Proces verbal din 22.11.2018

Proces-verbal sedinta ordinara 22.11.2018

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 22.11.2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.1251 din 16.11.2018.

La ședință participă de drept:

 • -  dl. Constantin Cornel Ionică - Primarul Municipiului Pitești;

 • -  dl. Andrei - Cătălin Călugăru   - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei - Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 21;

Consilieri absenți: - 2 (doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana și domnul consilier Morlova Eduard).

Președinte de ședință este doamna consilier Stanciu Alexandrina.

Se acordă comisiilor de specialitate câteva minute pentru analizarea punctelor suplimentare de pe ordinea de zi.

Doamna președinte de ședință supune la vot motivarea absențelor domnilor consilieri Costescu Cătălin, Gardin Florin, Gentea Cristian și Olariu Gheorghe-Ionuț de la ședința extraordinară din data de 01.11.2018 care se aprobă în unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință supune la vot Procesele-verbale de la ședințele extraordinare din 20.09.2018 și 01.11.2018 și de la ședințele ordinare din 27.09.2018 și

5                                              5                        5               5                                                                                                5

18.10.2018, care sunt aprobate în unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință precizează că la punctul diverse s-au înscris: domnul Rădulescu, reprezentantul firmei S.C. Miranis, domnii consilieri Dinu Dănuț, Florea Daniel, Gentea Cristian, Neacșu Mariean, Sofianu Narcis Ionuț și Tudosoiu Dumitru.

Executivul precizează că există modificări și completări la proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

I.Se introduc pe ordinea de zi următoarele materiale:

La punctul nr.46 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Frații Golești nr.55, pentru investiția ”Construire bloc de locuințe colective, cu parcaj la demisol, împrejmuire și organizare de șantier.”

La punctul nr.47 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de asociere și a unor contracte de închiriere teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, ocupat de construcții provizorii, autorizate în condițiile legii, situate în stațiile de transport public local de călători.

La punctul nr.48 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea trecerii unui imobil - teren și construcție, situat în Bdul. Eroilor nr. 4-6, din domeniul public al municipiului Pitești și administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale - Inspectoratul Școlar Județean Argeș”.

La punctul nr. 49 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru îndreptarea unei erori materiale în cuprinsul HCL nr.15/18.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul Municipiului Pitești str. Cozia nr.4, în vederea ”Construire clădire cu locuințe colective P+ 4E”.

Restul punctelor de pe ordinea de zi se renumerotează.

 • II. La punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, « Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2018» se modifică și se completează motivat de următoarele:

 • 1. Prin adresa nr.13840/22.11.2018 a Inspectoratului Școlar Județean Argeș, înregistrată la Primaria Municipiului Pitești sub nr.55608/22.11.2018, s-a transmis avizul conform în vederea redistribuirii între unități a sumelor pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii” ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești:

 • a) suplimentarea bugetelor Grădiniței cu Program Normal „Istețel” (15 mii lei), Grădiniței cu Program Prelungit „Aripi Deschise” (10 mii lei) și Școlii Gimnaziale „Nicolae Simonide” (32 mii lei);

 • b) diminuarea bugetelor Școlii Gimnaziale „Traian” (37 mii lei) și Colegiului Tehnic „Costin D. Nenițescu” (20 mii lei).

 • 2. Este necesară rectificarea unor erori intervenite în redactarea a două anexe la proiectul de hotărâre:

 • a) în anexa nr. 5, eroarea care constă în faptul că a fost păstrat numărul hotărârii de rectificare a bugetului din luna octombrie, în sensul renunțării la acesta și al dactilografierii numărului corect al hotărârii din această ședință, după aprobarea proiectului de hotărâre;

 • b) în anexa nr. 7, la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, capitolul 66.02, subcapitolul 50, paragraful 50:

 • - la titlul 10, se va completa cu articolul 10.02 cu o valoare a modificării de 105 mii lei;

 • - la titlul 20, se va radia articolul 20.04, iar articolul 20.05 va avea o valoare a modificării de 2 mii lei.

În baza celor propuse mai sus, preambulul proiectului de hotărâre se completează cu adresa Inspectoratului Școlar Județean Argeș, iar anexele acesteia se modifică corespunzător cu respectarea structurii clasificației bugetare în vigoare prin completarea cu unitățile de învățământ cărora li se va modifica costul standard (anexa 5), prin corectarea erorilor intervenite în redactarea inițială a proiectului (anexele nr. 5 și nr. 7) și prin recalcularea totalurilor acolo unde se impune.

 • III. La punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, « Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018» se modifică și se completează motivat de următoarele:

 • 1.   Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.52925/07.11.2018, Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” a transmis o solicitare de rectificare a bugetului de venituri proprii, ca urmare a încasării de venituri suplimentare în sumă de 1 mie lei din prestări de servicii și alte activități, aceste venituri urmând a fi utilizate pentru plata de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare.

