Proces verbal din 26.04.2018

Proces Verbal sedinta CL 26.04.2018

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 26.04.2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.606 din 19.04.2018.

La ședință participă de drept:

 • -  dl. Constantin Cornel Ionică    - Primarul Municipiului Pitești;

 • -  dl. Andrei - Cătălin Călugăru   - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei - Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 22;

Consilieri absenți:  domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț.(întârzie

puțin/45minute.)

Președinte de ședință este domnul consilier Morlova Eduard.

Se acordă comisiilor de specialitate câteva minute pentru analizarea punctelor suplimentare de pe ordinea de zi.

Se aprobă prezentarea punctului de vedere al domnului Ropcea, la sfârșitul ședinței.

5               5

Domnul consilier Gentea Cristian: Comisia 2 solicită 5 minute pentru avize.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: La Comisia 4 nu au fost luate în discuție punctele 19,22,23.

Executivul precizează că există modificări și completări la proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

I. Se introduc pe ordinea de zi următoarele materiale:

La punctul nr.17 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind darea în administrare a unui spațiu Aeroclubului Teritorial “Henri Coandă” Pitești”.

La punctul nr.18 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr. 194/02.09.1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

La punctul nr.19 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren situat în extravilanul municipiului Pitești, pentru investiția ”Construire depozit piese auto, amenajare curte, montaj punct de transformare, împrejmuire teren și organizare de șantier”.

La punctul nr.20 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, asigurarea cofinanțării și preluarea obiectivului de investiții ”Transformare cămin C3 în clădire locuințe sociale”.

5                                                                                                                                                   5

La punctul nr.21 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind ”Aprobarea unor măsuri referitoare la piețele Găvana și Trivale”.

La punctul nr.22 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Aleea Spitalului, nr.1B pentru investiția ”Construire bloc de locuințe colective 2D+P+6E și împrejmuire teren”.

La punctul nr.23 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Mircea Eliade f.n., pentru investiția ”Construire clădire locuințe colective P+4E-5E retras”.

5

Punctul nr.17 de pe ordinea de zi inițială “Punct de vedere privind plângerea prealabilă formulată de domnul Petre Sandu împotriva Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Pitești nr.28/2018” va deveni punctul nr.24.

La punctul nr.25 de pe ordinea de zi: Raport de activitate pe anul 2017 -Comisia nr.1 -economico-financiară

La punctul nr.26 de pe ordinea de zi: Raport de activitate pe anul 2017 -Comisia nr.2 pentru urbanism, amenajarea teritoriului și arhitectură

La punctul nr.27 de pe ordinea de zi: Raport de activitate pe anul 2017 -Comisia nr.3 pentru administrarea domeniului public și privat al municipiului, protecția mediului și turism

La punctul nr.28 de pe ordinea de zi: Raport de activitate pe anul 2017 -Comisia nr.4 pentru învățământ, cultură, sănătate, sport, muncă și protecție socială, familie și protecția copilului

La punctul nr.29 de pe ordinea de zi: Raport de activitate pe anul 2017 -Comisia nr.5 -juridică, administrație publică locală, culte și de disciplină.

La punctul nr.30 de pe ordinea de zi: Raport de activitate - 2017 - consilier local Dinu Dănut.

5

II. Punctul nr. 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind privind modificarea și completarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2018 aprobat prin HCL nr. 18/2018, cu modificările și completările ulterioare” se modifică și se completează astfel:

 • Art. I va avea următorul cuprins:

„Nivelurile de venituri ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2018 se rectifică, după cum urmează:

 • a) în sensul suplimentării cu suma de 5 mii lei la capitolul 42.02 „Subvenții de la bugetul de stat”, subcapitolul 69 „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”;

 • b) în sensul suplimentării cu suma de 22 mii lei la capitolul 48.02 „Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcapitolul 02 „Fondul Social European (FSE)”, paragraful 01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent”;

 • c) în sensul suplimentării cu suma de 133 mii lei la capitolul 48.02 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcapitolul 02 „Fondul Social European (FSE)”, paragraful 03 „Prefinanțare”.”

 • Art. I devine Art. II iar alin. (1) va avea următorul cuprins:

„Nivelurile de cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2018 se rectifică, după cum urmează:”.

