Proces verbal din 27.09.2018

Proces verbal - sedinta ordinara 27.09.2018

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 27.09.2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.1075 din 20.09.2018.

La ședință participă de drept:

 • -  dl. Constantin Cornel Ionică - Primarul Municipiului Pitești;

 • -  dl. Andrei - Cătălin Călugăru   - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei - Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 22;

Consilieri absenți: domnul consilier Bănică Iuliu Radu.

5

Președinte de ședință este doamna consilier Mariana-Tatiana Preduț.

Se acordă comisiilor de specialitate câteva minute pentru analizarea punctelor suplimentare de pe ordinea de zi.

Executivul precizează că există modificări și completări la proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

Se introduc pe ordinea de zi următoarele materiale:

I. La punctul nr.37 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alocarea unor sume de la bugetul local al municipiului Pitești pe anul 2018, pentru finanțări nerambursabile».

La punctul nr.38 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Str. Alunului nr.42-42A pentru investiția “Construire locuință P+3/4E și împrejmuire teren” ».

La punctul nr.39 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Str. Episcop Grigorie Leu nr.75 pentru investiția ”Construire imobil locuințe colective (cu spații comerciale la parter) și refacere împrejmuire teren.” »

La punctul nr.40 de pe ordinea de zi: «Proiect de hot ărâre ini ț iat de primar privind acordarea unor mandate reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunările generale ale acționarilor SC Apă Canal 2000 SA și SC Salubritate 2000 SA. »

La punctul nr.41 de pe ordinea de zi: «Proiect de hot ărâre ini ț iat de primar privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a acționarilor la S.C. Salpitflor Green S.A.»

La punctul nr.42 de pe ordinea de zi: «Proiect de hot ărâre ini ț iat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr.114 din 29.03.2018 privind aprobarea lucrărilor de reparații la unitățile de învățământ din municipiul Pitești, propuse a fi executate în anul 2018, cu modificările și completările ulterioare ».

La punctul nr.47 de pe ordinea de zi: Informare privind propunerea de atribuire a denumirii de “General C.I. Brătianu” a unei artere de circulație din

5 municipiul Pitești.

Restul punctelor de pe ordinea de zi se renumerotează .

II. La punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, « Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2018» se modifică și se completează motivat de următoarele:

 • 1. Au fost repartizate fonduri suplimentare bugetului municipiului Pitești pe anul 2018, fiind necesară completarea preambulului cu următoarele:

 • - Adresa nr. 433/18.07.2018 a Ministerului Culturii și Identității Naționale,

5                           5               5                  ~

înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 36549/06.08.2018, prin care s-a comunicat aprobarea pentru Municipiul Pitești a finanțării proiectului „Simpozionul Național Pitești - 9.000 lei - Centrul Cultural Pitești” în cadrul listei de manifestări, acțiuni și proiecte de aniversare a Centenarului Marii Uniri și a Primului Război Mondial, cu anvergură locală/regională/ internațională;

 • - Adresa nr. 14221/26.09.2018 a Direcției de Asistență Socială a

5                                                      5

Muncipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 45273/26.09.2018, prin care s-a comunicat suplimentarea cu 430 mii lei a sumei care se alocă bugetului municipiului Pitești pe anul 2018 pentru finanțarea sănătății, respectiv a cabinetelor de medicină generală și dentară din unitățile școlare de învățământ, în baza adresei nr. 21680/25.09.2018 transmisă instituției de către Direcția de Sănătate Publică Argeș.

 • 2. Prin Referatul nr. 45037/25.09.2018 al Direcției Administrație Publică

5                                                  5

Locală s-a aprobat alocarea din bugetul local a sumei de 50 mii lei destinată asigurării condițiilor tehnico-materiale necesare desfășurării în cele mai bune condiții a

5                                                                                                                                        5                                                                                                                 5

referendumului național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018.

 • 3. Prin referatele nr. 44769/24.09.2018, nr. 45077/26.09.2018 ș i nr. 45388/27.09.2018 ale Direcției Tehnice s-au aprobat:

 • - Modificarea Programului de investiții al municipiului Pitești pe anul 2018, prevăzut în anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre, în sensul diminuării cu suma de 77 mii lei la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Dotări” și al completării la capitolul 84.02 „Transporturi”, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectare”, Primăria Municipiului Pitești, cu obiectivul „Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Pitești” cu o prevedere estimată de 87 mii lei, în vederea realizării Studiului de fezabilitate pentru acest obiectiv necesar obținerii unei finanțări nerambursabile;

 • - Diminuarea cu suma de 77 mii lei a Listei de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2018, prevăzută în anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre, la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, mijlocul fix „Microbuz”;

 • - Alocarea sumei de 50 mii lei pentru reparații curente în bugetul Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2018 la capitolul 65.02 „Învățământ”, în vederea reparării instalației electrice de la Școala Gimnazială „Negru-Vodă”, care prezintă un grad avansat de uzură fizică și morală, respectiv un risc crescut de incendiu și electrocutare.

În baza celor propuse mai sus, proiectul de hotărâre se modifică corespunzător cu respectarea structurii clasificației bugetare în vigoare prin rectificarea nivelurilor de venituri și cheltuieli și prin repartizarea unei sume suplimentare din fondul de rezervă, prin modificarea Programului de investiții al municipiului Pitești pe anul 2018 și a listei de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2018, prin renumerotarea articolelor, precum și prin modificarea bugetelor ordonatorilor de credite pe acest an, modificări care vor fi prevăzute în anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din hotărâre.

III. La punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, « Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018» se modifică și se completează motivat de următoarele:

 • 1. Prin adresa nr.7805/18.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.43242/18.09.2018, Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” a transmis o solicitare de rectificare a bugetului de venituri proprii, ca urmare a încasării de venituri suplimentare în sumă de 48 mii lei din vânzarea de sportivi, aceste venituri urmând a fi utilizate pentru plata de utilități și achiziționarea de obiecte de inventar.