 • 2. Prin adresa nr.4973/14.11.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.54123/14.11.2018, Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino” a transmis o solicitare de rectificare a bugetului de venituri proprii, ca urmare a încasării de venituri suplimentare în sumă de 35 mii lei din taxe și alte venituri din învățământ, aceste venituri urmând a fi utilizate pentru plata orelor prestate de profesori la școala postliceală (30 mii lei) și plata de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (5 mii lei).

 • 3. Prin adresa nr.4103/16.11.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.54787/19.11.2018, Școala Gimnazială „Alexandru Davila” a transmis o solicitare de rectificare a bugetului de venituri proprii, ca urmare a încasării de venituri suplimentare în sumă de 1,20 mii lei din închirieri, aceste venituri urmând a fi utilizate pentru achiziționarea de obiecte de inventar.

 • 4. Prin adresa nr. 763/20.11.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.55215/20.11.2018, Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” a transmis o solicitare de rectificare a bugetului de venituri proprii, ca urmare a încasării de venituri suplimentare în sumă de 3,50 mii lei din contribuția elevilor pentru cantine, aceste venituri urmând a fi utilizate pentru achiziționarea de alimente.

 • 5. Prin Referatul nr. 54821/19.11.2018 al Direcției Dezvoltare Locală s-a aprobat alocarea sumei de 20 mii lei Centrului Cultural Pitești sub formă de subvenție în completarea veniturilor proprii, sumă necesară acestei instituții în vederea efectuării unor reparații curente urgente (refacerea hidroizolației și a terasei imobilului Casa Cărții).

 • 6.  Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.54880/19.11.2018, Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești a comunicat faptul că este posibilă disponibilizarea sumei de 140 mii lei de la titlul „Cheltuieli de personal”, ca urmare a economiilor înregistrate la acest titlu de cheltuieli, prin urmare diminuarea cu această sumă a subvenției alocate din bugetul local în completarea veniturilor proprii ale acestei instituții.

 • 7. Prin adresa nr.3065/21.11.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.55363/21.11.2018, Fotbal Club Argeș a transmis o solicitare de rectificare a bugetului de venituri proprii, ca urmare a încasării de venituri suplimentare în sumă de 160 mii lei din drepturi TV și din alte venituri, aceste venituri urmând a fi utilizate pentru plata de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare.

În baza celor propuse mai sus, proiectul de hotărâre se modifică corespunzător cu respectarea structurii clasificației bugetare în vigoare prin rectificarea nivelurilor de venituri și cheltuieli, prin renumerotarea articolelor, precum și prin modificarea bugetelor ordonatorilor de credite pe acest an, modificări care vor fi prevăzute în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

IV. Punctul nr. 28 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate” se modifică și se completează astfel:

Art.2. va avea următorul cuprins: Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Iulian Avram, domiciliată în municipiul Pitești, Calea Craiovei nr.134, bl.40 bis, sc.A, et.4, ap.20, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.»”

Art. 2-12 inițiale se renumerotează devenind art.3-13.

Art.14. va avea următorul cuprins: Se acordă Diploma de fidelitate familiei Teodora și Vasile Sandu, domiciliată în municipiul Pitești, str. Făgăraș nr. 5, bl.E3, sc.B, et.4, ap.13, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.»”

Art. 13-21 inițiale se renumerotează devenind art.15-23.

9

Doamna președinte de ședință cere avizele comisiilor de specialitate pentru punctele suplimentare de pe ordinea de zi. Toate comisiile acordă avize favorabile pentru punctele suplimentare.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Propun ca punctul 40 de pe odinea de zi:” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind premierea sportivului piteștean Preda Adrian-Florin pentru performanță sportivă deosebită obținută la Campionatul European de box pentru juniori - 2018” să devină punctul 3.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2018”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.379/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.380/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind premierea sportivului piteștean Preda Adrian-Florin pentru performanță sportivă deosebită obținută la Campionatul European de box pentru juniori - 2018”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel-Ionică: Sportivul Preda Adrian-Florin este un tânăr ambițios care a făcut performanță în box și am acordat premiu atât pentru el cât și pentru antrenorul său, domnul Mărășescu Ioniță Duran.

Domnul consilier Gentea Cristian: Aș dori să mulțumesc domnului primar pentru înființarea secției de box și Consiliului Local pentru susținerea acordată sportului de performanță, precum și domnului antrenor care este un șlefuitor de talente iar rezultatele extraordinare s-au văzut rapid în activitatea dumnealui.

Domnul antrenor Mărășescu Ioniță Duran: Suntem onorați pentru primirea acestui premiu și mulțumim Consiliului Local, domnului primar și domnului consilier Gentea Cristian pentru sprijinul acordat. Acest premiu ne obligă ca anul viitor să facem alte sacrificii să fim la fel de buni sau chiar mai buni.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.381/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Gimnaziale de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: Anul trecut a făcut parte din comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a acestei unități de învățământ domnul consilier Olariu Gheorghe-Ionuț, numit în urma votului secret. Dacă domnul consilier dorește să rămână în continuare, am putea supune votului deschis acest proiect de hotărâre, în situația în care nu mai sunt alte propuneri.

