Hotărârea nr. 104/2019

HCL privind alipirea unor terenuri


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alipirii unor terenuri

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.14227/20.03.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14563/2019, nr. 14565/2019, nr. 14567/2019, nr. 14569/2019, nr.14570/2019;

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.36 alin (2) litera ,,c” și art.123 alin (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.112 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă alipirea imobilului-teren în suprafață de 403 mp, cu nr. cadastral 100754 cu imobilul-teren în suprafață de 2047 mp, cu nr. cadastral 100490.

(2) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin. (1) sunt înscrise în anexele nr.l și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta.

Art.2. (1) Se aprobă darea în administrarea Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești a imobilului-teren în suprafață de 2047 mp, identificat cu nr. cadastral 100490.

(2) Transmiterea imobilului de la alin. (1) se face pe bază de protocol, încheiat prin grija Direcției Servicii Publice și Achiziții, în termen de 30 zile de Ia adoptarea prezentei hotărâri.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcției Servicii Publice și Achiziții, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Tehnice, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 104 din 21.03.2019Contrasemnează,


SECRETAR, rei - Cătălin Călugăru

/ Z/jz- //fcz W/Mj

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE ALIPIRE

Scara 1:1000

Nr. cadastral Suprafața masurata Adresa imobilului

2449 mp

Mun. Pitești, Str. Nlcolae Dobrin, Nr.20, Intravilan, Jud Argeș

Cartea Funciara nr.

UAT | PITEȘTI

Situația actuala (inainte de alipire)

Situația viitoare (după alipire)

Nr. Suprafața Categ. de     Descrierea

cad.     (mp) folosința       imobilului

Nr. 1 Suprafața Categ. de Descrierea cad. (mp) folosința     Imobilului

100490 2047     lCc   LOT 1 Curți-construcții

100754 402       lCc   LOT 2 Curti-constructii

Total   2449

2449       lCc     Curti-constructll

2449

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

scara 1: 1000


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa Imobilului

2449 mp

Mun. Pitești, Str. Nicolae Dobrin, Nr. 20, intravilan, Jud Argeș

Cartea funciara

UAT

PITEȘTI, Jud Argeș

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela 1


Categorie de folosința

Cc


Suprafața [mp] 2449


Mențiuni


TOTAL


2449


Curți construcții intravilan


Terenul nu este Imprejumult Intre pct.(8-9-10-1), In rest împrejmuit cu gard


A. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.


Destinația


Suprafața construita la sol [mp]


Mențiuni


Suprafața măsurată =2449 mp

Suprafața din act = 2449 mp

Executant: Ing. Ncgoita Nicolae

Confirm executa-măsurătorilor Jațeren, corectitudinea întocjfftMî d’dcumenlației cadastrale și  corespondența^cesteia cu lealitatea din tepe

Li

Șerb Bătură și ștamp’*a

c

,irÂ

•data

Inspector


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral


Semnătura și parafa