Hotărârea nr. 149/2019

HCL privind aprobarea actului aditional nr.7 la Ctr. de delegare-Publitrans

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actului adițional nr.7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești nr.40200/6773/31.08.2017

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 22196/10.05.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 23679/2019, nr.23680/2019, nr. 23681/2019, nr. 23682/2019, nr. 23683/2019;

Adresele S.C. Publitrans 2000 S.A. nr.881/06.02.2019 și nr.3054/08.05.2019, înregistrate la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 6322/06.02.2019 și respectiv, nr.22168/10.05.2019;

-Adresa Consiliului Concurenței nr.2002/06.03.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești subnr. 12296/11.03.2019;

-Avizul Consiliului Concurenței nr.3042/03.04.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr.17561/08.04.2019;

Văzând prevederile Legii nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 273/2017 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare, ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, nr.40200/6773/31.08.2017;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă actul adițional nr.7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, nr.40200/6773/31.08.2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II (1) Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 273/2017 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare se modifică și se completează potrivit art. I.

(2) Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 273/2017, cu modificările și completările ulterioare sunt și rămân valabile.

Art.III Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și S.C. Publitrans 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.                               ~

M A 4. \

PRFzȘE^JNl i: DE ȘEDINȚĂ, MnriosrțH gâ^lăgeanu


Contrasemnează:

SECRETAR, Andrei-CătălA Călugăru

Pitești,

Nr. 149 din 23.05.2019

Anexa la HCL nr.

ACT ADIȚIONAL NR.7

la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI nr.40200/6773/31.08.2017, cu modificările și completările ulterioare,

încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

(1) Municipiul Pitești persoană juridică, cu sediul în Str. Victoriei nr.24, având cod fiscal nr. 4317967, cont nr. R043TREZ24A510103203030X, deschis la Trezoreria Pitești, reprezentat prin Dl. Ionică Constantin-Comel, având funcția de primar în calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare Autoritatea Contractantă;

Și

(2) Operatorul de transport Publitrans 2000 S.A. cu sediul în Str. Depozitelor nr.2L, înregistrat sub nr. J03/183/2000 la Registrul comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș, având contul R058BRDE030SV05734310300, deschis la B.R.D. Pitești, codul unic de înregistrare RO 13008995, reprezentat legal prin Dl. Rotaru Manuel-Vasile, având funcția de director general, în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte,

CONVIN:

Art, I - Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, nr.40200/6773/31.08.2017, încheiat în baza H.C.L. nr.273/2017 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

- la Capitolul 13 „Drepturile și obligațiile operatorului”, punctele 13.7.2^-+

și se completează după cum urmează:

„13.7.2. Activitatea întreținerea și repararea autovehiculelor, cod        /âdv.. (2) - 4Ș20 CAEN Rev.(2) - 7120 se poate presta în scop comercial, și pentru terți doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:


u se poate presta în scop comercial, pentru terți. Activitatea de testare și an^ize \t^hai'&          cod  • a) activitatea comercială respectă toate reglementările privind domeniul de activitate respectiv;

  • b) activitatea comercială își acoperă integral costurile din veniturile încasate ca urmare a desfășurării acestei activități;

  • c)  activitatea comercială nu afectează în niciun mod efectuarea serviciului încredințat prin Contractul de delegare.

13.7.3. i).Costurile aferente activităților de întreținerea și repararea autovehiculelor precum și cele de testare și analize tehnice (I.T.P.) realizate exclusiv pentru scopul Contractului intră în calculul compensației.

  • ii) Costurile și veniturile aferente activității de testare și analize tehnice (I.T.P.), prestate în scop comercial, și pentru terți, nu intră în calculul compensației stabilite conform formulei de la art.9.1;

  • iii)    Pentru activitățile prestate, Operatorul va ține o evidență separată, cu contabilitate distinctă, pentru fiecare serviciu prestat;

  • iv)    Operatorul va implementa, în realizarea evidențelor contabile, măsuri de restricționare și departajare a costurilor între Obligația de serviciu public și activitatea comercială, în conformitate cu Anexa nr.9 a Contractului de delegare.

- la Capitolul 24 „ Alte clauze”, punctul 24,2 se radiază și punctele 24.3-24.6 inițiale se renumerotează devenind punctele 24.2-24.5.”

Art. II - Anexa nr. 9 „ Costuri eligibile incluse în calculul decontării O.S.P”, alin. 2 pct. iii se modifică și se completează după cum urmează:

  • l.„ iii. Activitățile respective se desfășoară strict pentru realizarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, în cazul activității de întreținere și reparare a autovehiculelor și în scop comercial, pentru terți, în cazul activității de testare și analize tehnice (I.T.P.)”.

  • 2. După punctul iii. se introduce un nou punct, punctul iv, care va avea următorul cuprins:

„ iv.în cazul în care Operatorul desfășoară și alte activități, cota de cheltuieli indirecte

provenită din acestea, precum și cota de cheltuieli generale ale societății se vor repartiza conform Metodologiei de repartizare a acestora pe fiecare activitate.                      0^4

Metodologia de alocare a costurilor indirecte și administrative se /â ăpK>ba..prin hot;

\ îl;

( k
Consiliului Local al municipiului Pitești.”


râre a A ^11

Art. III - Celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiun^‘sefyigiultii cje-tr^sport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, nr. 402BQ/&773/J1          cu

modificările și completările ulterioare, sunt și rămân valabile în integritatea lor.

Art. IV - Prezentul act adițional s-a încheiat în 4 (patru) exemplare originale, câte două pentru fiecare parte contractantă, în baza H.C.L. nr................ fiind    înregistrat sub

nr........................la Municipiul Pitești și sub nr..........................la S.C. Publitrans 2000 S.A.

OPERATOR,

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.


AUTORITATEA CONTRACTANTĂ, MUNICIPIUL PITEȘTI