Doamna președinte de ședință face precizarea că nu există alți domni/doamne consilieri care să-și exprime intenția de a face parte din consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești și că domnul

5                                                                                                        5                                                                5                                                          5           5

consilier Olariu Gheorghe-Ionuț a fost de acord să rămână ca reprezentant desemnat al consiliului local.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi devenind

Hotărârea nr.382/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Sanitare Postliceale ”Carol Davila” Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: Acum doi ani a făcut parte din comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a acestei unități de învățământ doamna consilier Stanciu Alexandrina, numită în urma votului secret. Dacă doamna consilier dorește să rămână în continuare, am putea supune votului deschis acest proiect de hotărâre, în situația în care nu mai sunt alte propuneri.

Doamna președinte de ședință face precizarea că nu există alți domni/doamne consilieri care să-și exprime intenția de a face parte din comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Sanitare Postliceale ”Carol Davila” Pitești și că este de acord să rămână ca reprezentant desemnat al consiliului local.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi devenind

Hotărârea nr. 383/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică Liceul Teoretic Ion Barbu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Sunt mai multe proiecte de hotărâre pe ordinea de zi, care privesc reabilitări la mai multe unități de învățământ și am încercat să răspundem tuturor solicitărilor din partea acestora și întotdeauna au beneficiat de sprijinul nostru.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi devenind

Hotărârea nr. 384/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit Castelul Magic”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi devenind

Hotărârea nr. 385/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică Școala Gimnazială Marin Preda”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi devenind

Hotărârea nr. 386/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare termică fațade - etapa a Il-a Grădinița cu Program Prelungit ”Micul Prinț”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi devenind

Hotărârea nr. 387/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Înlocuire tâmplărie la Școala Gimnazială nr. 1 -structură a Școlii Gimnaziale ”Nicolae Bălcescu” din Municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi devenind

Hotărârea nr. 388/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Deviere rețea termică Liceul Teoretic Ion Cantacuzino” - din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi devenind

Hotărârea nr. 389/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de investiții ”Reabilitare termică Școala Gimnazială Tudor Arghezi”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Reabilitările solicitate sunt necesare deoarece schimbă fațada într-un mod ambiental nou.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 390/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit Alba ca Zăpada”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Efortul este foarte mare si avem nevoie de foarte mulți bani pentru susținerea proiectelor prin finanțări.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 391/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea devizelor generale actualizate la unele obiective de investiții”.

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 392/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea eliberării licențelor de traseu și a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public local de persoane prin curse regulate speciale”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică. Este vorba de transportul de călători pentru salariați.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 393/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alocarea unei subvenții de la bugetul local pentru Asociația de sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România, filiala Argeș, Asociația Salvați Copiii, filiala Argeș, Asociația Handicapaților Neuromotor Argeș și Asociația Națională pentru copii și Adulți cu Autism din România - filiala Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin - Cornel Ionică: Întotdeauna au beneficiat de sprijinul nostru.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 394/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de conformare pod peste râul Doamnei”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Gentea Cristian: Variantele sunt foarte simple, podul reprezintă un risc pentru toți participanții la trafic datorită deteriorărilor apărute. Garanția lucrărilor de bună execuție a podului este de 10 ani, dar podul este de trei ani și jumătate și deja au apărut probleme. Ar trebui ca constructorul să facă reparația. Este o expertiză incorect făcută, nu corespund valorile și cum cuantificăm din suma totală care este partea îndreptată către proiectant și care către constructor. Imediat după acea expertiză aș fi mers în instanță și cu constructorul și cu proiectantul. Soluția este să-i acționăm în judecată. O să votez proiectul cu condiția de a acționa în judecată pe proiectant și pe constructor.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Din punct de vedere legal suntem acoperiți cu acest proiect de hotarâre. Proiectul inițial a fost unul inadecvat, este important deoarece este într-o stare foarte proastă. Nu putem să ne conformăm decât pe un nou proiect ca să se rezolve problema pentru totdeauna. Constructorul a intervenit de câte ori l-am solicitat.

Domnul consilier Preda Marin: Constructorul când a făcut podul dacă și-a permis să dea o garanție de 10 ani, ar trebui să contribuie la noul proiect dacă probleme au apărut la pod numai după trei ani.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Podul nu a fost realizat de constructor, ci de un proiectant. Trebuie să rezolvăm problema să găsim soluțiile juridice.

Domnul consilier Sofianu Narcis Ionuț: Proiectantul și constructorul fac proiectul, care este verificat de un verificator din afara societății, apoi proiectul este însușit de un beneficiar. Lucrările sunt preluate de un diriginte de șantier care este responsabil de modul de desfășurare al lucrărilor.

