Hotărârea nr. 10/2019

HCL privind indreptarea erorilor materiale din HCL 436 si 432 din 2018


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorilor materiale cuprinse în HCL nr.436/2018 prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Modernizare locuri de joacă pentru copii și în HCL nr.432/2018 privind însușirea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Realizarea coloanei electrice interioare pentru alimentarea Corp A+CorpB+CorpC+CorpD la Școala Matei Basarab, din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 3338/22.01.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4765/2019, nr.4767/2019, nr. 4768/2019;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești nr.213/10.01.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr. 1554/11.01.2019.

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I Se aprobă îndreptarea erorilor materiale cuprinse la Art.l, Art.2, Art.5, Art.7 și Art.8 din HCL nr.436/2018 prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Modernizare locuri de joacă pentru copii în sensul că anul procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor este 2017 și nu 2018.

Art.II Se aprobă îndreparea erorii materiale cuprinse la Art.8 din HCL nr.436/2018 prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Modernizare locuri de joacă pentru copii în sensul că valoarea lucrărilor este de 340.996, 4 lei inclusiv TVA și nu 300.161,27 lei inclusiv TVA.

Art.III Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexa nr.12 la HCL nr.436/2018 prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Modernizare locuri de joacă pentru copii în sensul că valoarea prevăzută la punctul 16 din anexă este de 809.632,44 lei inclusiv TVA și nu 648.386,25 lei inclusiv TVA.

Art.IV Se aprobă îndreptarea erorii materiale de la art.l 1 din HCL nr.436/2018 prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Modernizare locuri de joacă pentru copii în sensul că valoarea lucrărilor este de 858.071,03 lei inclusiv TVA și nu 696.824,84 lei inclusiv TVA.

Art.V Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în titlul HCL nr.432/2018 privind însușirea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Realizarea coloanei electrice interioare pentru alimentarea Corp A+Corp B+Corp C+Corp D la Școala Matei Basarab, din municipiul Pitești în sensul că sintagma privind însușirea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor se înlocuiește cu sintagma prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor.

Art.VI. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 10 din 31.01.2019Contrasemnează:


SECRETAR,

Andrei-C lin Călngăru