Hotărârea nr. 101/2019

HCL privind achizitionarea de servicii juridice


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind achiziționarea unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • -  Raportul nr.14206/20.03.2019 al Direcției Administrație Publică Locală,


Juridic Contencios;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14563/2019, nr. 14565/2019, nr. 14567/2019, nr. 14569/2019, nr. 14570/2019;

Văzând și prevederile Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă inițierea procedurilor legale pentru achiziționarea serviciilor

de consultanță juridică, reprezentare în fața instanței de judecată, pregătire și elaborare a susținerilor necesare în vederea apărării intereselor instituției în cauza ce face obiectul dosarului nr.8995/109/2017 aflat pe rolul Tribunalului Argeș, precum și în alte cauze generate de litigiul susmenționat.

Art.2.(l). Finanțarea serviciilor de consultanță juridică menționate la art.l se face din sume alocate de la bugetul local.

(2). Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești să semneze, în numele și pentru municipiul Pitești, documentele întocmite în vederea achiziționării serviciilor de consultanță juridică menționate la art. 1.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală,


Juridic Contencios și Direcția Economică, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

uliu-Radu
Pitești

Nr. 101 din 21.03.2019