Constructorul poate să răspundă pentru ceea ce nu s-a respectat în proiect sub supravegherea dirigintelui de șantier. Noi trebuie să avem o expertiză extrajudiciară care este însușită de proiectant sau o expertiză judiciară pe bază de proces și consfințită de instanță.

5

Domnul consilier Gentea Cristian: Constructorul a mers pe un proiect aprobat dar el, dar nu a respectat cantitățile și materialele, iar soluția ar fi din punctul meu de vedere să ne îndreptăm către proiectant și constructor ca să recuperăm o cotă parte din întreaga sumă.

Domnul consilier Costescu Cătălin: Întrebarea mea ar fi dacă pierdem garanția de 10 ani sau va fi o nouă garanție.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Să ne îndreptăm către proiectant și constructor dar dirigintele de șantier este paznicul lucrărilor, care supraveghează desfășurarea lor.

5

Domnul consilier Dinu Dănuț: Să-i sancționăm în judecată pe toți trei, niciunul nu și-a respectat sarcinile și instanța de judecată va cere expertiză judiciară și va stabili cine este vinovat și pentru ce.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Trebuie să respectăm legea din toate punctele de vedere și vreau să precizez că garanția de bună execuție timp de 10 ani nu se mișcă.

5

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Toți sunt vinovați și ar trebui să-i sancționăm pe toți în judecată.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Instanța va stabili care sunt vinovații și cum vor plăti, nu suntem noi în măsură să găsim vinovați.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat 17 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” (doamna consilier Stanciu Alexandrina și domnii consilieri Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin și Sofianu Narcis Ionuț), devenind

Hotărârea nr. 395/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică Școala Gimnazială Negru Vodă” - Sala de sport”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 396/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică Liceul Tehnologic Dacia”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 397/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică corp C1 -Colegiul Economic Maria Teiuleanu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Au fost făcute eforturi deosebite pentru acest liceu prin modernizări și reabilitări.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.398/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 332/27.09.2018, referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 399/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 142/17.04.2014 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Cultural al Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 400/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea la domeniul public al Municipiului Pitești a unei suprafețe de teren situat în strada Dumitru Brătianu nr.31, Municipiul Pitești, Județul Argeș și înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară“.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - aviz negativ.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Este o arteră laterală a unei străzi prin care se urmărește să se redea accesul la niște proprietăți a unor persoane fizice.

Sunt două terenuri îngemănate pe strada Dumitru Brătianu nr.31 și nr.29, a unor persoane fizice și urmează ca noi să le asfaltăm ca să le creștem valoarea proprietăților.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Exista această situație când un cetățean

5                                                    5

cumpără o locuință pe domeniul public și accesul se face pe un drum privat, se lovește de problema de a se branșa la utilitățile curente: apă și energie. Furnizorii de energie au chestiuni complicate în lege și te trezești ca cetățean, care cumperi o proprietate că nu poți să te racordezi la utilități, de aceea există acest proiect pentru a facilita acest lucru. Consider că noi, Consiliul Local trebuie să acordăm cetățenilor facilitățile necesare. Nu cred că acest proiect ar periclita cu ceva și ar fi o investiție foarte mare.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: Sunt cetățeni ai Piteștiului și trebuie să-i sprijinim în aceste condiții.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Avem doi proprietari care au deschidere mare la strada Dumitru Brătianu, dar vor să ne cedeze nouă o parte din terenul lor să le asfaltăm strada, ca să le crească prețul proprietăților lor în condițiile în care avem zeci de solicitări în acest sens.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Când vom avea posibilitatea financiară o să punem la punct cât mai multe străzi, fiecare cetățean să aibă dreptul la utilități, dar pe noi nu ne interesează dacă crește valoarea proprietății.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: Vorbim despre o preluare a unui teren la Consiliul Local pe care îl cedează un cetățean, pe care o acceptăm sau nu.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Situațiile de trecere a terenului prin cedare sau donație la domeniul public au existat mereu în consiliul local și am încercat să-i ajutăm pe cetățenii care au avut nevoie. Au existat multe situații în care nu am putut interveni deoarece terenul nu a fost cedat la Consiliul Local.

Există această deschidere către o stradă privată și avem obligația la momentul potrivit să introducem utilitățile și să o asfaltăm. În momentul de față o preluam pur și simplu și la momentul potrivit vom asfalta strada când va fi nevoie, iar destinația terenului preluat va fi stabilită ulterior hotărâre de consiliu.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Ar trebui să realizăm un registru în care să fie trecute în funcție de cum intră în consiliu local și să se facă asfaltarea în ordine.