 • Art. II devine Art. III

 • Art. IV va avea următorul cuprins:

„Se aprobă suplimentarea cu 9.211 mii lei a sumei din excedentul anilor anteriori a cărei utilizare a fost aprobată prin H.C.L. nr. 18/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2018.”

 • Art. III devine Art. V

 • •    Art. IV devine Art. VI iar în cadrul alin. (2), art. 9 din HCL nr. 67/29.03.2018 privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2018 care se modifică va avea următorul cuprins:

„Art. 9. Se aprobă suplimentarea cu 719 mii lei a sumei din excedentul anilor anteriori a cărei utilizare a fost aprobată prin H.C.L. nr. 18/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2018.”

 • Art. V devine Art. VII, iar Art. VI devine Art. VIII

 • •    Anexa nr. 2 se completează la capitolul 74.02 „Protecția mediului” cu mijlocul fix „Echipament de spălare containere îngropate”, 1 buc., cu valoarea de 868 mii lei, în conformitate cu prevederile proiectului de hotărâre.

Comisiile au acordat avize favorabile la punctele suplimentare de pe ordinea

de zi.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință precizează că la punctul „Diverse” s-au înscris domnii consilieri Gentea Cristian, Popescu Ionuț, Florea Daniel, Gardin Florin, Duțulescu Gheorghe, precum și domnul profesor Ropcea, care dorește să-și expună punctul de vedere. Domnul președinte de ședință supune la vot intervenția domnului profesor Ropcea Ștefan, care se aprobă în unanimitate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 1 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2018 aprobat prin HCL nr.18/2018, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: este foarte important să spun că în acest proiect veți găsi intenția executivului de a achiziționa un număr de 10 utilaje performante, de ultimă oră, pentru activitatea de deszăpezire. Suntem între puținele orașe din țară care facem deszăpezirea în regie proprie, iar costurile localităților din țară sunt undeva între 60-80 miliarde lei. Cei mai mulți bani s-au cheltuit în urma ultimelor 5

evenimente meteorologice care ne-au încercat serios și care ne-au pus în situația să consumăm 2400 tone de sare. Utilajele noastre cu greu au făcut față și dacă ar mai fi nins, nu aveam alte soluții. Din acest motiv am propus să mergem mai departe și să luam utilaje performante. Aceste utilaje sunt utilaje multifuncționale, care pot desfășura activități și pe timp de vară și pe timp de iarnă, adică vara pot fi folosite pentru transport criblură, iar pe timp de iarnă destinația este pentru deszăpezire. Sunt cu gabarit mai mic, cu care sperăm să facem față și în cartiere Nu putem intra cu utilaje foarte mari, străzile fiind foarte înguste.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.122/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea execuției bugetului municipiului Pitești la data de 31.03.2018.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.123/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu vom mări taxele și impozitele. Am făcut o greșeală că nu le-am mărit 13 ani, cred că eram singurii. Am făcut o majorare anul acesta și va fi și ultima, deci nu vom mai face nicio majorare și vom aplica și codul fiscal care este obligatoriu.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.124/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.48/15.02.2018 privind aprobarea programului minimal de activități aferent anului 2018 realizat de către Centrul Cultural al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.125/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea rezultatelor examenului de atestare a persoanei fizice pentru activitatea de administrare a imobilelor -condominii în Municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Din 29 de persoane care au participat la examenul pentru a obține atestatul ca și administrator imobiliar, au luat concursul 5 persoane, 24 au fost respinse. Total nepregătiți. Ne punem foarte mare bază de acum încolo pe administratorii de blocuri. Suntem într-o situație critică. Sunt asociații de proprietari care au restanțe de miliarde de lei la utilități. Conform legii, ar trebui să nu mai prestăm serviciul respectiv. Lucrurile se complică. Vă asigur că vom fi foarte exigenți. Noi îi atestăm, dar nu impunem asociației de proprietari, în adunarea generală își aleg membrii comitetului: administratori, președinte, cenzori s.a.m.d.

