Hotărârea nr. 1/2019

HCL privind aprobarea Programului provizoriu de investitii pe anul 2019


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea “Programului provizoriu de investiții al municipiului Pitești pe anul 2019” și a “Listei provizorii de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2019“

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.4015/25.01.2019 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

nr.4765/2019, nr. 4766/2019, nr. 4767/2019, nr. 4768/2019, nr. 4770/2019;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă “Programul provizoriu de investiții al municipiului Pitești pe

anul 2019” și “Lista provizorie de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2019“, conform anexelor nr. 1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Obiectivele de investiții, dotările și alte cheltuieli de investiție, precum și


sumele aferente acestora, aprobate conform anexelor nr. 1 și nr.2 la prezenta hotărâre, vor fi cuprinse în Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2019 și în Lista de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2019, care se vor aproba ca anexe la bugetul municipiului Pitești pe anul 2019.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire


dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


NȚĂ,


Pitești,

Nr. 1 din 31.01.2019


Anexa nr.l

la H.C.L. nr. .//    /


2019


PROGRAMEI. PROVIZORIU DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2019

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

14.053

14.053

14.053

din care:

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

2.656

2.656

2.656

B. LUCRĂRI NOI

0

b

0

C, ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

11.397

11.397

11.397

Cap. 51.02 "Autoritati publice si acțiuni externe"

54

54

54

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

54

54

54

54

54

I. Dotări

54

54

54

54

54

Primăria Municipiului Pitești

54

54

54

54

54

Cap. 61.02 „Ordine publică și siguranță națională", din care:

150

150

150


C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

150

150

150

1. Dotări

150

150

150

Primăria Municipiului Pitești

615

615

150

150

150

04.2019

Cap. 65.02 „învățământ", din care:

5,702

5,702

5.702

A. Lucrări în continuare, din care:

1.201

1.201

1,201

Primăria Municipiului Pitești

1.201

1.201

1.201

-Acoperire teren sport - Școala Gimnazială „Ion Pillat”

600

600

31

31

31

04.2019

-Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”

19.545

19.545

155

155

155

04.2019

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

1.221

1.221

529

529

529

04.2019

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială „Nicolae Simonide”

332

332

17

17

17

04.2019

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Cămin Școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

313

313

159

159

159

04.2019

-Deviere rețea termică Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

330

330

310

310

310

04.2019

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

4.501

4.501

4.501

1. Proiectare

159

159

159

Primăria Municipiului Pitești

159

159

159

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

1.771

1.397

33

33

tu tu

04.2019

-Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

1.958

1.501

37

37

37

04.2019

- Mansardare corp A - Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

937

858

19

19

19

04.2019

-Reabilitare termică grădiniță - Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

490

1.112

10

10

10

04.2019

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

60

60

60

60

60

04.20193. Reabilitări

3.942

-

1 . :--

3.942

3.942

Primăria Municipiului Pitești

3.942

,3.9^2

3.942

-Reabilitare și modernizare cămin școlar - Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

6.067

6.067

1.500

1.500

1.500

04.2019

-Reabilitare termică și modernizare cantină Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

4.500

4.500

1.500

1.500

1.500

04.2019

-Reabilitare termică Clădire cămin Liceul

Tehnologic „Dacia”

707

707

25

25

25

04.2019

-Reabilitare acoperiș corp B - Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

301

301

238

238

238

04.2019

-Reabilitare sală de sport Liceul Tehnologic „Dacia”

359

359

252

w

252

04.2019

-Reabilitare instalație electrică Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii”

203

203

135

135

135

04.2019

-Reabilitare instalație electrică corp B - Școala Gimnazială „Matei Basarab”

430

430

292

292

292

04.2019

4. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

400

400

400

Primăria Municipiului Pitești

400

400

400

-Reparație capitală gard teren de sport al Colegiului Național „Zinca Golescu”

364

364

200

200

200

04.2019

-Reparații capitale acoperiș corp Teiuleanu -Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

505

505

200

200

200

04.2019

Cap. 67.02 „Culturii, recrccre și religie", din

care:

286

286

286

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

286

286

286

1. Proiectare

286

286

286

Primăria Municipiului Pitești

286

286

286

-Crearea de sisteme de închiriere biciclete (sistem de tip „bike-sharing”)

2.796

3.866

3

3

3

04.2019

-Realizarea de piste pentru bicicliști, inclusiv pentru recreere, de-a lungul Râului Argeș

9.320

8.009

3

3

J

04.2019

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

18.640

21.822

175

175

175

04.2019

-Realizare Parc Lunca Argeșului 2

375

9.527

105

105

105

04.2019

Cnp. 68.02 „Asigurări și asistență socială", din

care:

255

............