 • 2. Prin adresa nr.2534/20.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.44179/20.09.2018, Fotbal Club Argeș a transmis o solicitare de rectificare a bugetului de venituri proprii, ca urmare a încasării de venituri suplimentare în sumă de 40 mii lei din drepturi TV și din vânzarea de bilete la meciuri, aceste venituri urmând a fi utilizate pentru plata altor bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare.

5

 • 3. Prin adresa nr.7805/18.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.43242/18.09.2018, Școala Gimnazială „Negru-Vodă” a transmis o solicitare de rectificare a bugetului de venituri proprii, ca urmare a încasării de venituri suplimentare în sumă de 5,20 mii lei din închirieri și din valorificarea unor deșeuri de hârtie și carton, aceste venituri urmând a fi utilizate pentru achiziționarea de obiecte de inventar.

 • 4. Este necesar ă suplimentarea bugetului Centrului Cultural Pite ști pe anul 2018, prin alocarea sumei de 9 mii lei sub formă de subvenție în completarea veniturilor proprii, sumă virată bugetului local de către Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru finanțarea proiectului „Simpozionul Național Pitești - 9.000 lei -Centrul Cultural Pitești” în cadrul listei de manifestări, acțiuni și proiecte de aniversare a Centenarului Marii Uniri și a Primului Război Mondial, cu anvergură locală/regională/ internațională.

În baza celor propuse mai sus, proiectul de hotărâre se modifică corespunzător cu respectarea structurii clasificației bugetare în vigoare prin rectificarea nivelurilor de venituri și cheltuieli, prin renumerotarea articolelor, precum și prin modificarea bugetelor ordonatorilor de credite pe acest an, modificări care vor fi prevăzute în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

IV. Punctul nr. 16 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate” se modifică și se completează astfel: ”Art.2. va avea următorul cuprins: « Se acordă Diploma de fidelitate familiei Victoria și Vladimir Covaliu, domiciliată în municipiul Pitești, str. Bradului, bl.40, sc.E, et.1, ap.6, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.»”

”Art.10. va avea următorul cuprins: « Se acordă Diploma de fidelitate familiei Lizica și Constantin Ionescu, domiciliată în municipiul Pitești, Bld. Libertății nr. 16, bl.P3, sc. D, et.3, ap.11, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.»”

”Art.21. va avea următorul cuprins: « Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Gheorghe Ștefan, domiciliată în municipiul Pitești, Str. Carpați nr.2, bl.C4, sc. B, et.4, ap.17, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.»”

”Art.22. va avea următorul cuprins: « Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Mihai Vintilă, domiciliată în municipiul Pitești, str. C-tin Noica nr.4, bl.T2, sc.D, et.3, ap.12, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.»”

”Art.23. va avea următorul cuprins: « Se acordă Diploma de fidelitate familiei Mariea și Ion Zaharia, domiciliată în municipiul Pitești, b-dul Libertății nr. 2, bl.67B, sc.A, ap.5, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.»”

Art. 2-20 inițiale se renumerotează în mod corespunzător.

Se supune aprobării ordinea de zi cu modificări.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Comisia 1: pentru punctele 38 și 39 de pe ordinea de zi așteptăm avizul comisiei de urbanism. Pentru restul punctelor: aviz favorabil.

Domnul consilier Gentea Cristian: Comisia 2 dă aviz pozitiv pentru punctele 1,2,4,5,6. Punctul 7 este informare. Dacă domnul Dănuț Dinu a spus că așteaptă poziția comisiei 2: la PUD-ul de pe str. Alunului, așa după cum știți, a fost retras anterior de domnul primar, pentru că asociația de proprietari din zonă nu fusese notificată. A fost făcută notificarea, s-a mers la fața locului, constructorul a înțeles și s-a retras. Deci din

~                                         9                         ~                                                     5              5

punctul nostru de vedere, totul este în regulă, avizul este pozitiv.

Pentru punctul 3: rugămintea mea și a comisiei: solicităm domnului primar retragerea. Îl mai gândim. Comisia dă aviz negativ. Eu nu am fost la ședința pe comisii. Salut faptul că s-a ținut ședința pe comisii cu o săptămână înainte. Exact ce aveam nevoie la urbanism ca să putem da avizele. Colegii mei au fost la fața locului. Este o zonă numai de case. Este vorba de un PUZ din anul 2008, PUZ care s-a aprobat atunci pentru regimul de înălțime P+3E. Atunci terenul era gol; nu s-a făcut nimic; peste 10 ani este altă situație. Acum sunt numai case acolo. Trebuie făcut ceva. Să terminăm cu

5

acest sistem de lucru. Nu suntem de acord cu construcția blocului în această zonă cu

5

un asemenea regim de înălțime.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Comisia 3: aviz favorabil pentru restul, aviz negativ pentru punctul 3, din aceleași motive ca și domnul Gentea.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Comisia 1: Însușim poziția domnului Gentea. Dacă dânsul consideră că nu este oportun, votul este în aceeași măsură. Nu vrem să se încalce legea. Noi ne-am însușit poziția domnului Gentea.

Domnul consilier Gentea Cristian: Mai am ceva de spus și asta cred că este în ajutorul deciziei dvs. S-a făcut informare publică. Toți vecinii au ridicat obiecțiuni. Nu înțeleg de ce s-a mai făcut această informare publică.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Retrag proiectul de pe ordinea de zi. Proiectul în sine îndeplinește toate condițiile. Domnul viceprimar a fost prezent la comisie. Și din punct de vedere legal, și din punct de vedere al legii, și al documentelor care au fost acolo, a fost de acord. Proiectul îndeplinește condițiile, în sensul că nu putem să lucrăm decât pe PUZ-urile care sunt actuale. Lucrăm pe măsurile actuale, pe PUZ-urile actuale. Și eu văd ca o inoportunitate faptul că se construiește în zona de case.Nu este singurul caz. Primăria Municipiului Pitești și Consiliul Local trebuie să fie echidistanți. Noi, în dezbatere publică, suntem mediatori.Analizăm oportunitatea în funcție de lege. Din punct de vedere al legii, este ok. Din punct de vedere al situației efective, este discutabil. Poate mai analizăm-nu știu unde. Nimeni nu mai vrea blocuri.

