Hotărârea nr. 79/2018

HCL privind aprobarea Planului anual privind finantari nerambursabile

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului anual privind finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Pitești, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2018

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 13177/19.03.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr. 14926/2018, nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

Văzând prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr. 18/15.02.2018 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2018;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Programul anual privind finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Pitești, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2018, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Municipiului Pitești, Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 79 din 29.03.2018

Anexa la HCL nr. 7^  2018

Programul anual privind finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Pitești, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2018

Nr. crt.

Domeniul de activitate finanțat

Suma (mii lei)

Nr. sesiuni de selecție

1.

Finanțare culte

300

1

TOTAL

300