Hotărârea nr. 82/2018

HCL privind aprobarea Bugetului al SC Salubritate 2000 SA

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al

S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr, 13594/20.03.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr. 14926/2018, nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

-Adresa S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești nr.370/19.03.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 13404/19.03.2018;

  • - Hotărârea nr.03/19.03.2018 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate 2000 S.A. pe anul 2018;

  • - Decizia nr.04/16.03.2018 a Consiliului de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești cu privire la avizarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate 2000 S.A. pe anul 2018;

  • - Notă de fundamentare privind proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Salubritate 2000 S.A. pe anul 2018, înregistrată la S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești sub nr.234/14.03.2018;

Văzând și prevederile Legii privind societățile, nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, ale Legii nr.3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, ale OUG nr.79/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriaie sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.l .802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii .bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești, cu venituri totale în sumă de 13.809,80 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 12.696,05 mii lei, conform anexei nr.l.

Art.2 Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, conform anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr.4.

Anexele nr.l-nr.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică și S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 82 din 29.03.2018Contrasemnează:

SECRETAR, Andrei-Cătăli/i Călugăru


Anexa nr.1 la H.C.L. nrBUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2018INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an N + 1

Estimări an

N + 2

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

13659,85

13809,80

1,01

13994,85

14182,38

1,01

1,01

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

13478,09

13716,53

1,02

13900,33

14086,60

1,01

1,01

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

181,76

93,27

0,51

94,52

95,79

1,01

1,01

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

12699,05

12696,05

1,00

12866,18

13038,58

1,01

1,01

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

12680,10

12676,97

1,00

12846,84

13018,99

1,01

1,01

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

5305,41

6379,84

1,20

6465,33

6551,97

1,01

1,01

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

1421,49

123,59

0,09

125,25

126,92

1,01

1,01

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

4593,51

5286,86

3,05

5357,70

5429,50

1,01

1,01

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

3475,77

4645,10

1,34

4707,34

4770,42

1,01

/L.O1

C1

ch. cu salariile

13

3100,64

4189,62

1,35

4245,76

4302,65

1,01

Z .' w

C2

bonusuri

14

375,13

455,48

1,21

461,58

467,77

1,01(

.' 1,01

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

f

- r    li

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

v . X -

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

309,30

459,16

1,48

465,31

471,55

1,01

C5

CheltuieH cu contribuțiile datorate de angajator

18

808,44

182,60

0,23

185,05

187,53

1,01

1,01

D

alte cheltuieli de exploatare

19

1359,69

886,68

0,65

898,56

910,60

1,01

1,01

2

Cheltuieli financiare

20

18,95

19,08

1,01

19,34

19,59

1,01

1,01

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (proftt/pierdere)

22

960,80

1113,75

1,16

1128,67

1143,80

1,01

1,01IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

37,67

-119,55

-3,17

-121,15

-122,78

1,01

1,01

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ

24

923,13

1233,30

1,34

1249,83

1266,57

1,01

1,01

1

Rezerve legale

25

48,04

64,72

1,35

65,59

66,47

1,01

1,01

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

579,21

769,50

1,33

779,81

790,26

1,01

1,01

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

295,88

399,08

1,35

404,43

409,85

1,01

1,01

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

I

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

147,94

199,54

1,35

202,21

204,92

1,01

x            ■ ,l

1,0T

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

- dividende cuvenite bugetului local

33a

147,94

199,54

1,35

202,21

204,92

1,01

1,01

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

147,94

199,54

1,35

202,21

204,92

1,01

1,01

Vi

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a?

cheltuieli materiale

38

b?

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VII

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

805,45

902,66

1,12

914,76

927,01

1,01

1,01

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

805,45

902,66

1,12

914,76

927,01

1,01

1,01

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

105

105

1,00

105,00

105,00

1,00

1,00

2

Nr, mediu de salariati total

49

105

105

1,00

105,00

105,00

1,00

1,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2,714

3,612

1,33

3,66

3,71

1,01

1,01

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

2714

3168

1,17

3210,45

3253,47

1,01

1,01

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

128,36

130,63

1,02

132,38

134,16

1,01

1,01

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000

55

929,66

919,35

0,99

931,67

944,15

1,01

1,01

9

Plăti restante

56

0

0

0

0,00

0,00

0,00

10

Creanțe restante

57

3490,70

2712,80

0,78

2749,15

2785,99

1,01

1,01

Anexa nr.2 la H.C.L. nr. ...../^<i.aJ...2O18

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

INDICATORI

Nr

rd.

