Hotărârea nr. 13/2019

HCL privind aprobarea tarifelor de intrare La Gradina Zoologica


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor de intrare la Grădina Zoologică, serviciu prestat de către Administrația Domeniului Public Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.3236/22.01.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4765/2019, nr. 4766/2019, nr. 4767/2019, nr. 4768/2019, nr. 4770/2019;

  • - Adresa nr.431 /17.01.2019 a Administrației Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.2644/17.01.2019;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit. „c” și „d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 alin.(l) lit. m) și art.28 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.21 alin.(3) și (4) lit. a) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă tarifele de intrare la Grădina Zoologică, serviciu prestat de către Administrația Domeniului Public Pitești, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

  • (2) Tarifele prevăzute la alin.(l) includ T.V.A. și vor fi practicate de către Administrația Domeniului Public Pitești începând cu data de 01.03.2019.

  • (3) Punctul nr.13 din anexa la H.C.L. nr.460/07.12.2006 privind aprobarea unor tarife pentru serviciile prestate de Administrația Domeniului Public Pitești, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art.2 Administrația Domeniului Public Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, Direcției Servicii Publice și Achiziții, precum și Direcției Economice, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 13 din 31.01.2019


PREȘEDINTE DE Ionuț-Gab
Anexă

IaH.C.L. nr./^/2019

Lista tarifelor de intrare la Grădina Zoologică Pitești

Nr.Crt.

Categorii de beneficiari

Cuantum tarif(inclusiv

T.V.A.)

- lei/persoană -

1.

Copii cu vârsta de până la 3 ani

Intrare gratuită

2.

Persoane cu handicap

Intrare gratuită

3.

Persoana care însoțește copilul cu handicap, precum și persoana care însoțește adultul cu handicap grav sau accentuat

Intrare gratuită

4.

Copii peste 3 ani, elevi, studenți și pensionari

4 lei/persoană

5.

Adulți

8 lei/persoană

6.

Grupuri de peste 10 vizitatori

4 lei/persoană