Domnul consilier local Florea Daniel: De ce nu îi școlarizați? Să faceți niște

5                           5                                 5            5

cursuri cu ei.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Întrebare foarte bună. Nu știu ce să vă spun. Trebuie bibliografie.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.126/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației de spațiu de învățământ, a unui imobil, construcție și teren”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Domnule președinte, este vorba de sediul Poliției Locale, care a fost realizat într-o locație din cadrul Liceului Maria

5                                   7                                                                                                              9

Teiuleanu. A fost transformat în sediu pentru Poliția Locală, care nu avea sediu. A avut avizul de la Ministerul Educației pentru 5 ani și acum s-a cerut aviz pentru 20 de ani. Proiectul a fost realizat în conformitate cu legea.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.127/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare teren minifotbal și teren tenis Parc Ștrand” - din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este un proiect foarte important și va fi pe zona neamenajată / necuprinsă de fonduri europene. Nu este într-o stare foarte bună. S-a insistat foarte mult și am spus și noi să facem mai multe baze sportive, să creăm un ambient potrivit pentru locul respectiv și să amenajăm acolo un teren de tenis și unde este permis și un teren de minifotbal.

Pe de altă parte, aș adăuga cel puțin 10-15 locuri de parcare. Avem suprafața necesară. Este un teren pe nisip. Sunt 100 m de mers cu mașina. Să amenajăm din start în afara zonei amenajate pe fonduri europene și aceste locuri de parcare. Rămâne să scriem în procesul verbal lucrul acesta și dacă sunteți de acord să punem și locurile de parcare, astfel încât cine merge programat acolo la un tenis, să poată merge cu mașina. Aceasta este propunerea și cu amendamentul acesta, care nu a fost prins.

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: Eu felicit inițiativa domnului primar și a colegilor de a lucra încă un spațiu pentru manifestările sportive, pentru sportul de masă oferit tuturor cetățenilor Piteștiului. Rugămintea pentru executiv: acolo unde identificăm zone propice, să ne gândim și la un alt sport - de exemplu sportul meu de suflet, baschetul, pentru că implică și este atractiv pentru foarte mulți copii și adulți, de ce nu? Nu implică amenajarea unei zone foarte mari de teren, acolo unde se identifică, și putem să atragem foarte mulți cetățeni. Sunt de acord, și cred că este imperios necesar să organizăm acolo un teren de minifotbal, mai ales că la nivelul Piteștiului, cel puțin după revoluție, este o tradiție în baschet. În prima ligă există un trend propice și rezultate obținute de copii și juniori. În viitor, în cartiere sau în diverse spații, să se aibă în vedere și amenajarea unei zone strict pentru baschet. Mulțumesc! Felicit încă o dată!

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Prin implementarea acestui proiect, terenul este multifuncțional și sunt și panouri pentru baschet. Presa a fost prezentă cu noi marți la terenul de la San Siro din strada Livezilor; am primit nenumărate telefoane și comentarii - numai încurajatoare, și asta se solicită: să fie împărțit terenul: teren minifotbal, dar și panouri pentru baschet. Au fost propuneri de genul acesta și ținem seama de ele. Sunt copii care pot face mai multe activități sportive.

Domnul consilier Neacșu Mariean: Pe aceste terenuri se vor desfășura activități sportive numai de către copii/elevi până la o anumită vârstă sau și de către adulți? Dacă sunt și pentru adulți, eu aș propune să plătească, să închirieze aceste terenuri cu ora, cum se procedează și în alte părți.

Domnul consilier Bănică Iuliu Radu: Apreciem grija dumneavoastră pentru fondurile bugetului local, dar totuși acesta este și scopul, să facem un teren pentru toți locuitorii Piteștiului, să se bucure, fără niciun fel de plată. Bani sunt destui.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Stimați colegi, nu ne-am pus problema de a scoate bani, noi trebuie să creăm condiții pentru un loc de joacă pentru toți copiii și pentru adulți. Vom finaliza, din toate punctele de vedere, Parcul Făget și o să vedeți că am amenajat acolo teren de sport - fotbal și panouri. Important este să le creăm condiții.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 128/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr.351/28.09.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 129/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr.436/20.11.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare. ”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 130/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică clădire cămin, Liceul Tehnologic Dacia”- din municipiul Pitești.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr. 131/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială Mihai Eminescu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 132/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este un proiect foarte important, căruia îi vom da maximă atenție. Să știți că nu vom face un sport din a ridica mașinile de pe domeniul public. Se știe că avem o lipsă de cel puțin 60.000 locuri de parcare la un parc mare de mașini. Totuși, ne vom îndrepta atenția fără nicio ezitare, împotriva mașinilor abandonate pe domeniul public, și nu sunt puține. Sunt mașini neînmatriculate sau abandonate, iar cine nu le ridică într-un termen de 60 zile, va aduce bani în bugetul local.

