Proces verbal din 20.12.2018

Proces verbal sedinta ordinara 20.12.2018

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 20.12.2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.1350 din 13.12.2018.

La ședință participă de drept:

 • -  dl. Constantin Cornel Ionică    - Primarul Municipiului Pitești;

 • -  dl. Andrei - Cătălin Călugăru   - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei - Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 21;

Consilieri absenți: domnii consilieri Sofianu Narcis-Ionuț și Morlova Eduard.

Președinte de ședință este domnul consilier Dumitru Tudosoiu.

Se acordă comisiilor de specialitate câteva minute pentru analizarea punctelor suplimentare de pe ordinea de zi.

Executivul precizează că există modificări și completări la proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

I. Se introduc pe ordinea de zi următoarele materiale:

La punctul nr.20 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea devizelor generale actualizate pentru obiectivul de investiții Reabilitare strada Trivale - tronson II și tronson III ».

5                                                                                                                                        5

La punctul nr.21 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Integrarea sistemului de e-ticketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze pentru a oferi informații de călătorie în timpul acesteia” ».

La punctul nr.22 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi)” ».

La punctul nr.23 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea studiului de fezabilitate reactualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Stații așteptare călători transport urban în zona Municipiului Pitești”».

La punctul nr.24 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proiectului ”Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1, Apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1 și a cheltuielilor legate de proiect ».

La punctul nr.25 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători” ».

La punctul nr.26 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative în Municipiul Pitești (5 panouri)” ».

La punctul nr.27 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Crearea unei baze de date GIS cu informații de trafic și călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)” ».

La punctul nr.28 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Crearea de sisteme de închiriere de biciclete (sisteme de tip ”bike-sharing”)” ».

La punctul nr.29 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI (ZONA BL.G1 CARTIER RĂZBOIENI ȘI ZONA BLOC COREMI, B-DUL.PETROCHIMIȘTILOR)-ETAPA I” ».

La punctul nr.30 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobare a proiectului ”REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI (ZONA BL.G1 CARTIER RĂZBOIENI ȘI ZONA BLOC COREMI, B-DUL.PETROCHIMIȘTILOR)-ETAPA I” și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat ».

La punctul nr.31 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea reactualizării Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Realizarea de piste pentru bicicliști inclusiv pentru recreere, de-a lungul Râului Argeș” ».

La punctul nr.32 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare spațiu centrală termică Școala Gimnazială Traian”».

La punctul nr.33 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Racord termic cămin școlar -Colegiul Economic Maria Teiuleanu”».

La punctul nr.34 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.493/2017, referitoare la zonarea cimitirului Sf.Gheorghe Pitești și aprobarea unor tarife».

La punctul nr.35 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Teilor nr. 39-41 pentru investiția „Demolare clădiri, construire bloc de locuințe colective cu spații comerciale la parter, împrejmuire și organizare de șantier”. »

La punctul nr.36 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Realizarea Parc Lunca Argeșului 2”».

La punctul nr.37 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Realizarea Parc Lunca Argeșului 3”».

La punctul nr.38 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică clădire grădiniță - Grădinița cu Program Prelungit Castelul Fermecat”».

La punctul nr.39 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții”Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit Primii Pași” ».

La punctul nr.40 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit Aripi Deschise” ».

La punctul nr.41 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Mansardare corp A - Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Poveștilor” ».

Restul punctelor de pe ordinea de zi se renumerotează.

II. La punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, « Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.185/29.11.2012 privind aprobarea Regulamentului pentru atribuirea în folosință a locurilor de parcare situate în parcările de reședință amenajate în Municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare», Art. 11, lit.(h), se modifică și se completează și va avea următorul conținut: ,,să nu mențină ridicat dispozitivul de blocare în intervalul Luni - Vineri: 9.00-17.00 ''.

 • III. La punctul nr. 11 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate” se modifică și se completează astfel:

Art.7. va avea următorul cuprins:”Se acordă Diploma de fidelitate familiei Steliana și Ion Lungan, domiciliată în municipiul Pitești, bld. I.C Brătianu nr. 40, bl.40, sc.C, et.3, ap.7, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.»”

Art. 7-13 inițiale se renumerotează devenind art.8-14.

