Hotărârea nr. 100/2019

HCL privind acordarea unui mandat special ADIA

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere :

-Expunerea de motive a domnului consilier Cristian Gentea;

-Raportul nr. 13747/19.03.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

-Informarea S.C. Apă Canal 2000 S.A., nr.955/11.02.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.7076/11.02.2019, prezentată în ședința Consiliului Local al Municipiului Pitești din data de 21 februarie 2019;

Văzând și prevederile Legii nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.8 alin.(3) lit.”k” și art.10 alin.(5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind serviciul de alimentare cu apa și de canalizare nr.241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/26.03.2010, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș și Operatorul Regional S.C. Apă Canal 2000 S.A., ale Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.16 alin.3 lit.”d” și ale art.17 lit.”c” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș în vederea identificării și aprobării unor soluții astfel încât costurile generate de apele pluviale preluate la rețeaua de canalizare să fie suportate de operatorul regional, cu modificarea corespunzătoare a strategiei tarifare, în condițiile legii.

Art.2 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Direcției Servicii Publice și Achiziții, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr.100 din 21.03.2019Contrasemnează:Andrei-Cătălin Călugăru