Hotărârea nr. 102/2019

HCL privind neexercitarea dr. de preemtiune Casa Mamulea


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric „Casa Mamulea” situat în municipiul Pitești, Bd. Republicii nr. 104, județul Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 14213/20.03.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14563/2019, nr. 14565/2019, nr. 14567/2019, nr. 14569/2019, nr. 14570/2019;

  • - Notificarea privind dosarul de executare nr.367/2018 din data de 14.03.2019 a Biroului Executorului Judecătoresc Gigoi Emil, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.13511/18.03.2019;

Văzând prevederile art.4, alin.(4), (8) și (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, coroborate cu prevederile art.1738 din Codul Civil, precum și ale art.848 din Codul de Procedură Civilă;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Municipiul Pitești nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea imobilului casă și teren, situat în Pitești, Bd. Republicii nr.104, proprietatea d-lui

și a d-lui                          înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, cod AG-II-

m-B-13429, sub denumirea de „Casa Mamulea”.

(2) Datele de identificare ale imobilului pentru care nu se exercită dreptul de preemțiune sunt prevăzute în Cartea Funciară nr.86909, a municipiului Pitești.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniul Național Argeș, cu sediul în Pitești, Piața Vasile Milea nr. 1, și Biroului Executorului Judecătoresc Gigoi Emil, cu sediul Pitești, bd. Republicii nr.129, ap.l de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești

Nr. 102 din 21.03.2019