 • IV. La punctul nr. 29 de pe ordinea de zi, «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI (ZONA BL.G1 CARTIER RĂZBOIENI ȘI ZONA BLOC COREMI, B-DUL.PETROCHIMIȘTILOR)-ETAPA I” » se înlocuiește anexa nr. 1 aferentă art.1 (1), cu prezenta anexa nr.1, nemodificându-se valoarea totală a investiției.

5

Domnul președinte de ședință îi acordă cuvântul domnului primar Constantin Cornel Ionică.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Avem 17 proiecte cu finanțare europeană ca puncte suplimentare pe ordinea de zi, pentru care au fost întocmite studii de fezabilitate. Se vor întocmi listele și se vor depune la finanțare. Astăzi a fost validat în unanimitate proiectul pentru obiectivul de investiții aferent Sălii Polivalente. În aproximativ o lună de zile va fi gata și Hotărârea de Guvern și apoi implementarea proiectului.

Domnul președinte de ședință Dumitru Tudosoiu: Domnule Primar, vă mulțumesc pentru informații. Pe parcursul ședinței, având în vedere că sunt puncte foarte importante pe ordinea de zi, dacă se impun precizări pentru aceste proiecte cu finanțări europene, vom avea discuții.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Aceste proiecte au fost discutate în Consiliul Local. Retrag de pe ordinea de zi punctul nr.16 și vă

Domnul președinte de ședință Dumitru Tudosoiu supune la vot ordinea de zi cu modificările și completările aduse la cunoștință, care este aprobată cu unanimitate de voturi, precum și motivarea absențelor doamnei consilier Preduț Mariana-Tatiana de la ședința ordinară din 22.11.2018 și de la 5                                                                                 5               5                                                                                            5

ședințele extraordinare din 06.12.2018 și 13.12.2018 (a avut un deces în familie și deplasare în delegație) și a doamnei consilier Stanciu Alexandrina de la ședința extraordinară din 13.12.2018 (deplasare într-o delegație), care se aprobă în unanimitate.

Domnul președinte de ședință solicită înscrierile pentru punctul “Diverse”, unde este notat domnul consilier local Gentea Cristian. De asemenea, reamintește punctul său de vedere privind luările de cuvânt la punctul “Diverse” din timpul ședințelor Consiliului Local, având în vedere solicitarea unui membru USR de alocare a unui sediu: Având în vedere că este vorba de un aspect între un partid politic și primărie, nu cred că face parte din activitatea Consiliului Local din cadrul acestei ședințe, acest aspect nu trebuie discutat în cadrul ședinței, urmând a fi discutat de executiv.

Domnul președinte de ședință Dumitru Tudosoiu: Nu vreau să transform ședințele de consiliu în audiențe pentru că nu este ok așa. Pentru acest lucru există personal specializat, iar noi, consilierii locali, ne-am pus la dispoziția cetățenilor ori de câte ori am fost solicitați, mai ales că astăzi este o ședință festivă-ultima ședință din an. Eu îmi fac datoria de cetățean, de creștin, 55     55           5'5'

de social-democrat în a supune la vot dacă mai doriți ca cineva din afara Consiliului Local al Municipiului Pitești să mai vorbească la punctul “Diverse”. Cunoașteți punctul meu de vedere, de aceea eu voi vota “împotrivă”.

Un cetățean: Care este punctul dvs de vedere?

Domnul președinte de ședință Dumitru Tudosoiu: Nu discut cu dumneavoastră, acum discut în plenul Consiliului Local al Municipiului Pitești. Supun la vot, dacă sunteți de acord, la punctul “Diverse”, o intervenție de 2 minute a cetățenilor municipiului Pitești care au ridicat mâna să se adreseze Consiliului Local.

Un cetățean al municipiului Pitești: Este vorba de locurile de parcare cu plată.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Doar 0,2% din cetățeni au locuri de parcare cu plată. Este o lipsă de 70.000 locuri la nivelul orașului. Căutăm posibilități noi.

Domnul consilier local Cristian Gentea: Domnii au posibilitatea ca la punctul respectiv de pe ordinea de zi să beneficieze de o intervenție de 2

minute. Să își desemneze o persoană care să vorbească la acel punct, nu să se înscrie la punctul “Diverse”.

