Hotărârea nr. 150/2019

HCL modificare HCL nr.273-2017


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIULPITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L, nr.273/2017 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 22294/13.05.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 23679/2019, nr.23680/2019, nr. 23681/2019, nr. 23682/2019, nr. 23683/2019;

-Adresa S.C. Publitrans 2000 S.A., nr.3054/08.05.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.22168/10.05.2019;

-Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., nr.15/08.05.2019 privind modificarea costului unitar lei/km;

-Raportul privind modificarea costului unitar lei/km, înregistrat la S.C. Publitrans 2000 S.A. sub nr.3024/07.05.2019;

Văzând prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Pitești, nr.40200/6773/31.08.2017, încheiat între Municipiul Pitești și S.C. Publitrans 2000 S.A., cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se modifică și se completează Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, aprobat prin H.C.L. nr.273/09.08.2017 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr.2 la aceasta, în sensul că în tot cuprinsul contractului, costul unitar pe kilometrul parcurs se modifică de la 8,8937 lei/km la 9,5760 lei/km.

Art.II Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.273/2017, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân valabile.

Art.IH Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, nr.40200/6773/31.08.2017, încheiat între Municipiul Pitești și S.C. Publitrans 2000 S.A. în baza H.C.L. nr.273/2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, prin act adițional semnat în numele și pentru Municipiul Pitești de către Primarul Municipiului Pitești.

Art.IV Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.05.2019 odată cu calculul compensației pentru efectuarea obligațiilor de serviciu public în cadrul activității de transport public de călători, prin curse regulate în municipiul Pitești aferentă lunii mai 2019.

Art.V Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contenire: i S.C. Publitrans 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi c                 ra de către Secretam! Municipiului Pitești.



TE DE ȘEDINȚĂ,

nu


Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătălm Călugărj

Pitești,

Nr. 150 din 23.05.2019