~                                                                                                                   5

Este vorba acum de o situație care se va pune în dezbatere largă. Privește un nou investitor. Este vorba de un proiect care va schimba radical Piteștiul în zona de Sud -la fosta SC Textila - SC Metabet CF SA. Cu 80 de milioane de euro nu te poți juca cu investiția. Trebuie să aplicăm legea. Îl retrag de pe ordinea de zi.

Domnul consilier Gentea Cristian: Eu nu am spus că nu este legal, eu am spus că nu este oportun. Nu este în regulă să nu ținem cont de părerea cetățenilor din zona respectivă. Data trecută s-a discutat să găsim posibilitatea legală să anulăm PUZ-urile mai vechi de nu știu câți ani. Am zis să găsim o soluție. S-a spus că nu se poate. Aceste PUZ-uri pot fi actualizate. Cred că aceasta este soluția: actualizarea la situația reală de astăzi. Nu mă pricep - după un anumit număr de ani. Eu am văzut în lege că PUG-ul este valabil 10 ani, cu o singură prelungire. La PUZ nu scrie.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: PUG-ul nu are termen de funcționalitate. PUZ-ul este singurul instrument după care putem lucra noi acum. În această situație - în sensul că nu avem PUG actualizat, sunt 70% din orașele țării. S-ar

5                                                                                                                       ~                                                    5           5 putea să mai dureze 10 ani. Nu am stat degeaba. A fost pus pe SEAP, am tot adăugat sume, dar nu vine nimeni la licitație. În ședința următoare veți vedea că se va cere

2                                                                                                  9                      9               9                                                    9

PUZ/PUD pentru locații care nu au acest studiu. Lucrăm la un regulament. Nu sunt nici “pentru”, nici “împotrivă”. Trebuie să găsim soluții colective. Vom analiza fiecare locație și instrumentele legale, posibilitățile legale nu sunt foarte multe. Lucrăm acum la PUZ/PUG într-o zonă în care se impune lucrul acesta și va intra la comisii săptămâna viitoare. Aici sunt specialiști cunoscători de carte, care știu legea; noi ne pronunțăm: vrem sau nu vrem. Legea trebuie să o aplicăm noi ca primărie, ca Executiv, în primul rând avem obligația aceasta, și evident ca și Consiliu Local. Mulțumesc!

Domnul consilier Gentea Cristian: Consiliul local suntem și noi. Nu înțeleg ce ați vreți să spuneți. Ați trecut într-o altă zonă.

9  9

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu. Am spus că în comisie analizează oameni de specialitate, care știu despre ce este vorba și vin cu soluții în cunoștință de cauză. La asta mă refeream, și este vorba de arhitecți, de la Ordinul

9        9                                                                                                   ~    9                                                                     9

Arhitecților, care sunt specialiști în materie. Nu stabilesc eu regulile. În comisie nu sunteți numai dumneavoastră sau numai eu. În comisie sunt și alți reprezentanți care

9                                                                                                                                                                   9          9          ±

își pot spune părerea și care sunt specialiști. La asta m-am referit.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Din punct de vedere legal, proiectul nu are nicio problemă. Strada era plină cu multe mașini parcate pe o parte și pe alta. Poate ar trebui luată în considerare modificarea acelei hotărâri de consiliu local privind parcările cu acel procent de 10% în plus, pentru că eu o spun din practică, toți cei care fac aceste blocuri, vând și locurile de parcare. Nu toată lumea poate, după ce a dat 80.000 euro pe un apartament, s ă mai dea 5.000 euro ș i pentru un loc de parcare. Nu știu dacă este legală vânzarea locurilor de parcare doar celor ce locuiesc în acel bloc. Acea zonă este o zonă de case. Din punct de vedere legal, este în regulă. Din punct de vedere al oportunității, cum a zis domnul Gentea, nu ar fi normal. Consiliul local asta votează, oportunitatea. Legal, proiectul a îndeplinit toate condițiile. Din punct de vedere al oportunității, nu este normal. Trebuie reactualizat PUZ-ul din zonă. Una era situația în anul 2008, alta este situația acum.

9                                            ~                                         9

Doamna președință de ședință propune ca după intervenția domnului consilier Dănuț Dinu, să se termine cu solicitarea avizelor și să înceapă ședința.

Domnul consilier Narcis Sofianu: Îmi cer scuze, nu vreți să îmi acordați

7                          9                                                     9

cuvântul?

Doamna președintă de ședință: Nu a început ședința. Comisia 4? Avizul?

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: Comisia 4 dă aviz favorabil pentru toate proiectele prezentate, mai puțin pentru punctul 3, cel retras de domnul primar, aviz negativ.

Domnul consilier Ionuț Olariu: Comisia 5 dă aviz favorabil, cu excepția punctului 2: 1 vot “pentru”, 1 vot “contra”; punctul 3-retras.

Domnul consilier local Dănuț Dinu: Vreau să încercăm să ne calmăm, noi

9                                                                                                                        ~

reprezentăm aici toți cetățenii municipiului Pitești. Noi toți ne dorim binele acestui oraș. Într-adevăr, noi votăm oportunitatea; să nu ne fie teamă să votăm oportunitatea, pentru că ieșim pe stradă și ne întâlnim cu cetățenii. Eu nu am frică să votez “Nu”, dacă eu voi considera că nu este oportun acest proiect sau alt proiect. Împărtășesc ideea că trebuie să actualizăm aceste planuri. Nu este vorba de rea-credință. Trebuie făcute lucrurile așa cum trebuie.

