Hotărârea nr. 148/2019

HCL privind rectificarea bugetului municipiului Pitesti 2019


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Pitești; -Raportul nr. 23489/2019 al Direcției Economice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23679/2019, nr.23680/2019, nr. 23681/2019, nr. 23682/2019, nr. 23683/2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 36 alin. (4) lit. „a"’ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (I) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2019 se rectifică, după cum urmează:

 • a) în sensul suplimentării cu suma de 30 mii lei la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe11, subcapitolul 01 „Autorități executive și legislative”, paragraful 03 „Autorități executive”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • b) în sensul suplimentării cu suma de 129 mii lei la capitolul 65.02 „învățământ”, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 02 „învățământ secundar superior”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • c) în sensul suplimentării cu suma de 442 mii lei la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie14, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 03 „întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • d) în sensul suplimentării cu suma de 453 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică", subcapitolul 03 „Locuințe”, paragraful 01 „Dezvoltarea sistemului de locuințe”, titlul 71 „Active nefinanciare” - 331 mii lei, subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul 71 „Active nefinanciare” - 122 mii lei;

 • e) în sensul suplimentării cu suma de 23 mii lei la capitolul 84.02 „Transporturi", subcapitolul 03 „Transport rutier”, paragraful 03 „Străzi”, titlul 71 ..Active nefinanciare”.


Art.2. Anexa nr. 3 ..Programul de investiții al municipiului la H.C.L. nr. 108/2019 se actualizează, după cum urmează:

 • a) în sensul suplimentării cu suma de 30 mii lei la capit publice și acțiuni externe", grupa C ..Alte cheltuieli de investiți Primăria Municipiului Pitești;

 • b) în sensul suplimentării cu suma de 129 mii lei la capitolul 65.02 „învățământ", grupa B „Lucrări nor, Primăria Municipiului Pitești, obiectivul „Racord termic cămin școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” ”;

 • c) în sensul suplimentării cu suma de 442 mii lei la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie", grupa B „Lucrări noi7', Administrația Domeniului Public Pitești, obiectivul „Modernizare locuri dejoacă pentru copii";

 • d) în sensul completării cu obiectivul „Alimentare cu energie electrică imobil locuințe sociale colective - Primăria Pitești, strada Nicolae Dobrin, numărul 20, județul Argeș”, la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică", grupa B „Lucrări noi7’, Primăria Municipiului Pitești, cu o prevedere bugetară de 331 mii lei;

 • e) în sensul suplimentării cu suma de 122 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică", grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Reabilitări”, Primăria Municipiului Pitești, obiectivul „Reabilitare Sala Mare de ședințe Primăria Municipiului Pitești”;

 • f) în sensul suplimentării cu suma de 23 mii lei la capitolul 84.02 „Transporturi", grupa A „Lucrări în continuare”, Primăria Municipiului Pitești, obiectivul „Amenajare strada Grigore Alexandrescu”.

Art.3. Anexa nr. 7 „Lista de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2019” la H.C.L. nr. 108/2019 se actualizează, în sensul suplimentării cu suma de 30 mii lei la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe", poziția nr. 22, mijlocul fix „Film de prezentare a Municipiului Pitești”.

Art.4. Se aprobă suplimentarea cu 1.077 mii lei a sumei din excedentul anilor anteriori a cărei utilizare a fost aprobată prin H.C.L. nr. 108/2019 pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2019.

Art.5. Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. H.C.L. nr. 108/2019 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019 și H.C.L. nr. 113/2019 privind aprobarea bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2019 se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.7. Primarul municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Arhitect Șef și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul municipiului Pitești.

i ȘEDINȚĂ,Pitești

Nr.148 din 23.05.2019Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. din 23 Cf). 2019

Modificarea bugetelor ordonatorilor de credite pe anul 2019

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Valoarea modificării (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

51.02

01

03

71

71.01

30

65.02

04

02

71

71.03

129

70.02

03

01

71

71.01

331

50

71

71.03

122

84.02

03

03

71

71.01

23

Total

635

Administrația Domeniului Public Pitești

67.02

05

03

71

71.03

442

Total

442