Hotărârea nr. 151/2019

HCL masuri de organizare tabere internationale elevi

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de organizare a unei tabere internaționale pentru elevi

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.21636/08,05.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 23679/2019, nr.23680/2019, nr. 23681/2019, nr. 23682/2019, nr. 23683/2019;

Văzând prevederile H.C.L. nr.l 1/31.01.2019 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale care se desfășoară în municipiul Pitești în anul 2019, precum și a unor evenimente științifice, festivități, întâlniri oficiale și de lucru, acțiuni și activități organizate de municipalitate;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) în vederea participării copiilor din municipiul Pitești la tabăra organizată de orașul înfrățit Kragujevac - Republica Serbia, se împuternicește Primarul Municipiului Pitești să întocmească și să aprobe prin dispoziție:

  • a) criteriile de selecție a elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, nivel primar și gimnazial, cu domiciliul în municipiul Pitești;

  • b) perioada de desfășurare a taberei;

  • c) numărul de elevi și însoțitori care vor participa la tabără, funcție de numărul de elevi și însoțitori stabiliți de partea sârbă.

  • (2) Tabelul nominal cu elevii participanți la această tabără se va întocmi prin grija Direcției Servicii Publice și Achiziții, pe baza propunerilor făcute de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, în urma selecției efectuate.

  • (3) Nu pot fi selecționați elevii care au mai participat la astfel de tabere în anii anteriori.

  • (4) Dispozițiile alin. (3) sunt aplicabile și însoțitorilor, cu excepția însoțitorului coordonator.

Art.2 Finanțarea estimativă a cheltuielilor ocazionate de participarea copiilor sârbi la tabăra organizată în România este de 100 mii lei și se realizează de la bugetul local.

Art,3 Primarul Municipiului Pitești și Direcția Servicii Publice și Achiziții vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul

Municipiului Pitești.Contrasemnează:

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr, 151 din 23.05.2019