Domnul președinte de ședință: Intervenție la punctul respectiv de pe ordinea de zi. Aveți un reprezentant dintre dvs care să vorbească? Este ok? Bine. În calitate de președinte, nu am nicio problemă ca la punctul respectiv să aveți o intervenție de 2-3 minute, dar nu la punctul “Diverse”.

Domnul președinte de ședință supune la vot intervenția de 2 minute la punctul de pe ordinea de zi, care este aprobată în unanimitate de voturi și îi solicită domnului primar să oficieze dânsul premierea sportivului.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Consiliul Local al Municipiului Pitești premiază cu suma de 5000 lei și acordă diploma de excelență domnului Preda Adrian Florin, sportiv legitimat la FC Argeș, pentru performanța sportivă deosebită obținută în anul competițional 2018: locul II, medalie de argint la categoria 54 kg, la Campionatul European de Box pentru Juniori organizat în Anapa, Federația Rusă, care prin rezultatele obținute a contribuit la promovarea imaginii municipiului Pitești în țară și în lume. Felicitări! Aceeași sumă de 5000 lei și diploma de excelență o primește și domnul Mărășescu Ioniță Duran, antrenorul sportivului Preda Adrian Florin.

Domnul consilier local Cristian Gentea: Am mulțumit Consiliului

5

Local al municipiului Pitești pentru bunăvoința de a înființa o secție nouă de box. Chiar dacă este o ședință festivă, nu sunt mulțumit de rezultatele sportive din anul 2018. Pentru anul 2019 vrem rezultate mai bune. Din punctul meu de vedere, atât sportivul Adrian Preda, cât și antrenorul său, trebuie felicitați și cred că este singurul rezultat notabil din sportul argeșean din anul 2018.

Domnul Mărășescu Ioniță Duran: Este o bucurie și o onoare pentru mine, vă mulțumesc pentru atribuirea premiului, pentru că am fost observați la campionatele naționale și pentru că am fost promovați la FC Argeș. Acest premiu ne obligă să aducem noi rezultate. Mulțumim!

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.1 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alegerea președintelui de ședință”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Se propune domnul consilier Zidaru Ionuț-Gabriel ca președinte de ședință pentru luna ianuarie 2019, domnul consilier Zidaru Laurențiu-Marian ca președinte de ședință pentru luna februarie 2019, domnul consilier Apostoliceanu Sorin ca președinte de ședință pentru luna martie 2019.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.439/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință solicită avizele tuturor comisiilor:

Domnul consilier Dănut Dinu: Comisia nr 1: aviz favorabil, având în vedere că s-a retras și punctul 16.

Domnul consilier Gentea Cristian: Comisia nr 2: Dacă domnul primar a retras punctul 16, este în regulă, la celelalte puncte, avizul nostru este favorabil.

Domnul consilier Apostoliceanu Sorin: Comisia nr 3: aviz favorabil

Domnul președinte de ședință: Comisia nr 4: aviz favorabil, îmi confirmă și colega mea, dna secretar de comisie Tatiana Preduț.

Comisia nr 5: aviz favorabil la toate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.2 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind decontarea cheltuielilor de transport efectuat în interesul serviciului, pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, Direcției de Asistentă Socială a Municipiului Pitești și Administrației Domeniului Public

5      ±55    5

Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba despre abonamentele care se dau lunar.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.440/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.3 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea eliberării licenței de traseu și a caietului de sarcini aferent, pentru servicii de transport public local de persoane prin curse regulate speciale.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.441/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.4 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea documentației actualizate a "Registrului spațiilor verzi din municipiul Pitești”. »

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin - Cornel Ionică: Este vorba de registrul spațiilor verzi; legislația se va modifica în viitor.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.442/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.5 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 185/29.11.2012 privind aprobarea Regulamentului pentru atribuirea în folosință a locurilor de parcare situate în parcările de reședință amenajate în Municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Despre acest proiect discutăm de mai bine de 1 an. El a fost pus în dezbatere publică din luna septembrie. Au fost exprimate puncte de vedere. Nu ne grăbim să dăm locuri de parcare cu plată dacă nu se rezolvă problema locatarilor din zona respectivă. Este vorba de un program flexibil, intervalul orar 09.00 - 17.00. Este necesar un număr de aproximativ 70.000 locuri de parcare. Dacă un cetățean care are