5                                                                                                            5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Sunt proceduri complicate și nu putem respecta ordinea. Retrag proiectul de pe ordinea de zi precum și următorul punct de pe ordinea de zi.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea la domeniul public al Municipiului Pitești a unei suprafețe de teren situat în strada Dumitru Brătianu nr.29, Municipiul Pitești, Județul Argeș și înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară“.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - aviz negativ.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Se retrage și acest proiect de pe ordinea de zi.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind însușirea procesului-verbal de negociere a prețului pentru cumpărarea imobilului teren, situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Prundu f.n “.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu există alt drum, suntem obligați fie să eliberăm terenul fie să-l cumpărăm.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Am fost în comisie, s-a făcut conform legii.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi devenind

Hotărârea nr. 401/22.12.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 26 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești cart. Trivale, bl.49 ANL”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi devenind

Hotărârea nr. 402/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 27 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unele unități locative situate în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Să facem un regulament foarte strict pentru acești cetățeni ,cu măsuri și sancțiuni ca să putem să-i dăm afară deoarece perturbă liniștea și ordinea publică, aruncă mormane de gunoaie și nu respectă nici o regulă.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Într-adevăr situația este dezastruoasă acolo, există violențe foarte dese, nu-și plătesc datoriile, aruncă gunoaiele peste tot dar nu putem să-i evacuăm în plină iarnă, dar propun modificarea proiectului de hotărâre, astfel prelungirea să se facă până la data de 31.03.2019.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Soluția este să-i monitorizăm nu să-i

5                     5

evacuăm.

Domnul consilier Florea Daniel: Trebuie întocmit un regulament de ordine interioară foarte strict și un contract cadru privind acordarea/prelungirea contractelor de închiriere a locuințelor sociale. Propun ca din comisia de redactare a acestor acte să facă parte și consilieri locali.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Cu siguranță vom face acest lucru și veți fi consultați.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul propus de executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 403/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 28 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind înființarea, exploatarea și întreținerea unor parcări cu plată în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul propune ca amendament” hotărârea va intra în vigoare la data de 01.04.2019”.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul propus de executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 404/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 29 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 405/12.07.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 30 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate -nunta de diamant”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 406/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 31 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr.252 din 26.07.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectul de investiții ”Transformare cămin C3 în clădire locuințe sociale”, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este un proiect extraordinar.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 407/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 32 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 183/26.06.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 408/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 33 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reparație capitală gard teren de sport Colegiul Național Zinca Golescu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Au fost proiectanții la ședința pe comisii și au dat lămuririle necesare.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Consider că valoarea este foarte mare

5 pentru un teren de sport, este exagerată.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Am solicitat explicații de la proiectant și ne-a dat informațiile necesare.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Sumele cad în sarcina specialiștilor, nu putem să ne dăm noi cu părerea cu privire la acest aspect.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Și eu consider suma mare, dar sper să scadă la licitație, deoarece ne cam sperie aceste sume de bani de la proiectări pentru unitățile de învățământ. Ar trebui să scoatem și proiectarea la licitație, să găsim soluții să scădem prețul.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Sunt costurile cam mari într-adevăr, dar acestea sunt la nivel național și proiectanții și verificatorii sunt cei care își asumă și răspund pentru ceea ce fac.

Domnul consilier Preda Marin: Cei doi proiectanți ne-au explicat fiecare pas, dar sunt prețurile care se practică la ora actuală pe piață.

Domnul consilier Neacșu Mariean: Comisia noastră a vorbit cu proiectantul și valoarea de proiectare este o valoare de bun simț, sunt cifre care se încadrează în normativele de proiectare, dar intervine valoarea materialelor care sunt încărcate și acestea de alte taxe.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 17 voturi ”pentru” și 4 voturi “împotrivă” (doamna consilier Stanciu Alexandrina, domnii consilieri Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin și Sofianu Narcis Ionuț), devenind

Hotărârea nr. 409/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 34 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reparații capitale acoperiș corp Teiuleanu - Colegiul Economic Maria Teiuleanu”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: L-am retras ședința trecută dar au venit specialiștii și au dat informațiile necesare.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 410/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 35 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Str. Episcop Grigorie Leu nr.75 pentru investiția ”Construire imobil locuințe colective (cu spații comerciale la parter) și refacere împrejmuire teren”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Acest proiect de hotărâre a trecut prin toate etapele.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Este o zonă de case lângă pădure iar PUZ-urile din 2008 sunt vechi și cerințele s-au modificat, astfel ar trebui să le reactualizăm deoarece sunt probleme mari cu parcările. De asemenea Hotărârea Consiliului Local privind locurile de parcare este perimată, există multe garaje care de fapt nu sunt folosite, iar mașinile se parchează tot afară lângă blocuri. O să votez împotriva acestui PUD deoarece art.31 din Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului ne obligă să actualizăm documentațiile de urbanism.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Sunt de acord cu domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu, dar îl rog pe domnul președinte al comisiei de urbanism, domnul Gentea să vină cu o propunere de regulament prin care să se stabilească termenul după care trebuie refăcute aceste documentații de urbanism.