Realizat an 2016

Prevederi an precedent    (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 =

6/5

8 = 5/3a

Aprobat inițial 2017

Aprobat ultima rectificare 2017

2017

Trim I

Trim II

Trim III

An/2018

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

11999,93

14303,46

13599,07

13659,85

3449,51

6884,03

10356,92

13809,80

1,01

1,14

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

11702,02

14133,93

13429,54

13478,09

3444,86

6874,73

10268,30

13716,53

1,02

1,15

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

11448,03

12016,91

12181,91

12198,05

3214,90

6494,93

9749,96

13048,49

1,07

1,07

a1)

din vânzarea produselor/reziduale

4

0,00

0,00

0,00

1,67

a2)

din servicii prestate

5

11309,03

11882,10

12047,10

12048,21

3178,01

6425,04

9646,07

12911,10

1,07

1,07

a3)

din redevențe și chirii

6

139,00

134,81

134,81

148,17

36,89

69,89

103,89

137,39

0,93

1,07

a4)

alte venituri

7

-

b)

din vânzarea mărfurilor

8

o)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

(ii

1 ■" li

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

X      '

/

.. ........ '

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

39,53

0,00

0,00

19,81

0,00

18,84

37,68

37,68

1,90

0,50

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

214,46

2117,02

1247,63

1260,23

229,96

360,96

480,66

630,36

0,50

5,88

f1)

din amenzi și penalități

15

133,83

119,40

119,40

131,13

31,02

62,02

91,72

121,42

0,93

0,98

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

7,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

s

- active corporale

17

l

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

72,96

1997,62

1128,23

1129,10

198,94

298,94

388,94

508,94

0,45

1,30

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

297,91

169,53

169,53

181,76

4,65

9,30

88,62

93,27

0,51

0,61

din imobilizări financiare

23

287,64

167,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din diferente de curs

25

0,12

0,42

0,42

0,12

0,03

0,06

0,09

0,12

1,00

1,00

d)

din dobânzi

26

0,58

0,58

0,58

0,44

0,12

0,24

0,36

0,48

1,09

0,76

e)

alte venituri financiare

27

9,57

1,40

168,53

181,20

4,50

9,00

88,17

92,67

0,51

1,05

3

Venituri extraordinare

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

11726,62

13957,61

13114,61

12699,05

2979,24

6171,45

9310,55

12696,05

1,00

1,08

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 1201, din care:

30

11726,51

13938,45

13095,45

12680,10

2974,47

6161,91

9296,24

12676,97

1,00

1,08

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

6073,62

5330,83

5519,28

5305,41

1435,50

3095,32

4692,44

6379,84

1,20

0,87

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd.

37 + rd. 38 + rd. 39), din care.

32

1097,47

1236,97

1153,41

1066,86

332,80

674,96

987,52

1370,65

1,28

0,97

a)

cheltuieli cu materiile auxiliare/consumabile

33

149,69

148,37

127,07

91,59

22,82

57,11

82,89

114,15

1,25

0,61

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

788,34

881,95

856,89

820,58

272,61

550,21

827,82

1105,42

1,35

1,04

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

91,15

85,95

88,89

70,05

45,54

91,08

136,62

182,16

2,60

0,77

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

697,19

796,00

768,00

750,53

227,07

459,13

691,20

923,26

1,23

1,08

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

91,35

132,22

97,76

96,03

11,87

28,74

29,61

80,48

0,84

1,05

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

66,24

71,15

71,15

58,66

25,50

38,90

47,20

70,60

1,20

0,89

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

1,85

3,28

0,54

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

2428,94

1446,65

1784,25

1716,25

450,20

900,15

1352,43

1806,43

1,05

0,71

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

31,39

38,23

38,23

28,23

8,50

15,25

22,00

28,75

1,02

0,90

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

2262,42

1144,82

1482,42

1477,03

388,50

777,00

1165,50

1554,00

1,05

0,65

b1)

- către operatori cu capital întegral/majoritar de stat

43

702,57

703,82

721,42

716,92

190,50

381,00

571,50

762,00

1,06

1,02

b2)

- către operatori cu capital privat

44

1559,85

441,00

761,00

760,11

198,00

396,00

594,00

792,00

1,04

0,49

c)

prime de asigurare

45

135,13

263,60

263,60

210,99

53,20

107,90

164,93

223,68

1,06

1,56

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.

47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd, 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

2547,21

2647,21

2581,62

2522,30

652,50

1520,21

2352,49

3202,76

1,27

0,99

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

19,20

19,20

26,61

21,00

7,50

15,00

22,50

30,00

1,43

1,09

b1)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

19,20

19,20

26,61

21,00

7,50

15,00

22,50

30,00

1,43

1,09

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

116,69

105,90

100,90

99,07

13,50

42,50

71,00

115,00

1,16

0,85

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

26,36

23,90

18,90

17,90

4,50

6,50

8,00

25,00

1,40

0,68

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

C2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

90,34

82,00

82,00

81,17

9,00

36,00

63,00

90,00

1,11

0,90

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

/■ '

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

i                             i

1

i.