Pentru o ședință următoare de consiliu local vom discuta cu toată lumea din 5               5

branșă, de interdicția mașinilor de tip “școală” pe centru. De un an de zile am stabilit niște străzi, pe cele foarte aglomerate, unde să nu intre mașinile tip „școală”. Să meargă în poligon să învețe. Activitățile de predare / învățare a acestei discipline sunt private. Domeniul public nu este restrictiv în a merge pe el, dar în zonele care sunt permisive și pe care autoritățile le pot pune la dispoziție. Numai așa spune legea.

La orele de vârf nu circulă niciodată mai mult de 32%-34%, 35% este mult; dacă ar pleca 40%, nu ar mai putea mișca nimeni. La 32%-34% parcările sunt pline și când sunt orele de vârf. Dacă ar pleca toată lumea o dată, 3%-4%-5%, nu mai putem mișca mașinile. Trebuie să căutăm niște soluții serioase, vom lărgi strada cât se poate. Veți vedea că anul acesta vom cheltui 700-800 miliarde în infrastructură. Am dat 5

drumul la primul calup - aproape 400 miliarde. Trebuie să așteptăm toate etapele. Procedura de licitație durează minim 2 luni. Vă vom ține la curent. Încep lucrări de foarte mare importanță. Banii sunt puși acolo, lucrările sunt anunțate și avizate în ședința de buget a consiliului local. Decomandată ne vom impune punctul de vedere asupra mașinilor abandonate și nu foarte târziu și asupra mașinilor de firmă, dube, camioane, care nu au ce căuta în parcările de bloc.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Am citit Regulamentul și cuprinde în marea majoritate cam tot ce trebuie. Referitor la mașinile ce aparțin societăților comerciale și care în ultimul timp au devenit din ce în ce mai numeroase în parcările publice ale municipiului Pitești, este necesară o reglementare.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică : Alt regulament și altă hotărâre de consiliu local.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Să țineți cont pe viitor să dotați cu camera de luat vederi Poliția Locală .

5

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Majoritatea au.

Domnul consilier Bănică: Felicitări! Proiect de hotărâre absolut necesar!

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 133/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de asociere și a unor contracte de închiriere teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, ocupat de construcții provizorii, autorizate în condițiile legii, situate în stațiile de transport public local de călători”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: am avut discuții cu doamna premier Viorica Dăncilă și la nivelul Asociației Municipiilor din România: finanțarea UE ”merge ca melcul”. Se prelungește din 3 în 3 luni existența unor stații de călători realizate în anul 1994, pentru că așteptăm implementarea proiectului cu 100 de stații foarte moderne. Credem că vom achiziționa 200% proiect inițiat - 40 autobuze electrice. Cele pe gaz sunt restrictive din punct de vedere al fondurilor europene, fiind poluante. Uniunea Europeană finanțează doar mijloace de transport călători nepoluante: singurele sunt cele electrice. Vrem să luăm 40 autobuze noi și să aducem flota la nivel foarte modern. Aceste stații le prelungim pe 3 luni, în așteptarea obținerii finanțării UE.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 134/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 135/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate - nunta de diamant ”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 136/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Amenajare spațiu arhivă Primărie’”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Am reușit să răspundem cerințelor legale pentru această arhivă aferentă activității de taxe și impozite locale.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 137/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind darea în administrare a unui spațiu Aeroclubului Teritorial “Henri Coandă” Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este o instituție publică, le acordăm prelungire până în anul 2019.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 138/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr.194/02.09.1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: este obligația noastră de a actualiza inventarul.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 139/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren situat în extravilanul municipiului Pitești, pentru investiția ”Construire depozit piese auto, amenajare curte, montaj punct de transformare, împrejmuire teren și organizare de șantier”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 140/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, asigurarea cofinanțării și preluarea obiectivului de investiții ”Transformare cămin C3 în clădire locuințe sociale”.