5

Doamna președinte de ședință dă cuvântul reprezentantului proprietarilor vecini ai acestui bloc: Parcările nu sunt suficiente nici pentru PUZ-ul din 2008, nici pentru PUD-ul de acum, sunt doar 4 locuri de parcare prevăzute, iar 2 locuri sunt puse artificial și blochează accesul în spatele clădirii. Nu este respectat nici regimul de înălțime și nici distanța față de vecini, nu sunt locuri de parcare suficiente și nici nu sunt corect amplasate. Este o locuință colectivă cu spații comerciale la parter care prevede 16 apartamente, dar sigur o să se ajungă la un număr de 40 de mașini care o să blocheze traficul și nu o să aibă spațiu suficient pentru locuri de parcare. Solicitarea noastră este ca acest PUD să fie respins sau retras, deoarece PUZ-ul din 2008 este depășit și nici acesta nu respectă toate cerințele.

Domnul consilier Gentea Cristian: Sunt de acord cu domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu, dar nu în totalitate, deoarece conform Ordinului 233 din 2016 actualizarea PUZ-ului este obligatorie în cazul în care situația în zonă a suferit modificări atât legislative cât și generale. De aceea cer domnului arhitect șef, dacă și domnul primar este de acord, să întocmească un proiect de hotărâre cât mai repede privind reactualizarea PUZ-urilor precum și un regulament privind informarea publicului.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Aceste PUD-uri ar trebui reactualizate, deoarece s-au modificat cerințele, există probleme foarte mari cu parcările.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Acest proiect a fost retras din ședința de luna trecută și propus spre analiză proiectantului, dar având în vedere punctele de vedere exprimate în momentul de față, propun să-l retragem de pe ordinea de zi să-l analizăm în detaliu. Problema locurilor de parcare este una actuală și este la nivelul întregului oraș și nu cred că o să se rezolve foarte curând.

Domnul consilier Gentea Cristain: Să solicitați domnului arhitect șef mare 5                                                                       5

atenție cu certificatele de urbanism și la orice locuință colectivă să se impună PUD-ul.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Sunt mulți cetățeni care vin și întreabă de ce unele PUD-uri se aprobă și altele nu, aparatul de specialitate răspunde la toate solicitările, însă le vom rezolva pe toate în concordanță cu legea, cu cerințele cerute și în funcție de ce găsim la fața locului.

Domnul consilier Gentea Crsitian: De pe strada Grigorie Leu nu se poate coborî pe strada Ion Minulescu care este blocată, comisia de circulație să ia măsuri, este imposibil să ieși cu mașina și se stă la cozi interminabile la orele de vârf.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Poliția Națională a promis că va face o analiză la fața locului și ne va informa despre o soluție.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Avem probleme foarte mari cu locurile de parcare în special pe strada Livezilor, în cartierele Prundu și Găvana, la casele care se construiesc și nu au spațiu în curți pentru mașini. Ne confruntăm cu această problema din ce în ce mai gravă datorită creșterii numărului de mașini, iar 7-8 % din mașini nu sunt mișcate din parcări și am ajuns să vânăm locuri de parcare. Vă adresez rugămintea de a veni cu puncte de vedere și soluții pentru această situație a lipsei locurilor de parcare.

Proiectul de hotărâre este retras de pe ordinea de zi de către primar, în calitate de inițiator.

5

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 36 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiții ”Pasaj rutier străzile Craiovei - Târgul din Vale”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Singura soluție care ar rezolva problema circulației în această zonă ar fi acest pasaj, proiect important de 14 milioane de euro.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 411/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 37 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea aplicabilității H.C.L. nr.83/26.03.2015 privind darea în administrare a unui imobil”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 412/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 38 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Teilor nr.39-41 pentru investiția ”Demolare clădiri, construire bloc locuințe colective cu spații comerciale la parter, împrejmuire și organizare de șantier”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - nu este luat în discuție proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - nu este luat în discuție proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - nu este luat în discuție proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel-Ionică: Terenul este traversat de o conductă care trebuie deviată, dar să se facă pe cheltuiala lor.

Domnul consilier Gentea Cristian: Am fost acolo, este exact pe sub zona modernizată pe fonduri europene dar este vorba și de o demolare, este vorba de trei intrări una pe Teilor, pe Exercițiu și pe Henri Coandă. Vreau să știu dacă afectează locurile de parcare ale vecinilor.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Rămâne de văzut dacă sunt locuri de parcare, dar se poate să fie relocate iar cu conducta se va rezolva.

