Hotărârea nr. 152/2019

HCL privind aprobarea Programului anual de finantare nerambursabila -2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului anual privind finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Pitești, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 22292/13.05.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23679/2019, nr.23680/2019, nr. 23681/2019, nr. 23682/2019, nr. 23683/2019;

Văzând prevederile Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr. 108/24.04.2019 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Programul anual privind finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Pitești, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2019, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 152 din 23.05.2019

Anexa la HCL nr./5^7/-Sc;52019

Programul anual privind finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Pitești, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2019

Nr. crt.

Domeniul de activitate finanțat

Suma

(mii lei)

Nr. sesiuni de selecție

1-

Finanțare culte

200

1

TOTAL

200