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este vorba de angajamentul nostru ca și Consiliul Local-locuințe sociale pentru persoanele care au nevoie de acest lucru. Suntem singurii din țară care am obținut finanțare pentru acest obiectiv (63 mld de la stat). Vom realiza 56 locuințe sociale: 48 garsoniere, 8 apartamente, repartizate ulterior celor cărora Consiliul Local le va da acest drept conform anchetelor sociale și procesului-verbal al comisiei constituite în acest sens.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 141/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind ”Aprobarea unor măsuri referitoare la piețele Găvana și Trivale”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Ne-am apucat de Piețele Găvana și Trivale. Le vom duce la termen. La Piața Trivale: se stă pe loc - partea de zidărie a fost realizată prin muncă patriotică în anul 1970 din bolțari, BCA, cărămidă. Acum trebuie să fie unitar totul. Am încercat lărgirea străzii acolo unde sunt taxiurile. Nu este deloc ușor. Din acest motiv modificăm puțin proiectul. Vă ținem la curent.

Obținerea altor avize de la ISU pentru orice modificare - este foarte complicată. De la cazul „Colectiv” - costurile au devenit uriașe. Un singur proiect nea costat 8 miliarde lei- și am rezolvat problema privind siguranța la incendiu la parcarea supraterană de la Biserica Mavrodolu.

Domnul Consilier Florea Daniel: Care este termenul?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Septembrie.

Prioritate vor avea producătorii de produse agro-alimentare de orice fel, nu intermediarii. De exemplu: cei plecați din piața Găvana- nu erau toți vânzători din Pitești.

Domnul consilier Florea Daniel: Este important de respectat termenul.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Aveți dreptate. Nu știu cine mai este într-adevăr producător.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 142/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Aleea Spitalului, nr.1B pentru investiția ”Construire bloc de locuințe colective 2D+P+6E și împrejmuire teren”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu a fost luat în considerare;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Gentea Cristian: Vreau să trag un semnal de alarmă legat de această construcție, dar și de viitoare situații similare: am avut o reticență de la început, când am văzut propunerea în comisia de urbanism și cea cu arhitecții, însă astăzi nu prea mă pot opune, nu am pârghiile necesare, atât din punct de vedere al legalității, cât și al oportunității. Este o construcție într-o zonă foarte aglomerată, terenul este foarte îngust, 16 m deschidere, și mă întreb cu groază ce se va întâmpla dimineața, la ora 06.30-07.00, când, pe strada care urcă la spital, sunt ambulanțe, iar de lângă Restaurantul Rehoma, din prima curbă, vor mai ieși 50 de mașini din curtea acestui bloc? După care totul coboară în bulevard și se descarcă acolo. Din punctul meu de vedere va fi o mare problemă acolo și din păcate voi fi confirmat când acest bloc va fi funcțional. Construcția se încadrează perfect în PUZ-ul aprobat acum 5 ani. Indicii de acolo sunt atât de generoși, chiar și din punct de vedere al locurilor de parcare, are 2 demisoluri. Trebuie să analizăm cu mare responsabilitate PUZ-urile. Iată că se fac construcții după 5-10 ani de zile și trebuie să analizăm în perspectivă care este posibilitatea de dezvoltare a zonei respective. Poate că atunci când era acest PUZ făcut, nu erau atâtea construcții în zonă. 5 ani nu este o perioadă de timp foarte îndelungată. Am văzut că există aviz de la circulație. Mă abțin. Am avut un punct de vedere și când a fost luat în discuție Lidl-ul de pe strada Exercițiu. Tot așa, m-am temut că va fi o problemă cu ieșirea din parcarea de la Lidl pentru că iese în sensul giratoriu și iată că au avut ei dreptate și nu este nicio problemă. Poate că așa este și acum, dar mă tem că nu va fii așa.