5

Domnul consilier Narcis Sofianu: În comisia juridică, nu am dat aviz favorabil punctelor 38 și 39 de pe ordinea de zi. Susțin punctul de vedere al domnului consilier Gentea cu privire la faptul că noi, consilierii, votăm și oportunitatea proiectelor de hotărâre, dar, mai ales, în funcție de specificul comisiei în care activăm, avem drepturi și obligații de a și verifica documentațiile întocmite de respectabilii specialiști din aparatul domnului primar, dacă sunt conforme, dacă există vreo scăpare. Când în presă este menționat un aspect legat de activitatea consiliului local, se spune că a fost votat de consilieri. Ca și cum suntem singurii care ne asumăm răspunderea. Este foarte important să avem în vedere la nivelul executivului și următoarea apreciere, fără a fi un specialist în reglementări de drept referitoare la arhitectură: un PUZ, și aici domnul arhiect poate confirma, ca și domnul secretar, este realizat ca o completare la PUG, peste aria lui de cuprindere, prin raportare la PUG valabil la momentul întocmirii. La momentul întocmirii lui, respectiv în anul 2008, noi aveam un PUG valabil, care astăzi nu mai este valabil. Din punctul meu de vedere, ca jurist, PUZ-ul și-a încetat valabilitatea. S-a instituit principiul de drept care spune așa: “Dacă principalul este nul, și accesoriul este nul.”

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru face prezența: sunt 22 consilieri prezenți, 1 consilier local absent:domnul Bănică Iuliu Radu.

Doamna președintă de ședință supune la vot motivarea absențelor domnilor consilieri Florea Daniel, Morlova Eduard de la ședința ordinară din data de 23.08.2018, respectiv a domnilor consilieri Morlova Eduard și Gentea Cristian de la ședința extraordinară din data de 20.09.2018, care se aprobă în unanimitate de voturi.

S-au supus aprobării procesele-verbale ale ședințelor din data de 12.07.2018 și 26.07.2018, care au fost aprobate în unanimitate.

Doamna președintă supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse, care este aprobat cu 21 de voturi “pentru”, iar domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț nu participă la vot.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică retrage punctul 30 de pe ordinea de zi, respectiv “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții “Extindere și reabilitare imobil școala gimnazială Mircea cel Bătrân, municipiul Pitești ”.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse, fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Înscrieri la punctul “Diverse”: domnul consilier Sofianu Narcis, domnul consilier Gentea Cristian, domnul consilier Dănuț Dinu.

Doamna președintă de ședință aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că a primit un material din partea unei persoane care nu a dorit susținerea acestuia la punctul “Diverse”, materialul rămânând să fie studiat.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr. 1 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2018”, cu modificările și completările ulterioare.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: suplimentarea cu niște sume a fondurilor alocate pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul de masă și a altora asemenea prezentate în proiect.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.304/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.2 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018. ” Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba despre rectificări pentru Fotbal Club Argeș și Centrul Cultural pentru finanțare nerambursabilă de la Ministerul Culturii pentru realizarea revistei ”Argeș”-65 milioane lei.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.305/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.3 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unei camere în imobilul situat în str. Victoriei nr.38, Pitești, jud. Argeș.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionic ă : Este vorba despre neexercitarea dreptului de preemțiune pentru o cameră din imobilul din str. Victoriei nr.38 (preț 25.000 euro) - Casa Tâmpeanu.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.306/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.4 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru îndreptarea unor erori materiale în cuprinsul H.C.L. nr. 238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, către S.C. Salpitflor Gren S.A., cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin - Cornel Ionică: Este vorba de o eroare materială cu privire la o dată. Sintagma ”Lista mijloacelor fixe din evidență la 01.03.2017” se înlocuiește cu sintagma ”Lista mijloacelor fixe din evidență la 11.07.2017”.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.307/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.5 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea în municipiul Pitești a Târgului “Toamna Piteșteană”, ediția a XIII-a, octombrie 2018.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba despre a XIII-a ediție a Târgului “Toamna Piteșteană”.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.308/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.6 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea raportului de evaluare a materialelor rezultate din dezmembrarea unor bunuri concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A., scoase din funcțiune, aparținând domeniului privat al Municipiului Pitești, ce urmează a fi valorificate ca deșeuri reciclabile”.

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Aprobare raport de evaluare materiale rezultate din dezmembrarea unor bunuri concesionate SC Apă Canal 2000 SA, scoase din funcțiune, ce urmează a fi valorificate ca deșeuri reciclabile (ex. deșeu fier, deșeu aluminiu).

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 21 voturi “pentru”, domnul consilier local Janță Constantin-Daniel neparticipând la vot potrivit art.46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, devenind Hotărârea nr.309/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.7 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alegerea președintelui de ședință”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 21 voturi “pentru”, domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț neparticipând la vot potrivit art.46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, devenind Hotărârea nr. 310/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.8 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei “Piteșteni Centenari”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Acordare Diplomă ”Piteștean centenar” domnului Ciobotaru Dumitru, pentru împlinirea onorabilei vârste de 100 de ani.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 311/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.9 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței “Așchiuță” Pitești”.

5                                          5                   5               5                        5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică și domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru fac mențiunea că pentru proiectele de hotărâri trecute pe ordinea de zi la punctele 9, 10, 11, 12, 13, 14, 32, procedura de vot secret a fost îndeplinită, nominalizările fiind făcute în anii școlari anteriori și aprobate deja prin hotărâre, prin vot secret, în anii 2017 și 2016, pentru reprezentații consiliului local în unitățile de învățământ și din rețeaua școlară.

5                        5                         5                   5

Consilierii locali sunt de acord cu această procedură.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Cel puțin teoretic, ar trebui întrebat dacă vrea altcineva și votat atunci.

5

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: Sunt de acord cu procedura. Nu votez, sunt incompatibil pentru punctele 9-14,32 și nu pot participa la vot.

Domnul consilier local Florea Daniel: Îmi cer scuze, a apărut o problemă urgentă la serviciu. Trebuie să plec.

Domnul consilier Florea Daniel părăsește sala de ședință. În sală rămân prezenți 21 de consilieri din acest moment.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru precizează că doamna consilier Bârlogeanu Marioara a fost aleasă ca reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței “Așchiuță” Pitești”, conform H.C.L. nr. 446/2017.