Reprezentanul cetățenilor Asociației de Proprietari: Sunt împuternicit de reprezentanții asociațiilor de proprietari din blocurile aferente parcării din spatele magazinului Fortuna: aceștia au solicitat în scris că nu sunt de acord cu propunerea acestui proiect de hotărâre. Domnul primar trebuia să se deplaseze pentru a discuta cu noi. Solicităm o amânare până când reprezentanții primăriei vor discuta cu noi la fața locului. Din punct de vedere strict personal, este o discriminare față de parcările cu plată din centrul orașului, iar această parcare din spatele magazinului Fortuna este fără plată. Aproximativ 500 familii au nevoie de parcare. Ar fi bine să plătească și cei care vin în intervalul orar 09.00 - 17.00. Solicităm amânarea acestui proiect de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Dvs faceți parte din cei privilegiați, dacă pot spune astfel, pentru că ați putut beneficia de acele contracte pentru locurile de parcare. Dacă aveți mașina parcată 24h/24h, nimeni nu vă mută mașina de acolo. Această hotărâre intră în vigoare la 1 aprilie 2019. Aveți această posibilitate, ca atunci când vă întoarceți de la serviciu, să țineți mașina pe acel loc. Cei care au un astfel de contract sunt în procent de 0,2 -0,3%. Sunt zeci de mii de solicitări, dar nu le putem răspunde favorabil.

Domnul președinte de ședință: Propunerea reprezentantului asociațiilor de proprietari din blocurile aferente parcării din spatele magazinului Fortuna este de amânare a acestui proiect de hotărâre, da?

Reprezentantului asociațiilor de proprietari din blocurile aferente parcării din spatele magazinului Fortuna: Da. Solicităm amânarea acestui proiect de hotărâre.

Domnul președinte de ședință: Dacă executivul dorește amânarea proiectului, supun la vot. Dacă nu, votăm cu toții hotărârea, și acest lucru este regulamentar, corect și procedural. Noi decidem, nu dvs.

Domnul președinte de ședință îl întreabă pe domnul primar dacă amână proiectul și dă cuvântul colegilor consilieri.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Eu am acum o senzație de ”deja-vu”. S-a încercat acest lucru acum 2 ani, acum 7 ani, acum 10 ani, când consiliul local a vrut să construiască o parcare supraterană acolo. Când s-a reabilitat această parcare, am fost aproape zilnic acolo. Acest proiect de hotărâre a fost pus în dezbatere publică. Au fost adrese de felicitări. Singura soluție acolo este o parcare supraetajată cu plată, cu 4-5 etaje. Propun acest lucru pentru bugetul pe anul 2019 al municipiului Pitești. Această hotărâre este una de bun simț pentru toți cetățenii municipiului Pitești. Domnule președinte, dacă mai suntem jigniți, propun evacuarea sălii sau mă retrag, conform regulamentului.

În acest moment sunt prezenți 22 consilieri.

Domnul consilier Janță Constantin Daniel: Voi vota acest proiect de hotărâre. Nu am vilă, parchez mașina și la 10 blocuri distanță și nu am loc de parcare. Când pleacă oamenii la muncă, parcarea este goală, grilajul este jos, dar eu nu parchez pe un astfel de loc. Îmi este frică. Toți plătim impozit. Nu cred că 120 lei, cât este propus acum, reprezintă o sumă mare pentru o perioadă de 365 zile. Efectiv suntem proprietari pe domeniul public, pentru această sumă.

Domnul președinte de ședință: Stimați colegi, vă rog să limitați intervențiile dvs. la 2 minute fiecare, pentru a putea parcurge toate punctele de pe ordinea de zi.

Domnul consilier Preda Marin: Aceeași situație este și la blocul meu, în curtea interioară de la Banca Comercială. Și la noi s-a procedat la o înțelegere tacită între locatarii blocului și bancă, astfel încât să ne putem folosi toți de locurile de parcare existente. Nu sunteți un caz singular. Este un caz generalizat. Trebuie înțelegere între dvs. pentru a trăi în armonie.

