRAFAȚA TERENULUI CONSIDERAT

li

S.C-100.

POT-

S.T.

' H V -

P.O.T . EXISTENT = 28.46%, P.O.T. PROPUS = 35.95%

SC=SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL :ESTE ARIA SECȚIUNII ORIZONTALE A CLĂDIRII LA COTA +/-0.00 A PARTERULUI MASURATA PE CONTURUL EXTERIOR AL PEREȚILOR ,EXCLUSIV REZALIDURILE CU ARIA MAI MICA DE 0.4 nF,NIȘELE CU ARIA MAI MARE DE 0.4 m2 TREPTELE EXTERIOARE SI TERASELE NEACOPERITE.

ST=SUPRAFATA TERENULUI CONSIDERAT ESTE SUPRAFAȚA PARCELEI ÎNSCRISA IN CARTEA FUNCIARA CU DATELE SALE DEFINITORII ( DIMENSIUNE .DESTINAȚIE,CATEGORIA DE FOLOSINȚA ,NUMELE DEȚINĂTORULUI).