5                                          5                   5               5                        5         7

Doamna președintă de ședință: Doamna consilier Bârlogeanu Marioara, continuați?

5

Doamna consilier Bârlogeanu Marioara: Da.

Doamna președintă de ședință întreabă dacă dorește cineva să fie reprezentant în consiliul de administrație. Nu se fac alte propuneri.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 voturi “pentru”, domnul consilier local Dumitru Tudosoiu neparticipând la vot potrivit art.46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, devenind

Hotărârea nr. 312/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.10 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit “Altina” Pitești”.

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru precizează că doamna consilier Stanciu Alexandrina a fost aleasă ca reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit “Altina” Pitești, conform H.C.L. nr. 359/2017.

Doamna președintă de ședință: Doamna consilier Stanciu Alexandrina, continuați?

5

Doamna consilier Stanciu Alexandrina: Da.

Doamna președintă de ședință întreabă dacă dorește cineva să fie reprezentant în consiliul de administrație. Nu se fac alte propuneri.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 voturi “pentru”, domnul consilier local Dumitru Tudosoiu neparticipând la vot potrivit art.46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, devenind

Hotărârea nr. 313/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.11 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu program prelungit “Altina” Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru precizează că domnul consilier Duțulescu Gheorghe a fost ales ca reprezentant al consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu program prelungit “Altina” Pitești, conform H.C.L. nr. 217/2017.

5    ~

Doamna președintă de ședință: Domnul consilier Duțulescu Gheorghe, continuați?

Domnul consilier Duțulescu Gheorghe: Da.

Doamna președintă de ședință întreabă dacă dorește cineva să fie reprezentant în consiliul de administrație. Nu se fac alte propuneri.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 voturi “pentru”, domnul consilier local Dumitru Tudosoiu neparticipând la vot potrivit art.46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, devenind

Hotărârea nr. 314/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.12 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit “Piticot Barbă-Cot” Pitești”.

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru precizează că domnul consilier Bărbulescu Ilie a fost ales ca reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit “Piticot Barbă-Cot” Pitești, conform H.C.L. nr. 357/2017.

Doamna președintă de ședință: Domnul consilier Bărbulescu Ilie, continuați? Domnul consilier Bărbulescu Ilie: Da.

Doamna președintă de ședință întreabă dacă dorește cineva să fie reprezentant în consiliul de administrație. Nu se fac alte propuneri.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 voturi “pentru”, domnul consilier local Dumitru Tudosoiu neparticipând la vot potrivit art.46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, devenind

Hotărârea nr. 315/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.13 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu program prelungit “Piticot Barbă-Cot” Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Domnul secretar Andrei-Că tălin Că lugăru precizează c ă doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana a fost aleasă ca reprezentant al consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu program prelungit “Piticot Barbă-Cot” Pitești, conform H.C.L. nr. 134/2016.

5    ~

Doamna președintă de ședință: Mulțumesc, rămân în continuare.

Doamna președintă de ședință întreabă dacă dorește cineva să fie reprezentant în consiliul de administrație. Nu se fac alte propuneri.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 voturi “pentru”, domnul consilier local Dumitru Tudosoiu neparticipând la vot potrivit art.46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, devenind

Hotărârea nr. 316/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.14 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliul de administrație al Palatului Copiilor Pitești.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru precizează că doamna consilier Preduț Tatiana și domnul consilier Matei Ion au fost aleși ca reprezentanți ai consiliului local în consiliul de administrație al Palatului Copiilor Pitești, conform H.C.L. nr. 356/2017.

Doamna președintă de ședință: Mulțumesc, rămân în continuare. Domnule consilier Matei Ion, continuați?

Domnul consilier Matei Ion: Da.

Doamna președintă de ședință întreabă dacă dorește cineva să fie reprezentant în consiliul de administrație. Nu se fac alte propuneri.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 nominalizări, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 voturi “pentru”, domnul consilier local Dumitru Tudosoiu neparticipând la vot potrivit art.46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, devenind

Hotărârea nr. 317/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.15 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului situat în Pitești, strada Egalității nr.11, județul Argeș.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionic ă : Neexercitare drept de preemț iune pentru imobilul din str. Egalității nr.11 - Casa Mărculescu.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 318/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.16 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.” Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 319/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.17 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate -nunta de diamant.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: 60 de ani de căsătorie.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 320/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.18 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea raportului de evaluare a materialelor rezultate din dezmembrarea unor bunuri concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A., scoase din funcțiune, prin H.C.L. nr.148/24.05.2018, aparținând domeniului privat al municipiului Pitești, ce urmează a fi valorificate ca deșeuri reciclabile.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionic ă: Aprobare raport de evaluare materiale rezultate din dezmembrarea unor bunuri concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A., scoase din funcțiune, ce urmează a fi valorificate ca deșeuri reciclabile (ex. deșeu fier, deșeuri metalice feroase).

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 voturi “pentru”, domnul consilier local Janță Constantin-Daniel neparticipând la vot potrivit art.46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, devenind Hotărârea nr. 321/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.19 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative situate în municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 322/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.20 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea repartizării unei unități locative, destinată închirierii, pentru tineri, construită în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 323/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.21 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Publitrans 2000 S.A., întrucât, la data de 30.06.2018, în execuția bugetului s-au înregistrat, la unele elemente de cheltuieli, economii, iar la altele, depășiri.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.324/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.22 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Raportului de evaluare a unui bun concesionat S.C. Salpitflor Green S.A., scos din funcțiune conform H.C.L nr. 175/26.06.2018, și care urmează a fi valorificat.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Aprobare Raport de evaluare bun concesionat SC Salpitflor Green SA, scos din funcțiune, care urmează a fi valorificat. (materialele rezultate din dezmembrarea serei nr. 3 din str. Obor nr.3).