Domnul consilier Narcis Sofianu: Mulțumesc pentru introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre. Noi suntem aici între ciocan și nicovală, pentru a putea rezolva această problemă a lipsei locurilor de parcare. Am primit o propunere din partea blocului 12C, scara A, cartier Trivale, 44 apartamente. Li s-a spus că nu pot avea locuri de parcare pentru că nu există în zonă, în schimb, locurile de parcare de la fereastra lor, unde parchează de zeci de ani, au fost atribuite altor asociații de proprietari.

Domnul consilier Radu Bănică părăsește sala de ședință. În sală rămân prezenți 21 de consilieri din acest moment.

Domnul consilier Narcis Sofianu: Am rugămintea de a retrage proiectul de pe ordinea de zi.

Domnul consilier Cristian Gentea: Problema este cunoscută. Se fac întâlniri pe această problemă de mai bine de 1 an. Știm unde sunt aceste probleme. Și la mine la bloc este la fel. Trebuie înțelegere, este o problemă reală, nu se poate rezolva foarte repede.

Domnul consilier Olariu: Nu voi vota acest proiect, așa cum am scris și la comisii, din patriotism local. Dacă va fi cazul unui cetățean care nu-și mută mașina parcată pe un loc contractat, la ora 17.10 se poate suna la Poliția Locală? Dacă eu am un contract valabil 24 luni, iar această hotărâre de consiliu ar intra în vigoare la 01.04.2019, contractul meu mai este valabil 24 luni conform vechii hotărâri?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Putem analiza orarul.

Domnul consilier Olariu: Îmi mențin punctul de vedere.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Este o situație neplăcută. Nu trebuia să beneficieze nimeni. Toți ne dorim să rezolvăm situația asta.

5                                                                                               5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Cu ce încurcă acest proiect de hotărâre cetățeanul care are loc de parcare contractat? Nu îi ridică nimeni mașina!

5

Domnul președinte de ședință Dumitru Tudosoiu: Consider corect, oportun și perfect legal acest proiect de hotărâre. Restabilește anumite aspecte tehnice. Nu cred că trebuie să fie o hotărâre discriminatorie, pentru că este domeniu public. Recomand aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Pitești să verifice în țară, pentru noi soluții și în alte zone ale Piteștiului.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este respins cu 14 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă”: dl consilier Ionuț Olariu, 6 abțineri: domnii și doamnele consilieri Ionuț-Narcis Sofianu, Gheorghe Duțulescu, Florin Gardin, Alexandrina Stanciu, Ilie Bărbulescu, Marioara Bârlogeanu.

Domnul consilier Cristian Gentea: Domnule președinte, Radu Bănică a avut voie să plece?

Domnul președinte de ședință Dumitru Tudosoiu: Da. L-am învoit. La începutul ședinței mi-a cerut voie. Avea o video conferință cu ministerul.

Domnul consilier Cristian Gentea: Am intrat în posesia unei decizii ASF a Adunării Generale a acționarilor la companiile de stat, conform căreia orice abținere este vot neexprimat. Se aplică și la noi? Nu sunt de acord cu asta.

Domnul președinte de ședință Dumitru Tudosoiu: Rămâne ca domnul secretar să verifice această chestiune.

Domnul consilier Ionuț-Narcis Sofianu: A trecut acest punct?

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: Nu.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: PMP+PNL au picat proiectul dorit de 90% din piteșteni. Felicitări, dle Dinu! Contează mintea omului!

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.6 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea unui spațiu în Piața Ceair, corp A, etaj I din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Căpitan Puică Nicolae” al Județului Argeș. »

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 443/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.7 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea unor spații situate în piețele municipiului Pitești, în administrarea Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 444/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.8 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea aplicabilității H.C.L.nr. 227/20.12.2012, cu modificările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba despre un spațiu acordat în continuare ONG -ului Salvați Copiii.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 445/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.9 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru accesul la spectacolele susținute de Filarmonica Pitești în semestrul I al anului 2019 pentru stagiunea a 12-a, 2018-2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 446/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.10 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru accesul la filmele susținute la „Cinematograful București” în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019”. »

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 447/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.11 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 448/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.12 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate - nunta de diamant”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 449/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.13 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Administrației Domeniului Public Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 450/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.14 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.118/08.04.2013 privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu, PNȚCD Argeș ca sediu de partid”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Legea nu permite sediul unui partid politic în unitățile de învățământ.

