Hotărârea nr. 12/2019

HCL privind aprobarea dezmembrarii unui imobil str. Nicolae Dobrin nr.20


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dezmembrării unui imobil - teren situat în Municipiul Pitești, strada Nicolae Dobrin nr.20

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.2978/21.01.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4765/2019, nr.4766/2019, nr.4767/2019, nr.4768/2019, nr. 4770/2019;

Văzând prevederile Legii privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr.213/1998, cu modificările și completările ulterioare, ale art.36 alin. (2) litera „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (l)Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren în suprafață de 17542 mp, cu nr. cadastral 99801, înscris în cartea funciară nr.99801, reprezentând lotul nr.2 prevăzut in H.C.L. nr.255/26.07.2018, după cum urmează:

  • a) Lotul nr.2a - în suprafață de 403 mp;

  • b) Lotul nr.2b- în suprafață de 17139 mp;

(2) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin.(l) sunt înscrise în anexele nr.l și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Tehnice, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Anexa nr.l la H.C.L. nr.

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

scara 1: 1000



...../



I

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa Imobilului

403 mp

Municipiul Pitești, Str. Nicolae Dobrln, Nr. 20, Intravilan, Jud. Argeș


Cartea funciara

UAT

MUN. PITEȘTI, Jud Argeș

I

I




A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

Cc

403

Curți construcții

Terenul nu este Imprejumult intre punctele 5*6-1, in rest împrejmuit cu gard

TOTAL

403

intravilan

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

____       Suprafața construita De«Un.M     „   (m|>J

Mențiuni

TOTAL

Suprafața masurata =403 mp Suprafața din act ■ 403 mp

Executant: Ing. Negoita Nicolae



Inspector

• ‘ *”’•*’». * * . .. • . ‘‘ ' ■ Confirm introducerea imobilului In baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

? " '

Data.................

Ștampila BCP1

*                                            . ■ I 4-        • I. *     ‘ I 1

< . I 1 I


371400


Whr»



5



§

i




!


âlOZ-yp"/^/" ^/ -111 TD H q Z™ Bxauy