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 325/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.23 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea documentației tehnice actualizate pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionic ă : Este vorba de 23 miliarde lei nerambursabili, pentru reabilitarea iluminatului public pentru componente moderne cu leduri de ultimă generație. Acest lucru este bun, sumele nerambursabile constituie aport la buget.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 326/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.24 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea autorizării SC ADMINISTRATOR IMOBILE DAC S.R.L., pentru activitatea de administrare a imobilelor-condominii în municipiul Pitești.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Autorizarea unei persoane juridice pentru activitatea de administrare a imobilelor-condominii în municipiul Pitești. Legea s-a modificat. Pe viitor nu mai trebuie.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 327/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.25 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul H.C.L. nr.295/23.08.2018 privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ aflat în patrimoniul public al Municipiului Pitești și în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionic ă: Este vorba de o greș eal ă , pur ș i simplu. Îndreptarea unei erori materiale cuprinse în art.1 alin.(1) din HCL nr.295/2018 privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ - sintagma ”bl.43B, sc.A” se înlocuiește cu sintagma ”bl.43, sc.C”.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 328/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.26 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind actualizarea valorii de inventar, ca urmare a evaluării unor active fixe din domeniul public al municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Actualizarea valorii de inventar, ca urmare a evaluării unor active fixe din domeniul public, la anumite intervale de timp.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 329/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.27 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr.183/ 26.06.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba despre modificarea organigramei.

Se adresează întrebarea dacă în planul de ordine și siguranță publică sunt prevăzute locuri de joacă.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Da. Sunt prevăzute. Au fost întotdeauna. Poliția locală intervine în situațiile de vandalizare. Implementăm un proiect foarte important cu camere de luat vederi. Se vor supraveghea zonele de depozitare a deșeurilor, adică a ghenelor de gunoi și a locurilor de joacă. Administrațiile publice locale sunt proprietarele acestor locuri de joacă. Din păcate, au fost vandalizate de nenumărate ori.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 330/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.28 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare a Poliției Locale a Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 331/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.29 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind însușirea raportului de evaluare pentru imobilul teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Depozitelor nr.38.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Însușire raport determinare valoare de piață teren situat în str. Depozitelor nr.38 și constituirea comisiei de negociere a prețului de vânzare-cumpărare teren. Este necesar buletin de vot, numire 3 membrii dintre consilieri.

Domnul consilier Cristian Gentea îi propune pe domnii consilieri Popescu Ionuț, Janță Constantin-Daniel.

5 7              9

Doamna președintă de ședință: Domnul Dinu Dănuț?

Domnul consilier Dănuț Dinu: Astăzi deja s-a încheiat negocierea pentru proprietatea din str. Victor Slăvescu, care știu că a fost în atenția presei. Prețul maxim care se putea oferi a fost de 46,8 euro/mp, conform Raportului de evaluare al expertului ANEVAR. Discuțiile au plecat de la 40 euro/mp și în final au acceptat 45 euro/mp. Referitor la cealaltă negociere, din zona Prundu, unde este vorba de o suprafață de 318 mp, avocatul familiei nu a acceptat maximul de 60 euro/mp pe care îl puteam oferi, conform legii. Trebuie să discute cu familia care este plecată în Germania. Dacă refuză, se va ajunge în instanță.

Doamna președintă de ședință: Dănuț Dinu este cea de a treia propunere.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Mulțumesc frumos și apreciez încrederea dumneavoastră.

Domnul consilier Neacșu Mariean: 45 euro/mp față de raportul de evaluare?

Doamna președintă de sedință: Domnul Neacșu, vă rog să ne oprim la acest proiect.

Doamna președintă de ședință precizează că pentru comisia de negociere a prețului de vânzare-cumpărare a terenului au fost propuși domnii consilieri Popescu Ionuț, Janță Constantin-Daniel, Dănuț Dinu, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Punctul nr.30 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții “Extindere și reabilitare imobil școala gimnazială Mircea cel Bătrân, municipiul Pitești” a fost retras de către executiv.

5

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.31 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 332/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.32 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ

5                                               5                                                5

preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică și domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru revin cu mențiunea că pentru acest proiect de hotărâre, procedura de vot secret a fost îndeplinită, nominalizările fiind făcute în anii școlari anteriori și aprobate deja prin hotărâre, prin vot secret, în anul 2017, pentru reprezentații consiliului local în unitățile de învățământ și din rețeaua școlară.

5                                   5                        5                         5                   5

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru precizează că toate doamnele și toți domnii consilieri au fost aleși ca reprezentanți ai consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești, conform H.C.L. nr. 455/05.12.2017.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică : Rămâne cum s-a votat anul trecut.

Doamna președintă de ședință întreabă dacă dorește cineva să fie reprezentant în consiliul de administrație. Nu se fac alte propuneri.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu anexa nemodificată, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 voturi “pentru”, domnul consilier local Dumitru Tudosoiu neparticipând la vot potrivit art.46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, devenind

Hotărârea nr. 333/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.33 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind introducerea în domeniul public al Municipiului Pitești a bunurilor realizate de S.C. Apă Canal 2000 S.A. prin contractul de lucrări CL5 din cadrul Proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeș”, din surse de finanțare publice, precum și transmiterea acestora, în concesiune.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionica: Bunurile se transmit ca bunuri de retur.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 voturi “pentru”, domnul consilier local Janță Constantin-Daniel neparticipând la vot potrivit art.46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, devenind

Hotărârea nr. 334/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.34 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de modificarea statutului unității de învățământ preuniversitar de stat “Dimitrie Dima” Pitești, din Colegiu Tehnic în Liceu Tehnologic, începând cu anul școlar 2018-2019.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionica: Se modifică statutul.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 voturi “pentru”, domnul consilier local Janță Constantin-Daniel neparticipând la vot potrivit art.46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, devenind

Hotărârea nr. 335/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.35 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind completarea H.C.L. nr.252 din 26.07.2018 privind aprobarea documentației tehnico - economice actualizate și a indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Transformare cămin C3 în clădire locuințe sociale”.

