Hotărârea nr. 106/2019

HCL privind aprobare PUD Dimitrie Gusti nr.3 C

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind apobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Str. Dimitric Guști nr. 3C pentru investiția “Construire clădire cu locuințe colective P+3E+M”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul de informare și consultare a publicului privind avizarea documentației nr.53059/08.11.2018;

-Avizul C.T.A.T.U. nr. 14510/21.03.2019;

-Avizul Arhitectului Șef nr. 14511/21.03.2019

-Raportul nr. 14513/21.03.2019 al Direcției Arhitect Șef;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14563/2019, nr. 14565/2019, nr. 14569/2019;

Văzând prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48, art. 56 alin (7) și anexa nr. 1, litera B, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul în suprafață de 510,00 m2 măsurată, situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Dimitrie Guști nr.3C, proprietatea lui pentru investiția: ”Construire clădire cu locuințe colective P+3E+M”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Raportul de informare și consultare a publicului este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin. (1);

  • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 5 ani.

  • (4) Termenul de 5 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef și Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitantului cu sediul social în Pitești,                                           de către Secretarul

Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 106 din 21.03.2019