Domnul consilier Dinu Dănuț: PNȚCD  nu mai este. De ce le

5                    5

permitem sediu în Pitești? Este un partid inexistent. Vreau și eu un sediu atunci!

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 451/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.15 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 14/26.01.2017 privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu "Cabinetului Parlamentar Cătălin Marian Rădulescu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 452/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.16 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind încetarea aplicabilității HCL nr.12/30.01.2013 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Pitești, în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Imobilele care au făcut obiectul hotărârilor menționate anterior la punctele 14 și 15 vor fi predate grădiniței. Nu îl mai retrag și propun completarea ordinii de zi.

Domnul consilier Gentea Cristian: Este o confuzie. La avize, credeam că este vorba de punctul 16 din cele suplimentare, respectiv PUD Teilor. Nu am dat aviz pentru el.

Domnul consilier local Gentea Cristian: Au fost 22 de puncte nou introduse.

Se solicită reintroducerea punctului nr.16 “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind încetarea aplicabilității HCL nr.12/30.01.2013 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Pitești, în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.”, inițial retras de executiv.

Domnul președinte de ședință supune la vot reintroducerea punctului 16 pe ordinea de zi, respectiv “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind încetarea aplicabilității HCL nr.12/30.01.2013 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Pitești, în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.”, reintroducere care este aprobată cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre reintrodus pe ordinea de zi, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 453/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.17 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind implementarea unor obligații legale referitoare la gestionarea deșeurilor în municipiul Pitești.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 454/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.18 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea la domeniul public al Municipiului Pitești a unei suprafețe de teren situat în strada Dumitru Brătianu nr.31, Municipiul Pitești, Județul Argeș și înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: A fost pe ordinea de zi și în ședința precedentă. Nu avem obligația să amenajăm imediat, doar am acceptat această donație către Consiliul Local al Municipiului Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 455/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.19 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea la domeniul public al Municipiului Pitești a unei suprafețe de teren situat în strada Dumitru Brătianu nr.29, Municipiul Pitești, Județul Argeș și înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 456/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.20 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea devizelor generale actualizate pentru obiectivul de investiții Reabilitare strada Trivale -tronson II și tronson III.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Am avut discuții cu cetățenii

5                                                         5                                 5

din strada Trivale. Acest proiect de hotărâre este făcut public pentru consultare?

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.21 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Integrarea sistemului de e-ticketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze pentru a oferi informații de călătorie în timpul acesteia”. »

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Depunem lista de finanțare. -270 mld lei nerambursabili.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Propun modificarea sintagmei “ ...de călătorie...” în “ ...despre călătorie...”.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Nu putem modifica titlul. Este depus deja pe lista de finanțare în această formulă. Formularea rămâne așa.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 458/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.22 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi)”. »

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Felicitări pentru reintroducerea liniei Bascov. Am aceeași rugăminte și pentru Ștefănești.

5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Anul viitor.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 459/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.23 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea studiului de fezabilitate reactualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Stații așteptare călători transport urban în zona Municipiului Pitești”. »

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: 99 stații unitare prin proiecte cu finanțare europeană + 6 stații din proiectul de la punctul anterior. Prelungirea se face pe perioade scurte pentru cele existente.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 460/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.24 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proiectului ”Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1, Apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1 și a cheltuielilor legate de proiect”. »

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.25 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători”.»