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Pentru continuarea finanțării este valabilă participarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, printr-un act adițional.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 336/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.36 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proiectului ”Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești”, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și a cheltuielilor legate de proiect.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba de o sumă pe care o vom investi la bazinul de înot: 156 miliarde lei pentru reabilitare termică, contribuția noastră fiind de 2% - 2,7 miliarde lei. La iluminatul public, vom moderniza echipamentele prin aceste tehnologii de ultimă oră. Dorim realizarea obiectivelor cu banii altora.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 337/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.37 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alocarea unor sume de la bugetul local al municipiului Pitești pe anul 2018, pentru finanțări nerambursabile.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 338/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.38 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Str. Alunului nr.42-42A pentru investiția “Construire locuință P+3/4E și împrejmuire teren”.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Domnul președinte Gentea Cristian și-a exprimat punctul de vedere de la început. Eu nu am respins niciodată punctul de vedere al comisiei. A fost retras anterior pentru reanalizare. Constructorul s-a conformat.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Aici nu este PUZ este PUG. Este între blocuri, iar zona respectivă este dată ca minim P+4E.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 339/27.09.2018.

Punctul nr.39 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Str. Episcop Grigorie Leu nr.75 pentru investiția ”Construire imobil locuințe colective (cu spații comerciale la parter) și refacere împrejmuire teren” a fost retras de c ă tre executiv.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.40 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea unor mandate reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunările generale ale acționarilor S.C. Apă Canal 2000 S.A. și S.C. Salubritate 2000 S.A.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 voturi “pentru”, domnul consilier local Janță Constantin-Daniel neparticipând la vot potrivit art.46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, devenind

Hotărârea nr. 340/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.41 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a acționarilor la S.C. Salpitflor Green S.A.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Comisia a finalizat procedura.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 341/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.42 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr.114 din 29.03.2018 privind aprobarea lucrărilor de reparații la unitățile de învățământ din municipiul Pitești, propuse a fi executate în anul 2018, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba despre o completare la lista de investiții pentru unitatea școlară Negru Vodă - instalație electrică. Structura inițială este foarte veche, din 1970, reprezentând un pericol.

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: Este inclus și Colegiul Alexandru Odobescu, cu pluviala?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Vom promova situațiile de urgență și acolo unde se poate lucra. Din luna octombrie dăm drumul la procedurile de proiectare. Nu este prins momentan.

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: Vă mulțumesc!

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 342/27.09.2018.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.43 de pe ordinea de zi: “Raport privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță de către directorul Serviciului Public Administrația Domeniului Public Pitești în semestrul I al anului 2018.”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președintă de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.44 de pe ordinea de zi: “Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Serviciului Public Administrația Domeniului Public Pitești pe trimestrul II al anului 2018.”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președintă de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.45 de pe ordinea de zi: “Raport privind închirierea unui imobil teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Târgul din Vale F.N.”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președintă de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.46 de pe ordinea de zi: “ Informare privind solicitarea de extindere a destinației obiectului contractului de concesiune nr.6095/09.02.2011, cu modificările și completările ulterioare.”

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Se aduce la cunoștința consiliului local solicitarea. Nu se votează, doar se informează. La solicitarea petentului, am informat consiliul local.

Consiliul Local ia act de conținutul informării.

Doamna președintă de ședință supune dezbaterii punctul nr.47 de pe ordinea de zi: “Informare privind propunerea de atribuire a denumirii de “General C.I. Brătianu” a unei artere de circulație din municipiul Pitești.”

Consiliul Local ia act de conținutul informării.

5

Se derulează procedura de vot secret pentru numirea membrilor în comisia de negociere a prețului de vânzare-cumpărare a terenului aferent punctului 29 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind însușirea raportului de evaluare pentru imobilul teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Depozitelor nr.38.” Sunt desemnați să facă parte din această comisie domnii consilieri Popescu Ionuț, Janță Constantin-Daniel, Dănuț Dinu.

Domnul consilier Gentea Cristian: 21 voturi exprimate “pentru”.

Doamna președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de primar privind însușirea raportului de evaluare pentru imobilul teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Depozitelor nr.38.”, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 343/27.09.2018.

Punctul nr.48: “Diverse“:

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: rețin atenției dumneavoastră

5                5                           5

următoarele aspecte:

 • 1. Pasaj Prundu

 • 2. Cei care    lucrează    în    instituție    să    ne comunice

5 informațiile/sesizările/solicitările către Consiliul Local. Rog colegii să fie o persoană desemnată pentru Consiliul Local în comunicarea cu cetățenii.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu mai avem în organigramă. S-a desființat acest lucru. Unii cetățeni se adresează primarului, alții consiliului local. Nu toate solicitările impun analiza consiliului local. Situațiile de fond/de drept care privesc consiliul local, ajung în consiliul local.

Domnul consilier Gentea Cristian: Așa cum procedez de 2 ori pe an, vă prezint pe scurt situațiile de la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. și S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Pitești. Am participat la Adunarea Generală a Asociațiilor marți și miercuri seara la cele 2 societăți. Sunt rezultate bune pe hârtie, dar eu consider că sunt destule probleme la ambele societăți.

 • •  S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.: Este posibil ca la jumătatea lunii noiembrie, societatea să se blocheze. Există 2 posibilități: rectificare bugetară pentru suplimentare sau să creștem din nou prețul la gigacalorie. Există și o a treia posibilitate, dacă guvernul se hotărăște să dea bani unităților administrativ teritoriale pentru termoficare. Din ceea ce știu eu, bani nu sunt. Având în vedere scumpirea benzinei, propagarea se va face în lanț peste tot. Eu cu domnul Gardin am fost foarte fermi la ședința de acum 2 zile. Noi, în consiliul local, trebuie să avem o discuție cât mai repede.