Domnul consilier Florea Daniel: Faceți sens giratoriu Aleea Spitalului -Argintex.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Această avalanșă de construcții fără precedent este ca un cuțit cu două tăișuri. Pe de o parte, generează o dezvoltare imobiliară nemaivăzută după 1990, cu locuri de muncă, cu mulți bani la bugetul local și bugetul național și o modernizare a orașului. Trebuie să fim foarte atenți și suntem.

5         O                5              5                                                   5                                                                          5    5

Am reușit să mai intervenim în multe probleme, dar nu în toate. Pentru că autorizațiile de construire se eliberează sub autoritatea Primarului, vom fi foarte atenți, mă bazez pe comisia de specialitate (foarte exigentă) și pe observațiile dumneavoastră. Sperăm că lucrurile vor fi bune. Dacă respectăm legea, nu vor fi probleme.

Domnul consilier Gentea Cristian: Domnule primar, cred că nu m-am făcut bine înțeles. Eu nu am spus că nu votez acest proiect. Tot ce am făcut a fost să trag un semnal de alarmă, și chiar am sfătuit-o pe colega mea Tatiana Preduț, care oprește 50 metri mai sus, când se duce acasă sau când pleacă, să treacă pe la Cinematograful “Lumina”.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Situațiile trebuie analizate.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 143/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Mircea Eliade f.n., pentru investiția ”Construire clădire locuințe colective P+4E-5E retras”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu a fost luat în considerare;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 144/26.04.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 24 de pe ordinea de zi: “Punct de vedere privind plângerea prealabilă formulată de domnul Petre Sandu împotriva Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Pitești nr.28/2018”.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Avem un număr de asistați mai puțini decât în orice altă localitate (28 persoane) la 200.000 oameni. Acest domn ne reclamă că trebuie să presteze muncă în folosul comunității pentru a primi drepturile bănești.

Se menține Hotărârea de Consiliu.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul de vedere, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 25 de pe ordinea de zi: “ Raport de activitate pe anul 2017 - Comisia nr.1 -economico-financiară”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 26 de pe ordinea de zi: “Raport de activitate pe anul 2017 - Comisia nr.2 pentru urbanism, amenajarea teritoriului și arhitectură”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 27 de pe ordinea de zi: “Raport de activitate pe anul 2017 - Comisia nr.3 pentru administrarea domeniului public și privat al municipiului, protecția mediului și turism”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 28 de pe ordinea de zi: “ Raport de activitate pe anul 2017 - Comisia nr.4 pentru învățământ, cultură, sănătate, sport, muncă și protecție socială, familie și protecția copilului”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 29 de pe ordinea de zi: “ Raport de activitate pe anul 2017 - Comisia nr.5 -juridică, administrație publică locală, culte și de disciplină”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 30 de pe ordinea de zi: “ Raport de activitate - 2017 - consilier local Dinu Dănuț”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Este prezent din acest moment și domnul consilier Narcis Sofianu.

Punctul 31: “Diverse“:

Domnul consilier Gentea Cristian: Fotbal: Ați văzut cu toții că avem echipă foarte bună. Am avut 3 victorii consecutive în deplasare. Marți seară la ora 19.30 avem derby local cu CS Mioveni.

Echipa de volei: A făcut treabă foarte bună cu bani foarte puțini. Cele 2 fete care se ocupă au luat eleve de clasa a -IX-a, junioare; avem șanse să accedem în prima ligă.

Judo - karate: campioni naționali, mondiali, medalii de argint și bronz.

Baschet: Sper că ați apreciat faptul că am renunțat la antrenorul Hristu Sapera. Am adus antrenor nou, chiar dacă doar pentru câteva etape. Sperăm să realizeze obiectivul. Am câștigat lejer meciul cu „ Steaua ”.

Toate aceste performanțe trebuie recunoscute și trebuie stimulate! Este și presa de față, căreia personal îi mulțumesc că redă corect atât informațiile din consiliul local, dar și aceste performanțe.

Vă rog frumos să aduceți sponsori. Să încercăm cu toate cunoștințele noastre să aducem contracte de sponsorizare. Știți cum stăm cu bugetul. Nu vrem să ajungem în situația să pierdem campioni gen Robert Glință, Eduard Șerban.

