Hotărârea nr. 99/2018

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.234-2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 234/29.06.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului

Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 14237/22.03.2018 al Biroului Management Resurse Umane;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr. 14926/2018, nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

-Adresele Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești nr. 3578/13.03.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 12277/13.03.2018 și nr. 4060/21.03.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 13941/21.03.2018;

Văzând prevederile art. 36 alin. (3) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 101 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 31 alin. (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 234/29.06.2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

a) 1 post ocupat, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară se transformă în inspector, clasa I, gradul profesional asistent;


  • b) 2 posturi ocupate, personal contractual, de asistent medical, studii postliceale, din cadrul Centrului de îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești - Creșa nr. 11 Negru Vodă și Creșa nr. 5 Craiovei, se transformă în asistent medical principal, studii postliceale;

  • c) 3 posturi contractuale ocupate de execuție de administrator, treapta profesională I, studii medii, 16 normă din cadrul Centrului de îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești - Creșa nr. 10 Găvana, Creșa nr. 7 Tudor Vladimirescu și Creșa nr. 18 Prundu, se transformă în administrator, treapta profesională I, studii medii, normă întreagă.

Art. II. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei

hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane, de către Secretarul


Municipiului Pitești.


Contrasemnează:SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 99 din 29.03.2018