Hotărârea nr. 103/2019

HCL privind unele masuri de realizare a balcoanelor in MP


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de realizare a balcoanelor la unitățile locative situate în blocurile din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.14171/20.03.2019 al Direcției Arhitect-Șef;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14563/2019, nr.14565/2019, nr. 14567/2019, nr. 14569/2019, nr. 14570/2019;

Văzând prevederile art.36 alin.(2), lit.c) din Legea administrației publice cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cu

locale nr.215/2001, republicată,

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 693 - 702 din C

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea admi

nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioareHOTĂRĂȘTE:Art.l. (1) Autorizațiile de construire pentru executarea locative situate în blocuri se eliberează numai în următoarele situații:

9

 • a) pentru edificarea balcoanelor la blocurile care nu le au prevăzute din construcție, pe coloană, la parter și la toate etajele superioare, sub condiția eliberării autorizațiilor de construire la aceeași dată pentru toți proprietarii de pe coloană, dar fără a împiedica folosirea în condiții normale a condominiului de către toți proprietarii;

 • b) exclusiv pentru edificarea balcoanelor la blocurile care le au prevăzute din construcție, pentru apartamentele a căror suprafață este sub cea minimală, prevăzută de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe coloană, la parter și la toate etajele superioare, sub condiția eliberării autorizațiilor de construire la aceeași dată pentru toți proprietarii de pe coloană, dar fără a împiedica folosirea în condiții normale a condominiului de către toți proprietarii;

 • c) pentru refacerea aspectului armonios și unitar al întregului condominiu, în cazul blocurilor unde s-au autorizat/realizat balcoane parțial, pe unele coloane, conform hotărârilor de consiliu local în vigoare anterior adoptării prezentei hotărâri;

 • d) pentru edificarea balcoanelor care se construiesc la parter, sub cele existente la etajele superioare, identice ca formă și dimensiuni.

 • (2) Pentru situațiile prevăzute la alin.(l) lit. a) - c), în cuprinsul autorizațiilor de construire se va menționa că executarea lucrărilor se va realiza în flux continuu, pentru întreaga coloană.

Art.2. Prin excepție de la art.l alin.(l) lit. a) și b) nu se vor elibera autorizații de construire balcoane pe fațada blocurilor de locuințe aflate în următoarele situații:

 • a) sunt amplasate în raza de protecție a unor monumente istorice și sunt limitrofe acestora;

 • b) fațada blocului este orientată către artere principale de circulație, cu două sau mai multe benzi pe sens, aflate în intravilanul municipiului;


Art.3. (1) Executarea balcoanelor în situațiile prevăzute 1 cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) fără afectarea spațiilor înscrise în Registrul spaț^loi hotărâre a consiliului local;

 • b) fără afectarea căilor de acces ce aparțin domeniul^

  Pitești;

  c) obținerea acordurilor prevăzute de Legea nr. 196/201


nnțarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

 • (2) Pentru situațiile prevăzute la art.l alin.(l) lit. a) - c), lățimea exterioară maximă a balconului este de 2,50 m, măsurată de la fațada blocului.

 • (3) In cazul solicitanților, persoane fizice cu handicap locomotor sau vizual grav, ori a reprezentaților legali ai acestora, proprietari ai unor apartamente situate la parterul blocurilor, autorizația de construire poate prevede și realizarea, în condițiile legii, a unor rampe de acces direct, sub condiția păstrării destinației de locuință.

Art.4. (1) Pentru suprafețele de teren aparținând domeniului public, afectate de construcția de balcoane, potrivit prezentei hotărâri, identificate prin documentația de urbanism, se încheie contract de superficie în formă autentică, cu titlu oneros, între municipiul Pitești și beneficiar, pe cheltuiala acestuia din urmă.

 • (2) Superficiarul este obligat ca, în termen de 30 de zile de la semnarea contractului, să îl înregistreze la Direcția de Impozite și Taxe Locale, în vederea impunerii la plata impozitului prevăzut de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Superficiarul este obligat ca, pe cheltuială proprie, să execute documentația topo-cadastrală și să intabuleze în cartea funciară, în numele municipiului Pitești, terenul care constituie obiectul contractului de superficie, pe care-1 notează, de asemenea, în cartea funciară.

 • (4) Durata dreptului de superficie constituit prin efectul prezentei hotărâri este de 49 ani, cu posibilitatea de reînnoire.

 • (5) Se împuternicește primarul municipiului Pitești în vederea semnării contractului de superficie, în fața notarului public.

Art.5. (1) Pentru anul 2019, titularul dreptului de superficie datorează contravaloarea folosinței terenului aparținând domeniului public al municipiului Pitești și are obligația de a achita o rată lunară de 1,5 lei /m.p., inclusiv T.V.A., începând cu luna următoare celei în care s-a eliberat autorizația de construire.

 • (2) Cuantumul prestației superficiarului se va stabili, începând cu anul 2020, în urma efectuării unui raport de evaluare, valabil 4 ani calendaristici.

 • (3) Ratele lunare se pot achita și anticipat, integral, pentru anul în curs, până la data de 31 martie inclusiv.

 • (4) Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va asigura urmărirea contractelor de superficie, precum și evidența și încasarea sumelor rezultate din aplicarea prezentei hotărâri.

 • (5) Contravaloarea folosinței terenului, în suma prevăzută la alin.(l) sau (2), se datorează de către toți titularii dreptului de superficie care obțin autorizații de construire potrivit prezentei hotărâri, cu excepția persoanelor prevăzute la art.3 alin.(3), pentru care se încheie contract de superficie cu titlu gratuit.

 • (6) Beneficiarii care au obținut autorizații de construire pentru executarea balcoanelor, anterior prezentei hotărâri, au obligația de a achita contravaloarea folosinței terenului, respectiv suma stabilită conform alin.(2), începând cu data de 01.01.2020, dată până la care rămân aplicabile art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2009, cu modificările și completările ulterioare.

 • (7) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.04.2019, dată la care își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr.63/2009, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.268/2011, cu excepția art.2, care își încetează aplicabilitatea la data de 31.12.2019.

 • (8) Beneficiarii care au obținut autorizații de construire pentru executarea balcoanelor, anterior prezentei hotărâri, au posibilitatea încheierii de contracte de superficie, în condițiile prezentei hotărâri, începând cu anul 2020.

Art.6. Direcția Arhitect Șef, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, precum și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr.103 din 21.03.2019