Domnul consilier Ionuț Popescu : Sinteza privind situația financiară 2017 a S.C. Publitrans 2000 S.A.

În anul 2017, Contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

Mii lei

Nr.crt.

Denumire indicator

Prevederi

Realizări

%

1.

Venituri totale

40.532

41.275

101,83

2.

Cheltuieli totale

38.261

37.582

98,23

3.

Profit brut

2.271

3.693

162,62

4.

Impozit pe profit

390

615

157,44

5.

Profit net

1.881

3.078

163,63

Societatea s-a încadrat în prevederile bugetare, realizând o economie la cheltuieli de 679 mii lei.

Profitul brut s-a repartizat conform OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capitol majoritar de stat astfel:

-54 mii lei, rezerve legale;

-1.512 mii lei, 50% vărsăminte la bugetul local;

-1.512 mii lei alte rezerve, surse proprii de finanțare.

În anul 2017 societatea nu are creanțe și datorii restante.

5       5

Principalii indicatorii stabiliți prin contractul de credit au fost îndepliniți

astfel:

Nr.crt.

Denumire indicatori

Prevedere

Realizat

1.

Raportul datorie financiară/EBITDA

Max. 3,5

2

2.

Rata de acoperire a serviciului datoriei

Min.1,2

1,2

În anul 2017 inventarierea patrimoniului s-a efectuat în conformitate cu prevederile legale.

Domnul consilier Florin Gardin: Vreau să vă aduc în atenție un moment mai

5

neplăcut care a avut loc la Simfonia Lalelelor, care a făcut ca o televiziune națională să ceară desființarea acestei manifestări. Noi, grupul liberal, trebuie să facem niște propuneri pentru îmbunătățirea acestei activități: aș vrea la primul punct să spun că trebuie atenție la manifestările elevilor de la 3 ani și jumătate până la 18 ani! În primul rând noi am participat la toate aceste manifestări. Nu se poate ca la aceasta manifestare de cultură care a rezistat 41 ani și la care elevii vin cu drag, să o desființăm! Atrag atenție asupra întârzierii orei de începere, acest lucru ducând la stresarea elevilor. Pentru criticile unor televiziuni care spuneau că nu s-au făcut ore: propun ca activitatea să se desfășoare după-amiaza, la ora 16.00, când pot fi prezenți mai mulți elevi și părinți. Să fim foarte atenți la protejarea copiilor de intemperiile naturii! Acestea sunt câteva măsuri care să îmbunătățească activitatea copiilor!

Suprafața de defilare trebuie să fie delimitată cu ajutorul unor componente de protecție! Dansatorii să fie de performanță! Să fie un model! Trebuie ales un juriu înainte care să facă o jurizare, cu reprezentanți de la sport, dansuri populare, dans modern. Timpul acordat acestei manifestări nu trebuie să depășească 2 ore!

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Nu a fost niciodată mai mult de 2 ore!

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian: La ora 10.30 a fost plecarea, la ora 12.00 am ajuns la Casa Cărții.

Domnul consilier Florin Gardin: Trebuie făcută o simulare înainte pentru evitarea accidentelor! Incidentul acela a fost o întâmplare nefericită!

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Nu a fost nicio întâmplare! Nu s-a întâmplat nimic! Nu știam noi ce exercițiu va face copilul! Nu avea ce să i se întâmple de unde a căzut acel copil!

Domnul consilier Florin Gardin: Nu am zis așa ceva! Profesoara a greșit puțin pentru că a făcut exces de zel! Copilul nu trebuia să execute pe asfalt acel exercițiu! Din cauza acelui moment a avut loc această discuție.

5

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este de discutat! Vreau să abordăm mult mai profund pe viitor! Nu s-a greșit cu nimic. Copiii au venit cu tematica lor. Nu s-a impus nimănui nimic. S-a interpretat prin țară că acel copil s-a dat peste cap ca să îl vadă primul ministru. Ne-am grăbit foarte tare, pentru că s-a cerut așa. Părinții și copiii s-au supărat pentru că nu și-au executat programul artistic, pentru că s-au pregătit 2-3 luni. Nu am impus niciodată nimic. Această ediție ne-a adus extrem de mare popularitate, peste 200.000 de oameni, cozi la standuri, vânzări de flori de miliarde de lei.

