Hotărârea nr. 15/2019

HCL privind insusirea rapoartelor de evaluare pt terenuri -Albota


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru terenurile care vor face obiectul unui schimb între Municipiul Pitești și Comuna Albota precum și aprobarea dezmembrării terenului proprietatea Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.2779/18.01.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4765/2019, nr. 4766/2019, nr. 4767/2019, nr. 4768/2019, nr. 4770/2019;

-Raportul de evaluare privind determinarea valorii de piață a terenului în suprafață de 544380 mp, din măsurători 541512 mp, întocmit de S.C. Alfa Prospect RC S.R.L. evaluator autorizat A.N.E.V.A.R. înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 15303/29.03.2018;

-Raportul de evaluare privind determinarea valorii de piață pentru terenurile în suprafață de 470012 mp și de 74182 mp, întocmit de S.C. Alfa Prospect RC S.R.L. evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., transmis de Primăria Comunei Albota sub nr.2931/16.05.2018 și înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr.22730/16.05.2018;

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Albota nr.34/31.05.2018;

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Albota nr.61/09.08.2018;

Văzând prevederile art.36 alin. (2) lit. „c”, art.121 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr.213/1998, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se însușește raportul privind determinarea valorii de piață a terenului în suprafață de 544380 mp, din măsurători 541512 mp, proprietatea Municipiului Pitești, situat în comuna Albota, județul Argeș, aceasta fiind’de 2.687561 lei, echivalent a 577027 euro, raport întocmit de către S.C. Alfia^Țrosp^e^RC S.R.L. evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., înregistrat sub nr. 15303/29.03.2018 laiPrimăria Municipiului Pitești, prevăzut în anexa nr.l, care face pațrte= integrantă din prezenta hotărâre-

(2) Se însușește raportul privind determinarea valorii de piața - pentru terenuri le în suprafață de 470012 mp și de 74182 mp, proprietatea ComuRei Alhbfa, situate în comuna Albota, județul Argeș, aceasta fiind de 2280537 lei, echivalent a 4897751ei, raport întocmit de către S.C. Alfa Prospect RC S.R.L. evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., transmis de Primăria Comunei Albota sub nr.2931/16.05.2018 și înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 22730/16.05.2018, prevăzut în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(l) Se aprobă dezmembrarea terenului proprietatea Municipiului Pitești, situat în comuna Albota, în suprafață de 536444 mp, identificat cu nr. cadastral 10312, înscris în cartea funciară nr. 10312, după cum urmează:

  • a) Lotul nr.l- în suprafață de 74252 mp;

  • b) Lotul nr.2- în suprafață de 462192 mp.

  • (2) Suprafața de 462192 mp reprezintă echivalentul valoric al terenului pe care Municipiul Pitești îl va preda Comunei Albota, determinată pe baza rapoartelor de evaluare prevăzute la art. 1.

  • (3) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin.(l) sunt înscrise în anexele nr.3, nr.4 și nr.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Terenul în suprafață de 74252 mp situat în comuna Albota, precum și terenul în suprafață de 3979 mp, rezultat în urma actualizării documentației cadastrale cu nr.l0312, situat în comuna Bradu, nu vor face obiectul schimbului de teren între Municipiul Pitești și Comuna Albota și rămân în domeniul public al Municipiului Pitești.

Art.4 Primarul Municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Primăriei Comunei Albota, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 15 din 31.01.2019