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Dezbatere publică pentru locul de amplasare?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Experții s-au pronunțat deja, conform legii. Modificări se pot face până la semnarea contractului, doar cu argumente puternice.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Aceste proiecte au fost dezbătute în cadrul dezbaterii publice pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU), unde se puteau exprima opinii. Pentru PMUD există și pagină de Facebook.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 462/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.26 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative în Municipiul Pitești (5 panouri)”. »

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.27 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Crearea unei baze de date GIS cu informații de trafic și călătorie și

5                                                                                                                                                              5                                        5                                      5

prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)”. »

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 464/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.28 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Crearea de sisteme de închiriere de biciclete (sisteme de tip ”bike-sharing”)”. »

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Valoarea totală a proiectului este de 3.865.558,33 lei.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Felicitări pentru proiect! Atenție însă la beneficiarii persoane din afara localității! Pentru a fi viabil din punct de vedere economic, este obligatoriu un sistem de piste mai bine conturat.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: În foarte multe orașe se face acest lucru.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 465/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.29 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-5                                                                                                                                    5          5

economici pentru obiectivul de investiții ”REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI (ZONA BL.G1 CARTIER    RĂZBOIENI    ȘI    ZONA BLOC COREMI,

B-DUL.PETROCHIMIȘTILOR)-ETAPA I”. »

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Valoarea totală a proiectului este de 7.223.880,38 lei.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 466/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.30 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobare a proiectului ”REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI (ZONA BL.G1 CARTIER RĂZBOIENI ȘI ZONA BLOC COREMI, B-DUL.PETROCHIMIȘTILOR)-ETAPA I” și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat”. »

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 467/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.31 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea reactualizării Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 5

pentru obiectivul de investiții ”Realizarea de piste pentru bicicliști inclusiv pentru recreere, de-a lungul Râului Argeș”. »

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este necesar și util pentru bicicliști. Valoarea totală a proiectului : 8.008.754,37 lei.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Este cel mai dorit proiect de către cetățeni. Consider că este benefic, așa cum a fost și manifestarea cu biciclete de vara trecută. S-au făcut eforturi mari.

Domnul consilier Ionuț-Narcis Sofianu: Apreciem utilitatea proiectului. Aveți în vedere și discuții cu oamenii, traficul pietonal din zona Podului Viilor până la Parcul Ștrand, Parcul Lunca Argeșului sau Bazinul Olimpic?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Purtăm discuții cu cetățenii. Mersul pe bicicletă este o prioritate.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Sunt piste către cartierul Prundu și din cartierul Tudor Vladimirescu către Parcul Lunca Argeșului.

Domnul consilier Ionuț-Narcis Sofianu: este rezolvată problema cu responsabilitatea celor de la Apele Române?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Reabilităm faleza.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 468/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.32 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare spațiu centrală termică Școala Gimnazială Traian”. »

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.33 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Racord termic cămin școlar-Colegiul Economic Maria Teiuleanu”. »

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba despre racordarea la energie termică.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 470/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.34 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.493/2017, referitoare la zonarea cimitirului Sf.Gheorghe Pitești și aprobarea unor tarife”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba despre finalizarea capelei, cu un tarif de funcționare de 100 lei/persoană decedată.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 471/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.35 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Teilor nr. 39-41 pentru investiția „Demolare clădiri, construire bloc de

 • - comisia nr.1 - Nu este luat în discuție.

5

 • - comisia nr.2 - Domnul consilier Cristian Gentea: În ședința trecută

5               5

am solicitat să se meargă la fața locului. Nu știu dacă au fost acolo. Doamna Stanciu Alexandrina și doamna Bârlogeanu Marioara nu au ajuns. Nu avem informații de relocare asupra celor 6 locuri de parcare. Votul comisiei 2 este negativ.

 • - comisia nr.3 - Nu este luat în discuție;

5      7

-comisia nr.4-Domnul Dumitru Tudosoiu: Ne bazăm  pe

profesionalismul comisiei nr.2. : Nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Ionuț-Narcis Sofianu: Nu sunt probleme de legalitate, ci de oportunitate.

Domnul consilier Preda Marin: Nu am fost solicitați să mergem să vedem.

Domnul consilier Cristian Gentea: V-am spus să mergeți când aveți dvs. timp. Noi am fost cu domnul Arhitect Șef.

Domnul președinte Dumitru Tudosoiu: Nu am fost acolo.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Am fost. Dacă se face relocarea, nu cred că sunt probleme.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Locația ar corespunde solicitării. Trebuie revăzut regimul de înălțime al blocurilor din zonă. Accesul este foarte aproape de intersecția Teilor cu Exercițiu. Vom mai analiza. Dacă se clarifică, intră pe ordinea de zi.