/

/

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

d1)

ch de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

20,00

d3)

- pentru cluburile sportive

60

Id4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

12,11

11,77

11,77

6,97

2,83

4,66

6,49

8,32

1,19

0,58

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

8,05

8,92

8,92

2,60

3,40

3,40

3,40

3,40

1,31

0,32

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

8,05

8,92

8,92

2,60

3,40

3,40

3,40

3,40

1,31

0,32

-interna

65

8,05

8,92

8,92

2,60

3,40

3,40

3,40

3,40

1,31

0,32

-externa

66

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

27,28

28,92

28,92

25,54

6,55

12,85

19,15

25,45

1,00

0,94

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

19,89

28,85

28,85

22,43

7,05

14,10

21,15

28,20

1,26

1,13

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

12,07

7,00

7,00

0,90

0,00

0,00

0,00

2,40

2,67

0,07

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

Î2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

12,07

7,00

7,00

0,90

0,00

0,00

0,00

2,40

2,67

0,07

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

1

1

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

V

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

J)

alte cheltuieli

78

2311,92

2436,65

2368,65

2343,79

611,67

1427,70

2208,80

2989,99

1,28

1,01

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

129,70

2961,63

1440,46

1421,49

48,15

69,98

106,82

123,59

0,09

10,96

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0,00

2853,98

1331,71

1331,71

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

129,70

107,65

108,75

89,78

48,15

69,98

106,82

123,59

1,38

0,69

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd.

104 + rd. 113), din care:

86

4040,91

4913,37

4676,73

4593,51

1295,55

2606,07

3857,37

5286,86

1,15

1,14

CO

Cheltuieli de natură saîarială (rd. 88 + rd. 92)

87

2952,26

3653,43

3521,43

3475,77

1070,31

2242,43

3356,34

4645,10

1,34

1,18

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

2734,93

3262,07

3130,07

3100,64

965,15

2020,45

3030,38

4189,62

1,35

1,13

a) salarii de bază

89

2045,35

2382,15

2349,92

2342,87

767,00

1535,00

2341,40

3188,12

1,36

1,15

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

452,92

628,52

544,27

528,59

192,45

398,25

601,78

832,80

1,58

1,17

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

236,66

251,40

235,88

229,18

5,70

87,20

87,20

168,70

0,74

0,97

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

217,33

391,36

391,36

375,13

105,16

221,98

325,96

455,48

1,21

1,73

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

13,96

46,76

62,56

55,54

14,66

42,98

55,46

93.48.

1,68

’ 3,98

V

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

2,85

3,30

18,90

18,82

3,30

19,05

19,05

34;80

1,85

6,60

b) tichete de masă;

96

203,37

344,60

328,80

319,59

90,50

179,00

270,50

362,00

1,13

1,57

c) vouchere de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

366,50

402,16

332,56

309,30

179,98

273,04

366,10

459,16

1,48

0,84

a) pentru directori/directorat

105

227,40

232,00

162,40

139,20

128,68

170,44

212,20

253,96

1,82

0,61

- componenta fixă

106

136,80

139,20

139,20

139,20

41,76

83,52

125,28

167,04

1,20

1,02

- componenta variabilă

107

90,60

92,80

23,20

0,00

86,92

86,92

86,92

86,92

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

139,10

170,16

170,16

170,10

51,30

102,60

153,90

205,20

1,21

1,22

- componenta fixă

109

131,90

170,16

170,16

170,10

51,30

102,60

153,90

5,20

0,03

1,29

- componenta variabilă

110

7,20

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

722,15

857,78

822,74

808,44

45,26

90,60

134,93

182,60

0,23

1,12

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:

114

1482,28

732,62

1458,98

1359,69

195,27

390,54

639,6?

886.68

0,65

0,92

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:

115

\\

"1\ î

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0,00

0,00

0,00

5,74

0,00

0,00

0,00

' 0,00

o;oo

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

alte cheltuieli

120

0,24

20,74

68,58

0,33

0,27

0,54

0,81

1,08

3,27

1,38

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

993,79

711,88

714,88

677,74

195,00

390,00

638,80

885,60

1,31

0,68

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

488,25

0,00

675,52

675,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,38

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

459,74

0,00

675,52

675,86

0,00

1,47

f1. 1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0,00

f1. 2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

0,00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

f2. 1)

din anularea provizioanelor (rd.