255

255

A.Lucrări în continuare, din care:

255

25.5 i

255,

Primăria Municipiului Pitești

255

^55-

.-2^5

-Centru Multifuncțional Comunitar

966

966

100

100

100

04.2019

-Modernizare bloc locuințe sociale „Coremi”

836

836

155

155

155

04.2019

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică", din care:

3.011

3.011

3.011

A. Lucrări in continuare, din care:

900

900

900

Primăria Municipiului Pitești

900

900

900

-Reabilitare Sala Mare de ședințe Primăria Municipiului Pitești

1.068

1.068

400

400

400

04.2019

Transformare cămin C3 in clădire de locuințe sociale

4.200

4.200

500

500

500

04.2019

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

2.111

2.111

2.111

1. Proiectare

100

100

100

Primăria Municipiului Pitești

100

100

100

-Reabilitare Piața Primăriei

100

100

100

100

100

04.2019

3. Reabilitări

2.000

2.000

2.000

Primăria Municipiului Pitești

2.000

2.000

2.000

-Reabilitare Piața Trivale

4.189

4.189

1.000

1.000

1.000

04.2019

1.000

1.000

04.2019

-Reabilitare Piața Găvana

5.950

5.950

1.000

4. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

11

11

11

Primăria Municipiului Pitești

11

11

11

-Reparații capitale terasă, luminatoare și scurgeri pluviale Piața Găvana

1.241

1.241

11

II

II

04.2019

Cap. 74.02 „Protecția mediului", din care:

695

695

695

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

695

695

695

1. Proiectare

195

195

195

Primăria Municipiului Pitești

195

195

195

-Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile (SEAF)

155

155

155

155

155

04.2019

-Reabilitare canal deschis strada General Dimitrie Boteanu

40

40

40

40

40

04.2019

2. Dotări

500

1

—-----

500

500

Primăria Municipiului Pitești

6.195

6.165

500

500

' 500

04.2019

Cap. 84.02 „Transporturi”, clin care:

3.900

3.90(1

/ 3.90(1

A.Lucrări în continuare, din care:

300

-300 "

300

Primăria Municipiului Pitești

300

300

300

-Amenajare strada Grigore Alexandrescu

671

671

300

300

300

04.2019

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

3.600

3.600

3.600

1. Proiectare

869

869

869

Primăria Municipiului Pitești

869

869

869

-Stații așteptare călători transport urban în zona municipiului Pitești

9.320

18.667

20

20

20

04.2019

-Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători

39.937

35.625

171

171

171

04.2019

-Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi)

559

798

3

J

3

04.2019

-Managementul parcărilor și implementarea de panori informative la intrarea în municipiul Pitești (5 panouri)

4.567

6.310

35

35

35

04.2019

-Crearea unei baze de date G1S cu Informații de trafic și călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)

233

5

5

5

5

04.2019

-îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești

14.134

155

155

155

155

04.2019

-Străpungere din strada Depozitelor (Mun. Pitești), peste Autostrada Al (cu nod rutier nou), la DN 73 în corn. Mărăcineni, jud. Argeș

163.100

310

310

310

310

04.2019

-Pasaj rutier străzile Craiovei-Târgul din Vale

155

61.000

15

15

15

04.2019

-Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban

16.249

16.249

155

155

155

04.2019

2. Dotări

1.430

1.430

1.430

Primăria Municipiului Pitești

1.430

1.430

1.430

1.430

1.430

04.2019

3.Reabilitări

1.398

1.398

1.301

1301

1301

Primăria Municipiului Pitești

2.665

2.665

1.301

1.301

1.301

- Reabilitare strada Carpenului

1.398

1.398

50

50

50

04.2019

-Lucrări de conformare pod peste Râul Doamnei

1.267

1.267

1.251

1.251

1.251

04.2019

Anexa nr.2

IaH.C.L. nr. /J /    20 J 9

Lista provizorie de dotări a Primăriei Municipiului Pitești

pe anul 2019

Capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Instalație de filtroventilație pentru adăposturi de protecție civilă

buc.

3

150

TOTAL74.02 - Protecția mediului

Nr.

crt.

■l                                                                             f

Denumire mijloc fix

U.M.

\\

Cantitate

Paloare ■ (mii Iei) L

1

Container îngropat

buc.

67

50

2

Echipament de spălare containere îngropate

buc.

1

50

3

Multifuncțională - Autocompactoare 8-10 mc cu lamă și sărăriță

buc.

1

100

4

Multifuncțională - Auto măturătoare medie 5-6 mc cu lamă și sărăriță

buc.

1

100

5

Multifuncțională - Autostropitoare container cu lamă și sărăriță

buc.

3

100

6

Utilaj de ridicat containere îngropate

buc.

1

100

TOTAL

500


Capitolul 51.02 - Autorități publice și ac

iuni externe

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Copiator

buc.

1

8

TOTAL

8

Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe

Proiect ” Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești”

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1.

Laptop

buc

3

17

2

Pachet software

buc

3

7

3

Imprimanta multifuncționala

buc

1

22

TOTAL

46

Capitolul 84.02 - Transporturi

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Autospecială 4x4, cabină dublă, 7 locuri

buc.

2

960

2

Autospecială 4x4, cabină simplă, 3 locuri

buc.

1

470

TOTAL

1.430