Domnul președinte Dumitru Tudosoiu: reanalizare pentru clarificări. Comisia de urbanism: aviz negativ.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Retrag proiectul de la punctul 35 de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.36 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Realizarea Parc Lunca Argeșului 2”. »

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Hotărârea nr. 472/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.37 de pe ordinea de zi: « Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Realizarea Parc Lunca Argeșului 3”. »

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Valoarea totală a proiectului este de 21.821.014,17 lei.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 473/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.38 de pe ordinea de zi: « Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-

5                                                                                                                                    5          5

economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică clădire grădiniță -Grădinița cu Program Prelungit Castelul Fermecat”. »

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 474/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.39 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Valoarea totală a proiectului: 1.396.433,83 lei.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 475/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.40 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-

5                                                                                                                                    5          5

economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit Aripi Deschise”. »

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Valoarea totală a proiectului : 1.500.301,19 lei.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 476/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.41 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-

5                                                                                                                                    5          5

economici pentru obiectivul de investiții ”Mansardare corp A - Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Poveștilor”. »

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 477/20.12.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.42 de pe ordinea de zi: “Informarea privind asigurarea unor servicii de pază pentru obiectivele CET 1 Sud și CET Găvana.”

Consiliul Local ia la cunoștință conținutul informării.

5          5                  5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: La fostul CET Găvana sunt 4 ha. Pentru parcul industrial, trebuie minim 5 ha. Să rămână la SC Termo Calor Confort SA în continuare.

Domnul consilier Marian Neacșu: Este vorba de suplimentarea schemei de personal. Este numai de competența SC Termo Calor Confort să aprobe aceste posturi, pentru că le afectează salariile, sau și de competența Consiliului Local?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Trebuie văzut dacă societatea mai poate asigura paza conform schemei de personal. Vom discuta pentru bugetul pe anul 2019.

Domnul consilier Ionuț-Narcis Sofianu: Consider utilă intervenția dlui

5                                                                                                                                      5

Neacșu. Trebuie să degrevăm SC Termo Calor Confort SA. Nu ar fi rău să propună domnul primar o hotărâre de retragere din administrarea Serviciului Public de Exploatarea Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Consiliului Local.

Consiliul Local a luat la cunoștință conținutul informării.

5          5                  5

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.43 de pe ordinea de zi: “Informare privind memoriul unor locuitori din zona Tancodrom.”

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Cetățenii ne cer nouă să rezolvăm problema trecerii din domeniul privat în domeniul public. Asfaltăm numai domeniul public.

Domnul președinte Dumitru Tudosoiu: Consiliul Local a luat la cunoștință conținutul informării.

5          5                  5

Punctul “Diverse”:

Domnul consilier Cristian Gentea: Partidul Social Democrat a avut o bună colaborare cu domnul primar, cu restul consiliului local, cu mici excepții: la Partidul Alianța Liberalilor și Democraților trebuie un lider de grup. Vă doresc Sărbători liniștite!

Domnul consilier Ionuț-Narcis Sofianu: Am primit o sesizare din partea unor cetățeni din bulevardul Libertății, cartier Trivale, bloc 12C, scara A, care au solicitat locuri de parcare și li s-a răspuns că nu se închiriează pentru că necesarul este foarte mare. La 7 m de bloc s-au atribuit însă altor asociații de 5 proprietari. Să mergem în zonă să vedem. Am avut o bună colaborare cu Consiliul Local al Municipiului Pitești! La Mulți Ani !

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Avem multe solicitări de la asociațiile de proprietari. Se doresc multe reamenajări. Ținem seama de observații. Sala mare va intra în renovare. Ședințele Consiliului Local se vor 5                                                                                                                            5                5

ține la Filarmonică sau în holul Primăriei Municipiului Pitești. La Mulți Ani !

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Domnule Sofianu, dacă ați fi aprobat Regulamentul de parcări, locurile de pe bulevardul Libertății de la stradă puteau să fie arondate la blocul 12C. La Mulți Ani !

Domnul consilier Dinu Dănuț: Anul 2018 a fost un an greu. La Mulți Ani !

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dumitru Tudosoiu

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red. Alina-Ștefania Mihai

5

1ex.