128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:

127

28,51

0,00

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

28,51

0,00

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138^, din care:

131

0,11

19,16

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

0,11

19,16

3

Cheltuieli extraordinare

139

0.00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

273,31

345,85

venituri neimpozabile

141

352,19

74,37

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

1435,24

18,16

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

83,91

46,34

DATE DE FUNDAMENTARE

V

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

11702,02

14133,93

a)

- venituri din subvenții si transferuri

145

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,16

18,95

4,77

9,54

14,31

19,08

1,01

1,33

-

19,16

18,95

4,77

9,54

14,31

19,08

1,01

1,33

0,00

0,00

484,46

960,80

470,27

712,58

1046,37

1113,75

1,16

3,52

801,82

828,26

0,00

0,00

74,67

139,39

0,17

2,35

724,37

712,59

9,31

95,35

157,82

217,95

0,31

0,50

65,12

135,22

76,73

129,27

180,73

190,77

1,41

1,61

13429,54

13478,09

3444,86

6874,73

10268,30

13716,53

1,02

1,15

2

Cheltuieli de natură saiarială (rd. 87), din care:

147

2952,26

3653,43

3521,43

3475,77

1070,31

2242,43

3356,34

4645,10

1,34

1,18

a)

salariu minim +transfer cotributii(40 sal)

148

22,32

133,92

200,88

267,84

b)

transfer contributii(65 sal)

149

73,11

146,22

219,33

292,44

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

2734,93

3262,07

3130,07

3100,64

965,15

2020,45

3030,38

4189,62

1,35

1,13

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

100

105

105

105

105

105

105

105

1,00

1,05

5

Nr, mediu de salariat!

153

100

105

105

105

105

105

105

105

1,00

1,05

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură saiarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000

154

2449

2862

2745

2714

X

X

X

3612

1,33

1,11

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură saiarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

2449

2862

2745

2714

X

X

X

3168

1,17

1,11

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)

156

117,02

134,61

127,90

128,36

32,81

65,47

97,79

130,63

1,02

1,1j0

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

X

X

X

l

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fmite/persoană) W - QPF/rd. 153

158

X

X

X

C1)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

- preț mediu (p)

161

X

X

X

- valoare = QPF x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

X

X

X

8

Plăti restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

4871,95

4050,00

4050,00

3490,00

3290,70

3090,70

2890,70

2712,80

0,78

0,72

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

GRADUL DE REALIZARE AL VENITURILOR TOTALE

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-D

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

11929,81

11999,93

100,59

13599,08

13659,85

100,45

1

Venituri din exploatare*)

11634,01

11702,02

100,58

13429,55

13478,09

100,36

2

Venituri financiare

295,80

297,91

100,71

169,53

181,76

107,21

3

Venituri extraordinare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anexa nr.4 la H.C.L. nr.... &2.......-...2018

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

PENTRU ANUL 2018

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

2017

Realizat20

17

An curent 2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

Surse proprii, din care:

805,47

747,69

902,66

914,76

927,01

a) - amortizare

711,86

677,74

885,60

897,47

909,49

b) - profit 2016

93,61

69,95

17,06

17,29

17,52

c)-surse proprii externe:aport de capital subscris de acționari

-

e)-profit 2014

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

s :                   |

4

Alte surse, din care:

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

805,47

747,69

902,66

914J6

927,01

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

64,62

19,81

57,66

58,43

59,22

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

19,81

19,81

37,66

38,16

38,68

Modernizare birou coloana auto

31.05.2017

19,81

19,81

0,00

0,00

înlocuit acoperiș clădire Caporal Dogaru

30.09.2018

5,22

5,29

5,36

Reparație garaj atelier mecanic

30.09.2018

32,44

32,87

33,32

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

44,81

0,00

20,00

20,27

20,54

amenajare platforme

31.12.2018

44,81

0,00

20,00

20,27

20,54

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

740,85

727,88

845,00

856,32

867,80

Autovehicul colectare gunoi

31.12.2017

570,00

560,02

Autovehicul colectare selectiv

31.07.2017

101,00

101,22

Instalație de splare cu rezervor de apa din fibra de sticla-4000 litri

31.07.2017

49,25

49,68

Centrala termica

31.12.2017

10,00

6,47

Echipament tip CISCO ASA5508

31.12.2017

6,70

6,69

Reorganizare dulap RACK pentru server si echipament rețea

31.12.2017

3,90

3,80

Tester diagnoza auto multimarca + cabluri

30.09.2018

20,00

20,27

20,54

Containere de suprafața 3 mc - 20 buc

30.09.2018

200,00

202,68

205,40

Containere de suprafața 2,25 mc - 10 buc

30.09.2019

90,00

91,21

92,43

Containere Skipp 10 mc 3 buc

30.06.2018

15,00

15,20

15,40

Autocompactoare 16 mc - 3 buc

31.12.2018

520,00

526,97

534,03

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

a) - interne

b)- externe

Anexa nr.3 la H.C.L. nr


£?.....


•..2018