Hotărârea nr. 105/2019

HCL privind invatamantul dual


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind asigurarea din bugetul local a cheltuielilor cu cazarea și masa elevilor înscriși în sistemul de învățământ dual organizat în municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a doamnei consilier Stanciu Alexandrina și a domnilor consilieri Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin și Sofianu Narcis;

-Raportul nr.3225/22.01.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.14563/2019, nr.14565/2019, nr. 14567/2019, nr. 14569/2019, nr. 14570/2019;

Văzând prevederile art.12 alin. (8), alin. (8A1) și alin.(9) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educației naționale, nr.3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, ale Ordinului ministrului educației naționale, nr.4798/2017 privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învățământul dual, ale art. 36 alin.(2) lit. „b” și „d”, alin.(4) lit. ”a”, alin.(6) lit.”a” pct.l din Legea administrației publice a fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea și masa'efevilor înscriși în sistemul de învățământ dual, organizat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din rețeaua școlară a municipiului Pitești, aprobată prin hotărâre a consiliului local


  • (2) Cheltuielile cu cazarea și masa prevăzute la alin.(l) se suportă pentru elevii care au domiciliul în altă localitate decât municipiul Pitești, exclusiv pe perioada cursurilor școlare.

  • (3)  Procentul/cuantumul sumelor care vor fi suportate de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), pentru fiecare beneficiar, se va stabili anual, prin hotărâre a consiliului local.

Art.2. (1) Nivelul cheltuielilor de masă și de cazare se va stabili prin Decizia Consiliului de Administrație al unității școlare care cazează elevii înscriși în sistemul de învățământ dual.

9

(2) Metodologia de acoperire a cheltuielilor, raportate la prezența la ore a fiecărui beneficiar, va fi întocmită de către Consiliul de Administrație al unității de învățământ care școlarizează elevi în sistem de învățământ dual și va fi avizată de către primarul municipiului Pitești, în calitate de ordonator principal de credite.

(3) Decontarea cheltuielilor se va realiza prin transferul, de la municipiul Pitești la unitatea de învățământ la care învață elevul, a contravalorii aferente cheltuielilor cu cazarea și masa, pe baza facturii emise de către unitatea de învățământ, până la data de 15 a lunii următoare pentru luna anterioară și a notei justificative atașată facturii care va cuprinde valoarea cheltuielilor cu cazarea și masa, determinată potrivit alin. (2).

Art.3. (1) Contractul de parteneriat, încheiat conform metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, se completează cu prevederile prezentei hotărâri, în ceea ce privește obligațiile unității administrativ-teritoriale - municipiul Pitești și ale unității de învățământ care școlarizează elevi în sistemul de învățământ dual.

  • (2) Pentru aducerea la cunoștință a modalității de alocare din bugetul local a fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea și masa, a drepturilor și obligațiilor elevilor beneficiari, prin grija unității de învățământ respective se va încheia un contract cu aceștia.

9

  • (3) Nu se vor aloca de la bugetul local fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea și masa elevilor, în situația în care prin contractual de parteneriat, operatorul economic se angajează să suporte aceste cheltuieli.

Art.4. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și unitatea de învățământ în care se organizează învățământ dual vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.
Pitești

Nr. 105 din 21.03.2019