Hotărârea nr. 107/2019

HCL privind numirea reprezentantului CL in comisia de evaluare Colegiul Tertiar Nonuniversitar


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind numirea reprezentantului consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Colegiului Terțiar Nonuniversitar - structură a Universității din Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • -  Raportul nr. 13158/14.03.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

  • - Adresa nr.44/28.02.2019 a Colegiului Terțiar Nonuniversitar Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.12186/11.03.2019;

Văzând prevederile art.61 alin.(7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.l 1 alin.(l) și alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se nominalizează doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana, în calitate de reprezentant al consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Colegiului Terțiar Nonuniversitar - structură a Universității din Pitești, cu sediul în str.Doaga, nr.ll.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentantul consiliului local vor

aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Colegiului Terțiar Nonuniversitar Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bănică Iuliu-Radu

Pitești,

Nr. 107 din 21.03.2019