Hotărârea nr. 153/2019

HCL privind aprobarea Metodologiei costuri Publitrans


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIULPITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de alocare a costurilor directe, indirecte și administrative pe fiecare activitate desfășurată de către S.C. Publitrans 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr, 22385/13.05.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23679/2019, nr.23680/2019, nr. 23681/2019, nr. 23682/2019, nr. 23683/2019;

-Adresa S.C. Publitrans 2000 S.A., nr.3054/08.05.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.22168/10.05.2019;

-Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., nr. 16/08.05.2019 privind aprobarea Metodologiei de alocare a costurilor directe, indirecte și administrative pe fiecare activitate desfășurată de către S.C. Publitrans 2000 S.A.

-Avizul Consiliului Concurenței nr.3042/03.04.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr.17561/08.04.2019;

Văzând prevederile Legii nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, nr.40200/6773/31.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Metodologia de alocare a costurilor directe, indirecte și administrative pe fiecare activitate desfășurată de către S.C. Publitrans 2000 S.A., prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 S.C. Publitrans 2000 S.A. va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Direcției Servicii Publice și Achiziții, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.06.2019.


Contrasemnează:


SECRETAR,

Andrei-Cătăl&i Călugării

Pitești,

Nr. 153 din 23.05.2019

Anexa Ia H.C.L. nr. Z£X../4&?Z2019

Metodologia de alocare a costurilor directe, indirecte și administrative pe fiecare activitate desfășurată de către S.C.Publitrans 2000 S.A.

Operatorul S.C. Publitrans 2000 S.A. are obligația de a ține evidența contabilă separată în cadrul contabilității de gestiune, atât pentru activitatea care face obiectul prestării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Pitești, conform contractului de delegare a serviciului nr.40200/6773/21.08.2017, precum și pentru activitatea de testare și analize tehnice (ITP), prestată în scop comercial și pentru terți, conform Avizului Consiliului Concurenței nr.3042/03.04.2019, în conformitate cu legile contabile și fiscale în vigoare.

Prezenta metodologie este elaborată în scopul de a descrie modul de alocare a costurilor directe, indirecte și administrative, în vederea întocmirii situațiilor contabile separate, aferente celor două activități desfășurate. Separarea contabilității de gestiune a avut în vedere faptul că pentru cele două activități desfășurate, conturile de gestiune utilizate sunt distincte, iar proporția costurilor directe, indirecte și administrative este alocată conform procedeelor de repartizare a acestor costuri, prezentate în cuprinsul prezentei metodologii.

In cursul perioadei de gestiune se înregistrează în contabilitatea financiară venituri și cheltuieli (fiecărui cont de venit și cheltuială i se asociază o zonă și un purtător). Etapele calculului rezultatului efectiv pentru fiecare activitate desfășurată, luând în considerare legăturile dintre venituri, cheltuieli și locurile pentru care s-au desfășurat ele, sunt următoarele:

  • 1) colectarea automată a cheltuielilor directe și indirecte din contabilitatea financiară în contabilitatea de gestiune, pe conturi distincte corespunzătoare clasei 9, pentru fiecare activitate desfășurată, cu ajutorul programului informatic.

  • 2)   decontarea cheltuielilor directe, indirecte și administrative între cele două activități desfășurate se face cu ajutorul cheilor de repartizare, după cum urmează:

a) repartizarea cheltuielilor directe, aparținând activității de testare și analize tehnice (ITP) asupra activității de transport public local de călători prin curse regulate, se efectuează cu ajutorul unui coeficient de repartizare (K1), care se calculează astfel:

O IW4rz _ nr.total verificări tehnice parc propriu d

Ai ”          " T ‘           ~           * 1U U

nr.total verificări tehnice efectuate

Cheltuielile directe sunt cheltuielile care contribuie direct la realizarea-ac analize tehnice (ITP).

Acest coeficient (Kl) se înmulțește cu totalul cheltuielilor directe, aparținând activității de testare și analize tehnice (ITP), rezultând suma de repartizat asupra activității de transport public local de călători prin curse regulate, care va fi înregistrată în conturile corespunzătoare din contabilitatea de gestiune.

b) repartizarea cheltuielilor indirecte comune ( energie electrică, energie termică, apă, gaze, gunoi, chirie teren, impozite taxe locale, poștă, servicii bancare etc) și administrative aparținând activității de transport public local de călători prin curse regulate asupra activității de testare și analize tehnice (ITP), se efectuează cu ajutorul unui coeficient de repartizare (K2), care se calculează astfel:

venituri totale realizate din ITP cifra de afaceri

■* 100


  • - Venituri din activități diverse - ITP = cont “708.1”

  • - Cifra de afaceri = cont “703” - venituri din vânzări produse reziduale

cont “704” - venituri din servicii prestate

cont “707” - venituri din vânzarea mărfurilor cont “708” - venituri din activități diverse cont “741” - venituri din subvenții de exploatare

Acest coeficient (K2) se înmulțește cu totalul cheltuielilor indirecte comune și administrative, aparținând activității de transport public local de călători prin curse regulate, rezultând suma de repartizat asupra activității de testare și analize tehnice (ITP), care va fi înregistrată în conturile corespunzătoare din contabilitatea de gestiune.

Contabilitatea de gestiune va cuprinde rapoarte pe centre de profit realizate din aplicația informatică, din care rezultă repartizarea veniturilor, cheltuielilor și rezultatelor pe fiecare activitate în parte.