 • •  S.C. APĂ CANAL 2000 S.A.: Sunt surprins. Mai ales eu, care am luptat, și cred că nimeni nu poate să-mi reproșeze că nu m-am implicat, “mă simt un pic trădat”. Din punctul meu de vedere, rezultatele pe care ei le raportează sunt bune. Trebuie mai multă seriozitate și respect pentru cetățeanul cinstit care își plătește factura la timp. Din informațiile pe care le dețin, eu consider și îmi asum asta, că există persoane în societate care aplică legea în funcție de cine încalcă legea, din păcate. Conducerea societății se face că nu știe. Aseară, cu domnul consilier Matei Ion, am

5                                                 5                                ~                                                                                             ~

solicitat un raport amănunțit legat de anumite situații, și dacă se dovedește că sunt reale, solicităm măsuri pentru îndreptarea situației. Luna viitoare nu voi putea participa la ședință, dacă se va desfășura pe 26.10.2018. În cazul în care se va găsi o altă dată și eu voi putea participa, vă voi prezenta un raport amănunțit pe această temă. Dacă nu, la viitoarea ședință. Cert este că dacă situațiile se dovedesc a fi reale, noi, în consiliul

5               5                                                                                   5                                                                                     ~             ~

local, o să vă rog să luăm măsuri ferme; eu consider că veniturile pot crește substanțial și putem ajunge scăderea prețului la apă și canal. Cred că ar fi bine să o putem face înainte de alegerile locale, cu mai bine de 1 an și jumătate, și nu ar mai spune nimeni că sunt măsuri populiste luate în campanie electorală. Ar fi un lucru foarte bun pentru întreg consiliul local, indiferent de partea cărui partid politic suntem, căci nu se știe cine va câștiga alegerile viitoare.

Domnul consilier Dănuț Dinu: La prima ședință a comisiei de circulație, să mergem cu toții pe teren la intersecția Mansion Pub cu I.C.Brătianu, să forțăm o bandă lateral spre farmacii.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Există un contract în derulare. Se vor îndrepta niște lucrări. Vom realiza a treia bandă, la capătul străzii I.C.Brătianu, intersecție cu prelungirea Craiovei, și va merge și pe partea stângă, spre universitate. Am început și pe Calea Drăgășani. Urmează strada Ștefan Chicoș. Am postat pe SEAP. Există însă contestații la caietele de sarcini, procedura de atribuire.

Domnul consilier D ă nu ț Dinu: Sâmb ă ta trecut ă a fost “Mobility week”. Bazinul descoperit “stă degeaba”. Poată vă gândiți dumneavoastră la o variantă, și cu terenul de lângă bazin, mai ales că urmează și parteneriatele publice-private. Poate reușim și noi să facem un Aqua Park.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am făcut solicitări oamenilor de afaceri. A fost proiect pe ordinea de zi în mandatul 2000-2004. Un posibil investitor din Bucuresti a fost, dar nu a mai venit să semnăm contractul. Rămâne de văzut!Pe banii noștri ne costă foarte mult, poate pe bani extrabugetari.

Domnul consilier D ă nu ț Dinu: Cu riscul s ă vă sup ă r, haide ți s ă facem ceva la intersecția de la Ramada: este foarte aglomerat. Cred că trebuie un semafor. La ora asta dacă mergem, este nenorocire.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionic ă: Traficul a crescut surprinz ă tor de mult. Se fac presiuni la Guvern. Miercuri este conferința de presă cu Consiliul Județean Argeș. Sunt 3 trasee posibile pentru noul pod. Referitor la situația prezentată de domnul președinte Gentea Cristian, nu sunt surprins de această analiză. Vreau o comparație între ce au fost societățile înainte și ce sunt acum. De Termoficare s-a ales praful cu lichidare de patrimoniu, cu consecințe uriașe asupra bugetului, fiind un faliment crunt la un nivel de 8000 mld lei. Cu eforturi foarte mari s-a reușit punerea pe picioare a SC Termo Calor Confort, cu centrale zonale. Am primit la rectificare 444 milioane lei. Ce să susții cu banii ăștia? Am reușit cu tot cu subvenția de 75 de miliarde să ajungem la 225 miliarde. Uitați-vă la ce număr de abonați sunt și ce reprezintă suma. S-a discutat și în consiliul local. La aproape toate unitățile administrativ teritoriale s-a ajustat tariful la gigacalorie. Ar fi de preferat să susținem, chiar și cu 80% susținere, persoanele vulnerabile. Sunt foarte mulți izolați, cu costuri mari și rețele inadecvate. Agentul termic se transmite în pierdere. În condițiile acestea nu cred că va merge foarte bine. Am făcut o solicitare de 110 miliarde lei la Ministerul Finanțelor, pentru subvenție. Nu ne-a fost acordat niciun leu. Nu știm dacă la anul se va mai acorda subvenție.

5                                                                                                                                          5

În leg ă tur ă cu SC Salubritate 2000 SA: În urmă cu câ țiva ani, nu aveau bani să plătească nici datoriile; salariile și mașinile se dădeau/se luau în rate acum câțiva ani. Peste 30-40% din cei pentru care funcționează acest serviciu, nu plătesc! Încercăm recuperarea de datorii cu administratorii. Societatea nu este subvenționată.

În leg ă tur ă cu SC PUBLITRANS: Autobuzele au o subven ț ie de peste 200 miliarde lei. Prin noul proiect, lucrurile vor arăta și mai bine.

În legătură cu SC APĂ CANAL 2000 SA: M ă mir. Eu și domnul consilier Gentea Cristian eram membrii ai Adunării Generale. Acum câțiva ani, era dictatură.

5                    ~

Nu aveau bani pentru nimic. Avem acum în derulare un proiect foarte important, de 70 miliarde euro nerambursabili. Rețelele se extind prin bugetul nostru și al SC Apă Canal 2000 S.A.Pe avarii și lucrări de intervenții se fac și reparațiile corespunzătoare. Lucrurile s-au schimbat în mare măsură. Există posibilitatea de a reduce niște tarife impuse prin memorandum. Am felicitat Adunarea Generală și conducerea respectivă. O analiz ă intern ă se impune, f ă r ă discu ț ie.

Doamna președintă de ședință declară închise lucrările ședinței. Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mariana-Tatiana Preduț

9

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red. Alina-Ștefania Mihai

5