Domnul consilier Gentea Cristian: Cei de acolo nu vor avea locuri de parcare, ar trebui să mergem la fața locului.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Propun retragerea proiectului de pe ordinea de zi pentru a merge la fața locului și pentru a mai analiza situația.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 39 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind includerea, de drept în structura rețelei școlare a Municipiului Pitești, a Grădiniței cu Program Prelungit ”Tudor 's House Kids”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 413/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 40 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației de spațiu de învățământ, a unui imobil-construcție ”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba de cantina de la Liceul Maria Teiuleanu care este în paragină și trebuie să o reabilităm.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru anunță că nu participă la dezbatere și la vot, ținând cont de prevederilor art.46 alin (1) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 voturi ”pentru”, devenind

Hotărârea nr. 414/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 41 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea aderării Municipiului Pitești la Asociația ”Start Inovare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 415/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 42 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Str. Turcești F.N. pentru investiția „Construire hotel””.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 416/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 43 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Str. Dârzu nr.24 pentru investiția ”Construire ansamblu rezidențial (4 clădiri - locuințe colective cu funcțiuni complementare) cu regim de înălțime Ds +P+5E - 6r”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 -     - ;

 • - comisia nr.2 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.3 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.4 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - nu s-a luat în discuție.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Retrag proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi, să mergem la fața locului să mai analizăm situația.

Domnul consilier Gentea Cristian: Sunt de acord deoarece strada este foarte îngustă și trebuie neapărat un regulament de informare a publicului.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 44 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre inițiat de doamna consilier local Stanciu Alexandrina și domnii consilieri locali Sofianu Narcis-Ionuț, Duțulescu Gheorghe și Gardin Florin privind retragerea titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Pitești” acordat domnului Constantin Nicolescu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - aviz negativ;

 • - comisia nr.2 - aviz negativ;

 • - comisia nr.3 - aviz negativ;

 • - comisia nr.4 - aviz negativ;

 • - comisia nr.5 - aviz negativ.

Domnul Rădulescu: Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă expun problema, inițiativa mea se referă la un principiu și la o intrare în legalitate, nu la o persoană anume. Consider că este o problemă care trebuie rezolvată, mulțumesc colegilor de la PNL că mi-au permis să vă expun această problemă.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este total inadecvat acest proiect, deoarece domnul Constantin Nicolescu este o personalitate a municipiului Pitești, un om foarte apreciat care a trecut printr-o situație urâtă. A intra în legalitate nu înseamnă să retragem titlul de cetățean de onoare unui om care a făcut multe lucruri pentru județ cât și la nivel național.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Vă sfătuiesc să votați cum vă dictează

5                                                                                    5

conștiința pe fiecare dintre dumneavoastră, dar eu voi vota pentru retragerea acestui titlu.

Domnul consilier Costescu Cătălin: O să votez împotriva retragerii titlului de cetățean de onoare, deoarece domnul Nicolescu și-a ispășit pedeapsa și a plătit pentru ceea ce a făcut.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: Trebuie să aveți în vedere că este o persoană cunoscută și că prin proiectul de hotărâre se propune o sancțiune unui cetățean de onoare, prin retragerea titlului și ar fi în regulă să fie făcut vot secret.Altfel există posibilitatea ca Instituția Prefectului - Județul Argeș să atace această hotărâre dacă nu procedăm la vot secret.

Doamna președinte de ședință precizează că procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 45 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea unui imobil aparținând domeniului public al Municipiului Pitești din administrarea S.C. Termo Calor Confort S.A. în administrarea Asociației Handicapaților Neuromotori-Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 417/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 46 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Frații Golești nr.55, pentru investiția ”Construire bloc de locuințe colective, cu parcaj la demisol, împrejmuire și organizare de șantier”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 418/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 47 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de asociere și a unor contracte de închiriere teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, ocupat de construcții provizorii, autorizate în condițiile legii, situate în stațiile de transport public local de călători”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 419/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 48 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea trecerii unui imobil - teren și construcție, situat în Bdul. Eroilor nr. 4-6, din domeniul public al municipiului Pitești și administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale - Inspectoratul Școlar Județean Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru anunță că nu participă la dezbatere și la vot, ținând cont de prevederilor art.46 alin (1) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 voturi ”pentru”, devenind

Hotărârea nr. 420/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 49 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru îndreptarea unei erori materiale în cuprinsul HCL nr.15/18.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul Municipiului Pitești str. Cozia nr.4, în vederea ”Construire clădire cu locuințe colective P+ 4E”.

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 421/22.11.2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 50 de pe ordinea de zi: “ Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești trimestrul III -anul 2018”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 51 de pe ordinea de zi: “ Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a activității Poliției Locale a Municipiului Pitești trimestrul III 2018”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 52 de pe ordinea de zi: “ Raport privind realizarea indicatorilor de performanță privind efectuarea serviciului de transport public local de călători de către S.C. Publitrans 2000 S.A., în trimestrul III al anului 2018”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 53 de pe ordinea de zi: “ Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești trim. II și trim III - anul 2018”.

5

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 54 de pe ordinea de zi: “ Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Serviciului Public Administrația Domeniului Public Pitești pe trimestrul III al anului 2018”.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Suntem printre puținii care executăm deszăpezirea cu utilaje proprii cu costuri de 7-8 ori mai mici decât alte localități.

