Hotărârea nr. 14/2019

HCL privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei unui imobil


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației de spațiu de învățământ a unui imobil - construcție și teren aferent

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.3507/22.01.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4765/2019, nr. 4766/2019, nr.4767/2019, nr.4768/2019, nr.4770/2019;

  • - Adresa nr.l 155/19.03.2018 a Colegiului Tehnic „Dimitrie Dima” Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 14173/22.03.2018;

  • - Adresa nr.l09/22.01.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.3452/22.01.2019;

Văzând prevederile art.112 alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr.5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, ale art.36 alin.(2) lit. ”c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.l56/2000 privind darea în administrarea unităților de învățământ preuniversitar a bunurilor preluate la domeniul public al Municipiului Pitești în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.30/2000;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă propunerea de schimbare a destinației pentru imobilul - Cămin C3(P+3E), cu o suprafață de 714 mp și teren aferent în suprafață de 4121 mp, aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situat în str. Războieni nr.35, din spațiu de învățământ aflat în administrarea Colegiului Tehnic „Dimitrie Dima” Pitești, în spațiu destinat construirii de locuințe sociale și jeali acces la imobilul - construcție, respectiv la amenajarea unui lo^de joacă periti spațiu de recreere pentru adulți, terenuri de sport, activități prevăzut „Regenerare Urbană în Zona Marginalizată a Municipiului Pitești”, cofirlan POR 2014-2020.

unei căi de copii, iectul t prin(2) Datele de identificare ale imobilului - construcție și teren aferent prevăzut la alin. (1) sunt cele din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Darea în administrare a imobilului prevăzut la art.l se va face ulterior, prin hotărâre a consiliului local.

Art.3. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, Colegiului Tehnic „Dimitrie Dima" Pitești, precum și Inspectoratului Școlar Județean Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 14 din 31.01.2019

________________________________& fjic z -         l^L OL.

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

N371344                                                        N371344Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adresa imobilului:

4121

Municipiul Pitești, strada Razboieni nr.35

Colegiul Tehnic „ Dimitrie Dima" LOTUL 1

Cartea Funciara nr.

Unitatea administrativ teritoriala (UAT)

Localitatea           Pitești       intravilan

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

CC

4121

împrejmuit cu gard intre pct 9-11-18-1

Total

4121

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CSC

construcție P+3, suprafața constr desf.=2856 mp

Total                       .

3

^.rS&Jrafata tota«Pn

tasurata = 4121 mp

» X

Exe'^ant                .

Balcan/OTnstantin                  -c

Confirm executarearfi^uratorilanlljwen          NJjCP

corectitudinea întocmirii gfcumentatiercadastrale ai      •

corespondenta acesțefi cu realitatea din Semnăturii stamaji^ ne.

Data: 31 01.2018

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si

y, i                   atribuirea numărului cadastral

Jd 1                  Semnătură si parafa

£/              Data   .....

7

Stampila BCPI