Un distins inițiator al Simfoniei -“Părintele Simfoniei” insistă ca standurile

5

să fie doar de vizitat, fără vânzare. Nu mai vine nimeni atunci dacă nu s-ar face această afacere cu vânzarea florilor. Nimeni nu face acest lucru în țară! Implică foarte mult de lucru!

Ați văzut hârtie pe jos? Am avut curățenie în oraș! Frumos! Curat! Marcat! Comisia de cultură din Consiliul Local să se implice! Orice propuneri! Sunt mereu 10.000 - 15.000 de oameni pe stradă. La acea oră era furnicar pe stradă, toți curioși să vadă carele alegorice cu tematica ”100 ani”.

Dacă putem schimba ceva, schimbăm!

Spectacolul artistei Andra a costat mai puțin decât scria în articole. Au fost peste 40.000 de oameni.

Focul de artificii a costat 3.000 de euro. Nu este confidențial. A fost făcut cu 5

o firmă autorizată de ISU.

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian: Vreau să fac o precizare la cele spuse de domnul consilier Gradin: am avut discuții cu unitățile de învățământ, în sensul că directorii au fost chemați împreună cu doamna inspector general adjunct; am avut o întâlnire la primărie în care am rugat directorrii să comunice dacă participă la Parada Florilor, dacă doresc să amenajeze un stand și dacă doresc să prezinte un mic program artistic. Au fost 15 unități de învățământ pentru stand și 5 unități de învățământ cu program artistic. Nu am avut cunoștință de programul artistic prezentat de unitățile de învățământ. Din dorința de a desfășura cât mai repede această paradă, s-a renunțat la programul artistic. Probleme au fost cu părinții. I-am rugat să vină cu grupuri de 25-30 de copii, ca să nu facem o coloană interminabilă. Au fost unități de învățământ care au venit cu 40-60-80-100 copii. Ceea ce s-a întâmplat a fost o manifestare de voință a copiilor și a unităților de învățământ. Părinții și copiii au fost nemulțumiți. Decizia a aparținut unităților de învățământ.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Mulțumim presei locale. Intențiile noastre au fost maxime.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Domnule Gardin, ați avut un punct de vedere foarte realist! Aș vrea să transmiteți la București, liderilor dumneavoastră, care a fost adevărul. Ei au fost dezinformați și au spus multe lucruri neadevărate. Mulțumesc !

5

Domnul consilier Dănuț Dinu: Când se instalează ecranul?

5

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Mi-a părut rău că nu a fost disponibil la Simfonia Lalelelor. Procedurile sunt anevoioase. Sunt puține firme care aduc acest lucru. Poate reușim la Zilele Municipiului Pitești. Vom pune pe ecran diferite tematici, evenimente, spectacole, propuneri de la oameni.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Pe viitor, inițiere concurs glorii ale fotbalului, ca în Italia.

Domnul consilier Narcis Sofianu: Am o propunere pentru dialog: Simfonia Lalelelor - eveniment de tradiție. Noi am venit cu un proiect hotărâre de consiliu acum doi ani: înființarea unei asociații a Simfoniei Lalelelor din consilieri locali, reprezentați ai presei și ai societății civile care să participe la discuții. Important este ca acest eveniment să fie mai bun de la an la an.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Lucrurile acestea le putem pune la punct, sau într-o armonie, prin comisiile de specialitate ale Consiliului Local. Împreună cu executivul putem face un program.

Domnul profesor Ropcea: Am venit să cer ajutor pentru bolnavi și necăjiți. În urmă cu mulți ani, pe factura de la apă canal mi-a venit taxă apă meteorică. I-am scris domnului Mujea. Cei pentru care vorbesc - crescători de capre - au primit taxa pe apa pluvială. S-au cerut explicații la Apă Canal de 6 ori. Răspunsul primit: informații eronate. Cum se plătește? Cum se colectează pe Zamfirești apa pluvială?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: veți primi un răspuns de la societate. Acești crescători de capre creează un disconfort. Am primit reclamație de la vecini.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Eduard Morlova

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red. Alina-Ștefania Mihai 1ex.