Hotărârea nr. 90/2018

HCL privind prelungirea contracte de inchiriere unitati locative

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative, situate în municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 13454/20.03.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr. 14926/2018, nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

  • - Adresa nr. 3544/27.02.2018 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr. 10732/05.03.2018 la Primăria Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit. “c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind locuințele nr. 114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuințele nr. 114/1996, ale O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spații cu destinația de locuință;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Contractele de închiriere ale unităților locative, declarate drept locuințe sociale, se prelungesc până la data de 01.10.2018, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sub condiția prealabilă a îndeplinirii tuturor obligațiilor ce revin chiriașilor privind plata chiriei și a cheltuielilor de întreținere.

(2) Contractele de închiriere prevăzute la alin. (1) se modifică prin act adițional încheiat prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.2. Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr.90 din 29.03.2018

Anexa la H.C.L. nr.

I

Lista titularilor contractelor de închiriere ale unităților locative situate în municipiul Pitești

NR.

CRT

NUME Șl PRENUME TITULAR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR. UNITATE LOCATIVĂ

ADRESA UNITĂȚII

LOCATIVE

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR/DATA ÎNCHEIERII

1

99

2238/10.02.2014

2

20

5102/10.04.2014

3

-

5089/10.04.2014

4

-

4998/09.04.2014