5

Doamna președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 55 de pe ordinea de zi: “ Informare privind situația locurilor în creșele din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Consiliul Local ia act de conținutul informării.

5

Diverse:

Domnul consilier Gentea Cristian: Am două mari probleme: una este reprezentată de mașinile cu școala de șoferi, am dat o hotărâre dar se circulă la fel ca și înainte, nu s-a produs nici o schimbare. Nu știu ce vom face pe Calea Drăgășani și pe strada Chicoș unde situația este foarte complicată. Singura soluție din punctul meu de vedere este implicarea Poliției Naționale prin ridicarea licențelor de taxi.

A doua problemă este reprezentată de modul cum sunt tratat de societatea S.C. Apă Canal 2000 S.A. și de domnul director Mihai Marinescu. După ce am depus atâta suflet în problemele de acolo acum sunt tratat umilitor. Am sesizat câteva lucruri acolo și mi s-a dat o informare făcută în bătaie de joc. Am făcut ulterior câteva cercetări și o parte din sesizări s-au adeverit, apoi am solicitat acel raport cu măsuri și sancțiuni, iar domnul director mi-a spus că nu mai are ce să-mi dea, că mi-a dat informarea. Consider că este o bătaie de joc, nu numai la adresa mea, ci și la adresa Consiliului Local. Am atras atenția că există probleme grave, că se fură apă și că cineva acoperă aceste nereguli. Am aflat că termenul pentru care se plătește contravaloarea în caz de branșare ilegală s-a redus de la 3 ani la șase luni. Vreau să întreb ce s-a întâmplat în 2017 de s-a produs această modificare. Nu mi se pare normal ca nimeni nu observă că o societate comercială consumă mai mult la un moment dat, iar apoi mai puțin și să nu iei nici o măsură. Cine greșește trebuie să plătească. O altă gafă, este că societatea Apă Canal se laudă în presă că se află pe locul I în Top profit 2018 și în același timp suntem luați la răspundere că avem prețul cel mai mare la apă și canal. Mai bine să punem banii deoparte pentru investiții, pentru cofinanțări, iar banii care rămân, să micșorăm tariful la apă și canal, pentru că asta așteaptă cetățenii de la noi. Vreau să vă cer acordul și dumneavoastră, ca până pe data de 27.11.2018 aștept raportul cu măsuri, altfel în AGA o să solicit demisia directorului de la S.C. Apă Canal 2000 S.A.

Domnul director Mihai Marinescu: Vreau să spun că este o politică tarifară aprobată, care este parte în contractul de finanțare semnat de operator, Ministerul Fondurilor Europene și Comisia Europeană. Tariful nu este impus de mine și este o politică tarifară veche. Avem parte de cofinanțare pe viitorul proiect și va fi o politică tarifară pe 5 ani de zile. Condiția pentru micșorarea tarifului este clară. Diferența nu se poate asigura decât prin subvenție, este condiție impusă în contract. Consecințele sunt foarte grave, se merge până la a da toți banii înapoi. Împrumuturile se termină unul în 2031, iar al doilea în 2028, până atunci nu se va reduce costul la apă și canal.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Aș vrea să știu dacă s-au făcut sesizări la

5              5                                   5

organele de cercetare penală cu privire la furt.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Dacă cineva a furat să plătească, măsurile să fie drastice și nu se va mai întâmpla acest lucru. Sunt lucruri foarte grave care s-au întâmplat dar nu s-au luat măsuri. Anul viitor o să avem un proiect prin care o să fie sparte 40 de străzi în oraș și reparațiile să fie făcute de societatea Apă Canal la termen.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu-mi plac lucrurile acestea, spun de mult timp că trebuie să reducem tariful la apă și canal și să găsim soluții în acest sens. Trebuie clarificat cu acest raport și responsabilii care au greșit, dar consider că sunt și lucruri bune care s-au făcut la această societate.

5

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Domnul consilier Gentea Cristian are

5

dreptate cu privire la prejudiciu, privind acest aspect îl rog pe domnul director să se adreseze compartimentului juridic și să vadă dacă această problemă presupune o cercetare penală.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Aș vrea să știu dacă ați făcut sesizări la organele de cercetare penală cu privire la furt.

Domnul consilier Neacșu Mariean: Aș vrea să expun o problemă privind strada Țepeș Vodă care este foarte îngustă, veche, nereabilitată și traficul este infernal. Ar trebui să se monteze limitatoare de viteză sau sens unic.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Avem în vedere solicitarea dumneavoastră.

Se derulează procedura de vot secret în vederea exprimării opțiunii de vot cu privire la retragerea titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Pitești” acordat domnului Constantin Nicolescu. Proiectul de hotărâre este respins cu 9 voturi ”pentru” și 12 voturi ”împotrivă”.

Doamna președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Alexandrina Stanciu

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red. Anca-Ramona Nistor 1ex.